VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-23993/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
839
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia NR SR:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava január 2022