NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
842
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ... 2022
o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje
a)právne vzťahy pri poskytovaní príspevku a príspevku na finančný nástroj a pri vykonávaní finančného nástroja z fondov Európskej únie1) v programovom období 2021 - 2027,
b)postup a podmienky poskytovania príspevku a príspevku na finančný nástroj a vykonávania finančného nástroja,
c)práva a povinnosti osôb v súvislosti s poskytovaním príspevku a príspevku na finančný nástroj a vykonávaním finančného nástroja,
d)pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy pri poskytovaní príspevku a príspevku na finančný nástroj a vykonávaní finančného nástroja,
e)zodpovednosť za porušenie podmienok poskytnutia príspevku a príspevku na finančný nástroj a vykonávania finančného nástroja.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na poskytovanie príspevku, pomoci alebo podpory podľa osobitných predpisov.2)
1) Čl. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021).
2) Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 2
Fondy Európskej únie
(1) Na účely tohto zákona fondy Európskej únie,1) z ktorých je poskytovaný príspevok a príspevok na finančný nástroj, Európsky fond regionálneho rozvoja,3) Európsky sociálny fond plus,4) Kohézny fond,3) Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond,5) Fond pre azyl, migráciu a integráciu,6) Fond pre vnútornú bezpečnosť,7) Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku8) a Fond na spravodlivú transformáciu.9)
(2) Pri poskytovaní príspevku a príspevku na finančný nástroj je uplatňovaný princíp partnerstva a viacúrovňového riadenia;10) princíp nediskriminácie, princíp transparentnosti, princíp hospodárnosti, princíp efektívnosti, princíp účelnosti a princíp účinnosti;11) a zákaz konfliktu záujmov.
§ 3
Základné ustanovenia
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)príspevkom finančné prostriedky poskytované z fondov Európskej únie a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; príspevok je poskytovaný vo forme nenávratného finančného príspevku12) na realizáciu projektu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa § 22 (ďalej len „zmluva“) alebo rozhodnutia podľa § 13 ods. 2,
b)príspevkom na finančný nástroj finančné prostriedky poskytované z fondov Európskej únie a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; príspevok na finančný nástroj je poskytovaný vo forme návratného finančného príspevku alebo vo forme
Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene a doplnení zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde (Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021).
4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1057 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021).
5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1139 zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004 (Ú. v. L 247, 13.7.2021).
6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1147 zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu (Ú. v. EÚ L 251, 15.7.2021).
7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1149 zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť (Ú. v. EÚ L 251, 15.7.2021).
8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1148 zo 7. júla 2021, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (Ú. v. L 251, 15.7.2021).
9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1056 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021).
10) Čl. 8 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
11) Čl. 69 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12) Čl. 53 ods. 1 písm. a) až f) nariadenia (EÚ) 2021/1060.
kombinácie návratného finančného príspevku a nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy o financovaní podľa § 33 ods. 1,
c)projektom súhrn aktivít na dosiahnutie určených cieľov a výsledkov, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku, ktoré predkladá žiadateľ v žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej len „žiadosť“) a ktoré realizuje prijímateľ sám alebo s partnerom v súlade so zmluvou alebo rozhodnutím podľa § 13 ods. 2,
d)systémom riadenia13) pravidlá, postupy a činnosti súvisiace s poskytovaním príspevku a príspevku na finančný nástroj vrátane finančného riadenia,
e)systémom riadenia programov Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku pravidlá, postupy a činnosti súvisiace s poskytovaním príspevku, vrátane finančného riadenia,
f)finančným riadením súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku, ktorý zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie, overovanie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii,
g)ochranou finančných záujmov Európskej únie súbor procesov a opatrení zameraných na predchádzanie, odhaľovanie, vyšetrovanie a postihovanie podvodov a iných protiprávnych konaní poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie, vrátane vymáhania neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov a sankcií,
h)finančným nástrojom mechanizmus podľa osobitného predpisu,14) prostredníctvom ktorého sa poskytujú finančné prostriedky konečným prijímateľom; finančné prostriedky poskytované pri vykonávaní finančného nástroja návratnou formou podpory alebo kombináciou návratnej a nenávratnej formy podpory, pričom ak sa kombinuje návratná a nenávratná forma podpory, mechanizmus jej poskytovania sa riadi pravidlami poskytovania návratnej formy podpory,
i)vykonávaním finančných nástrojov súhrn činností na základe zmluvy o financovaní smerujúci k poskytnutiu finančných prostriedkov z finančného nástroja konečnému prijímateľovi,
j)poskytovateľom príspevku na finančný nástroj riadiaci orgán, ktorý poskytne príspevok na finančný nástroj alebo sprostredkovateľský orgán, ktorý poskytne príspevok na finančný nástroj, ak ho tým riadiaci orgán poverí,
k)orgánom vykonávajúcim finančné nástroje prijímateľ príspevku na finančný nástroj alebo finančný sprostredkovateľ,
l)prijímateľom príspevku na finančný nástroj právnická osoba, ktorej bol poskytovateľom príspevku na finančný nástroj poskytnutý príspevok na finančný nástroj na základe zmluvy o financovaní,
m)finančným sprostredkovateľom právnická osoba, ktorú prijímateľ príspevku na finančný nástroj poveril vykonávaním finančného nástroja na základe zmluvy s finančným sprostredkovateľom,
n)konečným prijímateľom osoba, ktorá dostáva finančné prostriedky z finančného nástroja prostredníctvom orgánu vykonávajúceho finančné nástroje,
o)platbou prevod príspevku alebo jeho časti alebo príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti,
p)pohľadávkou z príspevku pohľadávka štátu v správe poskytovateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti, na náhradu škody alebo vydanie bezdôvodného obohatenia; táto pohľadávka vzniká na základe porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov zisteného postupom podľa osobitného predpisu15) alebo zisteného porušenia zmluvy alebo
13) Čl. 69 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
14) Čl. 58 až 62 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
15) Zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
rozhodnutia podľa § 13 ods. 2 zo strany prijímateľa, partnera alebo užívateľa,
q)pohľadávkou z príspevku na finančný nástroj pohľadávka štátu v správe poskytovateľa príspevku na finančný nástroj na vrátenie príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti, na náhradu škody alebo vydanie bezdôvodného obohatenia; táto pohľadávka vzniká na základe porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov zisteného postupom podľa
osobitného predpisu,15) alebo zisteného porušenia zmluvy o financovaní podľa § 33 zo strany prijímateľa príspevku na finančný nástroj,
r)pohľadávkou z rozhodnutia pohľadávka štátu z právoplatného rozhodnutia správneho orgánu podľa § 41, pohľadávka štátu z právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu16) vydávajúceho rozhodnutie o porušení finančnej disciplíny alebo pohľadávka štátu z právoplatného rozhodnutia súdu; pohľadávkou z rozhodnutia je aj pohľadávka z príspevku alebo pohľadávka z príspevku na finančný nástroj, potvrdená právoplatným rozhodnutím súdu,
s)prijímateľom osoba odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 13 ods. 2, ktorej bola schválená žiadosť v konaní podľa tohto zákona; v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko - Česko a programu cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko je prijímateľom hlavný partner a partner podľa osobitného predpisu,17)
t)partnerom osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a na realizácii projektu s prijímateľom podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom alebo ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom; v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko - Česko a programu cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko je partnerom prijímateľ podľa osobitného predpisu17) a vzťahy medzi partnerom a hlavným partnerom podľa osobitného predpisu17) upravuje vždy osobitná písomná dohoda,18)
u)užívateľom osoba, ktorej prijímateľ alebo partner poskytuje finančné prostriedky z príspevku na základe predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa a v súlade so zmluvou uzavretou medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom alebo iným obdobným právnym vzťahom medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom,
v)žiadateľom osoba, ktorá žiada o poskytnutie príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 13 ods. 2, alebo osoba, ktorá predkladá projektový zámer,
w)poskytovateľom riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán, ak ho tým riadiaci orgán poverí,
x)cieľovou skupinou skupina osôb, v ktorej prospech sa realizuje projekt,
y)kritériami pre výber projektov výberové kritériá a hodnotiace kritériá, ktoré schválené monitorovacím výborom,
z)účastníkom projektu osoba podľa osobitného predpisu.19)
DRUHÁ ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV
16) § 3 písm. k) a § 4 ods. 4 písm. b) a c) zákona č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17) Čl. 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1059 z 24. júna 2021 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov (Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021).
18) Čl. 26 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/1059.
19) Čl. 2 ods. 40 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
§ 4
Vláda Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)
a)určuje riadiaci orgán,20)
b)schvaľuje
1. Partnerskú dohodu Slovenskej republiky na roky 2021 - 2027 (ďalej len „partnerská dohoda“) pred zaslaním Európskej komisii,21)
2. program22) pred zaslaním Európskej komisii, okrem programov Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku.
§ 5
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
(1) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo regionálneho rozvoja“)
a)je centrálnym koordinačným orgánom,23)
b)metodicky usmerňuje a monitoruje činnosti súvisiace s administratívnymi kapacitami a organizuje ich vzdelávanie,
c)koordinuje a metodicky usmerňuje orgány v oblasti podpory integrovaného územného rozvoja podľa § 7,
d)v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky, ktorý vykonáva úlohy Národnej implementačnej a koordinačnej autority24) koordinuje synergie a komplementarity medzi fondmi Európskej únie, Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky25) a inými nástrojmi Európskej únie.26)
(2) Centrálny koordinačný orgán v súvislosti s realizáciou partnerskej dohody a programov
a)plní úlohy podľa osobitného predpisu,27)
b)koordinuje a usmerňuje subjekty pri poskytovaní príspevku v oblasti systému riadenia, okrem finančného riadenia, riadenia finančných nástrojov, systému riadenia programov a implementácie programu Interact, systému riadenia Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku,
c)vypracúva a schvaľuje systém riadenia a jeho zmeny okrem finančného riadenia, riadenia finančných nástrojov, systému riadenia programov a implementácie programu Interact, systému riadenia Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku,
20) Čl. 71 ods. 1 a čl. 72 až 75 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
21) Čl. 10 a 11 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
22) Čl. 21 a 22 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
23) Čl. 71 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
24) § 4 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25) Čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (Ú. v. EÚ L 57, 18.2.2021).
26) Čl. 11 a 22 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
27) Čl. 71 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
d)zabezpečuje tvorbu informačného monitorovacieho systému podľa § 48 a plní úlohy súvisiace s prevádzkou informačného monitorovacieho systému podľa § 48, okrem informačného monitorovacieho systému programu Interact,
e)monitoruje, hodnotí a zverejňuje výsledky implementácie fondov Európskej únie na národnej úrovni a regionálnej úrovni,
f)koordinuje proces vyhodnocovania plnenia základných podmienok,28)
g)zabezpečuje prípravu stanovísk, inštrukcií a pozícií Slovenskej republiky k legislatívnym a strategickým dokumentom Európskej únie pre politiku súdržnosti a koordinuje a zabezpečuje prípravu legislatívnych, strategických a koncepčných dokumentov politiky súdržnosti v Slovenskej republike,
h)plní ďalšie úlohy v oblasti systému riadenia, okrem finančného riadenia, riadenia finančných nástrojov, systému riadenia programov a implementácie programu Interact, systému riadenia Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku.
(3) Ministerstvo regionálneho rozvoja je pri plnení svojich úloh oprávnené požadovať súčinnosť od poskytovateľa, poskytovateľa príspevku na finančný nástroj, platobného orgánu, orgánu auditu, orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov Európskej únie, koordinačného orgánu pre finančné nástroje, orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a iných osôb. Subjekty podľa predchádzajúcej vety povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť; poskytnutie súčinnosti môže subjekt odmietnuť, ak by tým bol ohrozený nezávislý výkon jeho úloh.
§ 6
Platobný orgán
(1) Platobným orgánom pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond plus, Kohézny fond, Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a Fond na spravodlivú transformáciu je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“).
