1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica
Právne predpisy Slovenskej republiky
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (Ú. v. ES L 197, 21.7.2001; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6).
Návrh zákona č...... o územnom plánovaní (ďalej len NZ)“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
Text
Spôsob trans-pozície
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
Č 3
O 2
P a)
Podľa odseku 3 sa environmentálne posudzovanie vykonáva pre všetky plány a programy,
ktoré sa pripravujú pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo, energetiku, dopravu, odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, telekomunikácie, turistiku, plánovanie miest a vidieka alebo využívanie územia a ktoré stanovujú rámec pre súhlas budúceho rozvoja projektov uvedených v prílohách I a II k smernici 85/337/EHS, alebo
N
NZ
§18
O6
Koncepcia územného rozvoja Slovenska, Koncepcia územného rozvoja regiónu, územný plán mikroregiónu a územný plán obce je strategickým dokumentom, ktorý podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu1) Územný plán zóny a zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie podliehajú zisťovaciemu konaniu podľa osobitného predpisu. 2)
Č
Č 4
O 1
Všeobecné záväzky
Environmentálne posudzovanie uvedené v článku 3 sa vykonáva počas prípravy plánu alebo programu pred jeho schválením alebo postúpením na legislatívne konanie.
N
24/2006
Č I
§1
O 1
P:a
Bod 1
Tento zákon upravuje
a) postup odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie1) (ďalej len „posudzovanie vplyvov“).
1. strategických dokumentov počas ich prípravy a pred ich schválením,
Ú
1) § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2011 Z. z.
2) § 4 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2
NZ
§ 29
O 2
§29
O 3
§ 29
O 4
§ 31
O 2
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a o vypracovaní strategického dokumentu obsahuje
a) údaje zadania podľa § 17,
b) údaje oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu,3)
c) výzvu na podanie písomných podnetov a návrhov,
d) meno a priezvisko kontaktnej osoby, ktorou je odborne spôsobilá osoba.
Oznámenie o začatí obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a jej zmien a doplnkov je zároveň oznámením o strategickom dokumente, ktoré orgán územného plánovania zašle prostredníctvom informačného systému príslušnému orgánu posudzovania vplyvov na účel určenia rozsahu hodnotenia.4)
Orgán územného plánovania zverejní oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie po posúdení úplnosti príslušným orgánom posudzovania vplyvov prostredníctvom informačného systému, na jeho webovom sídle, na úradnej tabuli a iným v mieste obvyklým spôsobom najmenej na 30 dní Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu zóny doručí vlastníkom nehnuteľností a správcom nehnuteľností na riešenom území orgán územného plánovania verejnou vyhláškou.
Orgán územného plánovania prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v súčinnosti so spracovateľom prerokuje návrh územnoplánovacej dokumentácie s dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým orgánom územnej samosprávy, dotknutou právnickou osobou, ktorým oznámi prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom informačného systému. Súčasťou návrhu územnoplánovacej dokumentácie je aj
Č
Č
Č
Č
3) § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
4) § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení zákona č. 408/2011 Z. z.
3
§ 31
O 3
§ 31
O 9
správa o hodnotení strategického dokumentu. Na podávanie stanovísk a vyjadrení orgán územného plánovania určí v oznámení o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len „oznámenie o prerokovaní“) lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní od doručenia oznámenia o prerokovaní; ak sa v tejto lehote nevyjadria, rozumie sa, že k návrhu územnoplánovacej dokumentácie nemajú pripomienky.
Orgán územného plánovania oznámi verejnosti, vrátane vlastníkov nehnuteľností a správcov nehnuteľností, prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie podľa § 18 ods. 4 písm. b) e) zverejnením oznámenia o prerokovaní prostredníctvom verejnej časti informačného systému, na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli a iným v mieste obvyklým spôsobom. Na podávanie stanovísk a vyjadrení orgán územného plánovania určí v oznámení o prerokovaní miesto a spôsob doručenia vyjadrenia a lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní; ak sa v tejto lehote nevyjadria, rozumie sa, že k návrhu územnoplánovacej dokumentácie nemajú pripomienky. Ak ide o prerokovanie Koncepcie územného rozvoja regiónu a územného plánu mikroregiónu, orgán územného plánovania požiada dotknutú obec o zverejnenie oznámenia o prerokovaní na webovom sídle, na úradnej tabuli a iným v mieste obvyklým spôsobom. Oznámenie o prerokovávaní územného plánu zóny sa vlastníkovi nehnuteľnosti a správcovi nehnuteľností na riešenom území, ktorého vlastnícke právo je riešením územného plánu dotknuté, doručuje aj verejnou vyhláškou.
