Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Vláda Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
materiál bez vplyvov
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
november 2021
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
január 2022
2.Definovanie problému
Platná právna úprava nereaguje na novú európsku úpravu; niektoré ustanovenia zákona č. 97/1963 Zb. zastarané a chýba v ňom explicitná právna úprava vybraných právnych aspektov. Vzhľadom na to vznikajú v právnej teórií nejednotné výklady a z toho prameniace nejednotné postupy v aplikačnej praxi.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom vládneho návrhu zákona je reagovať na novú európsku úpravu, odstrániť problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe a modernizovať niektoré ustanovenia zákona č. 97/1963 Zb., ktoré sú v súčasnosti zastarané. Nová právna úprava Európskej únie, na ktorú vládny návrh zákona reflektuje, je obsiahnutá v:
-nariadení Rady (EÚ) 2019/1111 z 25. júna 2019 o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie) (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2019/1111“),
-nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (prepracované znenie) (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2020/1784“),
-nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (prepracované znenie) (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2020/1783“).
Citované nariadenia priamo uplatniteľné a majú prednosť pred zákonmi (porov. článok 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky). Nariadenia Európskej únie ako právne akty komunitárneho práva vo všeobecnosti v členských štátoch priamo aplikovateľné bez nutnosti prijatia vnútroštátnej transpozičnej normy. Avšak s cieľom predísť v budúcnosti možným interpretačným problémom a z toho prameniacim nejednotným postupom v aplikačnej praxi, teda v záujme zabezpečenia správneho a jednotného uplatňovania citovaných nariadení v podmienkach slovenskej aplikačnej praxe sa javí ako žiaduce a účelné vykonať vybrané vnútroštátne legislatívne zmeny, ktoré zabezpečia ich bezproblémovú implementáciu v Slovenskej republike.
Ostatné navrhované zmeny si vyžiadala aplikačná prax, alebo vyplývajú z potreby modernizácie niektorých ustanovení zákona č. 97/1963 Zb. Z dôvodu neprehľadnosti niektorých ustanovení v zákone č. 97/1963 Zb., ktoré upravujú právnu pomoc styku s cudzinou, ktoré vyvolávajú
2
nejednotné výklady a nejednotné postupy v aplikačnej praxi, sa navrhuje novelizovať aj tieto ustanovenia.
4.Dotknuté subjekty
Okresné súdy, krajské súdy, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, účastníci vybraných súdnych konaní s cudzím prvkom.
5.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenie 0 problémy definované v bode 2 /Definovanie problému/ tohto dokumentu nie je možné odstrániť iným spôsobom, ako zmenou a doplnením zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov, zmenou Civilného sporového poriadku a zmenou Civilného mimosporového poriadku.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
💧 Nie
7.Transpozícia práva EÚ
Vládny návrh zákona nepredstavuje transpozíciu práva EÚ.
Poznámka: Nariadenia citované v bode 3 (Ciele a výsledný stav) priamo uplatniteľné a majú prednosť pred zákonmi (porov. článok 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky). Nariadenia Európskej únie ako právne akty komunitárneho práva vo všeobecnosti v členských štátoch priamo aplikovateľné bez nutnosti prijatia vnútroštátnej transpozičnej normy. Avšak s cieľom predísť v budúcnosti možným interpretačným problémom a z toho prameniacim nejednotným postupom v aplikačnej praxi, teda v záujme zabezpečenia správneho a jednotného uplatňovania citovaných nariadení v podmienkach slovenskej aplikačnej praxe sa javí ako žiaduce a účelné vykonať vybrané vnútroštátne legislatívne zmeny, ktoré zabezpečia ich bezproblémovú implementáciu v Slovenskej republike.
8.Preskúmanie účelnosti
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
Preskúmanie účelnosti navrhovaného právneho predpisu bude vykonávané dva roky po nadobudnutí jeho účinnosti, pričom sa bude preskúmavať naplnenie cieľov vládneho návrhu zákona v aplikačnej praxi (bude sa zároveň zohľadňovať najmä vplyv na dĺžku dotknutých konaní, skúsenosti z aplikačnej praxe, vplyvy na ochranu oprávnených záujmov účastníkov vybraných súdnych konaní s cudzím prvkom).
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre
3
občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Predkladateľ neidentifikoval žiadne vplyvy vládneho návrhu zákona. Pozitívny vplyv na rodinu vyplýva výlučne priamo z nariadenia (EÚ) 2019/1111, ktoré je priamo aplikovateľné; nejde teda o vplyv, ktorý by bol založený bezprostredne vládnym návrhom zákona, nakoľko tento iba implementuje predmetné nariadenie.
11.Kontakt na spracovateľa
JUDr. Viera Lanáková (mail.
viera.lanakova@justice.sk
)
Sekcia legislatívy
Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva
Ministerstvo spravodlivosti SR
12.Zdroje
Nariadenie (EÚ) 2019/1111
Nariadenie (EÚ) 2020/1784
Nariadenie (EÚ) 2020/1783
Vlastná činnosť Sekcie medzinárodného práva Ministerstva spravodlivosti SR (pracovná skupina).
13. Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. 092/2021
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: