N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
N á v r h
Ú s t a v n ý z á k o n
z.............2022,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky
č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z. (úplné znenie Ústavy SR ), ústavného zákona 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., ústavného zákona č. 232/2012 Z. z., ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ústavného zákona č. 306/2014 Z. z., ústavného zákona č. 427/2015 Z. z., ústavného zákona č. 44/2017 Z. z., ústavného zákona 71/2017 Z. z., ústavného zákona č. 137/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu SR č. 40/2019 Z. z., ústavného zákona č. 99/2019 Z. z. a ústavného zákona č. 422/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Čl. 73 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Skrátiť prebiehajúce volebné obdobie podľa odseku 1 možno ústavným zákonom alebo referendom.“.
2.V čl. 93 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Referendum o skrátení volebného obdobia podľa čl. 73 ods. 1 sa nemôže konať prvý a posledný rok volebného obdobia podľa čl. 73 ods. 1. “.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
3.V čl. 98 odsek 2 znie:
„(2) Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky rovnako ako zákon.“.
4.Čl. 98 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ak sa platným výsledkom referenda rozhodne o skrátení volebného obdobia podľa čl. 73 ods. 1 volebné obdobie podľa čl. 73 ods. 1 sa skončí dňom v ňom uvedeným. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do Národnej rady Slovenskej republiky do siedmich dní od vyhlásenia platného výsledku referenda podľa prvej vety.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2024.