Orgán územného plánovania na účel podrobnejšieho vysvetlenia cieľov a obsahu, územnoplánovacej dokumentácie podľa § 18 ods. 4 písm. b) e) v oznámení o prerokovaní oznámi spôsob, miesto a čas uskutočnenia verejného prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie a správy o hodnotení strategického dokumentu, na ktorom sa zúčastní odborne spôsobilá osoba a spracovateľ, ktorí zabezpečia všeobecne zrozumiteľný odborný výklad navrhovaného riešenia v území. Orgán územného plánovania zabezpečí, aby odo dňa oznámenia verejného prerokovania bol návrh územnoplánovacej
Č
Č
4
§ 31
O 14
§ 31
O 17
§ 31
O 23
dokumentácie prístupný k nahliadnutiu v jeho sídle a na jeho webovom sídle.
Správa o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie obsahuje aj vyhodnotenie, či
a) návrh územnoplánovacej dokumentácie je v súlade s vyšším stupňom územnoplánovacej dokumentácie,
b) postup obstarávania územnoplánovacej dokumentácie je v súlade s týmto zákonom a s osobitnými predpismi,10)
c) návrh územnoplánovacej dokumentácie je v súlade s oznámením o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a rozsahom hodnotenia.
Orgán územného plánovania po skončení prerokovania doručí príslušnému orgánu posudzovania vplyvov stanoviská dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb a vyjadrenia z prerokovania spolu so záznamom z verejného prerokovania na účel hodnotenia vplyvu.5)
Pri prerokovaní návrhu Koncepcie územného rozvoja Slovenska a hodnotenia strategického dokumentu sa postupuje podľa odsekov 1 až 22 primerane.
Č
Č
Ć
Č 4
O 2
Požiadavky tejto smernice sa začlenia do existujúcich postupov členských štátov na schválenie plánov a programov alebo sa pridružia do postupov vytvorených pre súlad s touto smernicou.
N
NZ
§ 29
O 2
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a o vypracovaní strategického dokumentu obsahuje
a) údaje zadania podľa § 17,
b) údaje oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu,6)
c) výzvu na podanie písomných podnetov a návrhov,
Č
5) § 12 až 14 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6) § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
5
§29
O 3
§ 29
O 4
§ 31
O 2
§ 31
O 3
d) meno a priezvisko kontaktnej osoby, ktorou je odborne spôsobilá osoba.
Oznámenie o začatí obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a jej zmien a doplnkov je zároveň oznámením o strategickom dokumente, ktoré orgán územného plánovania zašle prostredníctvom informačného systému príslušnému orgánu posudzovania vplyvov na účel určenia rozsahu hodnotenia.7)
Orgán územného plánovania zverejní oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie po posúdení úplnosti príslušným orgánom posudzovania vplyvov prostredníctvom informačného systému, na jeho webovom sídle, na úradnej tabuli a iným v mieste obvyklým spôsobom najmenej na 30 dní Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu zóny doručí vlastníkom nehnuteľností a správcom nehnuteľností na riešenom území orgán územného plánovania verejnou vyhláškou.
Orgán územného plánovania prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v súčinnosti so spracovateľom prerokuje návrh územnoplánovacej dokumentácie s dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým orgánom územnej samosprávy, dotknutou právnickou osobou, ktorým oznámi prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom informačného systému. Súčasťou návrhu územnoplánovacej dokumentácie je aj správa o hodnotení strategického dokumentu. Na podávanie stanovísk a vyjadrení orgán územného plánovania určí v oznámení o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len „oznámenie o prerokovaní“) lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní od doručenia oznámenia o prerokovaní; ak sa v tejto lehote nevyjadria, rozumie sa, že k návrhu územnoplánovacej dokumentácie nemajú pripomienky.
