1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Karol KUČERA, Richard NEMEC, Petra HAJŠELOVÁ a Radovan SLOBODA.
Cieľom návrhu zákona je najmä jeho zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe a to najmä v oblastiach, ktoré sa najviac dotýkajú výkonu pracovnej činnosti v kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom v oblasti pohybu a zdravia.
V návrhu zákona sa upravuje zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do kariérových stupňov a vykonávanie atestácií pre odborníkov z oblasti športu.
Návrh zákona napĺňa aj záväzok Programového vyhlásenia vlády, ktorým je skvalitňovanie výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach tým, že predstavuje priamu motiváciu pre zapojenie sa týchto odborníkov z praxe v školách alebo v školských zariadeniach do vyučovacieho procesu.
Návrh zákona nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyv na manželstvo, rodičovstvo, rodinu, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie ani vplyvy na služby pre občana. Prípadné negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy budú zabezpečené v rámci rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a s právom Európskej únie.
2
B. OSOBITNÁ ČASŤ
K Čl. I
Návrh zákona zaraďuje jednotlivých športových odborníkov do kariérových stupňov pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou a pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou podľa potrieb aplikačnej praxe a citlivo vyhodnocuje súbeh vzdelávacej cesty a profesijného rozvoja.
K bodu 1
Zaraďuje sa do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ak ide o školského trénera, ktorý ako športovec pôsobil najmenej tri roky v najvyššej celoštátnej súťaži Slovenskej republiky, obdobnej súťaži v zahraničí, alebo v športovej reprezentácii Slovenskej republiky.
K bodu 2
Zaraďuje sa do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou, ak ide o učiteľa prvého stupňa základnej školy, učiteľa predmetu telesná výchova a športová výchova alebo školského trénera, ktorý vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vyžadované pre príslušnú kategóriu alebo príslušnú podkategóriu pedagogického zamestnanca a ktorý ako športovec pôsobil najmenej päť rokov v najvyššej celoštátnej súťaži Slovenskej republiky, obdobnej súťaži v zahraničí, alebo v športovej reprezentácii Slovenskej republiky.
K bodu 3
Dáva možnosť riaditeľovi zaradiť športových odborníkov do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ak ide o školského trénera, ktorý ako športovec pôsobil najmenej sedem rokov v najvyššej celoštátnej súťaži Slovenskej republiky, obdobnej súťaži v zahraničí, alebo v športovej reprezentácii Slovenskej republiky.
Dáva možnosť riaditeľovi zaradiť športových odborníkov do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou, ak ide o učiteľa prvého stupňa základnej školy, učiteľa predmetu telesná výchova a športová výchova alebo školského trénera, ktorý vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vyžadované pre príslušnú kategóriu alebo príslušnú podkategóriu pedagogického zamestnanca a ktorý ako športovec pôsobil najmenej sedem rokov v najvyššej celoštátnej súťaži Slovenskej republiky, obdobnej súťaži v zahraničí, alebo v športovej reprezentácii Slovenskej republiky.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona 1. septembra 2022.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3. Predmet návrhu zákona:
a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b) je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. L 335, 17. 12. 2011); gestor Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehota účinnosti jeho ustanovení
do 18. decembra 2013
b)informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
INF (2019) 2135 z 25. júla 2019
4
c)Informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ bola prebratá do
- zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie
úplne
5
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Prípadné negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy budú zabezpečené v rámci rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na príslušné rozpočtové roky, bez dodatočných nárokov na štátny rozpočet. V súčasnosti nie je možné kvantifikovať vplyvy na rozpočet, pretože nie je možné určiť u akého počtu úspešných športovcov sa zvýši motivácia pracovať v školstve ako pedagogický zamestnanec.
6
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov