„VYHLÁŠKAÚradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
z 2022,
o spôsobe výpočtu a výšky náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva pri stavebnej uzávere“
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 1 písm. d) zákona č. .../2021 Z. z. o územnom plánovaní ustanovuje:
§ 1
(1) Výška náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva pri stavebnej uzávere sa stanoví výpočtom podľa vzťahu
𝑉𝑁𝑠𝑡𝑢
=
{
𝑉Š𝐻𝑝𝑜𝑧𝑚𝑗
[
(
1
+
𝑘
)
𝑛
𝑘
(
1
+
𝑘
)
𝑛
1
]
𝑘𝑛
365
}
𝑡
Kde:
VNstu - je výsledná výška náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva,
VŠHpozmj – všeobecná hodnota pozemku na mernú jednotku [€/m2],
k – úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100],
kn koeficient zohľadňujúci daňové zaťaženie daňou z príjmu, ktorý sa rovná (100+N)/100, kde N vyjadruje náklady spojené s dosiahnutím hrubého výnosu (daň z príjmu v percentách),
n obdobie predpokladanej návratnosti investície, spravidla v intervale 15 40 rokov, v závislosti od ekonomických, polohových a fyzických faktorov.
t – počet dní stavebnej uzávery
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť1. januára 2023.
2