1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá najmä v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb. Návrh zákona súčasne reaguje aj na požiadavky vyplývajúce z aplikačnej praxe a tiež na spoločenský vývoj.
Na základe požiadavky uvedeného nariadenia sa v zákone o občianskych preukazoch dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa odtlačkov prstov a podoby tváre. Tieto údaje budú do elektronického čipu zapisované v podobe biometrických údajov, teda nie v podobe odtlačkov prstov alebo fotografie tváre. Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov sa bude vzťahovať na osoby, ktoré dovŕšili vek 12 rokov. Vzhľadom na povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov pri podaní žiadosti sa zo zákona vypúšťa možnosť podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu ministerstva vnútra.
Zároveň sa zavádza kód pre odblokovanie, ktorý bude slúžiť na odblokovanie zablokovaného bezpečnostného osobného kódu a tým aj možnosti elektronickej komunikácie občana.
Návrhom zákona sa navrhuje aj zmena zákona o správnych poplatkoch. Pre občanov starších ako 15 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky je občiansky preukaz povinným dokladom, u ostatných občanov je to dobrovoľný doklad. Vzhľadom na uvedené je preto vhodné upraviť aj oslobodenie občanov s povinnosťou držby občianskeho preukazu od niektorých poplatkov, tak aby tieto nemali nepriaznivý vplyv na občana.
Dôvodom zmien v zákone o cestovných dokladoch je potreba úpravy niektorých ustanovení tak, aby tieto boli jednoznačné a aby reagovali na potrebu aplikačnej praxe pri vydávaní cestovných dokladov.
Návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.
Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy, dochádza k pozitívnemu aj negatívnemu vplyvu na služby verejnej správy na občana aj informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
2
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: august 2021
Koniec: september 2021
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
13. 10. - 3. 11. 2021
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
december 2021
2.Definovanie problému
Z dôvodu prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb je potrebné prispôsobiť národnú legislatívu legislatíve EU. V súvislosti s prijatým nariadením je potrebné v zákone o občianskych preukazoch doplniť ustanovenia týkajúce sa biometrických údajov, ktoré budú zapisované do elektronického čipu a upraviť ustanovenia, ktoré budú mať vplyv na zmeny v čistopisoch občianskych preukazov.
Návrh zákona súčasne reaguje aj na požiadavky vyplývajúce z aplikačnej praxe a tiež na spoločenský vývoj.
Návrhom sa zároveň upravuje aj zákon o správnych poplatkoch a zákon o cestovných dokladoch.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom predloženého návrhu zákona je zosúladenie zákona s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb.
Zároveň sa navrhuje upraviť ustanovenia, u ktorých vznikajú pochybnosti pri ich výklade, tak aby ich výklad bol jednoznačný.
4.Dotknuté subjekty
Priamo dotknutými subjektmi budú všetky fyzické osoby - občania Slovenskej republiky.
5.Alternatívne riešenia
Neboli posudzované alternatívne riešenia.
Neprijatím navrhovaných zmien by nebolo možné dosiahnuť vykonateľnosť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Navrhovanými zmenami nedochádza k transpozícii práva EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti
Preskúmanie účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí jeho účinnosti, najneskôr pri príprave prípadného návrhu novelizácie predloženej právnej úpravy.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
3
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V návrhu zákona nie je možne jednoznačne kvalifikovať vplyv na služby verejnej správy pre občana. V návrhu zákona dochádza k negatívnym aj pozitívnym vplyvom na služby verejnej správy pre občana a informatizáciu spoločnosti. Cieľom predloženého návrhu je najmä zmena v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb. Na základe požiadavky uvedeného nariadenia sa v zákone o občianskych preukazoch dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa odtlačkov prstov a podoby tváre. Vzhľadom na povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov pri podaní žiadosti sa zo zákona vypúšťa možnosť podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu ministerstva vnútra. Na druhej strane aj podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy bol občan povinný sa následne dostaviť na oddelenie dokladov za účelom prevzatia dokladu.
V návrhu zákona ale dochádza aj k pozitívnym vplyvom a to v zmysle nového znenia 17 ods. 2 zák. 647/2007 Z. z.) kedy nebude potrebné overovať podpis oprávnenej osoby na písomnom súhlase s vydaním cestovného pasu pre občana staršieho ako 15 rokov, ale mladšieho ako 18 rokov, 16 ods. 4 zák. 647/2007 Z.z.) vypúšťa údaj o adrese trvalého pobytu a ak je kratší ako 10 rokov, aj adrese predchádzajúceho trvalého pobytu s uvedením jeho začiatku, jeho cieľom je zjednodušiť proces žiadosti o vydanie cestovného dokladu.
