DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ návrhu zákona: poslanec NR SR
2.Názov návrhu zákona: Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie ani obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. Body 4., 5., 6. formulára doložky zlučiteľnosti sú preto bezpredmetné.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
Názov materiálu: Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Vplyvy:
1.Vplyvy na rozpočet verejnej správy – žiadne.
2.Vplyvy na podnikateľské prostredie – žiadne.
3.Sociálne vplyvy (vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť) – žiadne.
4.Vplyvy na životné prostredie- žiadne.
5.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti – žiadne.