„VYHLÁŠKAÚradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
z 2022,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podobe štruktúrovaných údajov evidovaných v informačnom systéme územného plánovania a výstavby“
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. .../2021 Z. z. o územnom plánovaní ustanovuje:
§ 1
Štruktúra údajov evidovaných v informačnom systéme územného plánovania a výstavby sa riadi technickými normami1) alebo ich ekvivalentom, ak sa takýmto postupom dosiahne rovnaký výsledok. V prípade pochybnosti o vhodnosti použitia ekvivalentnej normy alebo špecifikácie podľa prvej vety je rozhodujúce vyjadrenie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
1 ) STN EN ISO 12006-3 Pozemné staviteľstvo – Usporiadanie informácií o stavebných prácach. Časť 3: Rámec pre objektovo orientované informácie,
STN EN ISO 29481-1 Informačné modely stavieb (BIM). Príručka na odovzdávanie informácií. Časť 1: Metodika a formát,
STN EN ISO 29481-2 Informačné modely stavieb (BIM) – Príručka na odovzdávanie informácií. Časť 2: Rámec interakcie,
Norma, ktorá definuje dátový formát IFC, v pôvodnom jazyku ako STN EN ISO 16739 Dátový formát Industry Foundation Classes (IFC) pre zdieľanie dát v stavebníctve a facility manažmente,
§ 5 zákona 3/2010 Z. z. o Národnej infraštruktúre priestorových informácií 1,
publikačné minimum verejnej správy.