Návrh upravuje oslobodenie od poplatku za vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok aj kategóriu osôb mladších ako 16 rokov, aby sa zabezpečila rovnosť zaobchádzania a odstránila sa diskriminačná formulácia ustanovenia, ktorá vyplynula z potreby a z analýzy v súčasnosti platného právneho predpisu, ktorá na osoby mladšie ako 16 rokov nemyslí v prípadoch vydania cestovného dokladu ako náhrady za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.
Návrhom zákona nie je možné jednoznačne kvantifikovať v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy charakter a rozsah celkových príjmov a prínosov v súvislostí s výberom správnych poplatkov. Nie je možné konkrétne určiť počet vybraných správnych poplatkov (výška správnych poplatkov sa nemení) a pokút. Správne poplatky vyberané podľa záujmu občanov o nepovinné doklady, taktiež sa nedá predpokladať výška vybratých sankcií za stratený/zničený doklad. Zároveň nie je možné kvantifikovať znovu vydanie cestovného pasu u osôb mladších ako 16 rokov, ktorý sa bude vydávať opätovne z dôvodu chyby nezavinenej občanom.
11.Kontakt na spracovateľa
Mgr. Gabriela Halászová,
gabriela.halaszova@minv.sk
odbor dokladov a evidencií Prezídia Policajného zboru, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri príprave materiálu a vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie
4
relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte danú skutočnosť.
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. 171/2021
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
V Doložke vybraných vplyvov v bode 8.Preskúmanie účelnosti, Komisia odporúča doplniť čas a kritériá preskúmania navrhovanej zmeny.
Vyhodnotenie: Akceptované - doplnený bod 8.
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
V doložke vybraných vplyvov je uvedený negatívny, čiastočne zabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy je v tabuľke č. 1 kvantifikovaný negatívny vplyv v sume 3 693 094 eur v roku 2022, ktorý je rozpočtovo čiastočne krytý a negatívny vplyv v sume 3 005 927 eur ročne v rokoch 2023 a 2024, ktorý je rozpočtovo zabezpečený.
Komisia žiada upraviť analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy a jej znenie zosúladiť s očakávanými výdavkami v už predložených podkladoch na 2 027 520 eur.
Odôvodnenie: V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy uvedené výdavky v prvom roku
(2022) na úrovni približne 3 693 09 eur. Predložená suma nekorešponduje s už predloženými podkladmi na hodnotenie projektu v zmysle uznesenia vlády SR č. 649/2020, podľa ktorých mali byť očakávané výdavky 2 mil. eur.
Komisia žiada do analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy doplniť vyhodnotenie zapracovania odporúčaní z hodnotenia projektu MF SR.
Odôvodnenie: MF SR pri hodnotení projektu v zmysle uznesenia vlády SR č. 649/2020 odporúčalo
viaceré spôsoby možného zníženia resp. spresnenia odhadu výdavkov. Je preto žiaduce doplniť vyhodnotenie zapracovania daných odporúčaní.
S rozpočtovo nekrytým vplyvom Komisia zásadne nesúhlasí a žiada, aby vplyv vyplývajúci z materiálu bol vo všetkých rokoch zabezpečený v rámci schválených limitov kapitoly MV SR na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.
V materiáli sa navrhuje zmena zákona o správnych poplatkoch. V dôvodovej správe vo všeobecnej časti je uvedené, že „Pre občanov starších ako 15 rokov s trvalým pobytom na území SR je občiansky preukaz povinným dokladom, u ostatných občanov je to dobrovoľný doklad. Vzhľadom na uvedené je preto vhodné upraviť aj oslobodenie občanov s povinnosťou držby občianskeho preukazu od niektorých poplatkov, tak aby tieto nemali nepriaznivý vplyv na občana.“. Z uvedenej zmeny správnych poplatkov vyplýva výpadok príjmov, čo je potrebné zohľadniť v analýze vplyvov aj s príslušným rozpočtovým krytím.
Komisia upozorňuje, že v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov byť analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy vypracovaná na aktuálny rozpočtový rok a tri nasledujúce rozpočtové roky.
Vyhodnotenie: Čiastočne akceptované
Novelou zákona č. 395/2019 Z. z. sa precizuje platná právna úprava a zavádza sa nová právna úprava vo vzťahu k povinnostiam vyplývajúcim z prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie
5
a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb. Členské štáty Európskej únie povinné za účelom posilnenia bezpečnosti implementovať do svojich eID pamäťové médium prístupné bezkontaktne, na ktorom budú uložené biometrické prvky držiteľa dokladu. Slovenské eID momentálne používa kontaktný elektronický čip, na ktorom biometrické prvky neukladá. Za týmto účelom je nutné implementovať bezkontaktné eID, do ktorého budú doplnené biometrické prvky držiteľa. Na základe požiadavky uvedeného nariadenia sa v zákone o občianskych preukazoch dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa odtlačkov prstov a podoby tváre.
Dotknutými systémami MV SR sú: systémy v Národnom personalizačnom centre (NPC), systémy na oddeleniach dokladov a oddeleniach cudzineckej polície, mobilné pracoviská, rozhrania na zastupiteľských úradoch, inšpekčný systém.
V zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov bola analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy prepracovaná na aktuálny rozpočtový rok a tri nasledujúce rozpočtové roky. Do analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy boli doplnené údaje spresnenia odhadu požadovaných výdavkov.
Návrhom zákona nie je možné jednoznačne kvantifikovať charakter a rozsah celkových príjmov a prínosov v súvislostí s výberom správnych poplatkov. Nie je možné konkrétne určiť počet vybraných správnych poplatkov (výška správnych poplatkov sa nemení) a pokút. Správne poplatky vyberané podľa záujmu občanov o nepovinné doklady, taktiež sa nedá predpokladať výška vybratých sankcií za stratený/zničený doklad. Z uvedenej zmeny zákona určite nevyplýva výpadok príjmov ale práve naopak. Uvedená zmena v návrhu novely zákona len precizuje občiansky preukaz ako povinný (pre občanov od 15 rokov s trvalým pobytom na území SR ) a občiansky preukaz nepovinný (pre občanov do 15 rokov alebo pre občanov bez trvalého pobytu na území SR). Povinný občiansky preukaz je oslobodený od správneho poplatku, tak ako doteraz. Za nepovinný doklad sa správny poplatok vyberá vždy.
K vplyvom na informatizáciu
Komisia nesúhlasí s tým, že predmetný návrh zákona nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti. V súvislosti so zmenami, ktoré obsiahnuté v návrhu zákona Komisia za to, že bude musieť prísť aj k úprave informačných systémov, čo vlastne predkladateľ aj uvádza v analýze na rozpočet, kde okrem iného píše „Tiež bude potrebné počítať aj s výdavkami na softvérové zabezpečenia a úpravu informačných systémov tak, aby boli v súlade s pripravovanými zmenami.“. Komisia žiada preto o vyznačenie „pozitívneho“ vplyvu na informatizáciu spoločnosti a vypracovanie analýzy vplyvov.
Vyhodnotenie: Akceptované - doplnené do tabuľky, vypracovaná príslušná analýza vplyvov na
informatizáciu spoločnosti.
K sociálnym vplyvom
V súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov je potrebné v doložke vybraných vplyvov v bode 9. identifikovať pozitívne sociálne vplyvy a vypracovať príslušnú analýzu sociálnych vplyvov, ktorá sa stáva povinnou súčasťou predkladaného materiálu. Zároveň je potrebné doplniť informáciu o pozitívnych sociálnych vplyvoch do všeobecnej časti dôvodovej správy.
V analýze sociálnych vplyvov je potrebné zhodnotiť sociálne vplyvy nasledovných navrhovaných bodov legislatívy:
Čl. I. bod 4 4 ods. 2), ktorým sa dopĺňa možnosť prezerania a kontroly údajov zapísaných v elektronickom čipe svojpomocne prostredníctvom aplikačného programového vybavenia, pokým doposiaľ bola možnosť kontroly len na oddeleniach dokladov. Uvedené opatrenie je potrebné zhodnotiť v bode 4.2 analýzy sociálnych vplyvov, pretože zlepšuje prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám.
Čl. II. bod 2, ktorým sa oslobodzuje od poplatku za vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok aj kategória osôb mladších ako 16 rokov.
6
Uvedené opatrenie je potrebné zhodnotiť v bode 4.1 analýzy sociálnych vplyvov, pretože finančný vplyv na hospodárenie dotknutej skupiny domácností. Zároveň je uvedené opatrenie potrebné zhodnotiť v bode 4.3 analýzy sociálnych vplyvov (rovnosť príležitostí), pretože ako uvádza predkladateľ v dôvodovej správe, opatrením sa zabezpečí rovnosť zaobchádzania a odstráni sa diskriminačná formulácia ustanovenia.
Čl. III. bod 5 16 ods. 4) a bod 8 17 ods. 2), ktorými sa znižujú povinnosti pre špecifické skupiny občanov pri podávaní žiadostí o cestovný doklad a občiansky preukaz. Uvedené opatrenia je potrebné zhodnotiť v bode 4.2 analýzy sociálnych vplyvov, pretože zlepšujú prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám.
Vyhodnotenie: Akceptované - doplnené do tabuľky. Vychádzajúc z dostupných údajov boli jednotlivé
body zahrnuté do Analýzy sociálnych vplyvov. Zároveň bola upravená a spresnená všeobecná časť dôvodovej správy týkajúcej sa uvedenej problematiky požadovanými informáciami.
K vplyvom na služby verejnej správy na občana
V doložke vybraných vplyvov Komisia odporúča vyznačiť pozitívny a prípadne aj negatívny vplyv na služby verenej správy pre občana, ako aj vypracovať analýzu vplyvov na služby verejnej správy pre občana.
Z návrhu predkladateľa vyplýva :
-V zmysle bodu 11 čl. I osobitnej časti predkladacej správy 8 zák. 395/2019 Z. z. ) bude zavedením povinnosti podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov a podoby tváre z dôvodu ich zápisu do elektronického čipu znemožnené podávanie žiadostí o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Z ustanovenia však nie je jasné, či podávanie žiadostí bude naďalej možné prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy
www.slovensko.sk
alebo bude potrebná osobná prítomnosť žiadateľa
za každých okolností. V prípade, že bude prítomnosť pri podaní žiadosti nevyhnutná, Komisia má za to, že tak dochádza k negatívnemu vplyvu služieb verejnej správy na občana.
-V zmysle bodu 8 čl. III osobitnej časti predkladacej správy (nového znenia § 17 ods. 2 zák. 647/2007) nebude potrebné overovať podpis oprávnenej osoby na písomnom súhlase s vydaním cestovného pasu pre občana staršieho ako 15, ale mladšieho ako 18 rokov, Komisia
má za to, že dochádza k pozitívnemu vplyvu služieb verejnej správy na občana.
-V osobitnej časti dôvodovej správy v čl. II. predkladateľ uvádza:
K bodom 1 a 3
„Navrhovaná úprava reflektuje na aplikačnú prax pri spoplatňovaní vydávania občianskych preukazov. Keďže legislatívna úprava pozná občiansky preukaz, ktorý je pre občana povinným dokladom a aj občiansky preukaz, ktorý je nepovinný, je potrebné, aby uvedené druhy dokladov boli odlíšené aj vo vzťahu k správnym poplatkom.“
K bodu 2
„Navrhovaná úprava vyplynula z potreby oslobodenia od poplatku za vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok aj kategóriu osôb mladších ako 16 rokov, aby sa zabezpečila rovnosť zaobchádzania a odstránila sa diskriminačná formulácia ustanovenia.“
Komisia zato, že aj v tomto prípade dochádza k pozitívnemu vplyvu služieb verejnej správy na
občana.
V osobitnej časti dôvodovej správy v čl. III K bodu 5 (§ 16 ods. 4) predkladateľ uvádza:
„Cestovný doklad sa vydáva len občanom Slovenskej republiky. Uvedená povinnosť sa vypúšťa z dôvodu, že množstvo občanov, ktorí sa narodili, resp. žijú v zahraničí a nemajú alebo nikdy ani
7
nemali pobyt na území Slovenskej republiky. Podľa aktuálne platnej právnej úpravy, však pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu týchto občanov, bola od nich požadovaná informácia o adrese súčasného trvalého pobytu alebo adresy predchádzajúceho trvalého pobytu s uvedením jeho začiatku. Uvedená povinnosť spôsobuje komplikácie takýmto občanom pri podaní žiadosti o vydanie cestovného dokladu.“
V tomto prípade Komisia odporúča predkladateľovi upresniť zdôvodnenie zrušenia tejto povinnosti, keďže nie je zrejmé v čom táto povinnosť spôsobuje komplikácie uvedeným občanom.