(2) Platobný orgán
a)plní úlohy podľa osobitného predpisu,29)
b)koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti finančného riadenia; subjekty verejnej správy povinné tieto usmernenia dodržiavať,
c)vypracúva a schvaľuje časť systému riadenia a jeho zmeny v oblasti finančného riadenia; v spolupráci s riadiacim orgánom programu Interact vypracováva a schvaľuje systém riadenia a implementácie programu Interact a jeho zmeny,
d)zostavuje a predkladá žiadosti o platbu Európskej komisii, zostavuje, potvrdzuje30) a predkladá účty31) Európskej komisii a prijíma prostriedky Európskej únie32) na osobitné účty zriadené v Štátnej pokladnici,
e)zabezpečuje prevod prostriedkov Európskej únie z príslušného osobitného účtu do príjmov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,33)
28) Čl. 15 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
29) Čl. 76 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
30) Čl. 76 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2021/1060.
31) Čl. 98 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
32) § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
33) § 7 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
f)zabezpečuje vývoj a prevádzku informačného systému účtovníctva fondov Európskej únie,
g)spolupracuje pri tvorbe informačného monitorovacieho systému podľa § 48 za oblasť finančného riadenia,
h)zabezpečuje vrátenie prostriedkov Európskej únie v prospech Európskej komisie,
i)zabezpečuje realizáciu platieb prijímateľovi v rámci programu Interact,
j)plní ďalšie úlohy v oblasti finančného riadenia.
(3) Na účely splnenia povinností podľa odseku 2 písm. d) a e) platobný orgán overuje dokumentáciu predloženú poskytovateľom alebo poskytovateľom príspevku na finančný nástroj. Ak platobný orgán podozrenie na nedostatky34) v dokumentácii predloženej poskytovateľom alebo poskytovateľom príspevku na finančný nástroj, môže pozastaviť platby pre program, projekt alebo ich časti. Platobný orgán môže zamietnuť platbu alebo upraviť výšku platby pre program, projekt alebo ich časti, ak zistí nedostatky v dokumentácii predloženej poskytovateľom alebo poskytovateľom príspevku na finančný nástroj.
(4) Overovaním dokumentácie predloženej poskytovateľom alebo poskytovateľom príspevku na finančný nástroj podľa odseku 3 sa potvrdzuje úplnosť, presnosť a pravdivosť výdavkov deklarovaných Európskej komisii v žiadostiach o platbu a účtoch.35)
(5) Na účely splnenia povinností platobného orgánu podľa odseku 2 je platobný orgán oprávnený požadovať od poskytovateľa alebo poskytovateľa príspevku na finančný nástroj súčinnosť a informácie o postupoch poskytovania príspevku alebo príspevku na finančný nástroj a kontrolách vykonaných v súvislosti s jeho poskytovaním, ako aj informáciu o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami podľa osobitného predpisu36) a auditmi podľa osobitného predpisu.37) Subjekty podľa prvej vety povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť; poskytnutie súčinnosti môže subjekt odmietnuť, ak by tým bol ohrozený nezávislý výkon jeho úloh.
(6) Úlohy podľa odseku 2 písm. a), d), e), g), h) a j) pre programy Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku plní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky38) (ďalej len „ministerstvo vnútra“). Ustanovenia odsekov 3 až 5 sa na ministerstvo vnútra nevzťahujú.
§ 7
Orgány v oblasti podpory integrovaného územného rozvoja
(1) Na potreby integrovaného územného rozvoja39) sa zriaďuje Rada partnerstva a Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja.
34) Čl. 76 ods. 1 písm. b) a čl. 98 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
35) Čl. 76 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2021/1060.
36) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37) Napríklad čl. 70 a čl. 79 81 nariadenia (EÚ) 2021/1060, zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38) Čl. 72 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
39) Čl. 28 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
(2) Rada partnerstva
a)koordinuje prípravu a realizáciu integrovanej územnej stratégie,40) prostredníctvom ktorej sa realizuje integrovaná územná investícia podľa osobitného predpisu,41)
b)schvaľuje integrovanú územnú stratégiu,
c)schvaľuje projektové zámery integrovanej územnej investície, ktorých predmet spadá do jej pôsobnosti.
(3) Postavenie, zloženie, úlohy, výkon činnosti a spôsob prijímania rozhodnutí Rady partnerstva podľa odseku 2 upraví štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje ministerstvo regionálneho rozvoja a vydáva samosprávny kraj.
(4) Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja
a)koordinuje prípravu a realizáciu územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja, prostredníctvom ktorej sa realizuje integrovaná územná investícia udržateľného mestského rozvoja podľa osobitného predpisu,42)
b)schvaľuje územnú stratégiu udržateľného mestského rozvoja,
c)schvaľuje projektové zámery integrovanej územnej investície udržateľného mestského rozvoja, ktorých predmet spadá do jej pôsobnosti.
(5) Postavenie, zloženie, úlohy, výkon činnosti a spôsob prijímania rozhodnutí Kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja podľa odseku 4 upraví štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje ministerstvo regionálneho rozvoja a vydáva obec.
§ 8
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie
(1) Orgánom zabezpečujúcim ochranu finančných záujmov Európskej únie je Úrad vlády Slovenskej republiky.43)
(2) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie
a)koordinuje ochranu finančných záujmov Európskej únie vykonávanú subjektmi verejnej správy a v tejto oblasti s nimi spolupracuje a usmerňuje ich činnosť,
b)zhromažďuje údaje o nezrovnalostiach44) od subjektov verejnej správy,
c)oznamuje nezrovnalosti Európskej komisii podľa osobitných predpisov45) na základe údajov poskytnutých od subjektov verejnej správy,
d)je koordinačným útvarom pre boj proti podvodom46) a poskytuje súčinnosť pri administratívnom vyšetrovaní,47)
40) Čl. 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/1058.
Čl. 28 až 30 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
41) Čl. 30 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
42) Čl. 11 nariadenia (EÚ) 2021/1058.
43) § 24 ods. 5 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
44) Čl. 2 ods. 31 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
45) Čl. 69 ods. 2 a 12 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
46) Čl. 12a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. L 248, 18. 9. 2013) v platnom znení.
47) Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 v platnom znení.
e)zabezpečuje, koordinuje a monitoruje výmenu informácií medzi subjektmi verejnej správy a vo vzťahu k orgánom Európskej únie, ak ide o podozrenia z podvodov a ďalších protiprávnych konaní pri poskytovaní príspevku alebo pri vykonávaní finančných nástrojov,
f)vykonáva kontrolu na účely ochrany finančných záujmov Európskej únie podľa osobitného predpisu,48)
g)plní ďalšie úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie.49)
(3) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie postupuje pri plnení úloh podľa odseku 2 nezávisle.
(4) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať od poskytovateľa, poskytovateľa príspevku na finančný nástroj, platobného orgánu, centrálneho koordinačného orgánu, orgánu auditu, koordinačného orgánu pre finančné nástroje, prijímateľa, orgánu vykonávajúceho finančné nástroje, konečného prijímateľa , partnera, užívateľa a iných osôb súčinnosť. Subjekty podľa predchádzajúcej vety sú povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť.
§ 9
Koordinačný orgán pre finančné nástroje
(1) Koordinačným orgánom pre finančné nástroje je ministerstvo financií.
(2) Koordinačný orgán pre finančné nástroje
a)koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti systému riadenia finančných nástrojov,
b)vypracúva a schvaľuje časť systému riadenia za časť finančných nástrojov a jeho zmeny,
c)spolupracuje s centrálnym koordinačným orgánom pri tvorbe informačného monitorovacieho systému podľa § 48 za oblasť finančných nástrojov, pri monitorovaní finančných nástrojov a pri hodnotení výsledkov vykonávania finančných nástrojov,
d)spolupracuje s centrálnym koordinačným orgánom pri príprave stanovísk, inštrukcií a pozícií Slovenskej republiky k legislatívnym a strategickým dokumentom Európskej únie pre politiku súdržnosti, ktoré sa týkajú finančných nástrojov,
e)plní ďalšie úlohy v oblasti systému riadenia finančných nástrojov.
(3) Koordinačný orgán pre finančné nástroje je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať od poskytovateľa príspevku na finančný nástroj, platobného orgánu, orgánu auditu, centrálneho koordinačného orgánu, orgánu vykonávajúceho finančné nástroje, konečného prijímateľa a iných osôb súčinnosť. Subjekty podľa predchádzajúcej vety povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť; poskytnutie súčinnosti môže subjekt odmietnuť, ak by tým bol ohrozený nezávislý výkon jeho úloh.
§ 10
Riadiaci orgán
(1) Riadiacim orgánom je orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy určený vládou
48) Zákon č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49) Napríklad nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 v platnom znení.
na realizáciu programu.
(2) Riadiaci orgán plní úlohy podľa osobitného predpisu.50)
(3) Riadiaci orgán vykonáva overovanie projektu podľa osobitného predpisu51) ako finančnú kontrolu.15) Ak riadiaci orgán vykonáva overovanie podľa prvej vety ako administratívnu finančnú kontrolu,52) overuje len tie skutočnosti podľa osobitného predpisu,53) ktoré určí so zohľadnením písomnej analýzy rizík tak, aby boli naplnené ciele finančnej kontroly. Pre tieto účely je riadiaci orgán oprávnený vykonávať zber informácií, ich spracovanie a uchovávanie aj bez vedomia prijímateľa. Ustanovenie tohto odseku sa vzťahuje aj na overovanie riadiaceho orgánu, ktorý poskytuje príspevok na finančný nástroj.
(4) Riadiaci orgán môže písomne poveriť sprostredkovateľský orgán vykonávaním časti svojich úloh.54) Riadiaci orgán môže písomne poveriť vykonávaním úloh podľa odseku 7 len sprostredkovateľský orgán, ktorým je ministerstvo alebo Úrad vlády Slovenskej republiky. Riadiaci orgán pri poverení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pre Európsky sociálny fond plus, zohľadní špecifickosť Európskeho sociálneho fondu plus a poverí ho programovaním, prípravou riadiacej dokumentácie, monitorovaním a hodnotením aktivít na úrovni programu; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky tieto aktivity vykonáva v súčinnosti s riadiacim orgánom a sprostredkovateľskými orgánmi pre Európsky sociálny fond plus.
(5) Zodpovednosť riadiaceho orgánu za realizáciu programu nie je ustanovením odseku 4 dotknutá.55)
(6) Riadiaci orgán zriadi monitorovací výbor.56) Zloženie monitorovacieho výboru upraví štatút a rokovací poriadok monitorovacieho výboru.57) Monitorovací výbor môže zriadiť komisie pri monitorovacom výbore, ktorých činnosť sa týka určených tematických oblastí programu. Komisia podľa tretej vety zohľadňuje pri svojej činnosti prepojenia s politikami štátu a inými zdrojmi financovania z Európskej únie. Riadiaci orgán na svojom webovom sídle zverejní zoznam členov monitorovacieho výboru, zoznam komisií zriadených pri monitorovacom výbore a členov týchto komisií.
(7) Riadiaci orgán realizuje platbu prijímateľovi; to neplatí pre program Interact, v ktorom platby prijímateľovi realizuje platobný orgán. Riadiaci orgán je oprávnený pozastaviť platby pre projekt alebo jeho časť, ak podozrenie na nedostatky58) v postupe prijímateľa, partnera, užívateľa alebo osoby, ktorá k prijímateľovi, partnerovi alebo užívateľovi vzťah dodávateľa tovarov, prác alebo služieb (ďalej len „dodávateľ“) pri realizácii projektu. Riadiaci orgán je oprávnený zamietnuť platbu alebo upraviť výšku platby pre projekt alebo jeho časť, ak zistí
50) Čl. 41 ods. 3 a 7, čl. 42, čl. 43, čl. 44 ods. 1 a 2, čl. 46, čl. 71 ods. 1 a čl. 72 až 75 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
51) Čl. 74 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/1060.
52) § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. .../2022 Z. z.
53) § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. .../2022 Z. z.
54) Čl. 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2021/1059.
Čl. 71 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
Čl. 8 ods. 1 druhá veta nariadenia (EÚ) 2021/1139.
