1
„VYHLÁŠKAÚradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky,
z 2022
o územnoplánovacích podkladoch a o územnoplánovacej dokumentácii“
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 1 písm. a) zákona č. ... / 2021 Z. z. o územnom plánovaní (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Úvodné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o obsahu územnoplánovacích podkladov, územno-plánovacej dokumentácie a ich zadaní a o obsahu územnoplánovacej informácie.
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1) Riešené územie predstavuje vymedzenú časť územia vyznačenú na podklade štátneho mapového diela, prípadne technickej mapy, katastrálnej mapy, geometrického plánu, polohopisného zamerania a výškopisného zamerania (ďalej len „mapový podklad“) a textovým popisom.
(2) Širšie územné vzťahy riešia spravidla väzby funkčno-prevádzkové, hmotovo-priestorové, dopravnej a technickej infraštruktúry a environmentálne väzby riešeného územia ku okolitému územiu.
(3) Komplexný výkres zahŕňa navrhnuté urbanistické riešenie a krajinné riešenie, základnú koncepciu dopravnej a technickej infraštruktúry a významné obmedzujúce prvky a javy v území, najmä ochranu a limity využívania územia.
(4) Schéma je grafické vyjadrenie, ktorým sa zjednodušenou formou prehľadne a zrozumiteľne zobrazujú javy v odlišnej mierke ako je stanovená pre grafickú časť územnoplánovacej dokumentácie.
(5) Výkres priestorovej a funkčnej regulácie je grafickým, číselným a textovým vyjadrením prevládajúcich, obmedzených a zakázaných druhov funkčného využívania a intenzity priestorového využívania územia podľa stanovených regulatívov a limitov vrátane vymedzenia verejnoprospešných stavieb a stavieb verejného záujmu.
Obsah a spôsob spracovania územnoplánovacích podkladov
§ 3
Územná štúdia
2
(1) Zadanie územnej štúdie obsahuje spravidla
a) určenie špecifického účelu použitia štúdie,
b) určenie hlavných cieľov riešenia štúdie,
c) zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z príslušnej územnoplánovacej dokumentácie,
d) vymedzenie riešeného územia,
e) požiadavky na varianty riešenia,
f) požiadavky na obsah štúdie,
g) požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej časti a grafickej časti štúdie
h) iné špecifické požiadavky
(2) Územná štúdia v súlade so zadaním obsahuje
a)textovú časť vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov,
b)grafickú časť.
(3)Textová časť územnej štúdie v súlade so zadaním obsahuje spravidla
a) vymedzenie riešeného územia vrátane širších územných vzťahov,
b) účel územnej štúdie,
c) hlavné ciele štúdie,
d) vzťah k príslušnej územnoplánovacej dokumentácii a územnoplánovacím podkladom,
e) vyhodnotenie limitov využitia územia, problémov a stretov záujmov,
f) návrh riešenia v zmysle požiadaviek stanovených v zadaní.
(4) Grafická časť územnej štúdie obsahuje spravidla
a) širšie územné vzťahy,
b) návrh riešenia podľa stanoveného účelu štúdie.
§ 4
Územno-technické podklady
Územnotechnické podklady zrozumiteľnou a prehľadnou formou poskytujú základné a komplexné informácie o stave, možnostiach a tendenciách vývoja príslušného územia a jeho funkčného využívania. Tvoria ich najmä
a) územno-technické podklady na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie,
b) územno-technické podklady informačného systému územného plánovania a výstavby (ďalej len „informačný systém“), ktoré slúžia na automatizované spracovanie údajov o stave a podmienkach územia, o zámeroch jeho usporiadania a o navrhovaných, prebiehajúcich a uskutočnených zmenách vo využití územia, ako aj o stave obstarávania územnoplánovacích dokumentácií,
c) územno-technické podklady pre Koncepciu územného rozvoja Slovenska, Koncepciu územného rozvoja regiónu a pre územný plán mikroregiónu, ak bol spracovaný,
Obsah a spôsob spracovania územnoplánovacej dokumentácie
§ 5
Štruktúra územnoplánovacej dokumentácie
(1) Územnoplánovacia dokumentácia sa člení na záväznú a informatívnu časť. textovú, tabuľkovú a grafickú formu.
3
(2) Záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie obsahuje určenie urbanistickej koncepcie územia vyjadrené záväznými regulatívmi priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability, zachovania kultúrneho dedičstva, ochrany a šetrného využívania prírodných zdrojov a iného potenciálu územia.
(3) Súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obcí a zón je regulačný výkres a regulačné listy.
(4) Informatívna časť obsahuje spravidla
a) základné údaje,
b) vysvetlenie a odôvodnenie regulatívov záväznej časti,
c)dokladovú časť, ktorá sa po skončení prerokovania návrhu priloží k správe o prerokúvaní.
(5) V základných údajoch územného plánu sa uvádzajú spravidla
a) vymedzenie riešeného územia,
b) hlavné ciele riešenia,
c)vyhodnotenie doterajšej územnoplánovacej dokumentácie v riešenom území,
d) vyhodnotenie súladu riešenia s vyšším stupňom územnoplánovacej dokumentácie, pri Koncepcii územného rozvoja Slovenska vyhodnotenie koordinácie využitia územia z hľadiska medzinárodných dohôd,
e)vyhodnotenie súladu riešenia územia so zadaním a so súborným stanoviskom k návrhu.
§ 6
Prípravné práce
(1) Prípravné práce tvoria podklad na spracovanie zadania a na riešenie územnoplánovacej dokumentácie.
(2) Výstupom prípravných prác je textová časť s analýzou a syntézou údajov o území a problémový výkres vyjadrujúci najmä limity využitia územia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, správnych rozhodnutí, z rozvojových zámerov a z najdôležitejších problémov, ktoré treba v území riešiť.
