1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
828
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z.
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Občiansky preukaz sa občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, vydáva s platnosťou na jeden rok.“.
2.V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) prístupové číslo karty.“.
3.V § 4 ods. 1 sa slová „písm. h) a i)“ nahrádzajú slovami „písm. h), i) a m) a biometrické údaje podľa osobitného predpisu3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
3a) Čl. 3 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb (Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019).“.
4.V § 4 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prostredníctvom aplikačného programového vybavenia zverejneného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
5.V § 5 ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len „zastupiteľský úrad“)“.
6.V § 5 ods. 4 sa za slovo „útvar“ vkladajú slová „alebo zastupiteľský úrad“.
2
7.V § 5 odsek 5 znie:
„(5) Bezpečnostný osobný kód môže občan zmeniť na príslušnom útvare, zastupiteľskom úrade, inom mieste, ktoré zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle, alebo prostredníctvom aplikačného programového vybavenia.“.
8.V § 5 ods. 6 sa slová „ďalšia možnosť jeho elektronickej komunikácie“ nahrádzajú slovami „bezpečnostný osobný kód“.
9.V § 5 ods. 6 druhej vete sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „zastupiteľskom úrade alebo prostredníctvom aplikačného programového vybavenia s použitím kódu pre odblokovanie“.
10.Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Kód pre odblokovanie
(1) Kód pre odblokovanie slúži na odblokovanie zablokovaného bezpečnostného osobného kódu prostredníctvom aplikačného programového vybavenia.
(2) Kód pre odblokovanie je kombináciou ôsmich číslic. Kód pre odblokovanie je možné zvoliť a zmeniť na príslušnom útvare alebo prostredníctvom aplikačného programového vybavenia.
(3) Ak občan trikrát po sebe chybne uvedie kód pre odblokovanie, kód pre odblokovanie sa trvalo zablokuje; v takom prípade môže občan odblokovať zablokovaný bezpečnostný osobný kód na príslušnom útvare alebo zastupiteľskom úrade.“.
11.V § 6 ods. 2 písm. d) sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak odsek 10 druhá veta neustanovuje inak“.
12.V § 6 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Občan s pobytom v zahraničí, ktorý podáva žiadosť o vydanie občianskeho preukazu na zastupiteľskom úrade, nemusí k žiadosti o vydanie občianskeho preukazu predložiť osvedčený preklad potvrdenia o evidovanom pobyte s uvedením adresy vydané úradom v zahraničí do štátneho jazyka podľa § 6 ods. 2 písm. d), ak zamestnanec zastupiteľského úradu dostatočne ovláda jazyk, v ktorom je potvrdenie vydané.“.
13.V § 6 ods. 11 sa za slovo „tváre“ vkladá čiarka a slová „odtlačkov prstov“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov sa nevzťahuje na občana uvedeného v § 2 ods. 4 druhej vete, občana, u ktorého nie je trvalo možné odtlačky prstov zosnímať a na občana mladšieho ako 12 rokov. Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu podpisu sa nevzťahuje na občana mladšieho ako 12 rokov; osoba staršia ako 6 rokov a mladšia ako 12 rokov sa môže podrobiť nasnímaniu podpisu.“.
14.V § 7 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zastupiteľskom úrade“.
15.V § 7 ods. 8 a 11 sa za slovo „tváre“ vkladá čiarka a slová „odtlačkov prstov“.
3
16.V § 7 ods. 8 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie:
„Zastupiteľský úrad zabezpečí zosnímanie podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu občana ktorý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky po dohode s ním alebo osobou, ktorá podala žiadosť.“.
17.V § 7 ods. 8 piatej vete sa za slovo „útvar“ vkladajú slová „alebo zastupiteľský úrad“.
18.V § 7 ods. 10 časť vety za bodkočiarkou znie: „na zastupiteľskom úrade nie je možné požiadať o vyhotovenie občianskeho preukazu urýchlene do dvoch pracovných dní“.
19.V § 7 ods. 10 sa na konci pripája táto veta:
„Lehota neplynie, ak nie je nasnímaná podoba tváre, odtlačky prstov alebo podpis alebo nie sú predložené potrebné podklady.“.
20.§ 8 a 9 sa vypúšťajú.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 sa vypúšťajú.
21.V § 10 ods. 1 v časti vety za bodkočiarkou sa za slovo „občan“ vkladajú slová „pri podaní žiadosti“.
22.V § 10 ods. 2 sa slová „až 7“ nahrádzajú slovami „až 6“.
23.V § 10 sa vypúšťa odsek 7. Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.
24.V § 10 ods. 7 sa slová „určenú občanom“ nahrádzajú slovami „v štáte pôsobnosti tohto zastupiteľského úradu alebo na iný zastupiteľský úrad určený pri podaní žiadosti“.
25.V § 15 ods. 1 písm. d) sa za slovo „odovzdať“ vkladá slovo „bezodkladne“ a za slovo „útvaru“ sa vkladajú slová „neplatný občiansky preukaz, ak nepostupuje podľa písmena c) alebo“.
26.V § 15 ods. 1 písm. f) sa za slovo „preukazu“ vkladá slovo „osobne“.
27.V § 15 ods. 1 písm. g) sa za slovo „tváre“ vkladá slovo „osobne“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona
4
č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z. zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z. zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z, zákona č. 212/2018 Z. z,
5
zákona č. 215/2018 Z. z, zákona č. 284/2018 Z. z, zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z. a zákona č. 455/2021 Z. z. sa mení takto:
1.V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA položke 22a časti Oslobodenie a Splnomocnenie znejú:
„Oslobodenie
1.Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 395/2019 Z. z.“), ktorému sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a občan, ktorému sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti.
2.Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan, ktorému sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená útvarom Policajného zboru príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí.
3.Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ktorému sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz bez elektronického čipu.
4.Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ktorému sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.
5.Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ak existuje dôvod na oslobodenie od poplatku podľa písmena a) tejto položky a zároveň sa do občianskeho preukazu uvedie nový údaj alebo sa zmení alebo zruší v ňom uvedený údaj.
6.Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z. starší ako 60 rokov a občan, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
7.Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ktorému sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.
6
Splnomocnenie
1.Správny orgán vyberie poplatok vo výške podľa písmena a) tejto položky za vydanie občianskeho preukazu podľa § 2 ods. 3 druhej vety zákona č. 395/2019 Z. z. z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.
2.Správny orgán vyberie okrem poplatku podľa písmen a) d) tejto položky poplatok vo výške 20 eur za urýchlené vydanie občianskeho preukazu do dvoch pracovných dní na žiadosť občana.“.
2.V sadzobníku správnych poplatkov v časti II VNÚTORNÁ SPRÁVA položke 23 časti Oslobodenie v prvom bode sa slová „až d)“ nahrádzajú slovami „až e)“.
3.V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY položke 259 časti Oslobodenie a Splnomocnenie znejú:
„Oslobodenie
1.Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ktorému sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti.
2.Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan, ktorému sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená útvarom Policajného zboru príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí.
3.Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ktorému sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz bez elektronického čipu.
4.Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ktorému sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.
5.Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ak existuje dôvod na oslobodenie od poplatku podľa písmena a) tejto položky a zároveň sa do občianskeho preukazu uvedie nový údaj alebo sa zmení alebo zruší v ňom uvedený údaj.
6.Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z. starší ako 60 rokov a občan, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
7.Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ktorému sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.
7
Splnomocnenie
Správny orgán vyberie poplatok vo výške podľa písmena a) tejto položky za vydanie občianskeho preukazu podľa § 2 ods. 3 druhej vety zákona č. 395/2019 Z. z. z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.“.
Čl. III
Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 431/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 ods. 6 a § 16 ods. 5 sa slová „ods. 4 až 7“ nahrádzajú slovami „ods. 3 až 6“.
2.V § 10 ods. 1 písm. h) sa za slová „úradu Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová ,,Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky“.
3.V § 12 ods. 5 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
4.V § 12 ods. 7 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
5.V § 16 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na úradných tlačivách“.
6.V § 16 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až j) sa označujú ako písmená b) až i).
7.V § 16 ods. 7 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
8.V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú slová „s ich osvedčeným podpisom“.
9.V § 17 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 9.
10.V § 17 ods. 5 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
11.V § 17 ods. 7 sa slová „odseku 4, 5 alebo odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 3, 4 alebo odseku 6“.
12.V § 17 ods. 9 sa slovo „okuliarami“ nahrádza slovom „okuliarmi“.
13.V § 18 ods. 1 sa slová „ods. 4, 5 alebo ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 3, 4 alebo ods. 6“.
14.V § 18 ods. 2 sa slová „iný občan“ nahrádzajú slovami „iná osoba“.
8
15.V § 18 ods. 4 sa slová „osoba, ktorá podala žiadosť“ nahrádzajú slovami „osoba podľa odsekov 1 3“ a slová „určenú žiadateľom“ sa nahrádzajú slovami „v štáte pôsobnosti tohto zastupiteľského úradu alebo na iný zastupiteľský úrad určený pri podaní žiadosti“.
16.V § 29 ods. 2 sa vypúšťajú písmená k) a l).
Doterajšie písmená m) až v) sa označujú ako písmená k) až t).
17.V § 29 ods. 4 sa slová „až h) a písm. l) až t)“ nahrádzajú slovami „až r)“.
18.Slová „dátový nosič“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „elektronický čip“ v príslušnom tvare.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2022.