Č
Č
Č
Č
7) § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení zákona č. 408/2011 Z. z.
6
§ 31
O 9
§ 31
O 14
Orgán územného plánovania oznámi verejnosti, vrátane vlastníkov nehnuteľností a správcov nehnuteľností, prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie podľa § 18 ods. 4 písm. b) e) zverejnením oznámenia o prerokovaní prostredníctvom verejnej časti informačného systému, na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli a iným v mieste obvyklým spôsobom. Na podávanie stanovísk a vyjadrení orgán územného plánovania určí v oznámení o prerokovaní miesto a spôsob doručenia vyjadrenia a lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní; ak sa v tejto lehote nevyjadria, rozumie sa, že k návrhu územnoplánovacej dokumentácie nemajú pripomienky. Ak ide o prerokovanie Koncepcie územného rozvoja regiónu a územného plánu mikroregiónu, orgán územného plánovania požiada dotknutú obec o zverejnenie oznámenia o prerokovaní na webovom sídle, na úradnej tabuli a iným v mieste obvyklým spôsobom. Oznámenie o prerokovávaní územného plánu zóny sa vlastníkovi nehnuteľnosti a správcovi nehnuteľností na riešenom území, ktorého vlastnícke právo je riešením územného plánu dotknuté, doručuje aj verejnou vyhláškou.
Orgán územného plánovania na účel podrobnejšieho vysvetlenia cieľov a obsahu, územnoplánovacej dokumentácie podľa § 18 ods. 4 písm. b) e) v oznámení o prerokovaní oznámi spôsob, miesto a čas uskutočnenia verejného prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie a správy o hodnotení strategického dokumentu, na ktorom sa zúčastní odborne spôsobilá osoba a spracovateľ, ktorí zabezpečia všeobecne zrozumiteľný odborný výklad navrhovaného riešenia v území. Orgán územného plánovania zabezpečí, aby odo dňa oznámenia verejného prerokovania bol návrh územnoplánovacej dokumentácie prístupný k nahliadnutiu v jeho sídle a na jeho webovom sídle.
Správa o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie obsahuje aj vyhodnotenie, či
a) návrh územnoplánovacej dokumentácie je v súlade s vyšším stupňom územnoplánovacej dokumentácie,
Č
Č
7
§ 31
O 17
§ 31
O 23
b) postup obstarávania územnoplánovacej dokumentácie je v súlade s týmto zákonom a s osobitnými predpismi,10)
c) návrh územnoplánovacej dokumentácie je v súlade s oznámením o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a rozsahom hodnotenia.
Orgán územného plánovania po skončení prerokovania doručí príslušnému orgánu posudzovania vplyvov stanoviská dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb a vyjadrenia z prerokovania spolu so záznamom z verejného prerokovania na účel hodnotenia vplyvu.8)
Pri prerokovaní návrhu Koncepcie územného rozvoja Slovenska a hodnotenia strategického dokumentu sa postupuje podľa odsekov 1 až 22 primerane.
Č
Ć
Č 4
O 3
Kde plány a programy tvoria časť určitej hierarchie, členské štáty, aby predišli duplikácii posudzovania, zohľadnia fakt, že posudzovanie sa uskutoční v súlade s touto smernicou na rozličných úrovniach hierarchie. Pre účely, mimo iného, predchádzaniu zdvojenia posudzovania, členské štáty použijú článok 5 (2) a (3)
Č 5
O 1
Environmentálna správa
Tam, kde sa podľa článku 3 (1) požaduje environmentálne posudzovanie, vypracuje sa
environmentálna správa, v ktorej sa určia, popíšu a zhodnotia pravdepodobne významné účinky implementácie plánu alebo programu na
N
NZ
§ 31
O 2
Orgán územného plánovania prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v súčinnosti so spracovateľom prerokuje návrh územnoplánovacej dokumentácie s dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým orgánom územnej samosprávy, dotknutou právnickou osobou, ktorým oznámi prerokovanie návrhu
Č
8) § 12 až 14 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8
životné prostredie a primerané alternatívy, ktoré zohľadňujú ciele a geografický rozmer plánu alebo programu. Informácie, ktoré sa za týmto účelom poskytujú sú uvedené v prílohe I.