§ 7
Zadanie
(1) Zadanie na spracovanie Koncepcie územného rozvoja Slovenska obsahuje najmä
a) určenie hlavných cieľov územného rozvoja štátu vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov a dokumentov a z podmienok začlenenia Slovenskej republiky do európskych štruktúr,
b)určenie vzťahov vyplývajúcich z európskych koncepčných dokumentov rozvoja európskeho priestoru a z dokumentov priestorového rozvoja susediacich štátov,
c)požiadavky na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja štátu prostredníctvom územných aspektov sociálnych, ekonomických a environmentálnych potrieb rozvoja štátu a jednotlivých regiónov,
d) požiadavky na formu, rozsah, obsah a spôsob spracovania,
4
e) požiadavky na ochranu prírody, ochranu a tvorbu krajiny, ochranu biodiverzity, ochranu ekologickej stability územia, ochranu kultúrneho dedičstva, ochranu a šetrné využívanie prírodných zdrojov a všetkých chránených území a ich ochranných pásem podľa osobitných predpisov.
(2) Zadanie na spracovanie Koncepcie územného rozvoja regiónu obsahuje najmä
a) dôvody na obstaranie Koncepcie územného rozvoja regiónu,
b)vzťahy vyplývajúce z Koncepcie územného rozvoja Slovenska na riešené územie a požiadavky na riešenie vyplývajúce z územnoplánovacích podkladov a z ďalších odvetvových koncepcií a stratégií týkajúcich sa riešeného územia,
c)určenie hlavných cieľov rozvoja územia, vyjadrujúcich rozvojový program obstarávateľa,
d) požiadavky na rozvoj sídelnej štruktúry,
e) požiadavky na rozvoj krajinnej štruktúry.
f) požiadavky na rozvoj dopravnej infraštruktúry,
g) požiadavky na rozvoj technickej infraštruktúry,
h) požiadavky na rozvoj občianskej vybavenosti,
i) požiadavky na rozvoj zelenej infraštruktúry,
j) požiadavky na zachovanie a aktívnu ochranu kultúrneho dedičstva,
k) požiadavky na stanovenie limitov a bariér využitia územia,
l) požiadavky na stanovenie verejného záujmu,
m)požiadavky na rozsah a spôsob spracovania územného plánu regiónu, vrátane potreby variantného riešenia,
n) požiadavky na zabezpečenie ochrany prírody, ochrany a tvorby krajiny,
o) požiadavky na zabezpečenie ekologickej stability,
p) požiadavky na ochranu životného prostredia a ochranu prírodných zdrojov.
(3) Zadanie na spracovanie územného plánu obce obsahuje spravidla
a) dôvody na obstaranie územného plánu obce,
b) vymedzenie územia obce katastrálnymi údajmi,
c) určenie hlavných cieľov rozvoja územia,
d) požiadavky vyplývajúce z návrhu územného plánu regiónu, ak bol spracovaný na územie obce vrátane výstupov zo záväznej časti,
e) základné demografické údaje a prognózy,
f) požiadavky na spracovanie variantného riešenia územného plánu obce, ak
g) požiadavky na koncepciu funkčného a priestorového usporiadania územia z hľadiska druhu a intenzity využívania územia, urbanistickej kompozície, foriem urbanistickej štruktúry, ochrany a tvorby krajiny, polohy, rozsahu a charakteru verejných priestorov, výškového zónovania a ďalších prvkov,
h) požiadavky na ochranu kultúrnych a historických hodnôt územia,
i) požiadavky na riešenie rozvoja dopravy a koncepcie technického vybavenia, na vymedzenie koridorov a plôch dopravnej a technickej infraštruktúry vrátane ich ochranných pásiem a území,
j) požiadavky z hľadiska ochrany trás nadradených systémov dopravného vybavenia a technického vybavenia územia,
k) požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny, na ochranu prírodných zdrojov, ložísk nerastov a všetkých ďalších chránených území a ich ochranných pásem vrátane požiadaviek na zabezpečenie ekologickej stability územia,
l) požiadavky na ochranu územia obce pred povodňami a geodynamickými procesmi, minimalizáciu vplyvov zmeny klímy v obci a zadržiavanie vody v území,
5
m)požiadavky vyplývajúce najmä zo záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami, civilnej ochrany obyvateľstva,
n) požiadavky na riešenie priestorového usporiadania funkčného využívania územia obce s prihliadnutím na historické, kultúrne, urbanistické a prírodné podmienky územia,
o) požiadavky na riešenie bývania, občianskeho vybavenia, a výroby,
p) osobitné požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu,
q)požiadavky na riešenie vymedzených častí územia obce, ktoré je potrebné riešiť územným plánom zóny,
r)požiadavky na určenie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
s) požiadavky na vymedzenie plôch na stavby vo verejnom záujme,
t) požiadavky na rozsah a úpravu dokumentácie územného plánu.
(4) Zadanie na územný plán zóny obsahuje spravidla
a) dôvody na obstaranie územného plánu zóny,
b) vymedzenie riešeného územia,
c) určenie vstupných cieľov rozvoja a celkového rozvoja územia, ktoré sa má riešiť,
d) požiadavky vyplývajúce zo záväznej časti územného plánu obce na riešené územie,
e)požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov riešeného územia zóny k obci z hľadiska riešenia dopravy, občianskej vybavenosti a technického vybavenia,
f) požiadavky na tvorbu urbanistickej kompozície, požiadavky na zachovanie a rozvoj prírodného a umelého prostredia v urbanizovanom území,
g)požiadavky z hľadiska pamiatkovo chránených území a stavieb a ich ochranných pásiem,
h) požiadavky na zabezpečenie bezbariérovej prístupnosti verejných priestorov,
i) požiadavky z hľadiska obrany štátu a civilnej ochrany,
a
j) požiadavky na stanovenie limitov využitia pozemkov a stavieb,
k) požiadavky na vymedzenie pozemkov na stavby vo verejnom záujme,
l) požiadavky na spracovanie variantného riešenia rozvoja územia, ak
m)požiadavky na rozsah a spôsob spracovania dokumentácie územného plánu.
n) požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny, na ochranu prírodných zdrojov, ložísk nerastov, zelenej infraštruktúry a všetkých osobitne chránených častí prírody a krajiny, vrátane požiadaviek na zabezpečenie ekologickej stability územia prostredníctvom územného systému ekologickej stability podľa osobitných predpisov.
