NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
Z Á K O N
z ........... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 534/2021 Z. z. zákon o štátnom rozpočte na rok 2022
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 534/2021 Z. z. zákon o štátnom rozpočte na rok 2022 sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 ods. 6 sa suma „1 753 794 422“ znižuje o sumu 500 000 000 eur.
2.V prílohe č. 3 v kapitole „Ministerstvo zdravotníctva SR“ sa suma Výdavkov spolu „1 606 465 468“ zvyšuje o sumu 500 000 000 eur a suma Výdavkov spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov z rozpočtu EÚ a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti „1 421 919 905“ sa zvyšuje o sumu 500 000 000 eur.
3.V prílohe č. 3 v kapitole Všeobecná pokladničná správa sa suma Výdavkov spolu „6 252 231 704“ znižuje o sumu 500 000 000 eur a suma Výdavkov spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov z rozpočtu a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti „6 201 926 267“ sa znižuje o sumu 500 000 000 eur.
4.V prílohe č. 4 v kapitole „21 - Ministerstvo zdravotníctva SR“ sa suma Výdavkov spolu za kapitolu „1 606 465 468“ zvyšuje o sumu 500 000 000 eur, suma výdavkov na program 07A Zdravotná starostlivosť „1 346 056 173“ sa zvyšuje o sumu 500 000 000 eur a suma výdavkov na podprogram 07A01 Poistné za poistencov štátu „1 102 969 007“ sa zvyšuje o sumu 500 000 000 eur.
5.V prílohe č. 4 v kapitole „48 - Všeobecná pokladničná správa“ sa suma Výdavkov spolu za kapitolu „6 252 231 704“ znižuje o sumu 500 000 000 eur.
6.V prílohe č. 6 sa v riadku „Rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19“ suma „717 440 826“ znižuje o sumu 500 000 000 eur a v riadku „Spolu“ sa suma 1 753 794 422“ znižuje o sumu 500 000 000 eur.
7.V prílohe č. 7 sa v riadku „Celková platba za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie“ suma „1 102 969 007“ zvyšuje o sumu 500 000 000 eur.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.