1
TABUĽKA ZHODY
návrhu zákona o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. L 141, 5. 6. 2015) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018 (Ú. v. EÚ L 156, 19. 6. 2018)
Právne predpisy Slovenskej republiky
zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z. z.“)
čl. IV návrhu zákona o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, B, V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 15
O: 3
Členské štáty zabezpečia, aby povinné subjekty vykonávali dostatočné monitorovanie transakcií a obchodných vzťahov, aby bolo možné odhaliť neobvyklé alebo podozrivé transakcie.
N
návrh zákona
§ 11
O: 4
Povinná osoba je povinná vykonávať monitorovanie obchodov alebo obchodných vzťahov tak, aby bolo možné zistiť neobvyklú obchodnú operáciu.
Ú
Č: 32
O: 3
V: 5
Členské štáty poskytnú svojim FIU primerané finančné, ľudské a technické zdroje na plnenie ich úloh.
N
návrh zákona
§ 26
O: 9
Finančná spravodajská jednotka uplatňuje pri svojej činnosti také organizačné, personálne, technické a iné opatrenia, ktoré zaručia, že s informáciami získanými pri jej činnosti podľa tohto zákona nepríde do styku nepovolaná osoba.
Ú
Č: 32
O: 8
Analytická funkcia FIU pozostáva:
a) z operačnej analýzy, ktorá sa zameriava na jednotlivé prípady a osobitné ciele, alebo na vhodne vybrané informácie, a to v závislosti od druhu a objemu poskytnutých informácií a očakávaného použitia informácií po poskytnutí;
b) zo strategickej analýzy, v rámci ktorej sa riešia trendy a typy prania špinavých peňazí a financovania terorizmu
N
zákon č. 297/2008 Z. z.
+
návrh zákona
§ 26
O: 2
P: a
Finančná spravodajská jednotka
prijíma, analyzuje, vyhodnocuje a spracúva hlásenia o neobvyklých obchodných operáciách a finančné informácie súvisiace s legalizáciou alebo financovaním terorizmu na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu a vypracúva finančné analýzy.
Ú
Č: 32a
1. Členské štáty zavedú centralizované automatizované mechanizmy, ako napríklad centrálne registre alebo centrálne elektronické systémy vyhľadávania údajov, ktoré umožňujú včasnú identifikáciu akýchkoľvek fyzických alebo právnických osôb, ktoré vlastnia alebo kontrolujú platobné účty a bankové účty identifikované číslom IBAN, ako vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 (*7), a bezpečnostné schránky vedené úverovou inštitúciou na ich území. Členské štáty oznámia Komisii charakteristické znaky uvedených
N
návrh zákona
§ 3
O: 1
§ 4
O: 1
Zriaďuje sa centrálny register účtov. Centrálny register účtov je informačný systém verejnej správy, ktorý sa vedie na účel uľahčenia prístupu orgánov uvedených v § 5 ods. 1 (ďalej len „oprávnený orgán“) k údajom o účtoch a bezpečnostných schránkach v rozsahu podľa § 4 ods. 1 vedených alebo prenajímaných na území Slovenskej republiky.
Do centrálneho registra účtov sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny:
a) názov, adresa sídla a identifikačné číslo finančnej inštitúcie, ktorá vedie účet alebo prenajíma bezpečnostnú schránku,
b) dátum založenia účtu,
c) dátum začatia prenájmu bezpečnostnej schránky,
d) číslo účtu a medzinárodné bankové číslo účtu IBAN, ak bolo pridelené,
Ú
2
vnútroštátnych mechanizmov.
2. Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie uchovávané v centralizovaných mechanizmoch uvedených v odseku 1 tohto článku okamžite a nefiltrovane priamo sprístupnili vnútroštátnej FIU. Tieto informácie musia byť sprístupnené aj vnútroštátnym príslušným orgánom na účely plnenia ich povinností podľa tejto smernice. Členské štáty zabezpečia, aby každá FIU bola schopná včas poskytnúť informácie uchovávané v centralizovaných mechanizmoch uvedených v odseku 1 tohto článku akejkoľvek inej FIU v súlade s článkom 53.
3. Prostredníctvom centralizovaných mechanizmov uvedených v odseku 1 sa sprístupnia a dajú sa vyhľadávať tieto informácie:
v prípade klienta, ktorý je držiteľom účtu, a v prípade akejkoľvek osoby, ktorá tvrdí, že koná v mene klienta: meno doplnené buď ďalšími identifikačnými údajmi požadovanými podľa vnútroštátnych ustanovení transponujúcich článok 13 ods. 1 písm. a) alebo jedinečným identifikačným číslom;
v prípade končeného užívateľa výhod v súvislosti s klientom, ktorý je držiteľom účtu: meno doplnené buď ďalšími identifikačnými údajmi požadovanými podľa vnútroštátnych ustanovení transponujúcich článok 13 ods. 1 písm. b) alebo jedinečným identifikačným číslom;
v prípade bankového účtu alebo platobného účtu: číslo IBAN a dátum založenia a zrušenia účtu;
v prípade bezpečnostných schránok: meno prenajímateľa doplnené buď ďalšími identifikačnými údajmi požadovanými podľa vnútroštátnych ustanovení transponujúcich článok 13 ods. 1 alebo jedinečným identifikačným číslom a trvanie nájmu.
4. Členské štáty môžu zvážiť, či budú vyžadovať, aby ďalšie informácie, ktoré sa považujú za dôležité pre FIU a príslušné orgány na účely
§ 5
O: 1
P: a)
§ 5
O: 2
V: 1
e) jednoznačné označenie bezpečnostnej schránky,
f) identifikačné údaje klienta v rozsahu:
1. meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2. údaje podľa prvého bodu, obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3. názov, adresa sídla a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
g) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené a adresa trvalého alebo iného pobytu konečného užívateľa výhod klienta,
h) dátum vzniku a zániku oprávnenia klienta na nakladanie s finančnými prostriedkami na účte,
i) dátum zrušenia účtu,
j) dátum ukončenia prenájmu bezpečnostnej schránky.
Údaje z centrálneho registra účtov sa poskytujú
osobitnému útvaru služby finančnej polície Policajného zboru na účel plnenia úloh podľa osobitného predpisu,14)
14) Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Údaje z centrálneho registra účtov sa poskytujú elektronicky priamym, nepretržitým a diaľkovým spôsobom.
3
plnenia ich povinností podľa tejto smernice, boli prístupné a vyhľadateľné prostredníctvom centralizovaných mechanizmov.
5. Komisia do 26. júna 2020 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi podmienky, technické špecifikácie a postupy na zaistenie bezpečného a účinného prepojenia centralizovaných automatizovaných mechanizmov. K tejto správe sa v náležitých prípadoch pripojí legislatívny návrh.
(*7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. L 94, 30.3.2012, s. 22).
Č: 39
O: 4
Zákazom ustanoveným v odseku 1 sa nebráni poskytovaniu informácií medzi povinnými subjektmi uvedenými v článku 2 ods. 1 bode 3 písm. a) a b) alebo subjektmi z tretích krajín ukladajúcimi požiadavky rovnocenné s požiadavkami ustanovenými v tejto smernici, ktoré vykonávajú svoje profesionálne činnosti, a to aj ako zamestnanci, v rámci tej istej právnickej osoby alebo väčšej štruktúry, ku ktorej osoba patrí a ktorá spoločné vlastníctvo, riadenie alebo kontrolu dodržiavania právnych predpisov.
N
zákon č. 297/2008 Z. z.
+
návrh zákona
§ 18
O: 8
P: b
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 sa za predpokladu, že poskytnuté informácie sa použijú výhradne na účely predchádzania legalizácii alebo financovania terorizmu nevzťahuje na poskytovanie informácií medzi
povinnými osobami podľa § 5 ods. 1 písm. h) a j), ktoré pôsobia na území členského štátu alebo na území tretieho štátu, ktorý im ukladá povinnosti v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné povinnostiam ustanoveným týmto zákonom, ak vykonávajú svoju činnosť ako zamestnanci alebo na základe iného vzťahu v rámci tej istej právnickej osoby alebo skupiny právnických osôb, ktorá spoločné vlastníctvo, riadenie alebo kontrolu dodržiavania predpisov,
Ú
Č: 40
O: 1
P: b
Členské štáty vyžadujú, aby povinné subjekty v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na účely predchá­dzania možnému praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, ich odhaľovania a vyšetrovania, ktoré vykonáva FIU alebo iné príslušné orgány, uchovávali tieto dokumenty a informácie:
podporné dôkazy a záznamy o transakciách pozostávajúce z originálnych dokumentov alebo kópií prípustných pre súdne konanie podľa uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré potrebné na identifikáciu transakcií, po dobu piatich rokov od ukončenia obchodného vzťahu s klientom alebo od dátumu príležitostnej transakcie.
N
návrh zákona
§ 19
O: 2
P: a)
P: b)
Povinná osoba je povinná uchovávať počas piatich rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom alebo od vykonania príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu
údaje a písomné doklady získané podľa § 10, § 11, § 12 a 14,
všetky údaje a písomné doklady o vykonaných obchodoch,
Ú
Č: 40
O: 1
Po uplynutí obdobia uchovávania uvedeného v prvom pododseku členské štáty zabezpečia, aby
N
zákon č. 297/2008
§ 19
O: 3
Povinná osoba je povinná uchovávať údaje a písomné doklady podľa odseku 2 aj dlhšie ako päť rokov, ak o to písomne požiada finančná spravodajská jednotka
Ú
4
V: 2
povinné subjekty vymazali osobné údaje, pokiaľ sa neustanovuje inak vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa stanoví, za akých okolností povinné subjekty môžu alebo musia naďalej uchovávať údaje. Členské štáty môžu povoliť alebo vyžadovať ďalšie uchovávanie po tom, ako vykonajú dôkladné posúdenie potreby a primeranosti takéhoto ďalšieho uchovávania, pričom sa to považuje za opodstatnene potrebné na účely predchádzania praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, ich odhaľovania a vyšetrovania. Toto ďalšie obdobia uchovávania nesmie presiahnuť ďalších päť rokov.
Z. z.
+
návrh zákona
po dôkladnom posúdení potreby a primeranosti takéhoto ďalšieho uchovávania. Finančná spravodajská jednotka v žiadosti uvedie lehotu, ktorá nesmie presiahnuť ďalších päť rokov, a rozsah uchovávania údajov a písomných dokladov.
Č: 42
Členské štáty vyžadujú, aby ich povinné subjekty mali zavedené systémy, ktoré im umožnia v plnom rozsahu a rýchlo reagovať na otázky ich FIU alebo ostatných orgánov v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi, pokiaľ ide o to, či majú alebo mali počas piatich rokov predchádzajúcich danej otázke obchodný vzťah s určitými osobami, a pokiaľ ide o povahu tohto vzťahu, prostredníctvom bezpečných kanálov a spôsobom, ktorý zabezpečuje úplnú dôvernosť takýchto otázok.
N
zákon č. 297/2008 Z. z.
+
návrh zákona
§ 21
O: 2
Povinná osoba je povinná zaviesť účinný systém zodpovedajúci veľkosti a povahe činnosti povinnej osoby, ktorý umožní prostredníctvom bezpečných komunikačných kanálov zaručujúcich dôvernosť komunikácie bezodkladne poskytnúť finančnej spravodajskej jednotke na jej žiadosť údaje podľa odseku 1.
Ú
Č: 44
O: 2
P: a
Štatistiky uvedené v odseku 1 obsahujú:
údaje o veľkosti a význame rôznych sektorov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice vrátane počtu subjektov a osôb a hospodárskeho významu každého sektora;
N
zákon č. 297/2008 Z. z.
+
návrh zákona
§ 27
O: 1
Finančná spravodajská jednotka vedie súhrnné štatistické údaje, ktoré zahŕňajú údaje o veľkosti a význame sektorov patriacich do pôsobnosti tohto zákona vrátane počtu subjektov v týchto sektoroch a hospodárskeho významu každého sektora, počet prijatých hlásení o neobvyklých obchodných operáciách, jednotlivé spôsoby spracovania hlásení o neobvyklých obchodných operáciách a ich počet, vrátane počtu prípadov odstúpených orgánom činným v trestnom konaní alebo správcom daní za kalendárny rok a počet stíhaných osôb, počet osôb odsúdených za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti a za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, druhy trestných činov, hodnotu zaisteného majetku, prepadnutého majetku alebo zhabaného majetku, počet pridelených ľudských zdrojov, údaje o počte a výsledkoch vykonaných kontrol, druhoch uložených sankcií, výšku uložených pokút a údaje o počte a spôsobe vybavenia žiadostí od zahraničných partnerských subjektov. Finančná spravodajská jednotka raz ročne uverejňuje súhrnný prehľad týchto štatistických údajov vo výročnej správe. Súčasťou správ finančnej spravodajskej jednotky informácie o činnosti jednotky.
Ú
Č: 45
O: 5
Členské štáty vyžadujú, aby v prípadoch, keď právo tretej krajiny nepovoľuje vykonávanie politík a postupov vyžadovaných podľa odseku 1, povinné subjekty zabezpečili, aby pobočky a dcérske spoločnosti vo väčšinovom vlastníctve v
N
zákon č. 297/2008 Z. z.
+
návrh
§ 21
O: 5
Povinná osoba je povinná vo svojich pobočkách alebo v dcérskych spoločnostiach, ktoré sa nachádzajú na území tretieho štátu, vykonávať opatrenia rovnocenné vykonávaniu starostlivosti vo vzťahu ku klientovi podľa § 10, § 11 a 12 a uchovávaniu údajov podľa § 19 v súlade s požiadavkami práva Európskej únie. Ak právne predpisy tretieho štátu nedovoľujú vykonávanie takýchto
Ú
5
tejto tretej krajine uplatnili dodatočné opatrenia na účinné zvládnutie rizika prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a informovali príslušné orgány svojho domovského členského štátu. Ak dodatočné opatrenia nie dostatočné, príslušné orgány domovského členského štátu vykonajú ďalšie opatrenia dohľadu vrátane toho, že vyžadujú, aby skupina nezakladala alebo aby ukončila obchodné vzťahy, a nevykonávala transakcie a prípadne vyžadujú, aby skupina zatvorila svoje prevádzky v predmetnej tretej krajine.
zákona
opatrení, povinná osoba je povinná o tom informovať finančnú spravodajskú jednotku a prijať dodatočné opatrenia podľa osobitného predpisu.50a) Ak dodatočné opatrenia nie dostatočné, finančná spravodajská jednotka alebo Národná banka Slovenska vykoná ďalšie opatrenia dohľadu; najmä vyžaduje, aby pobočka alebo dcérska spoločnosť nezakladala alebo ukončila obchodné vzťahy, nevykonávala obchody, prípadne aby ukončila pôsobenie v danom treťom štáte. Ak finančná spravodajská jednotka alebo Národná banka Slovenska zistí, že právne predpisy tretieho štátu nedovoľujú vykonávanie skupinových stratégií, informuje o tom účastníkov Európskeho systému finančného dohľadu.50b) Pri posudzovaní právnych predpisov tretieho štátu sa zohľadňujú všetky právne prekážky tretieho štátu brániace riadnemu vykonávaniu skupinových stratégií vrátane postupov pre výmenu informácií v rámci skupiny a ochrany osobných údajov v rozsahu, ktorý právo tretieho štátu umožňuje.
50a) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/758 z 31. januára 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa minimálnych opatrení a druhu dodatočných opatrení, ktoré musia úverové a finančné inštitúcie prijať na zmiernenie rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v určitých tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 125, 14. 5. 2019).
50b) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení, nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
Č: 56
O: 1
Členské štáty od svojich FIU vyžadujú, aby medzi sebou používali chránené komunikačné kanály, a nabádajú k používaniu FIU.net alebo jej nástupcu.
