NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., 37/2009 Z. z., 184/2009 Z. z., 37/2011 Z. z., 390/2011 Z. z., 324/2012 Z. z., 125/2013 Z. z., 464/2013 Z. z., 307/2014 Z. z., 377/2014 Z. z., 61/2015 Z. z., 61/2015 Z. z., 188/2015 Z. z., 188/2015 Z. z., 188/2015 Z. z., 188/2015 Z. z., 440/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 216/2016 Z. z., 56/2017 Z. z., 151/2017 Z. z., 178/2017 Z. z., 182/2017 Z. z., 182/2017 Z. z., 182/2017 Z. z., 62/2018 Z. z., 62/2018 Z. z., 209/2018 Z. z., 209/2018 Z. z., 209/2018 Z. z., 210/2018 Z. z., 365/2018 Z. z., 375/2018 Z. z., 209/2019 Z. z., 221/2019 Z. z., 381/2019 Z. z., 381/2019 Z. z., 56/2020 Z. z., 93/2020 Z. z., 426/2020 Z. z., 127/2021 Z. z., 271/2021 Z. z., 273/2021 Z. z., 415/2021 Z. z., 415/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 110 ods. 5 sa slová „§ 152 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 152 ods. 1 písm. e)“.
2.Doterajší text § 152 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) V školách a školských zariadeniach sa v rámci ambulantného predaja zakazuje predaj
a)zmrzliny, nanukov a mrazených ovocných drení,
b)nápojov s obsahom alkoholu, kofeínu, chinínu a dekofeínových nápojov,
c)energetických nápojov,
d)potravín s obsahom cukru nad 10 g na 100 g hmotnosti,
e)nápojov s obsahom cukru nad 5 g na 100 ml objemu,
f)potravín a nápojov s pridaním umelých sladidiel.“.
Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., 564/2004 Z. z., 5/2005 Z. z., 475/2005 Z. z., 279/2006 Z. z., 689/2006 Z. z., 245/2008 Z. z., 462/2008 Z. z., 179/2009 Z. z., 184/2009 Z. z., 214/2009 Z. z., 38/2011 Z. z., 325/2012 Z. z., 345/2012 Z. z., 312/2013 Z. z., 464/2013 Z. z., 61/2015 Z. z., 61/2015 Z. z., 188/2015 Z. z., 422/2015 Z. z., 91/2016 Z. z., 177/2017 Z. z., 182/2017 Z. z., 182/2017 Z. z., 182/2017 Z. z., 54/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 209/2018 Z. z., 365/2018 Z. z., 365/2018
Z. z., 138/2019 Z. z., 209/2019 Z. z., 209/2019 Z. z., 209/2019 Z. z., 221/2019 Z. z., 221/2019 Z. z., 381/2019 Z. z., 93/2020 Z. z., 271/2021 Z. z., 273/2021 Z. z., 310/2021 Z. z., 415/2021 Z. z., 488/2021 Z. z., 507/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 37a sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) od 50 eur do 500 eur zriaďovateľovi, ktorý porušil zákaz podľa osobitného predpisu79b).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 79b znie:
79b) § 152 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z v znení zákona č. .../2022 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.