(5) Zadanie obsahuje aj vyhodnotenie navrhovaných variantov riešenia, ak boli vznesené požiadavky na ich spracovanie. Súčasťou zadania je aj správa o hodnotení strategického dokumentu.
§ 8
Obsah Koncepcie územného rozvoja Slovenska
(1) Koncepcia územného rozvoja Slovenska pozostáva zo záväznej časti, grafickej časti a informatívnej časti.
(2) Text záväznej časti obsahuje najmä
a)ciele a výzvy udržateľného územného rozvoja Slovenskej republiky,
b)sídelnú štruktúru, čo predpokladá najmä vymedzenie a hierarchiu ťažísk osídlenia, ich kategorizáciu v celoštátnych súvislostiach a medzinárodných súvislostiach a
6
vymedzenie ich vnútornej štruktúry, vymedzenie funkčných mestských území, vymedzenie vidieckych území a ich kategorizáciu,
c)osídlenie, čo predpokladá najmä vytvorenie hierarchie sídelných centier, rozvojových osí a usporiadania obcí osídlenia Slovenska s cieľom vytvárať územné predpoklady pre rovnocenné životné podmienky na celom území Slovenska a územnej súdržnosti, vyšpecifikovanie obcí s osobitnou funkciou,
d)krajinnú štruktúru, čo predpokladá najmä zásady zachovania a usmerňovania rozvoja podmienok prírodného prostredia a prírodných zdrojov s cieľom udržateľných životných podmienok, vymedzenie území určených na prednostné využívanie jednotlivými priestorovými formami a územnými funkciami charakteristickými a dominujúcimi v danej územnej časti, ktorých charakter a význam v sídelnom systéme sa zachovať, resp. ďalej rozvíjať, napríklad prevládajúce poľnohospodárske využitie, lesohospodárske využitie a rekreačné využitie,
e)priemet Generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability s definovanými biocentrami a biokoridormi vyjadrujúci základný rámec priestorovej ekologickej stability územia Slovenska,
f) zásady ochrany prírody a krajiny, ochrany biodiverzity, ochrany prírodných zdrojov a tvorby krajinnej štruktúry nadradenú dopravnú štruktúru, čo predpokladá najmä vymedzenie koridorov stavieb dopravnej infraštruktúry a jej zariadení medzinárodného, celoštátneho alebo nadregionálneho významu,
g)zásady ochrany a revitalizácie kultúrneho dedičstva,
h)zásady protipovodňovej ochrany, mitigácie a adaptácie na zmenu klímy,
i)nadradenú technickú štruktúru, čo predpokladá najmä vymedzenie koridorov stavieb technickej infraštruktúry a jej zariadení medzinárodného, celoštátneho alebo nadregionálneho významu,
j)kultúrne dedičstvo, čo znamená najmä vymedzenie nadradených pamiatkových území a území s objektami ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezísk a iných nálezísk medzinárodného, celoštátneho alebo nadregionálneho významu, a lokalít zapísaných do Zoznamu svetového a európskeho kultúrneho dedičstva,
k)občiansku vybavenosť celoštátneho významu, čo predpokladá najmä vymedzenie zariadení sociálnej infraštruktúry celoštátneho významu,
l)špecifiká územia, čo predpokladá najmä ich vymedzenie so zameraním na ich osobitný účel a špecifické hodnoty vyplývajúce z národohospodárskych a environmentálnych súvislostí, ako aj z medzinárodných záväzkov a z nadregionálnych vzťahov.
(3) Grafická forma je vypracovaná v mierke 1 : 1 000 000, resp. 1 : 500 000. Graficky vyjadruje tie textové regulatívy a prvky, ktoré schematicky vyjadrujú ich územný priemet, ako aj schémy dopĺňajúce textovú časť odôvodnenia zásad a regulatívov. Môžu byť súčasťou informatívnej časti
(4) Informatívna časť sa vypracúva v textovej forme a grafickej forme.
(5) Textová forma informatívnej časti obsahuje najmä
a)základné údaje,
b) odôvodnenie jednotlivých zásad a regulatívov záväznej časti,
c) doplňujúce údaje,
d)dokladovú časť, ktorá sa po skončení prerokovania návrhu priloží k správe o prerokúvaní.
(6) V základných údajoch sa uvádzajú najmä
7
a)hlavné ciele a ich priority v európskom meradle a celoštátnom meradle,
b) vyhodnotenie vstupných podmienok a východísk doterajšej koncepcie,
c) údaje o súlade riešenia územia so zadaním a so súborným stanoviskom z prerokovania návrhu záväznej časti s príslušnými dotknutými orgánmi verejnej správy, obcami a verejnosťou.
(7) V odôvodnení podľa jednotlivých zásad a regulatívov uvedené doplňujúce informácie zdôvodňujúce daný regulatív.
(8) V doplňujúcich údajoch sa uvádzajú tabuľky, grafy, prehľady, kartogramy, číselné údaje a iné údaje a ich zdroj, ktoré nie je účelné uvádzať v texte.
§ 9
Obsah Koncepcie územného rozvoja regiónu
(1) Koncepcia územného rozvoja regiónu pozostáva zo záväznej časti a informatívnej časti . Záväzná časť obsahuje koncepciu riešenia rozvoja regiónu vyjadrenú zásadami a regulatívmi priestorového usporiadania a využitia územia regiónu sídelnými aktivitami v členení na textovú formu a grafickú formu.
