VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-30509/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
828
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ....... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z.
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava január 2022