§ 31
O 3
§ 31
O 9
územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom informačného systému. Súčasťou návrhu územnoplánovacej dokumentácie je aj správa o hodnotení strategického dokumentu. Na podávanie stanovísk a vyjadrení orgán územného plánovania určí v oznámení o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len „oznámenie o prerokovaní“) lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní od doručenia oznámenia o prerokovaní; ak sa v tejto lehote nevyjadria, rozumie sa, že k návrhu územnoplánovacej dokumentácie nemajú pripomienky.
Orgán územného plánovania oznámi verejnosti, vrátane vlastníkov nehnuteľností a správcov nehnuteľností, prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie podľa § 18 ods. 4 písm. b) e) zverejnením oznámenia o prerokovaní prostredníctvom verejnej časti informačného systému, na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli a iným v mieste obvyklým spôsobom. Na podávanie stanovísk a vyjadrení orgán územného plánovania určí v oznámení o prerokovaní miesto a spôsob doručenia vyjadrenia a lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní; ak sa v tejto lehote nevyjadria, rozumie sa, že k návrhu územnoplánovacej dokumentácie nemajú pripomienky. Ak ide o prerokovanie Koncepcie územného rozvoja regiónu a územného plánu mikroregiónu, orgán územného plánovania požiada dotknutú obec o zverejnenie oznámenia o prerokovaní na webovom sídle, na úradnej tabuli a iným v mieste obvyklým spôsobom. Oznámenie o prerokovávaní územného plánu zóny sa vlastníkovi nehnuteľnosti a správcovi nehnuteľností na riešenom území, ktorého vlastnícke právo je riešením územného plánu dotknuté, doručuje aj verejnou vyhláškou.
Orgán územného plánovania na účel podrobnejšieho vysvetlenia cieľov a obsahu, územnoplánovacej dokumentácie podľa § 18 ods. 4 písm. b) e) v oznámení o prerokovaní oznámi spôsob, miesto a čas uskutočnenia verejného prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie a správy o hodnotení strategického dokumentu, na ktorom sa zúčastní odborne spôsobilá osoba a spracovateľ, ktorí zabezpečia všeobecne zrozumiteľný odborný výklad navrhovaného riešenia v území. Orgán územného plánovania zabezpečí, aby odo dňa oznámenia
Č
Č
9
§ 31
O 14
§ 31
O 17
§ 31
O 23
verejného prerokovania bol návrh územnoplánovacej dokumentácie prístupný k nahliadnutiu v jeho sídle a na jeho webovom sídle.
Správa o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie obsahuje aj vyhodnotenie, či
a) návrh územnoplánovacej dokumentácie je v súlade s vyšším stupňom územnoplánovacej dokumentácie,
b) postup obstarávania územnoplánovacej dokumentácie je v súlade s týmto zákonom a s osobitnými predpismi,10)
c) návrh územnoplánovacej dokumentácie je v súlade s oznámením o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a rozsahom hodnotenia.
Orgán územného plánovania po skončení prerokovania doručí príslušnému orgánu posudzovania vplyvov stanoviská dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb a vyjadrenia z prerokovania spolu so záznamom z verejného prerokovania na účel hodnotenia vplyvu.9)
Pri prerokovaní návrhu Koncepcie územného rozvoja Slovenska a hodnotenia strategického dokumentu sa postupuje podľa odsekov 1 až 22 primerane.
Č
LEGENDA:
V stĺpci (1):V stĺpci (3):V stĺpci (5):V stĺpci (7):
9) § 12 až 14 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10
Č – článokN – bežná transpozíciaČ – článokÚ – úplná zhoda
O – odsekO – transpozícia s možnosťou voľby§ - paragrafČ – čiastočná zhoda
V – vetaD – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)O – odsekŽ – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani časť. ani úplná zhoda
P – písmeno (číslo)n.a. – transpozícia sa neuskutočňujeV – veta alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
P – písmeno (číslo)n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať.