VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-30416/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
829
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ....... 2022
o centrálnom registri účtov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava január 2022