D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Miloš Svrček predkladá návrh na prijatie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava SR. Cieľom predkladanej novelizácie je reagovať na rozhodnutie Ústavného súdu SR zo 7. júla 2021 o ústavnosti predmetu referenda.
Ústavný vývoj v priestore strednej a východnej Európy podnietil Benátsku komisiu k vydaniu stanoviska, v ktorom vyjadrila svoj názor, že skrátenie volebného obdobia parlamentu referendom je západnej demokracii cudzie a v prípade ak byť v konkrétnom štáte prípustné, je nutné výslovné zakotvenie tohto mechanizmu v dotknutej ústave. Hlasovanie vedúce k predčasnému skončeniu volebného obdobia parlamentu by malo byť možné teda len na základe explicitného ústavného zmocnenia. 1
Ak majú jednotliví dotknutí voliči právo svojich zástupcov voliť, potom musia mať aj právo ich odvolať. Odvolacie referendum poskytuje voličom príležitosť robiť neustále nezávislé a demokratické rozhodnutia o tom, kto a ako bude vládnuť. Zastupiteľská demokracia poskytuje túto príležitosť raz za určité obdobie rokov v závislosti od ustanovenej dĺžky volebného obdobia. Takto zvolení zástupcovia následne prevezmú kontrolu a rozhodovanie v danom systéme, a občania bez možnosti ich odvolania ostávajú bez konkrétnej príležitosti rozhodnúť proti svojim zvoleným zástupcom, pokiaľ vykonávajú mandát v rozpore so svojimi predchádzajúcimi prísľubmi. Je potrebné uviesť, že odvolacím referendom platí, že tento nástroj priamej demokracie ponecháva priestor na kontrolu voličov smerom k práci zvolených zástupcov počas celej dĺžky vykonávaného mandátu. Ako jedna z hlavných benefitov možno prezentovať možnosť predčasných volieb v čase núdze spôsobenej chybami vládnucej väčšiny.
Medzi jednotlivými členskými štátmi Rady Európy môžeme v súčasnosti nájsť dva štáty, ktorých právny poriadok predpokladá možnosť ľudového hlasovania o odvolaní celoštátneho parlamentu z iniciatívy samotného ľudu. nimi Lichtenštajnsko a Lotyšsko. Identifikácia týchto dvoch štátov je aj výsledkom informácií uvádzaných Benátskou komisiou.2
Navrhovaná zmena Ústavy SR spočíva predovšetkým v doplnení čl. 73 Ústavy SR o možnosť skrátiť volebné obdobie NR SR ústavným zákonom alebo referendom. Navrhovaná zmena ústavy reaguje na nález Ústavného súdu SR č. PL. ÚS 7/2021.
1 Body 30 32 zo stanoviska Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva k ústavnému referendu na Ukrajine z 31. marca 2000.
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL(2000)014rev-e
2 Správa Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva k odvolaniu starostov, primátorov a miestnych volených zástupcov z 20. júna 2019, č. materiálu CDL-AD(2019)011, s. 7. Dostupné na https://www.venice.coe.int/ webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)011rev-e.
Zároveň, pokiaľ by platným výsledkom referenda o skrátení volebného obdobia NR SR bolo rozhodnutie predpísaného počtu občanov SR skrátiť volebné obdobie NR SR, volebné obdobie by skončilo v deň vyhlásenia platného výsledku referenda v Zbierke zákonov SR. Rovnako sa navrhuje zaradiť do Ústavy SR povinnosť predsedu NR SR vyhlásiť voľby do NR SR do siedmich dní od uverejnenia platného výsledku referenda v Zbierke zákonov SR.
Návrh ústavného zákona je v súlade s Ústavou SR, inými ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom EÚ.
Návrh ústavného zákona nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, samosprávy, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy, ani žiadne sociálne vplyvy.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1.
Navrhuje sa doplniť možnosť skrátiť prebiehajúce volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky ústavným zákonom alebo referendom.
K bodu 2.
Navrhuje sa, s cieľom zabezpečiť stabilitu Národnej rady Slovenskej republiky ako orgánu zákonodarnej moci, nekonať referendum o odvolaní parlamentu počas prvého a posledného roku jej volebného obdobia.
K bodu 3
Upresňuje sa doterajšie znenie čl. 98 ods. 2 Ústavy, ktoré môže vyvolávať rozdielne interpretácie. Navrhuje sa priamo do textu Ústavy SR zakotviť povinnosť pre predsedu NR SR zabezpečiť zverejnenie platného výsledku referenda v Zbierke zákonov SR.
K bodu 4.
Do čl. 98 sa navrhuje doplniť nový odsek 3, ktorý jednoznačne ustanovuje záväznosť a priamu účinnosť platného výsledku referenda o skrátení volebného obdobia NR SR. Takýto platný výsledok by mal za následok automatické ukončenie prebiehajúceho volebného obdobia, a to dňom, kedy je platný výsledok referenda vyhlásený v Zbierke zákonov SR. Súčasne sa ukladá predsedovi NR SR, aby v takomto prípade vyhlásil nové parlamentné voľby, a to do
siedmich dní od vyhlásenia výsledku referenda v Zbierke zákonov SR. Lehota siedmich dní sa určuje analogicky s lehotou, kedy musia byť vyhlásené parlamentné voľby po rozpustení NR SR z dôvodu neúspešného ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta SR.
K Čl. II
Účinnosť sa navrhuje dňom 1. marca 2024.