55) Čl. 72 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
56) Čl. 38 až 40 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
57) Čl. 39 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
58) Napríklad čl. 2 ods. 31 a 32 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
§ 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
nedostatky v postupe prijímateľa, partnera, užívateľa alebo dodávateľa pri realizácii projektu. Riadiaci orgán zabezpečí, aby v závislosti od dostupnosti finančných prostriedkov dostal prijímateľ sumu, ktorá je splatná v plnej výške najneskôr do 80 dní odo dňa predloženia žiadosti o platbu zo strany prijímateľa; lehota môže byť prerušená, ak informácie predložené prijímateľom neumožňujú posúdiť oprávnenosť výdavkov.59)
(8) Riadiaci orgán pre programy Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku vypracúva a schvaľuje systém riadenia programov Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku a jeho zmeny.
(9) Riadiaci orgán je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať od platobného orgánu, centrálneho koordinačného orgánu, orgánu auditu, koordinačného orgánu pre finančné nástroje, orgánu vykonávajúceho finančné nástroje, Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, Úradu pre verejné obstarávanie, orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov Európskej únie, prijímateľa, konečného prijímateľa, partnera, užívateľa, dodávateľa alebo iných osôb súčinnosť. Subjekty podľa predchádzajúcej vety povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť; poskytnutie súčinnosti môže subjekt odmietnuť, ak by tým bol ohrozený nezávislý výkon jeho úloh.
(10) Riadiaci orgán je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať od Policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní60) a súdu informácie na účely riešenia nezrovnalostí a Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd povinné požadované informácie poskytnúť. Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd nie povinné poskytnúť riadiacemu orgánu informácie, ak by mohol byť ohrozený alebo zmarený účel trestného konania, alebo ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo zmareniu úloh podľa osobitného predpisu.61) Ustanovenie osobitného predpisu62) tým nie je dotknuté.
§ 11
Sprostredkovateľský orgán
(1) Sprostredkovateľským orgánom je ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy alebo štátna príspevková organizácia.
(2) Sprostredkovateľský orgán plní úlohy v súlade s písomným poverením dojednaným s riadiacim orgánom.54) Sprostredkovateľský orgán zodpovedá riadiacemu orgánu za činnosti vykonávané podľa predchádzajúcej vety.
(3) Na sprostredkovateľský orgán sa vzťahujú práva a povinnosti riadiaceho orgánu ustanovené týmto zákonom v rozsahu dohodnutom v písomnom poverení.
(4) Ak je v písomnom poverení podľa odseku 2 dohodnuté, že sprostredkovateľský orgán je
59) Čl. 74 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2021/1060.
60) § 10 Trestného poriadku.
61) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
62) § 6 Trestného poriadku.
oprávnený zastupovať riadiaci orgán v konaní podľa osobitného predpisu,63) sprostredkovateľský orgán je oprávnený vykonávať úkony zastupovania sám alebo sa dať zastúpiť zástupcom.
(5) Ak v súvislosti s plnením úloh sprostredkovateľským orgánom podľa odseku 2 nastanú skutočnosti, pre ktoré je potrebné vydať rozhodnutie
a)v konaní podľa § 16 18 a § 20 ods. 1, sprostredkovateľský orgán je správnym orgánom podľa § 16 ods. 11,
b)v konaní podľa § 20 ods. 2 a 3, správnym orgánom je štatutárny orgán sprostredkovateľského orgánu, ktorý vydal rozhodnutie uvedené v § 19 ods. 1,
c)v konaní podľa § 21 ods. 5, správnym orgánom je štatutárny orgán sprostredkovateľského orgánu pri preskúmaní rozhodnutia podľa § 21 ods. 1.
§ 12
Orgán auditu
(1) Orgánom auditu je ministerstvo financií.64)
(2) Orgán auditu65)
a)vykonáva audity podľa osobitného predpisu66) ako vládny audit,67)
b)je oprávnený písomne poveriť výkonom auditov podľa písmena a) Úrad vládneho auditu68) alebo inú právnickú osobu,69)
c)zverejňuje na webovom sídle ministerstva financií každoročne v termíne do 31. marca nedostatky a odporúčania zo skončených auditov podľa písmena a),
d)je oprávnený vykonať na základe požiadavky poskytovateľa predbežné posúdenie metodík zjednodušeného vykazovania výdavkov a metodík financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa osobitného predpisu,70)
e)vykonáva na základe požiadavky poskytovateľa posúdenie podľa osobitného predpisu,71)
f)plní ďalšie úlohy vyplývajúce z osobitných predpisov.72)
(3) Orgán auditu, Úrad vládneho auditu a iná právnická osoba69) pri plnení úloh podľa odseku 1 postupujú nezávisle.
(4) Orgán auditu je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať od poskytovateľa, poskytovateľa príspevku na finančný nástroj, centrálneho koordinačného orgánu, koordinačného orgánu pre finančné nástroje, platobného orgánu, orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov Európskej únie, orgánu vykonávajúceho finančný nástroj,
63) § 89 ods. 1 Civilného sporového poriadku.
§ 50 ods. 3 Správneho súdneho poriadku.
64) § 3 písm. e) zákona č. 357/2015 Z. z.
65) Čl. 71 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
66) Napríklad čl. 48 nariadenia (EÚ) 2021/1059, čl. 77 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
67) § 19 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 372/2018 Z. z.
68) § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 372/2018 Z. z.
69) § 19 ods. 5 zákona č. 357/2015 Z. z.
70) Čl. 53 ods. 1 písm. b) až f) nariadenia (EÚ) 2021/1060.
71) Čl. 94 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
72) Napríklad čl. 48 a 49 nariadenia (EÚ) 2021/1059 a čl. 70 ods. 1, čl. 77 80 a čl. 81 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
prijímateľa, partnera, užívateľa, dodávateľa a konečného prijímateľa alebo iných osôb súčinnosť a tieto subjekty sú povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť.
TRETIA ČASŤ
POSTUP PRI POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKU
§ 13
Všeobecné ustanovenia
(1) Príspevok sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzavretej so žiadateľom, ktorého žiadosť bola schválená v konaní podľa tohto zákona. Poskytnutie príspevku na základe zmluvy je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve.
