NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
Z Á K O N
z ........... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 297/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 323/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 369/2018 Z. z., zákona č. 317/2019 Z. z., zákona č. 318/2019 Z. z., zákona č. 368/2019 Z. z., zákona č. 344/2020 Z. z., zákona č. 346/2021 Z. z. a zákona č. 408/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 27 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Mimoriadne znížená sadzba dane 5% zo základu dane sa uplatňuje na služby uvedené v prílohe č. 7b.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
2. Za prílohu č. 7a sa vkladá príloha č. 7b, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 7b k zákonu č. 222/2004 Z. z.
ZOZNAM SLUŽIEB S MIMORIADNE ZNÍŽENOU SADZBOU DANE
Kód štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)1
Opis služby
56
-Služby spojené s podávaním jedál a nápojov
1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 65) v platnom znení.“.
3. V § 27 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
4. Príloha č. 7a vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 7a k zákonu č. 222/2004 Z. z.
ZOZNAM SLUŽIEB SO ZNÍŽENOU SADZBOU DANE
Kód štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)1
Opis služby
55
-Ubytovacie služby
56
-Služby spojené s podávaním jedál a nápojov
1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 65) v platnom znení.“.
5. Príloha č. 7b sa vypúšťa.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 3 až 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.