(2) Textová forma záväznej časti Koncepcie územného rozvoja regiónu obsahuje spravidla
a)ciele a princípy celkového rozvoja regiónu zohľadňujúc medzinárodné konvencie, Koncepciu územného rozvoja Slovenska, väzby na susediace regióny v celoštátnych súvislostiach a medzinárodných súvislostiach,
b) regulatívy sídelnej štruktúry, čo predpokladá najmä vyjadriť významnosť regionálnych centier s cieľom vytvorenia funkčných územných celkov v regionálnych súvislostiach, zabezpečujúcich vytvorenie územných predpokladov pre rovnocenné sídelné podmienky a životné podmienky na celom území regiónu, ako aj účelnej priestorovej organizácie územia regiónu na podporu hospodárskeho rozvoja regiónu a územnej súdržnosti,
c) regulatívy krajinnej štruktúry, čo predpokladá najmä zásady zachovania a usmerňovania rozvoja podmienok prírodného prostredia, plôch ochrany prírody, ochrany poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, ochrany území vodného hospodárstva, ochrany prírodných zdrojov a racionálneho využitia prírodných zdrojov a nerastného bohatstva,
d) regulatívy nadradenej dopravnej infraštruktúry, čo znamená najmä vymedzenie plôch a koridorov a umiestnenie zariadení dopravnej infraštruktúry nadregionálneho a regionálneho významu,
e) regulatívy nadradenej technickej infraštruktúry, čo znamená najmä vymedzenie plôch a koridorov a umiestnenie zariadení technickej infraštruktúry nadregionálneho a regionálneho významu,
f)regulatívy občianskej vybavenosti, čo znamená najmä odporúčania pre lokalizáciu zariadení vyššej sociálnej infraštruktúry lokálneho, regionálneho a nadregionálneho významu,
g)priemet regionálnych územných systémov ekologickej stability s definovanými biocentrami a biokoridormi určených na zabezpečenie územného systému ekologickej stability a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života v určitom regióne,
h) zásady a regulatívy ochrany prírody, ochrany a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability, vytvárania a udržiavania ekologickej stability, ochrany biodiverzity, ochrany prírodných zdrojov,
8
i) zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie,
j) zásady a regulatívy protipovodňovej ochrany, mitigácie a adaptácie na zmenu klímy, ekostabilizačných opatrení,
k) regulatívy kultúrneho dedičstva, čo znamená najmä vymedzenie pamiatkových území a území s objektami ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezísk a iných a lokalít zapísaných do Zoznamu svetového a európskeho kultúrneho dedičstva,
l) limity využitia územia, čo znamená najmä vymedzenie územia z hľadiska nežiadúcich geodynamických procesov, ochrany pred povodňami a iných bariér sídelného rozvoja, ako aj určenie územných bariér pre rozvoj zastavaných častí vybraných obcí,
m)vyjadrenie verejného záujmu, čo znamená vymedzenie plôch a koridorov pre umiestnenie stavieb regionálneho významu vo verejnom záujme zabezpečujúcich realizáciu schválenej koncepcie rozvoja regiónu
n)regulatívy osobitých území, čo predpokladá najmä vymedzenie územných časti určených na prednostné vyžívanie jednotlivými priestorovými formami a územnými funkciami charakteristickými a dominujúcimi v danej územnej časti, ktorých charakter a význam v sídelnom systéme sa má zachovať alebo ďalej rozvíjať.
(3) Informatívna časť územného plánu regiónu sa vypracúva v textovej a grafickej forme.
(4) Textová forma informatívnej časti obsahuje spravidla
a)základné údaje,
b)odôvodnenie alebo popis jednotlivých zásad a regulatívov záväznej časti územného plánu regiónu,
c)doplňujúce údaje,
d)dokladovú časť, ktorá sa po skončení prerokovania návrhu priloží k správe o prerokúvaní.
(5) V základných údajoch sa uvádzajú
a)hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán regiónu rieši,
b)vyhodnotenie doterajšieho územného plánu regiónu, ak bol spracovaný,
c) údaje o súlade riešenia územia so zadaním a so súborným stanoviskom z prerokovania návrhu záväznej časti s príslušnými dotknutými orgánmi verejnej správy, obcami v území, pre ktoré sa územný plán regiónu spracováva a verejnosťou.
(6) V doplňujúcich údajoch územného plánu regiónu sa uvádzajú číselné údaje, tabuľky, prehľady, grafy a iné údaje a ich zdroj, ktoré nie je účelné uvádzať v texte.
(7) Grafická forma informatívnej časti územného plánu regiónu obsahuje výkresy spravidla v mierke 1 : 100 000 (1 : 50 000), prípadne schémy
a)sídelnej štruktúry vrátane relevantne vyjadriteľného kultúrneho dedičstva a sociálnej infraštruktúry,
b)krajinnej štruktúry vrátane zelenej infraštruktúry, priemetu územného systému ekologickej stability, ochrany prírody, ochrany a tvorby krajiny, prírodných limitov využitia územia
c) verejného dopravného vybavenia územia,
d) verejného technického vybavenia územia.
§ 10
Obsah územného plánu mikroregiónu
9
Územný plán mikroregiónu ustanovuje najmäa) zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia mikroregiónu, v nadväznosti na okolité územie,b) prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch,c) zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability a tvorby krajiny vrátane plôch zelene,d) zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrno-historických hodnôt a významných krajinných prvkov,e) hranice medzi súvisle zastavaným územím mikroregiónu alebo územím určeným na zastavanie a ostatným územím mikroregiónu,f) zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia a občianskeho vybavenia,g) plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.
§ 11
Obsah územného plánu obce
(1) Územný plán obce pozostáva zo záväznej časti a informatívnej časti. Záväzná časť územného plánu obce obsahuje urbanistickú koncepciu rozvoja obce v textovej forme, tabuľkovej forme a grafickej forme, vyjadrenú zásadami a regulatívmi priestorového usporiadania a funkčného využitia územia.
(2) V záväznej časti územného plánu obce sú stanovené spravidla
a)regulatívy koncepcie územného rozvoja obce, najmä hlavné rozvojové osi línie a ťažiská priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a koncepcia krajinnej štruktúry obce,
b) regulatívy priestorového usporiadania urbanistickej štruktúry a funkčného využívania územia z hľadiska požiadaviek na bývanie, občiansku vybavenosť, výrobné a hospodárske prevádzky, šport a rekreáciu a dopravné vybavenie a technické vybavenie územia,
c)zásady a regulatívy umiestnenia dopravnej infraštruktúry a umiestnenia koridorov a plôch technickej infraštruktúry vrátane ich ochranných pásiem, ochranných území a bezpečnostných území,
d) koncepcia a regulatívy verejných priestorov a systému hierarchizovaných centier,
e) regulatívy na zachovanie a vytváranie nových plôch a koridorov verejnej zelene a tvorby systému sídelnej zelene a krajinnej zelene a ich vzájomného prepojenia.
f) zásady a regulatívy na zachovanie kvality životného prostredia, ochrany prírody, ochrany a tvorby krajiny, vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení,
g) zásady a regulatívy ochrany územia obce pred povodňami vrátane zadržiavania vody v území a ochrany pred zosuvmi, minimalizácie vplyvu miestnych klimatických zmien,
h)vymedzenie poľnohospodárskych a lesných pozemkov, prírodných zdrojov a nerastného bohatstva,
i) ochranu kultúrneho dedičstva, najmä národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových území vrátane ich ochranných pásiem, archeologických nálezísk a miestnych pamätihodností, a lokalít zapísaných do Zoznamu svetového a európskeho kultúrneho dedičstva,
j) vymedzenie územia obce prípustného na zastavanie,
k) vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby a stavby vo verejnom záujme,
10
l) vymedzenie obytného územia pre marginalizované skupiny obyvateľov v prípade určenej obce s koncentráciou marginalizovaných skupín obyvateľov,
m)vymedzenie území, pre ktoré je stanovená podmienka spracovať územný plán zóny alebo územnú štúdiu,
n)určenie neplatnosti územného plánu zóny alebo jeho časti, ak boli spracované pred dokumentáciou územného plánu obce predkladaného na schvaľovanie a ich riešenie nie je v súlade s touto dokumentáciou.
(3) Záväzná časť je vyjadrená textovo v popise regulácie, tabuľkovo na regulačných listoch priestorovo-funkčných celkov a graficky vo výkrese priestorovej a funkčnej regulácie územia.
(4) Regulačné listy priestorovo-funkčných celkov sa vypracúvajú v tabuľkovej forme ako slovný a parametrický opis priestorovej a funkčnej regulácie priestorovo-funkčného celku a obsahujú spravidla
a)určenie podielu hlavnej funkcie využitia územia, doplnkových a podmienečne prípustných funkcií,
b) prípustné doplnkové funkčné využitie plôch,
c) prípustná maximálna, prípadne minimálna výška nad terénom,
d) podiel plôch prípustných na zastavanie,
e) minimálny podiel nespevnených a vodopriepustných plôch,
f) druh urbanistickej štruktúry,
g) požiadavky na typ a charakter verejných priestorov,
h) vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby,
i)vymedzenie plôch pre koridory verejného dopravného vybavenia a technického vybavenia územia,
j) maximálna hodnota indexu zastavaných plôch,
k) minimálna hodnota koeficientu zelene,
l) vymedzenie plôch územného systému ekologickej stability.
(5) Grafická forma záväznej časti územného plánu obce je vypracovaná v mierke 1:10.000 alebo 1 :5000. Vyjadrená je vo výkrese priestorovej a funkčnej regulácie územia.
(6). Grafická forma spravidla obsahuje výkresy verejného dopravného vybavenia a technického vybavenia územia obce, ochrany prírody, územného systému ekologickej stability, ochrany a tvorby krajiny vrátane plôch zelene, limitov z hľadiska geodynamických procesov a ochrany pred povodňami, ochrany kultúrno-historických hodnôt a významných krajinných prvkov, starostlivosti o životné prostredie, protipovodňových opatrení, ekostabilizačných opatrení a opatrení na zadržiavanie vody v krajine.
(7) Zastavovacími podmienkami budov sú
a) určenie funkčného využívania budovy,
b) najvyššia výška budovy, ktorá určuje výšku budovy v metroch od najvyššej úrovne existujúceho priľahlého terénu v mieste styku s budovou, nadmorskou výškou v metroch alebo počtom nadzemných podlaží,
c) maximálny podiel zastavanej plochy uvádzaný v percentách, vyjadrujúci pomer pôdorysného priemetu všetkých nadzemných podlaží a podzemných podlaží budovy k ploche vymedzenej jednotky územia, na ktorom sa umiestniť budova alebo maximálny podiel zastavanej plochy uvádzaný v percentách, vyjadrujúci pomer pôdorysného priemetu všetkých
11
nadzemných podlaží budovy k ploche vymedzenej jednotky územia, na ktorom sa umiestniť budova,
d) minimálny podiel vodopriepustnej plochy uvádzaný v percentách, vyjadrujúci pomer čiastočne priepustných plôch a plne priepustných plôch na teréne k celkovej ploche vymedzenej jednotky územia,
e) miera zadržiavania zrážkovej vody na vymedzenej jednotke územia uvádzaná v percentách,
f) minimálny podiel zelene uvádzaný v percentách, vyjadrujúci pomer zelene na prírodnom teréne k celkovej ploche vymedzenej jednotky územia,
g) pripojenie budovy na dopravnú infraštruktúru.