(2) Ak je prijímateľ a poskytovateľ istá osoba, príspevok sa poskytuje na základe rozhodnutia o schválení žiadosti, ktoré vydáva poskytovateľ; zmluva sa v tomto prípade neuzatvára. Na náležitosti rozhodnutia o schválení žiadosti sa vzťahujú ustanovenia § 16 ods. 8 10. Rozhodnutie o schválení žiadosti obsahuje práva a povinnosti prijímateľa a poskytovateľa pri realizácii projektu. Účinky rozhodnutia sa zachovajú aj v prípade, ak počas trvania projektu73) prestane byť prijímateľ a poskytovateľ tou istou osobou.
(3) Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy. Ak sa podľa odseku 2 zmluva neuzatvára, právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 2.
(4) Príspevok sa poskytuje do výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve podľa tohto zákona, ak tento zákon v § 18 neustanovuje inak.
(5) Na poskytovanie príspevku sa nevzťahuje správny poriadok, okrem ustanovení § 15, § 24 až 25a, § 27, § 47 ods. 6 a § 52 správneho poriadku.
(6) Príspevok, ktorým môže byť poskytnutá štátna pomoc alebo minimálna pomoc, možno poskytnúť, len ak sú splnené pravidlá v oblasti štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci.74)
§ 14
Výzva
(1) Žiadosť podáva žiadateľ poskytovateľovi na základe vyhlásenej výzvy. Poskytovateľ vyhlási výzvu zverejnením prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 48.
(2) Výzva obsahuje formálne náležitosti, ktorými sú
a)názov poskytovateľa, ktorý výzvu vyhlasuje,
b)dátum vyhlásenia výzvy,
c)dátum uzavretia výzvy alebo inú skutočnosť, na ktorej základe sa výzva uzavrie,
73) Čl. 65 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
74) Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016) v platnom znení.
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov.
d)kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom,
e)predpokladaná lehota na vydanie rozhodnutia v konaní o žiadosti,
f)výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve,
g)miesto a spôsob podania žiadosti,
h)ďalšie formálne náležitosti.
(3) Výzva obsahuje podmienky poskytnutia príspevku, ktoré určí poskytovateľ, a môže obsahovať ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku. Výzva môže obsahovať prílohy.
(4) Poskytovateľ môže výzvu s určeným dátumom uzavretia zmeniť do vydania prvého rozhodnutia o žiadosti, ak nie je v odseku 6 uvedené inak. Poskytovateľ môže výzvu s uzavretím na základe inej skutočnosti, ak nie je v odseku 6 uvedené inak, zmeniť do vydania prvého rozhodnutia od aktuálne posudzovaného časového obdobia výzvy s účinnosťou aj na všetky nasledujúce posudzované časové obdobia; výzva sa vo vzťahu k skôr posudzovaným časovým obdobiam považuje za nezmenenú. Za prvé rozhodnutie podľa prvej a druhej vety sa nepovažuje rozhodnutie o zastavení konania podľa § 17 ods. 1. Pri zmene výzvy musia byť dodržané princípy podľa § 2 ods. 2. Informáciu o zmene výzvy, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny zverejní poskytovateľ prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 48.
(5) Poskytovateľ umožní žiadateľovi doplniť alebo zmeniť žiadosť podanú do termínu zmeny výzvy, ak ide o takú zmenu výzvy, ktorou môže byť skôr podaná žiadosť dotknutá; poskytovateľ písomne informuje žiadateľa a určí primeranú lehotu na doplnenie alebo zmenu žiadosti, ktorá nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní. Rozhodnutie podľa tohto zákona, ktoré bolo vydané na základe výzvy s uzavretím na základe inej skutočnosti do jej zmeny podľa odseku 4, nie je zmenou výzvy dotknuté.
(6) Poskytovateľ môže po zverejnení výzvy zmeniť formálne náležitosti výzvy, ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku, ktoré nemajú charakter podmienky poskytnutia príspevku a prílohy. Zverejnenie zmien podľa predchádzajúcej vety spolu s ich odôvodením zverejní poskytovateľ prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 48.
(7) Poskytovateľ môže výzvu zrušiť. Rozhodnutie podľa tohto zákona, ktoré bolo vydané na základe výzvy do jej zrušenia, je zrušením výzvy nedotknuté. Poskytovateľ predloženú žiadosť podanú do zrušenia výzvy, o ktorej nebolo rozhodnuté podľa § 16 alebo § 17, žiadateľovi vráti. Informáciu o zrušení výzvy a zdôvodnenie jej zrušenia zverejní poskytovateľ prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 48.
§ 15
Projektový zámer
(1) Pred vyhlásením výzvy podľa § 14 môže poskytovateľ vyhlásiť výzvu na predkladanie projektových zámerov. Poskytovateľ vyhlási výzvu na predkladanie projektových zámerov zverejnením prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 48.
(2) Projektovým zámerom je súhrn informácií o projekte alebo viacerých projektoch, požadovaných vo výzve na predkladanie projektových zámerov, ktoré žiadateľ navrhuje na
realizáciu v prípade schválenia žiadosti.
(3) Z projektového zámeru musí byť zrejmé najmä kto predkladá projektový zámer, na realizáciu akého projektu byť príspevok poskytnutý, kto bude realizovať projekt a aké ciele budú realizáciou projektu dosiahnuté.
(4) Vo výzve na predkladanie projektového zámeru poskytovateľ vymedzí rozsah informácií potrebných na posúdenie projektového zámeru a podmienky, ktorých splnenie musí žiadateľ preukázať. Ak poskytovateľ plánuje určiť hodnotiacu správu ako podmienku poskytnutia príspevku vo výzve podľa § 14 ods. 3, uvedie túto informáciu vo výzve na predkladanie projektového zámeru. Minimálne náležitosti výzvy na predkladanie projektových zámerov zodpovedajú požiadavkám podľa druhej vety a odsekov 2 a 3. Ďalší obsah výzvy na predkladanie projektových zámerov určí poskytovateľ s ohľadom na účel sledovaný vyhlásením výzvy na predkladanie projektových zámerov.
(5) Poskytovateľ po predložení projektového zámeru hodnotením zisťuje, či projektový zámer spĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektového zámeru. Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti projektového zámeru alebo jeho príloh, poskytovateľ tieto pochybnosti oznámi žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril; poskytovateľ určí primeranú lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia poskytovateľa.
(6) Po zhodnotení projektového zámeru poskytovateľ vypracuje hodnotiacu správu o projektovom zámere, ktorá obsahuje informáciu o tom, či projektový zámer spĺňa alebo nespĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektového zámeru. Ak po výzve poskytovateľa podľa odseku 5 pretrvávajú pochybnosti o pravdivosti a úplnosti projektového zámeru, poskytovateľ vypracuje hodnotiacu správu o tom, že projektový zámer nespĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektového zámeru a uvedie dôvody nesplnenia týchto podmienok.
(7) Hodnotiaca správa môže obsahovať aj odporúčania pre zapojenie partnera, užívateľa alebo iných osôb do prípravy a realizácie projektu alebo ďalšie odporúčania týkajúce sa prípravy a realizácie projektu.
(8) Poskytovateľ doručí hodnotiacu správu žiadateľovi.
§ 16
Konanie o žiadosti
(1) Účastníkom konania o žiadosti je žiadateľ.
(2) Konanie o žiadosti sa začína doručením písomnej žiadosti poskytovateľovi na základe vyhlásenej výzvy.
(3) Žiadateľ môže podať žiadosť poskytovateľovi od vyhlásenia výzvy do uzavretia výzvy, ak poskytovateľ neurčí vo výzve inú lehotu na predkladanie žiadostí.
(4) Poskytovateľ v konaní o žiadosti zisťuje, či bola žiadosť predložená riadne a včas a či boli splnené podmienky poskytnutia príspevku určené vo výzve.
(5) Ak poskytovateľ zistí pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti týkajúce sa splnenia podmienok predloženia žiadosti riadne a včas, alebo pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti splnenia podmienok poskytnutia príspevku, oznámi tieto pochybnosti žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril. Poskytovateľ určí žiadateľovi primeranú lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia poskytovateľa. Ak poskytovateľ vyzve žiadateľa na vyjadrenie podľa prvej vety, poučí ho o následkoch neodstránenia pochybností a o následkoch nedodržania určenej lehoty na vyjadrenie. Ak poskytovateľ zistí pochybnosti o iných skutočnostiach, ako uvedené v prvej vete, môže vyzvať žiadateľa, aby sa k nim vyjadril v lehote podľa druhej vety.
(6) Poskytovateľ rozhodne o schválení žiadosti, ktorá splnila podmienky poskytnutia príspevku.
(7) Poskytovateľ rozhodne o neschválení žiadosti, ak
a)žiadateľ nesplnil niektorú z podmienok poskytnutia príspevku alebo
b)nie je možné žiadosť schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve na základe poradia žiadostí predložených v rámci výzvy alebo posudzovaného obdobia výzvy; poradie žiadostí je určené v dôsledku aplikácie kritérií pre výber projektov v konaní o žiadosti.
(8) Rozhodnutie o žiadosti sa vyhotovuje písomne a obsahuje výrok, odôvodnenie, poučenie o opravnom prostriedku, označenie poskytovateľa, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia a označenie žiadosti, ktorá bola predmetom konania. Rozhodnutie o žiadosti sa vydáva podľa osobitého predpisu;75) za dátum vydania rozhodnutia sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu.76)
(9) Rozhodnutie o schválení žiadosti obsahuje vo výroku výšku schváleného príspevku. Rozhodnutie o schválení žiadosti môže vo výroku rozhodnutia obsahovať podmienky, ktorých splnenie musí žiadateľ preukázať pred uzatvorením zmluvy, vrátane lehoty, v ktorej tak musí urobiť.
(10) Poučenie o opravnom prostriedku obsahuje údaj o možnosti podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu o žiadosti, v akej lehote, na ktorý orgán a akým spôsobom možno opravný prostriedok podať. Poučenie o opravnom prostriedku obsahuje aj údaj či rozhodnutie o žiadosti možno preskúmať súdom.
(11) Poskytovateľ, ktorý začal konať o žiadosti podľa odseku 2, je správnym orgánom v konaní o žiadosti.
§ 17
Zastavenie konania o žiadosti
(1) Poskytovateľ konanie o žiadosti zastaví, ak
a)žiadateľ vzal späť žiadosť pred vydaním rozhodnutia,
b)žiadateľ zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol bez právneho nástupcu,
75) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
76) § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
c)žiadateľ nepredložil žiadosť riadne a včas alebo pretrvávajú pochybnosti o splnení podmienok doručenia žiadosti riadne a včas, alebo
d)tak ustanovuje tento zákon.
(2) Poskytovateľ môže zastaviť konanie o žiadosti, ak zistil pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti týkajúce sa splnenia podmienky poskytnutia príspevku a žiadateľ tieto pochybnosti neodstránil v určenej lehote, hoci bol o možnosti zastavenia konania poučený.
(3) Rozhodnutie o zastavení konania o žiadosti podľa odseku 1 písm. b) sa nedoručuje; toto rozhodnutie sa vyznačí v spise.
(4) Na náležitosti rozhodnutia o zastavení konania o žiadosti sa primerane vzťahujú ustanovenia § 16 ods. 8 a 10.
§ 18
Konanie o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti
(1) Poskytovateľ môže z vlastného podnetu zmeniť právoplatné rozhodnutie o neschválení žiadosti a rozhodnúť o schválení žiadosti, ak:
a)žiadosť nebolo možné schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve,
b)poskytovateľ disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na zabezpečenie financovania projektu, ktorý je predmetom žiadosti,
c)žiadateľ preukázateľne spĺňa podmienky poskytovania príspevku určené vo výzve a
d)žiadateľ so zmenou rozhodnutia súhlasí.
(2) Konanie o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti sa začína z vlastného podnetu poskytovateľa; o tejto skutočnosti poskytovateľ písomne informuje žiadateľa.
(3) Pred zmenou rozhodnutia o neschválení žiadosti poskytovateľ, ak je to potrebné na účel overenia skutočností podľa odseku 1 písm. c) a d), požiada žiadateľa o ich preukázanie, určí žiadateľovi primeranú lehotu a poučí ho o zastavení konania, ak nepreukáže skutočnosti podľa odseku 1 písm. c), nesúhlasí so zmenou rozhodnutia alebo nedodrží určenú lehotu.
(4) Poskytovateľ je pri rozhodovaní o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti viazaný dodržaním poradia žiadostí určeného na základe aplikácie kritérií pre výber projektov v konaní o žiadosti podľa § 16 ods. 7 písm. b), pričom najprv koná o žiadosti, ktorá dosiahla najvyššie umiestnenie spomedzi žiadostí, ktoré nebolo možné schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených vo výzve.
(5) Poskytovateľ rozhodne o zmene právoplatného rozhodnutia o neschválení žiadosti na rozhodnutie o schválení žiadosti, ak splnené podmienky podľa odseku 1, inak konanie zastaví.
(6) Na náležitosti rozhodnutia o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti sa primerane vzťahujú ustanovenia § 16 ods. 8 až 10.
(7) Na konanie o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti sa primerane vzťahuje ustanovenie § 16 ods. 11.
§ 19
Odvolanie
(1) Proti rozhodnutiu podľa tohto zákona možno podať odvolanie, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak sa žiadateľ písomne práva na odvolanie nevzdal.
(2) Odvolanie môže podať žiadateľ písomne poskytovateľovi, ktorý rozhodnutie vydal, do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia, ak nie je v odseku 8 ustanovené inak.
(3) Dôvody odvolania a rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže žiadateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
(4) Ak žiadateľ v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia rozhodnutia, voči ktorému odvolanie smeruje.
(5) Odvolanie obsahuje
a)označenie žiadateľa,
b)označenie poskytovateľa, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal,
c)označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje,
d)akej veci sa odvolanie týka a dôvody podania odvolania,
e)čo odvolaním žiadateľ navrhuje,
f)dátum podania a podpis osoby podávajúcej odvolanie.
(6) Ak žiadateľ vezme odvolanie späť, nemôže podať v tej istej veci nové odvolanie. Oznámenie o späťvzatí odvolania musí byť podané písomne poskytovateľovi. Ak dôjde k späťvzatiu odvolania do rozhodnutia o odvolaní, rozhodnutie, proti ktorému odvolanie smeruje, nadobudne právoplatnosť dňom doručenia späťvzatia odvolania poskytovateľovi; rozhodnutie o zastavení konania sa nevydáva.
(7) Odvolanie nie je prípustné proti
a)rozhodnutiu o zastavení konania podľa § 17 ods. 1 písm. a), b) a d), s výnimkou rozhodnutia o zastavení konania podľa § 17 ods. 1 písm. a), ak dôvod zastavenia konania súvisí s neskoršou zmenou výzvy podľa § 14 ods. 4 prvej vety alebo s neskoršou zmenou výzvy podľa § 14 ods. 4 druhej vety, ktorá sa vzťahuje na rovnaké posudzované časové obdobie výzvy ako späťvzatie žiadosti,
b)rozhodnutiu o schválení žiadosti podľa § 16 ods. 6, ktorým bola žiadosť schválená tak, ako bola podaná,
c)rozhodnutiu o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti podľa § 18 ods. 5, ktorým bola žiadosť schválená tak, ako bola podaná, alebo ktorým bolo konanie zastavené,
d)rozhodnutiu štatutárneho orgánu poskytovateľa o odvolaní podľa § 20 ods. 2 alebo ods. 3,
e)rozhodnutiu o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa § 21.
(8) Odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa § 17 ods. 1 písm. a) a c), ak dôvod zastavenia konania súvisí s neskoršou zmenou výzvy podľa § 14 ods. 4 prvej vety alebo s neskoršou zmenou výzvy podľa § 14 ods. 4 druhej vety, ktorá sa vzťahuje na rovnaké posudzované časové obdobie ako späťvzatie žiadosti, možno podať v lehote desiatich pracovných dní odo dňa zverejnenia zmeny výzvy.
(9) Poskytovateľ rozhodnutím odvolanie odmietne, ak
a)nie je podané oprávnenou osobou,
b)sa žiadateľ práva na odvolanie vzdal,
c)je podané po určenej lehote, ak odsek 4 neustanovuje inak,
d)je podané po predchádzajúcom späťvzatí odvolania,
e)nie je podané písomne,
f)neobsahuje náležitosti podľa odseku 5 písm. c) a z obsahu odvolania nie je možné zistiť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
g)neobsahuje náležitosti podľa odseku 5 písm. d) až f),
h)smeruje len proti odôvodneniu rozhodnutia, alebo
i)je podané proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.
§ 20
Odvolacie konanie
(1) Poskytovateľ, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže rozhodnúť o odvolaní tak, že mu v plnom rozsahu vyhovie.
(2) Ak poskytovateľ, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, v plnom rozsahu nevyhovie odvolaniu, predloží odvolanie na rozhodnutie o odvolaní štatutárnemu orgánu poskytovateľa, ktorý, ak sú na to dôvody, rozhodnutie zmení, inak rozhodnutie potvrdí.
(3) Štatutárny orgán poskytovateľa rozhodnutie zruší a vec vráti poskytovateľovi, ktorý ho vydal, na nové konanie a rozhodnutie, ak zistenie skutkového stavu poskytovateľom bolo nedostačujúce na riadne posúdenie veci alebo ak je to vhodnejšie najmä z dôvodu rýchlosti a hospodárnosti konania; poskytovateľ je viazaný právnym názorom štatutárneho orgánu poskytovateľa.
(4) Rozhodnutie o odvolaní musí byť vydané do 30 pracovných dní od predloženia odvolania štatutárnemu orgánu, vo zvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 60 pracovných dní; o tejto skutočnosti štatutárny orgán poskytovateľa upovedomí žiadateľa s uvedením dôvodov.
(5) Na odvolacie konanie sa primerane vzťahujú ustanovenia § 16 ods. 8 až 10 a § 17.
(6) Štatutárny orgán toho poskytovateľa, ktorý vydal rozhodnutie preskúmavané