DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu ústavného zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ ústavného zákona:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Marian Kotleba, Martin Beluský a Rastislav Schlosár.
2.Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.Predmet návrhu ústavného zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) Primárne právo:
čl. 3, 107, 108, 121, 126, čl. 310 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016) v platnom znení,
čl. 16 a 17 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016) v platnom znení,
Protokol (č.12) o postupe pri nadmernom deficite pripojený k Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o Európskej únii (Ú. v. C 202, 7.6.2016) v platnom znení.
b) Sekundárne právo:
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018), gestor: MF SR,
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 472/2013 z 21. mája 2013 o
sprísnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi v eurozóne, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, alebo im takéto ťažkosti hrozia (Ú. v. EÚ L 140, 27.5. 2013), gestor: MF SR,
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 473/2013 z 21. mája 2013 o
spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne (Ú. v. EÚ L 140, 27.5. 2013), gestor: MF SR,
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013
o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. L 174, 26.6.2013) v platnom znení, gestor: MF SR,
nariadenie Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe
pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho
spoločenstva (kodifikované znenie) (Ú. v. L 145, 10.6. 2009) v platnom znení, gestor: MF SR, ŠÚ SR,
c)Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie:
rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 27/04, EK v. Rada EÚ, [2004].
Výrok rozhodnutia:
1. Žaloba Komisie Európskych spoločenstiev v časti, v ktorej sa navrhuje zrušenie neprijatia opatrení v požadovanej forme Radou Európskych spoločenstiev obsiahnutých v odporúčaniach Komisie na základe článku 104 ods. 8 a 9 ES, je neprípustná.
2. Závery Rady z 25. novembra 2003 prijaté voči Francúzskej republike a voči Spolkovej republike Nemecko zrušené v časti, v ktorej obsahujú rozhodnutie o prerušení konania o nadmernom deficite, a v časti, v ktorej obsahujú rozhodnutie, ktorým sa menia odporúčania prijaté skôr Radou v súlade s článkom 104 ods. 7 ES.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia: bezpredmetné.
b)Proti SR nebolo začaté konanie v rámci Pilot, ani nebol začatý postup Európskej komisie a ani nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 260.
c)Bezpredmetné.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplne.
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na rodičovstvo, manželstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
Návrh pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške 2,7 miliardy eur ročne, žiadny vplyv na podnikateľské prostredie, na informatizáciu spoločnosti, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
A.4. Alternatívne riešenia
Na dosiahnutie cieľa uvedeného v dôvodovej správe nie je možné použiť iné riešenie, než je predložené.
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na posúdenie Ministerstvu financií SR. Stanovisko ministerstva tvorí prílohu predkladaného návrhu zákona.