Návrh
(tézy)
V Y H L Á Š K A
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z ......... 2022,
ktorou sa vykonáva zákon o centrálnom registri účtov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) podľa § 12 zákona č. .../2021 Z. z. o centrálnom registri účtov ustanovuje:
§ 1
(1)Náležitosti o štruktúre a formáte zasielaných údajov do centrálneho registra účtov 4 Zapisovanie údajov).
(2)Náležitosti o zadávaní jedinečného identifikátora (§ 5 Poskytovanie údajov).
(3)Náležitosti o kontrole plnenia úloh na zabezpečenie dostatočnej ochrany údajov v centrálnom registri účtov (§ 6 Ochrana údajov).
(4)Ďalšie náležitosti nevyhnutné na zabezpečenie efektívneho a bezpečného fungovania centrálneho registra účtov.
§ 2
Štruktúra a formát zasielaných údajov
(1)Vzor formulára, vrátane použitého formátu, členenie údajov a ostatné informácie potrebné na zasielanie údajov do centrálneho registra účtov.
(2)Pravidelné kontroly zasielaných údajov zo strany prevádzkovateľa Centrálneho registra účtov, ktorým je ministerstvo financií.
(3)Zodpovednosť za správnosť a úplnosť údajov poskytnutých do centrálneho registra účtov finančnou inštitúciou, Národná bankou Slovenska a centrálnym depozitárom cenných papierov a postup v prípade zistenia technických problémov, v dôsledku ktorých nevie zaslať požadované údaje a potreba ich okamžitého odstránenia a bezodkladné informovanie ministerstva financií.
(4)Postup a zodpovednosť za vymazávanie údajov z centrálneho registra účtov podľa § 4 ods. 4 zo strany ministerstva financií.
§ 3
Jedinečný identifikátor
(1)Postup oprávneného orgánu, ktorému bol udelený prístup do centrálneho registra účtov na základe zákona, pri vydávaní jedinečného identifikátora vybraným zamestnancom, ktorí budú oprávnení na vstup do centrálneho registra účtov.
(2)Forma jedinečného identifikátora.
(3)Postup pri vedení záznamov o prideľovaní jedinečných identifikátorov a povinnosť informovať ministerstvo financií o počte vydaných a odobratých jedinečných identifikátorov.
(4)Povinnosť zaviesť systém školení zamestnancov oprávneného orgánu, ktorým udelil jedinečný identifikátor, vrátane obsahu školení zameraných na zabezpečenie vysokej bezpečnosti údajov uchovávaných v Centrálnom registri účtov.
2
(5)Postup pri prístupe do centrálneho registra účtov s použitím jedinečného identifikátora, ktorý bol zamestnancovi oprávneného orgánu pridelený.
§ 4
Kontrola zabezpečenia ochrany údajov
(1)Povinnosť oprávneného orgánu vykonať organizačné, personálne, kontrolné a technické opatrenia na zaistenie primeranej bezpečnosti údajov získaných z centrálneho registra účtov vrátane ich ochrany pred neoprávneným spracúvaním.
(2)Postup pri vykonávaní pravidelných kontrol oprávnenosti prístupov do centrálneho registra účtov, pomocou logov, ktoré ministerstvo financií sprístupní vybraným oprávneným orgánom, resp. ich inšpekčným službám alebo iným organizačným jednotkám povereným kontrolnou činnosťou.
(3)Postup pri pravidelných kontrolách náhodných vybrané logov a oprávnenosti vyhľadávania v centrálnom registri účtov, vrátane vymedzenia oprávneného orgánu iniciovať podnety na kontroly.
§ 5
Ďalšie náležitosti nevyhnutné na zabezpečenie
efektívneho a bezpečného fungovania centrálneho registra účtov
(1)Postup pri prvotnom zasielaní údajov do centrálneho registra účtov finančnými inštitúciami, Národnou bankou Slovenska a centrálnym depozitárom cenných papierov.
(2)Stanovenie rozsahu údajov na základe individuálnej dohody medzi ministerstvom financií finančnou inštitúciou, Národnou bankou Slovenska alebo centrálnym depozitárom cenných papierov, pri ktorých nie je možné z technických príčin vykonať zaslanie do centrálneho registra účtov.
(3)Stanovenie povinnosti a postupu pri následnom zasielaní údajov a ich zmien finančnou inštitúciou, Národnou bankou Slovenska a centrálnym depozitárom cenných papierov po zaslaní prvotných údajov pred spustením vyhľadávania v centrálnom registri účtov.
(4)Postup pre zasielanie zmien v údajoch pravidelnom zaslaní finančnou inštitúciou, Národnou bankou Slovenska a centrálnym depozitárom cenných papierov.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2022.