(8) Ak to vyžaduje urbanistická štruktúra alebo ak ide o územie so špecifickým režimom ochrany, zastavovacími podmienkami budov sú najmä
a) odstupové vzdialenosti budovy od hraníc priľahlých susedných pozemkov a odstupové vzdialenosti od existujúcich stavieb,
b) uličná čiara, ktorá vymedzuje verejný priestor v urbanistickej štruktúre,
c) stavebná čiara, ktorá vymedzuje na pozemkoch polohu na umiestnenie budovy,
d) základné zásady architektonického riešenia budovy zohľadňujúce spôsob a typ zástavby, najmä tvar strechy, zásady farebného riešenia priečelí, maximálnu výšku a spôsob oplotenia.
(9) Zastavovacie podmienky budov záväzným podkladom na projektovanie budov. Zastavovacie podmienky budov určené územným plánom zóny; zastavovacie podmienky podľa odseku 2 písm. b) až f) sú určené územným plánom obce.
§ 12
Obsah územného plánu zóny
(1) Územný plán zóny pozostáva zo záväznej a informatívnej časti . Záväzná časť územného plánu zóny je vyjadrená textovo a tabuľkovo na regulačných listoch a graficky vo výkrese priestorovej a funkčnej regulácie.
(2) Záväzná časť územného plánu zóny obsahuje urbanistickú/ územnú koncepciu rozvoja zóny, ktorú vyjadrujú spravidla
a) urbanistickú koncepciu územia,
b) zastavovacie podmienky,
c)regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón a do ostatnej krajiny tak, aby zohľadňovali vplyv klimatických podmienok a vytvárali optimálne sídelné prostredie,
d)regulatívy na vytváranie podmienok na bezbariérové využívanie verejných priestorov,
e) regulatívy priestorovej kompozície a zástavby územia,
f)regulatívy na stanovenie plôch verejnej zelene a podielu zelene na stavebných pozemkoch,
g) zásady z hľadiska nadväznosti na susediace zóny,
h)regulatívy umiestnenia koridorov dopravnej infraštruktúry vrátane ich ochranných pásiem,
i) princípy pripojenia stavieb na dopravnú infraštruktúru, regulatívy umiestnenia koridorov technickej infraštruktúry vrátane ich ochranných pásiem,
12
j) chránené územia, územné limity, osobitne chránené časti prírody a krajiny, územný systém ekologickej stability, zelená infraštruktúra podľa osobitných predpisov,
k) regulatívy pre riešenie verejných priestorov,
l) regulatívy týkajúce sa ochrany národných kultúrnych pamiatok, archeologických nálezísk, pamiatkových území a miestnych pamätihodností,
m)regulatívy týkajúce sa ochrany pred nestabilným podložím,
n)regulatívy týkajúce sa ochrany pred povodňami vrátane určenia podmienok na zadržiavanie vody v území zóny, alebo na pozemkoch,
o) regulatívy pre umiestňovanie informačných konštrukcií,
p)vymedzenie pozemkov na stavby vo verejnom záujme,
q)podmienky ochrany a bezpečnosti územia vyplývajúce z osobitných predpisov ako napríklad civilná ochrana, požiarna ochrana a obrana štátu.
(3) Záväzná časť je vyjadrená textovo v popise regulácie, tabuľkovo na regulačných listoch urbanistických blokov a graficky vo výkrese priestorovej a funkčnej regulácie územia.
(4) Regulačné listy urbanistických blokov sa spracúvajú v tabuľkovej forme ako prehľadný priemet regulácie do jednotlivých urbanistických blokov riešeného územia zóny a obsahujú spravidla
a)určenie podielu hlavnej funkcie využitia územia, doplnkových a podmienečne prípustných funkcií,
b) zastavovacie podmienky na umiestňovanie stavieb na pozemkoch,
c) vymedzenie plôch pre stavby vo verejnom záujme,
d)vymedzenie plôch pre koridory verejného dopravného vybavenia a technického vybavenia územia.
(5) Grafická forma územného plánu zóny je vyjadrená vo výkrese priestorovej a funkčnej regulácie na podklade katastrálnej mapy spravidla v mierke 1:1000, nie však menšej ako 1:2000 s vyjadrením zastavovacích podmienok v zmysle § 7 ods. 2 zákona regulovaných priestorov regulačnými čiarami, hlavných koridorov dopravnej a technickej infraštruktúry, ich bezpečnostných a ochranných pásiem, vstupov na pozemky stavieb s určením pozemkov na stavby vo verejnom záujme a zariadení civilnej ochrany.
(6) Informatívna časť sa vypracúva v textovej forme, prípadne aj grafickej forme. Textová forma obsahuje základné údaje, popis koncepcie riešenia územného plánu, formy regulácie a jej odôvodnenie. Grafická forma obsahuje spravidla výkres širších vzťahov, výkres urbanistickej kompozície a výkresy verejného dopravného vybavenia a technického vybavenia zóny.
(7) V základných údajoch informatívnej časti územného plánu zóny sa uvádzajú
a) hlavné ciele a úlohy, ktoré plán rieši,
b)vyhodnotenie doterajšieho územného plánu zóny, ktorý obsahuje riešené územie, ak existuje,
c)údaje o súlade riešenia územia so zadaním, so súborným stanoviskom z prerokovania konceptu alebo návrhu.