(Ustanovenie § 16 ods. 4 Zákona č. 647/2007 o cestovných dokladoch neobsahuje povinnosť občana mať trvalý, resp. predošlý pobyt na území SR.)
S ohľadom na obsah predloženého návrhu novely zákona je zjavné, že zmeny sa budú dotýkať aj vplyvov na procesy služieb vo verejnej správe, preto Komisia žiada vypracovanie aj tejto časti
analýzy.
Vyhodnotenie: Akceptované - doplnené do tabuľky, vypracovaná príslušná analýza vplyvov na
služby verejnej správy pre občana. Zároveň bola spresnená všeobecná časť dôvodovej správy týkajúcej sa uvedenej problematiky s požadovanými informáciami, ktoré sa týkajú ustanovenia § 16 ods. 4 Zákona č. 647/2007 o cestovných dokladoch.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
8
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2021
2022
2023
2024
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
3 693 094
3 005 927
3 005 927
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0
3 060 664
3 005 927
3 005 927
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
632 430
z toho:
- vplyv na ŠR
0
3 693 094
3 005 927
3 005 927
Rozpočtové prostriedky
0
3 693 094
3 005 927
3 005 927
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
3 060 664
3 005 927
3 005 927
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0
3 060 664
3 005 927
3 005 927
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv
0
632 430
0
0
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
0
632 430
0
0
9
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh zákona si v nadväznosti na vydávanie nových občianskych preukazov vyžaduje zvýšenie limitu finančných prostriedkov, ktoré nie zohľadnené v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Pokrytie zvýšených výdavkov zabezpečí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Návrh zákona rieši zavedenie novej platformy elektronického čipu v občianskom preukaze a s tým súvisiace služby. Zároveň reaguje na požiadavky používateľskej praxe pri vydávaní občianskych preukazov. S tým súvisí aj zabezpečenie nových čistopisov občianskych preukazov, ktoré budú po ich personalizácii vydávané občanom prostredníctvom oddelení dokladov.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2021
2022
2023
2024
Návrhom zákona sa nemení objem aktivít.
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Pripravované zmeny so sebou prinášajú výdavky súvisiace s úpravou technologických zariadení Národného personalizačného centra, ako subjekt personalizácie dokladov. Tiež bude potrebné počítať aj s výdavkami na softvérové zabezpečenia a úpravu informačných systémov tak, aby boli v súlade s pripravovanými zmenami. Ďalšími výdavkami výdavky na nákup čistopisov eID,
10
kde sa nevyhnutne navýši cena z dôvodu použitia novej platformy, ktorá obsahuje duálny čip tak ako čistopis povolenia na pobyt. (viď Tabuľka č. 4).
Novelou zákona č. 395/2019 Z. z. sa precizuje platná právna úprava a zavádza sa nová právna úprava vo vzťahu k povinnostiam vyplývajúcim z prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb. Členské štáty Európskej únie povinné za účelom posilnenia bezpečnosti implementovať do svojich eID pamäťové médium prístupné bezkontaktne, na ktorom budú uložené biometrické prvky držiteľa dokladu. Slovenské eID momentálne používa kontaktný elektronický čip, na ktorom biometrické prvky neukladá. Za týmto účelom je nutné implementovať bezkontaktné eID, do ktorého budú doplnené biometrické prvky držiteľa. Na základe požiadavky uvedeného nariadenia sa v zákone o občianskych preukazoch dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa odtlačkov prstov a podoby tváre.
Dotknutými systémami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sú: systémy v Národnom personalizačnom centre, systémy na oddeleniach dokladov a oddeleniach cudzineckej polície, mobilné pracoviská, rozhrania na zastupiteľských úradoch, inšpekčný systém.
Na základe uvedeného bol vypracovaný projekt Posilnenie zabezpečenia eID a eDoPP dokladov podľa nariadenia č. 2019/1157 (eID 2.0). V rámci prípravy dokumentácie boli prehodnocované aj náklady na budúce riešenia a v tejto súvislostí bolo dosiahnuté zníženie cien za dodávateľské služby. Projektová dokumentácia bola odovzdaná na posúdenie Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstvu financií Slovenskej republiky ako aj Sekcii informačných technológií verejnej správy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Uvedenú kompletnú projektovú dokumentáciu vrátane rozpočtu majú tieto útvary k dispozícii. Vzhľadom na fakt, že jednotlivé prvky sú súčasťou kritickej infraštruktúry, nie je možné podrobne rozložiť uvedenú cenu.
