VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky
Číslo: UV-30286/2021
838
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava, január 2022