(8) Informatívna časť územného plánu zóny obsahuje
a)vymedzenie hranice riešeného územia s uvedením parcelných čísel všetkých regulovaných pozemkov,
b) opis riešeného územia,
c) väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu obce,
13
d) vyhodnotenie limitov využitia územia, napríklad limity využitia prírodných zdrojov a potenciálu územia, ochranné pásma, osobitne chránené časti prírody a krajiny, územný systém ekologickej stability, zelená infraštruktúra, stavebné uzávery a iné rozhodnutia štátnych orgánov a obcí, kapacity a umiestnenie verejného technického vybavenia územia, obmedzenia vyplývajúce z ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, z ochrany prírody a krajiny a kultúrnych pamiatok,
e) urbanistickú koncepciu priestorového a funkčného usporiadania územia a funkčného využitia pozemkov a urbánnych priestorov a stavieb, najmä riešenie bývania, občianskej vybavenosti, verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, zelene, riešenie priestorovej kompozície a organizácie územia,
f) začlenenie stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón a do ostatnej krajiny,
g) určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky,
h)zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením možného zastavania a únosnosti využívania územia,
i) chránené časti krajiny,
j) etapizáciu a vecnú a časovú koordináciu uskutočňovania obnovy, prestavby, výstavby, asanácií, vyhlásenia chránených častí prírody, ochranných pásem, zmeny využitia územia a iných cieľov a úloh,
k) pozemky na verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie,
l) opis záväznej časti.
(9) V doplňujúcich údajoch územného plánu zóny sa uvádzajú číselné údaje, tabuľky, prehľady, grafy a iné údaje, ktoré nie je vhodné z dôvodu prehľadnosti uvádzať v riešení územného plánu zóny. Tieto údaje musia mať uvedený zdroj.
(10) Záväzná časť územného plánu zóny obsahuje presne formulovaný návrh regulatívov na funkčne a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky vychádzajúce zo zastavovacích podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spôsob využitia územia a obmedzujú, vylučujú alebo podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku. Záväzná časť územného plánu zóny obsahuje
a) regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb,
b) regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia a technického vybavenia,
c)regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmienok,
d) určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb,
e)regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny,
f) pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území obce,
g) zoznam stavieb vo verejnom záujme.
§ 13
Zastavovacie podmienky budov
(1) Zastavovacími podmienkami budov sú
a) určenie funkčného využívania budovy,
14
b) najvyššia výška budovy, ktorá určuje výšku budovy v metroch od najvyššej úrovne existujúceho priľahlého terénu v mieste styku s budovou, nadmorskou výškou v metroch alebo počtom nadzemných podlaží,
c) maximálny podiel zastavanej plochy uvádzaný v percentách, vyjadrujúci pomer pôdorysného priemetu všetkých nadzemných podlaží a podzemných podlaží budovy k ploche vymedzenej jednotky územia, na ktorom sa umiestniť budova alebo maximálny podiel zastavanej plochy uvádzaný v percentách, vyjadrujúci pomer pôdorysného priemetu všetkých nadzemných podlaží budovy k ploche vymedzenej jednotky územia, na ktorom sa umiestniť budova,
d) minimálny podiel vodopriepustnej plochy uvádzaný v percentách, vyjadrujúci pomer čiastočne priepustných plôch a plne priepustných plôch na teréne k celkovej ploche vymedzenej jednotky územia,
e) miera zadržiavania zrážkovej vody na vymedzenej jednotke územia uvádzaná v percentách,
f) minimálny podiel zelene uvádzaný v percentách, vyjadrujúci pomer zelene na prírodnom teréne k celkovej ploche vymedzenej jednotky územia,
g) pripojenie budovy na dopravnú infraštruktúru.
h) umiestnenie budovy na pozemku a určenie polohy budovy na pozemku, najmä vymedzenie hranice na umiestnenie budovy, k umiestneniu verejného technického vybavenia územia, a plochám zelene,
i)
j) ďalšie podmienky vyplývajúce z hlavných cieľov a úloh riešenia, napríklad znižovanie negatívnych vplyvov na zložky životného prostredia vrátane rizikových faktorov, riešenie budov užívaných osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, riešenie protipožiarnych opatrení, civilnej ochrany a iné.
(2) Ak to vyžaduje urbanistická štruktúra alebo ak ide o územie so špecifickým režimom ochrany, zastavovacími podmienkami budov sú najmä
a) odstupové vzdialenosti budovy od hraníc priľahlých susedných pozemkov a odstupové vzdialenosti od existujúcich stavieb,
b) uličná čiara, ktorá vymedzuje verejný priestor v urbanistickej štruktúre,
c) stavebná čiara, ktorá vymedzuje na pozemkoch polohu na umiestnenie budovy,
d) základné zásady architektonického riešenia budovy zohľadňujúce spôsob a typ zástavby, najmä tvar strechy, zásady farebného riešenia priečelí, maximálnu výšku a spôsob oplotenia.
(3) Zastavovacie podmienky budov záväzným podkladom na projektovanie budov. Zastavovacie podmienky budov určené územným plánom zóny; zastavovacie podmienky podľa odseku 1 písm. b) až f) sú určené územným plánom obce.
§ 14
Schvaľovacia doložka
15
Elektronická schvaľovacia doložka sa umiestňuje na uzamknuté elektronické dokumenty čistopisu a je verifikovaná elektronickým podpisom a elektronickou pečaťou.
§ 15
Aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie
(1) Podkladom pre správu o stave územnoplánovacej dokumentácie najmä územnotechnické podklady a požiadavky na zmeny v území. Správa o stave územnoplánovacej dokumentácie obsahuje
a) základné údaje o územnoplánovacej dokumentácii,
b) vyhodnotenie stavu uplatňovania územnoplánovacej dokumentácie,
c)vyhodnotenie stavu aktuálnosti územnoplánovacej dokumentácie a vyhodnotenie požadovaných zmien v území a preskúmanie ich súladu so zadaním a urbanistickou koncepciou územného plánu,
d) vyhodnotenie požadovaných zmien v území a preskúmanie ich súladu so zadaním,
e)návrh a zdôvodnenie ďalšieho postupu a potreby obstarania zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie alebo novej územnoplánovacej dokumentácie.
(2) Vyhodnotenie stavu uplatňovania územnoplánovacej dokumentácie sa zameriava najmä na vyhodnotenie účinnosti regulácie územia v povoľovacích procesoch stavieb.
(3) Vyhodnotenie aktuálnosti územnoplánovacej dokumentácie obsahuje
a) vyhodnotenie reálneho uplatňovania celkovej koncepcie (koncepcia územného rozvoja alebo urbanistická koncepcia) územnoplánovacej dokumentácie,
b) vyhodnotenie postupu reálneho napĺňania jednotlivých rozvojových zámerov a plôch a ich všeobecnej realizovateľnosti pre ich prípadné prehodnotenie aktualizáciou územnoplánovacej dokumentácie.
(4) Vyhodnotenie aktuálnosti územnoplánovacej dokumentácie obsahuje
a) preskúmanie súladu územnoplánovacej dokumentácie s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou,
b) posúdenie aktuálnosti strategického regulatívu,
c)vyhodnotenie súladu koncepcie územného rozvoja alebo urbanistickej koncepcie s aktuálnymi prírodnými a sídelnými podmienkami, s podmienkami ochrany pamiatkového fondu podľa územnotechnických podkladov,
d) vyhodnotenie potreby zosúladenia územnoplánovacej dokumentácie so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov k výberu variantu umiestnenia stavby diaľnice alebo rýchlostnej cesty.
§ 16
Podklady na schválenie územnoplánovacej dokumentácie
Podklady na schválenie územnoplánovacej dokumentácie obsahujú
a)návrh uznesenia o schválení územnoplánovacej dokumentácie,
b) návrh územnoplánovacej dokumentácie,
c) výsledok preskúmania územnoplánovacej dokumentácie príslušným orgánom územného plánovania,
d) správu o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie,
e) návrh miesta uloženia dokumentácie schváleného územnoplánovacej dokumentácie.
16
§ 17
Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie
(1) Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie sa vypracujú na základe záverov správy o stave územného plánu obce a smernice pre zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie. Obsahová štruktúra zmien a doplnkov vychádza z obsahovej štruktúry špecifikovanej v pôvodnom schválenom zadaní územného plánu.
(2) Textová forma obsahuje záväznú a informatívnu časť a vypracuje sa v rozsahu zmien a doplnkov vrátane návrhu zmien a doplnkov k záväznej časti. Grafická časť sa spracuje ako samostatná priesvitka s návrhom zmeny alebo doplnku alebo samostatný výkres.
(3) Celá dokumentácia zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie musí byť uložená spolu s kompletnou pôvodnou schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
(4) Ak vplyvom zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie stratila územnoplánovacia dokumentácia dostatočnú prehľadnosť, obstarávateľ môže zabezpečiť vyhotovenie nového výkresu priestorovej a funkčnej regulácie, so zachytením právneho stavu k dátumu schválenia zmien a doplnkov. Text záväznej časti sa spracuje ako úplné znenie s vyznačením zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie.
§ 18
Register schválenej územnoplánovacej dokumentácie
(1) Register schválenej územnoplánovacej dokumentácie je súčasťou informačného systému a je na vkladanie údajov prístupný všetkým orgánom územného plánovania ako oprávneným osobám. Vkladané údaje v určenej digitálnej forme pre vkladanie údajov obsahujú kompletnú územnoplánovaciu dokumentáciu.
(2) Databáza registra je verejne prístupná cez webové sídlo úradu a portál verejnej správy a správca databázy je povinný zabezpečiť viacúrovňové vyhľadávacie nástroje pre užívateľov, ako aj priebežnú aktualizáciu údajov.
(3) Obec zverejňuje kompletný územný plán obce a zón a ich zmeny a doplnky na svojom webovom sídle.
§ 19
Územnoplánovacia informácia
Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu sa podáva elektronicky na príslušnom formulári prostredníctvom informačného systému a obsahuje
a) identifikačné údaje žiadateľa (meno a priezvisko fyzickej osoby, názov právnickej osoby, adresa pre doručenie),
b)identifikáciu územia, plochy alebo pozemku textovou formou (kraj, obec, lokalita, katastrálne územie, parcelné číslo),
c) identifikáciu územia, plochy alebo pozemku grafickou formou vyznačením hranice predmetného územia, plochy alebo pozemku na grafickom podklade katastrálnej mapy alebo iného grafického podkladu s polohopisnými údajmi umožňujúcimi identifikáciu.
17
§ 20
Obsah územnoplánovacej informácie
Územnoplánovacia informácia obsahuje
a) názov obce alebo vyššieho územného celku,
b)údaje o územnoplánovacej dokumentácii, na základe ktorej sa vydáva územnoplánovacia informácia, s priloženým výpisom schválenej územnoplánovacej dokumentácie (uvedením údajov o schválení územnoplánovacej dokumentácie); v prípade, ak územnoplánovacia dokumentácia ešte nie je schválená, údaje o podmienkach a stave využívania územia podľa územnotechnických podkladov,
c) informáciu o podmienkach priestorového usporiadania funkčného využívania územia identifikovaného územia podľa územnoplánovacej dokumentácie, vyjadrenie k známemu zámeru žiadateľa,
d) informáciu o obstarávaní novej územnoplánovacej dokumentácie alebo o obstarávaní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie, ak sa obstarávajú pre územie, ktorého sa informácia dotýka,
e) informáciu o obstarávaní územného plánu zóny, ak sa obstaráva pre územie, ktorého sa informácia dotýka,
f) dátum platnosti územnoplánovacej informácie,
h)meno, priezvisko a funkciu osoby zodpovednej za vypracovanie územnoplánovacej informácie a dátum jej vyhotovenia.
§ 21
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť1. januára 2023.