1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
_____________________________________________________________________
839
VLÁDNY NÁVRH
Z Á K O N
z ... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 352/2016 Z. z., zákona č.146/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 360/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 368/2021 Z. z. a zákona č. 503/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 odsek 2 znie:
„(2) Súčasťou rozpočtu verejnej správy je limit verejných výdavkov. Rozpočet verejnej správy sa zostavuje a realizuje v súlade s limitom verejných výdavkov na základe scenárov nezmenených politík. V rozpočte verejnej správy sa prihliada na výsledky hodnotenia efektívnosti a účinnosti verejných výdavkov vo vybraných oblastiach (ďalej len „revízia výdavkov“) schválené vládou.“.
2
2.V § 4 ods. 3 druhej vete sa za slová „(ďalej len „národná rada“)“ vkladajú slová „návrh rozpočtu verejnej správy a“, vypúšťajú sa slová „a na informáciu rozpočet verejnej správy“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Súčasne s návrhom zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok schvaľuje národná rada limity verejných výdavkov subjektov verejnej správy a ďalších súčastí rozpočtu verejnej správy rozpočtovaných v rozpočte verejnej správy. Na základe splnomocnenia národnej rady môže vláda pri dodržaní celkového limitu verejných výdavkov upraviť limity verejných výdavkov subjektov verejnej správy a ďalších súčastí rozpočtu verejnej správy rozpočtovaných v rozpočte verejnej správy.“.
3.V § 4 ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane limitu verejných výdavkov“.
4.§ 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ministerstvo financií zohľadňuje limit verejných výdavkov v štátnom rozpočte, oznamuje limity verejných výdavkov správcom kapitol najneskôr do 30 dní od schválenia limitov verejných výdavkov národnou radou podľa § 4 ods. 3 tretej vety a zabezpečuje jeho dodržiavanie.“.
5.V § 8 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje limit verejných výdavkov, ministerstvo financií môže povoliť prekročenie limitu výdavkov tak, aby bol zabezpečený súlad s limitom verejných výdavkov.“.
6.V § 9 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „V kapitole Všeobecná pokladničná správa sa môžu rozpočtovať aj výdavky ostatných kapitol na investície, ak tak ustanoví zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.“.
7.V § 9 ods. 4 písmeno i) znie:
„i) určovať limit verejných výdavkov pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, zabezpečovať dodržiavanie limitu verejných výdavkov v rámci kapitoly a usmerňovať hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami kapitoly,“.
8.V § 9 ods. 4 písm. m) sa slová „hodnotení efektívnosti a účinnosti verejných výdavkov vo vybraných oblastiach (ďalej len „revízia výdavkov“)“ nahrádzajú slovami „revízii výdavkov“.
9.V § 10 odsek 1 znie:
„(1) Na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia sa na krytie v čase alebo výške neistých nevyhnutných alebo nepredvídateľných výdavkov vytvárajú v štátnom rozpočte rezervy.“.
10.§ 14 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:
„(9) Limit verejných výdavkov schválený národnou radou je záväzný pre subjekty verejnej správy, ktorých výdavky súčasťou rozpočtu verejnej správy a na ktoré sa limit verejných výdavkov vzťahuje; nedodržanie tohto limitu sa považuje za porušenie povinnosti podľa tohto zákona. Ministerstvo financií najneskôr do 30 dní od schválenia limitov verejných výdavkov národnou radou podľa § 4 ods. 3 tretej vety oznamuje tieto limity verejných výdavkov subjektom verejnej správy.
3
(10) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zabezpečuje dodržiavanie limitu verejných výdavkov verejného zdravotného poistenia a súhrnného rozpočtu za zdravotnícke zariadenia zaradené v ústrednej správe. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zabezpečuje dodržiavanie limitu verejných výdavkov verejných vysokých škôl. Správca kapitoly zabezpečuje dodržiavanie limitu verejných výdavkov subjektami verejnej správy vo svojej zakladateľskej pôsobnosti a zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorých príjmy a výdavky nie súčasťou rozpočtu kapitoly tohto správcu.
(11) Ministerstvo financií najmenej raz za štvrťrok monitoruje plnenie limitu verejných výdavkov a ak zistí skutočnosti nasvedčujúce prekročeniu limitu verejných výdavkov, vyzve správcu kapitoly alebo iný subjekt verejnej správy podľa § 4 ods. 3 tretej vety na odôvodnenie týchto skutočností a prijatie opatrení na dodržanie limitu verejných výdavkov v termíne určenom ministerstvom financií.“.
11.V § 15 odsek 1 znie:
„(1) Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže za podmienok ustanovených zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok povoliť uskutočnenie výdavku nevyhnutného pre hospodárstvo Slovenskej republiky a nezabezpečeného v štátnom rozpočte. Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte kapitoly zabezpečená, možno úhradu realizovať na základe vykonaného rozpočtového opatrenia. V štátnom rozpočte možno vykonávať len také rozpočtové opatrenia, ktorými sa neprekročí limit verejných výdavkov; týmto nie je dotknuté ustanovenie § 17 ods. 4 poslednej vety.“.
12.§ 17 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Ak výsledkom aktualizácie limitu verejných výdavkov je jeho zvýšenie, ministerstvo financií na základe rozhodnutia vlády povolí prekročenie limitu výdavkov.“.
13.V § 18 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Ak výsledkom aktualizácie limitu verejných výdavkov je jeho zníženie, ministerstvo financií na základe rozhodnutia vlády viaže rozpočtové prostriedky v rozpočte kapitoly.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
14.V § 19 ods. 11 sa za slovo „celku“ vkladá čiarka a slová „pri obstaraní tovarov, služieb a stavebných prác prostredníctvom agentúry alebo orgánu Európskej únie alebo prostredníctvom agentúry alebo orgánu Organizácie Severoatlantickej zmluvy v súlade s ich pravidlami“.
15.Za § 24 sa vkladá § 25, ktorý znie:
㤠25
Štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie povinné dodržiavať limit verejných výdavkov určený ich zriaďovateľom.“.
16.V § 29 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta a tretia veta, ktoré znejú: „Súčasťou
4
záverečného účtu kapitoly je aj hodnotenie dodržania limitu verejných výdavkov kapitoly a pri prekročení limitu verejných výdavkov kapitoly odôvodnenie tohto prekročenia. Štatutárny orgán správcu kapitoly odôvodní v príslušnom výbore národnej rady prekročenie limitu verejných výdavkov kapitoly, a to do 30 dní od predloženia záverečného účtu kapitoly príslušnému výboru národnej rady.“.
17.V § 29a ods. 1 písm. a) sa slová „výdavkoch a“ nahrádzajú slovami „výdavkoch vrátane údajov o plnení limitu verejných výdavkov a údaje o“.
18.V § 30 ods. 3 sa za slová „rozpočtového roka“ vkladajú slová „vrátane očakávaného plnenia limitu verejných výdavkov“.
19.V § 30a ods. 1 tretej vete sa slová „minimálne riziká“ nahrádzajú slovami „nízke riziká“.
20.V § 30a odsek 2 znie:
„(2) Pri výraznom odchýlení sa
42af)
od strednodobého cieľa alebo postupu vedúcemu k tomuto cieľu podľa odseku 1 sa uplatní korekčný mechanizmus; ministerstvo financií v súlade s postupmi podľa osobitných predpisov
42ag)
zverejňuje, či došlo k výraznému odchýleniu. Ak ministerstvo financií zverejní, že došlo k výraznému odchýleniu, navrhne vláde opatrenia na obdobie korekcie výrazného odchýlenia, zohľadňujúc veľkosť odchýlky, ktorá nastala, rešpektujúc dosiahnutie strednodobého cieľa a každoročné znižovanie podielu schodku rozpočtu verejnej správy na hrubom domácom produkte v súlade s osobitnými predpismi.
42ag)
Návrh opatrení s vplyvom na územnú samosprávu ministerstvo financií vopred prerokuje s republikovými združeniami obcí a so zástupcami vyšších územných celkov. Vláda rozhodne o korekčnom mechanizme a schváli opatrenia, ktoré sa budú v rámci korekčného mechanizmu realizovať; pred rozhodnutím vlády návrh posúdi Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
42ah)
Ak vláda rozhodne, že sa korekčný mechanizmus neuplatní, zašle národnej rade písomné zdôvodnenie rozhodnutia o neuplatnení korekčného mechanizmu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 42af a 42ag znejú:
42af) Čl. 6 nariadenia (ES) č. 1466/97 v platnom znení.
42ag) Čl. 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1466/97 v platnom znení.
Čl. 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1467/97 v platnom znení.“.
21. V § 33 ods. 1 sa za slová „verejnej správy“ vkladajú slová „a predpokladané dôsledky na dodržanie limitu verejných výdavkov“.
22.V § 33 odsek 2 znie:
„(2) Navrhovatelia povinní predpokladané dôsledky návrhov právnych predpisov a iných opatrení podľa odseku 1 vopred prerokovať s ministerstvom financií; na požiadanie ministerstva financií posúdi Rada pre rozpočtovú zodpovednosť návrhy právnych predpisov a iných opatrení podľa odseku 1 z hľadiska vplyvu na aktualizáciu limitu verejných výdavkov.“.
23.Za § 37l sa vkladá § 37m, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. apríla 2022
(1) Limit verejných výdavkov sa prvýkrát uplatní v rozpočtovom procese verejnej
5
správy v roku 2022 pre rozpočet verejnej správy na roky 2023 až 2025.
(2) V roku 2022 sa ustanovenia § 15 ods. 1 a § 30a ods. 2 uplatnia v znení účinnom do 14. apríla 2022. “.
24.V prílohe druhý bod znie:
„2. Smernica Rady 2011/85/EÚ z 8. novembra 2011 o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov (Ú. v. L 306, 23. 11. 2011).“.
25.V prílohe sa vypúšťa tretí bod.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. apríla 2022.