1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 534/2021 Z. z. zákon o štátnom rozpočte na rok 2022 sa predkladá ako návrh skupiny poslancov NRSR za stranu HLAS sociálna demokracia.
Zo správy NKÚ vyplýva, že navrhovaný rozpočet rezortu zdravotníctva môže znamenať výrazné riziko podfinancovania chodu zdravotníctva so všetkými, tomu zodpovedajúcimi možnými následkami, t.j. riziká vo financovaní verejného zdravotného positenia, oddlženia zdravotníckych zariadení a hromadný odchod zdravotníckych pracovníkov zo Slovenského zdravotníctva. Jedným z problémov je aj to, že navrhovaný rozpočet nepredpokladá žiadne výdavky na oblasť prevencie.
Na podfinancovanie zdravotníctva v roku 2022 poukazujú aj stavovské organizácie ako Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, Lekárskeho odborové združenie, Zväz ambulantných poskytovateľov a ďalší.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Osobitná časť
K čl. I
K Bodu 1
Rezervy štátneho rozpočtu sa menia z dôvodu zníženia rezervy na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19 a použitia na platbu za poistencov štátu do verejného zdravotného poistenia vo výške 500 000 000 eur.
K Bodu 2
Výdavky kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR sa menia z dôvodu krytia plánovaných zvýšených výdavkov.
K Bodu 3
Výdavky kapitoly Všeobecná pokladničná správa sa menia z dôvodu krytia zvýšených výdavkov kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. Výdavky kapitoly Všeobecná pokladničná správa sa znižujú v rámci rezervy a použijú sa na platbu za poistencov štátu do verejného zdravotného poistenia v sume 500 000 000 eur.
K Bodu 4
2
Zmena vo výdavkoch v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR sa premieta aj do prílohy č. 4 k Zákonu o štátnom rozpočte na rok 2022 „Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2022“.
K Bodu 5
Zmena vo výdavkoch v kapitole Všeobecná pokladničná správa sa premieta aj do prílohy č. 4 k Zákonu o štátnom rozpočte na rok 2022 „Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2022“.
K Bodu 6
Rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19 sa mení z dôvodu zníženia rezervy a použitia prostriedkov na platbu za poistencov štátu do verejného zdravotného poistenia vo výške 500 000 000 eur.
K Bodu 7
Uvedená zmena slúži na krytie zvýšených výdavkov kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR a použitie na platbu za poistencov štátu do verejného zdravotného poistenia.
K čl. II
Vzhľadom na mimoriadnu naliehavosť sa navrhuje ustanoviť účinnosť zákona dňom jeho vyhlásenia.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 534/2021 Z. z. zákon o štátnom rozpočte na rok 2022.
3. Predmet návrhu zákona: Je v súlade s právnou úpravou Európskej únie;
a.nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b.nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c.nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Nie prekladaným návrhom právneho predpisu dotknuté.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Úplný.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 534/2021 Z. z. zákon o štátnom rozpočte na rok 2022.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.