Náklady a výdavky potrebné na úpravu aplikácií v Národnom personalizačnom centre a na Jednotných pracoviskách – eID, úprava informačného systému agendy IDC –eID AS je rozkalkulovaná v celkovej výške 2 899 271 pre rok 2022. Ďalšie finančné prostriedky vo výške 161 393 potrebné na
zabezpečenie prevádzky v roku 2022 a následne v rokoch 2023 a 2024 v sume 289 927 . Vzhľadom
na vyššie uvedené predpokladáme negatívny vplyv na rozpočet ministerstva vnútra v roku 2022 v celkovej výške 3 060 664 € a v rokoch 2023 a 2024 vo výške 289 927 €.
Ďalšími výdavkami výdavky na nákup čistopisov eID, kde sa vychádzalo z očakávaného predpokladu spotreby čistopisov a to každoročne od roku 2023 v počte 700 000 ks pri jednotkovej cene 3,88 za kus v celkovej výške 2 716 000 €. Predpokladaná jednotková cena čistopisu vychádza z procesu verejného obstarávania „Čistopisy dokladov Slovenskej republiky“ pod č. č.253/2020 vyhláseného dňa 01.12.2020 pod zn. 44095-MST. Uvedené negatívny vplyv na kapitolu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v sume 2 716 000 v rokoch 2023 2024, ktorý je každoročne rozpočtovo zabezpečený.
V tejto súvislosti navrhované zmeny majú dopad aj na výdavky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré je zodpovedné za prijímanie žiadostí o vydanie osobných dokladov v zahraničí (občianske preukazy, cestovné preukazy, vodičské preukazy). Uvedené zmeny si podľa predbežnej kalkulácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyžiadajú náklady na softvérové i hardvérové zmeny v celkovej výške cca 632 430 € v štruktúre náklady na softvér v celkovej výške 387 630 a na tovary a služby (hardvér) v celkovej výške 244 800 €. Do týchto nákladov je okrem úpravy softvéru a hardvéru na jednotlivých konzulárnych pracoviskách zahrnuté i zakúpenie tzv. mobilných jednotiek a ich riadneho softvérového vybavenia. Bez týchto jednotiek totiž nie je možné zabezpečiť riadne a včasné plnenie zákonných povinností vo vzťahu k žiadateľom, ktorí nemajú možnosť osobnej návštevy zastupiteľského úradu napríklad z dôvodu zdravotného postihnutia alebo vysokého veku. Uvedené navýšenie nie je
11
zohľadnené v schválenom rozpočte Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a z dôvodu zabezpečenia vykonávania zákona konzulárnymi pracoviskami v jeho pôsobnosti je táto čiastka pripočítaná do celkovej kalkulácie analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy.
Na základe uvedeného navrhovaná právna úprava zakladá celkový negatívny vplyv na štátny rozpočet verejnej správy v roku 2022 v celkovej sume 3 693 094 €, v ktorej zahrnuté výdavky Ministerstva vnútra SR a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a v rokoch 2023 a 2024 v celkovej sume 3 005 927 € pri výdavkoch Ministerstva vnútra SR .
Náklady uvedené v analýze vplyvov predstavujú hornú hranicu výdavkov, budú ďalej spresňované a v prípade investície nad 1 mil. eur budú zaslané na hodnotenie Ministerstvu financií SR.
Predloženým návrhom zákona sa v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa upravuje sadzobník správnych poplatkov. Podľa navrhovaného znenia podľa čl. II bodu 2 navrhovaná úprava vyplynula z potreby oslobodenia od poplatku za vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok aj kategóriu osôb mladších ako 16 rokov, aby sa zabezpečila rovnosť zaobchádzania a odstránila sa diskriminačná formulácia ustanovenia. Analýzou v súčasnosti platného právneho predpisu bolo potrebné rozšíriť kategóriu osôb, ktoré oslobodené od poplatku za vydanie cestovného dokladu ako náhrady za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal. Súčasne platná legislatíva nemyslí na osoby, mladšie ako 16 rokov, ktorým