N
návrh zákona
§ 28
O: 6
Finančná spravodajská jednotka používa na komunikáciu so zahraničnými orgánmi na to určené chránené komunikačné kanály.
Ú
Č: 59
O: 2
P: e
Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípadoch uvedených v odseku 1 mohli uplatniť správne sankcie a opatrenia, ktoré zahŕňajú aspoň:
maximálne správne peňažné sankcie vo výške aspoň dvojnásobku sumy benefitu vyplývajúceho z porušenia, ak takýto benefit možno určiť, alebo najmenej 1 000 000 EUR.
N
zákon č. 297/2008 Z. z.
+
návrh zákona
§ 33
O: 1
Finančná spravodajská jednotka môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi pokutu vo výške aspoň dvojnásobku sumy benefitu vyplývajúceho z porušenia, ak je takýto benefit možné určiť alebo do výšky dvojnásobku neoprávneného prospechu, ak je takýto neoprávnený prospech možné určiť alebo do 1000 000 eur, podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je vyššia, ktorá nesplní alebo poruší niektorú z povinností ustanovených týmto zákonom v § 10 ods. 1 4 a 6, § 12, § 14 17, § 19 ods. 2 4, § 21, § 24 ods. 1 a 2, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.
Ú
6
LEGENDA:
Č: 59
O: 3
P: a
Členské štáty zabezpečia, aby sa odchylne od odseku 2 písm. e) mohli v prípade, že dotknutý povinný subjekt je úverovou inštitúciou alebo finančnou inštitúciou, uplatniť aj tieto sankcie:
v prípade právnickej osoby, maximálne administratívne peňažné sankcie vo výške aspoň 5 000 000 EUR alebo 10 % celkového ročného obratu podľa poslednej dostupnej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom; ak je povinný subjekt materským podnikom alebo dcérskou spoločnosťou materského podniku, ktorý musí vypracúvať konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s článkom 22 smernice 2013/34/EÚ, príslušný celkový ročný obrat je celkový ročný obrat alebo zodpovedajúci typ príjmu v súlade s príslušnými smernicami o účtovníctve podľa poslednej dostupnej konsolidovanej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom konečného materského podniku;
N
návrh zákona
§ 33
O: 2
Finančná spravodajská jednotka môže uložiť banke alebo finančnej inštitúcii za nesplnenie alebo porušenie niektorej z povinností ustanovených v odseku 1 pokutu do 5 000 000 eur alebo do 10 % z celkového ročného obratu podľa poslednej riadnej účtovnej závierky, podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je vyššia; ak je banka alebo finančná inštitúcia súčasťou konsolidovaného celku, pokutu do 10 % z celkového ročného obratu podľa poslednej konsolidovanej účtovnej závierky konsolidovaného celku, ktorého je banka alebo finančná inštitúcia súčasťou.
Ú
Č: 60
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby rozhodnutie, ktorým sa ukladá správna sankcia alebo opatrenie za porušenie vnútro­štátnych ustanovení transponujúcich túto smernicu, voči ktorému nebolo podané odvolanie, zverejnili príslušné orgány na svojich oficiálnych webových stránkach bezodkladne po tom, ako bola osoba, ktorej sa sankcia udelila, informovaná o uvedenom rozhodnutí. Zverejnenie zahŕňa aspoň informácie o type a povahe porušenia, ako aj o totožnosti zodpovednej osoby. Členské štáty nie povinné uplatňovať tento pododsek na rozhodnutia, ktorými sa ukladajú opatrenia vyšetrovacej povahy.
N
zákon č. 297/2008 Z. z.
+
návrh zákona
§ 33a
O: 1
Finančná spravodajská jednotka uloží právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi popri pokute za správne delikty uvedené v § 33 ods. 1 a 2 aj sankciu zverejnenia právoplatného rozhodnutia o uložení sankcie za správny delikt, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak.
Ú
7
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
B – bod
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani čiast. ani úplná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)