„VYHLÁŠKAÚradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
z 2022,
ktorou sa ustanovujú vzory formulárov používané informačným systémom územného plánovania a výstavby“
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 1 písm. f) zákona č. .../2021 Z. z. o územnom plánovaní ustanovuje:
§ 1
(1) Vzor formulára na prerokovanie zadania územnoplánovacej dokumentácie je uvedený v prílohe č. 1.
(2) Vzor formulára na prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie je uvedený v prílohe č.2.
(3) Vzor formulára na prerokovanie návrhu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie je uvedený v prílohe č.3.
(4) Vzor formulára na vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere je uvedený v prílohe č. 4.
(5) Vzor formulára na vydanie doložky súladu projektu stavby je uvedený v prílohe č. 5.
(6) Podrobnosti a náležitosti na predkladanie správy o stave územnoplánovacej dokumentácie sú uvedené v prílohe č.6.
(7) Podrobnosti a náležitosti na predkladanie správy o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie sú uvedené v prílohe č.7.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť1. januára 2023.
2
Príloha č. 1
Vzor formulára na prerokovanie zadania územnoplánovacej dokumentácie
Príloha č. 2
Vzor formulára na prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie
Príloha č. 3
Vzor formulára na prerokovanie návrhu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie
Príloha č. 4
Vzor formulára na vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere
Príloha č. 5
Vzor formulára na vydanie doložky súladu projektu stavby
Príloha č. 6
Podrobnosti a náležitosti na predkladanie správy o stave územnoplánovacej dokumentácie
Príloha č. 7
Podrobnosti a náležitosti na predkladanie správy o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie