1
„VYHLÁŠKAÚradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
z 2022,
ktorou sa upravujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na obsah a formu žiadosti o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti“
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 1 písm. c) zákona č. .../2021 Z. z. o územnom plánovaní (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1) Žiadosť o zápis do registra odborne spôsobilých osôb sa doručuje Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (ďalej len „úrad“) elektronicky prostredníctvom formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1.
(2) K žiadosti o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a na osvedčenie odbornej spôsobilosti sa priloží
a) doklad o dosiahnutom vzdelaní podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona s uvedením špecializácie,
b)profesijný životopis s uvedením dĺžky a zameraním praxe, stručný prehľad doterajšej činnosti pri obstarávaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí
c) doklad o dĺžke a zameraním praxe na orgáne územného plánovania,
d) písomné vyhlásenie obce, ktorým sa potvrdzuje, že zamestnanec vykonával činnosti na orgáne územného plánovania aspoň tri mesiace pod dohľadom zamestnanca, ktorý je zapísaný v registri odborne spôsobilých osôb,
e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
(3) Údaje podľa odseku 2 písm. e) úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na zabezpečenie výpisu z registra trestov.
(4) Ak žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti neobsahuje náležitosti podľa odsekov 1 a 2, úrad vyzve žiadateľa na jej doplnenie do 30 dní odo dňa doručenia výzvy. Ak žiadateľ v tejto lehote požadované údaje nedoplní, úrad sa nebude žiadosťou ďalej zaoberať.
§ 2
(1) Odborná spôsobilosť sa získava odbornou prípravou, na ktorú zamestnanca orgánu územného plánovania prihlási zamestnávateľ a ktorá sa končí skúškou.
(2) Organizačné práce spojené s odbornou prípravou zabezpečí vzdelávacie zariadenie poverené úradom.
(3) Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorej členov vymenúva a odvoláva predseda úradu. Skúšobnú komisiu tvoria predseda komisie a členovia komisie vymenovaní zo zamestnancov úradu a z odborníkov z praxe. Skúšobná komisia nepárny počet členov.
2
Podrobnosti o zložení a činnosti skúšobnej komisie, ako aj o priebehu skúšky upraví skúšobný poriadok, ktorý vydá úrad.
(4) Skúška sa hodnotí klasifikačnými stupňami "vyhovel" alebo "nevyhovel". Skúšobná komisia po skončení skúšky bez zbytočného odkladu oznámi výsledok skúšky žiadateľovi.
(5) Ak žiadateľ na skúške nevyhovel, môže podať žiadosť o opakovanú skúšku, ktorá sa uskutoční najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa skúšky, pri ktorej nevyhovel. K žiadosti o opakovanú skúšku sa doklady podľa § 1 ods. 2 písm. a) až d) neprikladajú. Opakovanie skúšky môže byť najviac dvakrát.
(6) Žiadateľ sa stáva odborne spôsobilou osobou, ak bol po vykonaní skúšky hodnotený klasifikačným stupňom "vyhovel". Odborne spôsobilú osobu úrad zapíše do registra odborne spôsobilých osôb, ktorý zverejňuje na svojej webovom sídle.
(7) Odborne spôsobilej osobe vydá úrad do 30 dní odo dňa vykonania skúšky v ktorej odborne spôsobilá osoba vyhovela, preukaz o odbornej spôsobilosti.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť1. januára 2023.
3
Príloha č. 1
ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
telefonický kontakt
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu
Meno a priezvisko, titul: ..........................................................................................................
Trvalé bydlisko: ........................................................................................................................
Dátum a miesto narodenia:.......................................................................................................
Číslo občianskeho preukazu:....................................................................................................
telefonický kontakt :..................................................................................................................
Dosiahnuté vzdelanie s uvedením špecializácie...............................................................
Orgán územného plánovania:...........................................................................................
Dĺžka a zameranie odbornej praxe: ................................................................................
Pracovné zaradenie: .........................................................................................................
Druh práce (popis činnosti) : ...........................................................................................
Ku žiadosti je potrebné priložiť:
doklad o dosiahnutom vzdelaní príslušného smeru s uvedením špecializácie,
profesijný životopis s uvedením dĺžky a zameraním praxe, stručný prehľad doterajšej činnosti pri obstarávaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí
doklad o dĺžke a zameraním praxe na orgáne územného plánovania,
písomné vyhlásenie obce, ktorým sa potvrdzuje, že zamestnanec vykonával činnosti na orgáne územného plánovania aspoň tri mesiace pod dohľadom zamestnanca, ktorý je zapísaný v registri odborne spôsobilých osôb,
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
V .................................... dňa .................
....................................