NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2022
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení zákona č. 747/2004 Z. z., 171/2005 Z. z., 266/2005 Z. z., 534/2005 Z. z., 584/2005 Z. z., 659/2005 Z. z., 238/2006 Z. z., 275/2006 Z. z., 527/2006 Z. z., 678/2006 Z. z., 198/2007 Z. z., 199/2007 Z. z., 323/2007 Z. z., 653/2007 Z. z., 165/2008 Z. z., 383/2008 Z. z., 465/2008 Z. z., 192/2009 Z. z., 390/2009 Z. z., 492/2009 Z. z., 563/2009 Z. z., 57/2010 Z. z., 403/2010 Z. z., 468/2010 Z. z., 223/2011 Z. z., 512/2011 Z. z., 69/2012 Z. z., 223/2012 Z. z., 287/2012 Z. z., 345/2012 Z. z., 150/2013 Z. z., 352/2013 Z. z., 436/2013 Z. z., 102/2014 Z. z., 292/2014 Z. z., 324/2014 Z. z., 374/2014 Z. z., 171/2015 Z. z., 375/2015 Z. z., 91/2016 Z. z., 301/2016 Z. z., 310/2016 Z. z., 315/2016 Z. z., 352/2016 Z. z., 146/2017 Z. z., 243/2017 Z. z., 177/2018 Z. z., 372/2018 Z. z., 221/2019 Z. z., 134/2020 Z. z., 360/2020 Z. z., 423/2020 Z. z., 214/2021 Z. z., 310/2021 Z. z., 368/2021 Z. z., 503/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 8 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 a 13, ktoré znejú:
(12) Skutočné výdavky štátneho rozpočtu v poslednom kalendárnom mesiaci nesmú prekročiť jednu desatinu celkových skutočných výdavkov štátneho rozpočtu za prvých desať kalendárnych mesiacov v aktuálnom rozpočtovom roku.
(13) Ministerstvo financií upraví záväzné ukazovatele schválené zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok všetkým správcom kapitol tak, aby bolo splnená podmienka podľa odseku 12.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2022.