1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona o územnom plánovaní sa predkladá na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2021-2024.
Cieľom územného plánovania je systematicky a nepretržite vytvárať podmienky pre vyvážený a udržateľný územný rozvoj, to znamená, aby územie bolo využívané efektívne, ekonomicky, esteticky, eticky a demokraticky s ohľadom na prírodné a kultúrne dedičstvo a kvalitu životného prostredia a života obyvateľov.
Územné plánovanie musí reflektovať ciele územného plánovania. Ostatná aktivita v tejto oblasti je z roku 2013, kedy Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zadalo výskumnú úlohu „Vytvorenie podmienok pre stanovenie zásad a pravidiel územného plánovania“ na základe ktorej bol spracovaný Návrh zásad a pravidiel územného plánovania, ktorý mal vytvárať základný rámec pre stanovenie urbanistických a územnoplánovacích princípov, všeobecne akceptovaných zásad a pravidiel pre jednotlivé úrovne územnoplánovacích dokumentácií ako základnej metodickej platformy pre územnoplánovaciu prax. Efekt uplatňovania týchto zásad v praxi je však otázny a výsledkom absencie všeobecne záväzného nástroja je prílišná nejednotnosť a neprehľadnosť súčasnej územnoplánovacej dokumentácie.
Nový zákon o územnom plánovaní si stanovuje za cieľ významne posilniť výskum v oblasti územného plánovania a prenášanie výsledkov výskumu do zásad územného plánovania, ktoré budú vydané ako všeobecne záväzné pri obstarávaní a spracovávaní územnoplánovacej dokumentácie. Okrem toho si nová právna úprav dáva v oblasti územného plánovania za cieľ i profesionalizáciu štátnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s územným plánovaním, predovšetkým jeho elektronizácia a digitalizácia dát slúžiacich ako vstupy súvisiace s územným plánovaním a výstavbou, a na to nadväzujúce integráciu územného rozhodnutia do konania o stavebnom zámere.
Nová právna úprava špecifikuje kompetencie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“). Nakoľko kompetencia územného plánovania je originálnou právomocou orgánov samosprávy, úrad bude obstarávať Koncepciu územného rozvoja Slovenska a vystupovať najmä ako koordinátor jednotného postupu a procesov územného plánovania, prostredníctvom metodických usmernení. Doterajšie stupne jednotlivých územnoplánovacích dokumentácií zostávajú zachované, predkladaným návrhom zákona sa dopĺňa nový typ územnoplánovacej dokumentácie a to územný plán mikroregiónu.
Základom novej právnej úpravy bude elektronizácia procesov územného plánovania v jednotnej metodike a v jednom informačnom systéme územného plánovania a výstavby, v ktorom budú ukladané a zverejňované príslušné údaje a informácie z územnoplánovacích
2
podkladov, územnoplánovacích dokumentácií a vybraných rozhodnutí stavebných úradov a overených projektových dokumentácií stavieb.
Zjednotený pohľad na dáta a integrované systémy prostredníctvom štandardných rozhraní výmeny dát bude zabezpečovať informačný systém, ktorý bude podľa príslušných oprávnení prístupný pre všetkých účastníkov územného plánovania a konania pri výstavbe a bude poskytovať potrebné služby pre jednotlivé fázy územného plánovania, výstavby a prevádzky stavieb.
Proces územného plánovania sa výrazne zjednoduší prispieť k tomu jednak zjednodušenie samotných procesných postupov (zrušenie konceptu, neprerokovávanie zadania, harmonizácia s procesmi posudzovania vplyvov na životné prostredie), na druhej strane aj spomenutá výrazná elektronizácia, ktorá bude založená na postupnej digitalizácii údajov o území, a nových územnoplánovacích dokumentácii v jednotnej forme.
Procesný postup sa bude uskutočňovať prostredníctvom informačného systému odborne spôsobilými osobami. Jednoduchosť alebo zložitosť procesných postupov bude závisieť od druhu územnoplánovacej dokumentácie a na ňu kladených náležitostí, ktoré upraví vykonávací predpis.
Návrh zákona reaguje aj na problémy v praxi, kedy orgány územného plánovania obstarávajú aj malé zmeny a doplnky samostatne, niekoľkokrát do roka, pričom v niektorých sa proces prekrýva a celkový výsledok nie je koncepčný. Koncepčný prístup obstarávateľa k prípadným zmenám schválenej územnoplánovacej dokumentácie sleduje cieľ, aby sa z platnej územnoplánovacej dokumentácie stal relatívne stabilný záväzný dokument. Túto negatívnu prax sa predkladateľ v návrhu zákona snaží odstrániť spodrobnením a skvalitnením prípravy jednotlivých územnoplánovacích dokumentácií, ich tzv. „uzamknutím“ na určité zákonom vymedzené obdobie s možnosťou vstupu za taxatívne vymenovaných podmienok.
Návrh zákona pozitívny i negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny i negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie, ani sociálne vplyvy, ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
3
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Zákon o územnom plánovaní
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Úrad vlády SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
19.4.2021
3.5.2021
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Jún 2021
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
September 2021
2.Definovanie problému
Odstránenie nedostatkov, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nedostupnosť údajov o území.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom právnej úpravy na úseku územného plánovania je zjednodušenie, zrýchlenie, skvalitnenie a transparentnosť procesov na úseku územného plánovania.
Právnou úpravou sa:
-zavádza jednotný proces pre získavanie, zhromažďovanie, spracúvanie, sprístupňovanie, poskytovanie, prenos, ukladanie, archivácia a likvidácia údajov, umožnenie poskytovania súvisiacich elektronických služieb používateľom s príslušným oprávnením na zabezpečenie a skvalitnenie výkonu verejnej moci na úseku správy v oblasti územného plánovania, výstavby a správy stavby; predpokladom je podpora informačným systémom,
-zavádza informačný model stavby ako digitálnu reprezentáciu fyzickej a/alebo funkčnej časti projektovaného územia alebo stavby v štruktúrovanej forme.
Očakávaným výsledkom je:
-zavedenie informačného modelu stavby ako digitálnej reprezentáciu fyzickej a/alebo funkčnej časti projektovaného územia alebo stavby v štruktúrovanej forme.
-zjednotenie a predvídateľnosť postupov pri výkone verejnej moci na úrovni štátnej správy a samosprávy, zvýšenie disciplíny a vymáhateľnosti, skrátenie trvania konaní,
-zlepšenie kvality rozhodovania a kontroly.
Ad prístup k dátam: Jedným z princípov architektúry IS “Kvalitné a otvorené dáta”. Všetky vstupné dáta budú štandardizované a bude ich možné následne strojovo spracovať. Údaje budú pokrývať domény priestorových informácií územného plánovania a výstavby ako aj transakčných údajov súvisiacich so zabezpečením výkonu agiend na týchto úsekoch správy. Na výstupe budú referenčné a spracované údaje dostupné ako open data. Zároveň budú vytvorené open api, ktoré umožnia vstupy dát z iných systémov. Data sety budú rovnako aj pre analytické nástroje dostupné aj
4
v samotnom IS. Údaje budú dostupné na základe rolí a príslušných oprávnení pre registrovaných, neregistrovaných a autentifikovaných používateľov systému. Všetky údaje budú evidované, spracovávané, publikované ako aj archivované v zmysle Zákon č. 95/2019 Z. z. (Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Zriadenie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky v návrhu kompetenčného zákona - je nasledované návrhmi zákonov o územnom plánovaní a o výstavbe. Táto trojica návrhov zákonov je navzájom prepojená je vecne, časovo, prevádzkovo aj finančne podporujúca a tak tvorí jeden ucelený programový rámec zmeny v oblasti stavebníctva SR.
4.Dotknuté subjekty
Dotknuté subjekty sú:
- fyzické a právnické osoby
- novo navrhovaný Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorý byť ústredným orgánom štátnej správy,
- okresný úrad v sídle kraja, ako orgán štátnej správy,
- orgány územnej samosprávy, ktorými sú obce a samosprávne kraje
5.Alternatívne riešenia
Pri príprave nového konceptu boli zvažované alternatívne návrhy.
Alternatíva
krátky popis
popis
A1
AsIs
Žiadna zmena legislatívy. Žiadny IS. (tj ponechanie procesov územného plánovania a procesov výstavby úpravou doterajšieho zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
A2
MDV2019 bez IS
Zmena legislatívy bez následnej elektronizácie procesov prostredníctvom IS.
A3
ISVS - VS
Zmena legislatívy s podporou elektronizácie procesov prostredníctvom IS. Nový IS financovaný prostredníctvom št. rozpočtu - Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR
A4
ISVS - PPP
Zmena legislatívy s podporou elektronizácie procesov prostredníctvom IS. Nový IS financovaný prostredníctvom PPP. Funkčný SaaS dostupný skôr ako pri A3.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o požiadavkách na obsah a formu dosiahnutia kvalifikačných predpokladov zamestnancov v orgánoch územného plánovania a o odbornej príprave, o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti,
Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,
Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia a územnotechnických požiadavkách na výstavbu.
Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory formulárov používaných informačným systémom ÚPaV.
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
Návrhom nedochádza k transpozícii práva EÚ.
5
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
31.12.2023
Kritériom bude čas (v dňoch) o ktorý sa skráti stavebné konanie.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
V zmysle pripomienok z MPK
-analýza vplyvov na podnikateľské prostredie je opätovne doplnená o vyznačenie pozitívno- negatívnych vplyvov na PP.
Nova právna úprava vyvolá úpravu aj iných súvisiacich predpisov, ktoré sa budú novelizovať v prvej polovici 2022.
Zmeny v kompetenciách na vertikálnej aj horizontálnej úrovni, ktoré budú predmetom dohody v druhej fáze pri príprave osobitných zákonov, bude predmetom doložiek súvisiacich s týmito zákonmi (týka sa to oblasti postavenia a kompetencií samosprávnych krajov)
11.Kontakt na spracovateľa
6
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
slavomira.salajova@vlada.gov.sk
12.Zdroje
Pri spracúvaní návrhu zákona ako aj doložky a jednotlivých analýz vplyvov boli za účelom získania relevantných údajov a informácií podľa možností použité všetky zdroje predchádzajúce návrhy dokumentácie z roku 2019, dostupné štatistiky, výstupy z procesnej analýzy a z návrhov efektivizácie štátnej správy, relevantné smernice EÚ, výsledky prieskumov, konzultácie s dotknutými subjektmi, spolupráca s odborníkmi ako aj metódy odhadu. Všetky použité zdroje bližšie popísané v častiach, kde sa s príslušnými informáciami pracuje, uvažuje a pod.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
I. Úvod: Úrad vlády SR predložil dňa 09. septembra 2021 Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na záverečné posúdenie materiál: „Zákon o územnom plánovaní. Materiál predpokladá pozitívno-negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré čiastočne rozpočtovo zabezpečené, pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, pozitívne vplyvy na informatizáciu spoločnosti a pozitívne vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
Komisia odporúča doplniť bod 8. Preskúmanie účelnosti Doložky vybraných vplyvov o termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu a kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané. Cieľom prieskumu je overiť, či riešenie problému, ktoré bolo prijaté, plní svoj účel. DOPLNENÉ
K vplyvom na podnikateľské prostredie
Komisia žiada predkladateľa o vypracovanie novej Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (schválenej Uznesením Vlády SR č. 234/2021, s účinnosťou odo dňa 1.6.2021), a tiež o vyčíslenie úspor a nákladov regulácie, v nadväznosti na avizovaný a v Doložke vybraných vplyvov vyznačený pozitívny a negatívny vplyv predloženého materiálu na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. Vzhľadom na pokročilé štádium nie je možné tejto pripomienke vyhovieť. Predkladateľ za to, že súčasná verzia doložky je postačujúca a plní účel v rozsahu, ktorý žiada komisia.
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
V doložke vybraných vplyvov uvedené pozitívne a negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré čiastočne rozpočtovo zabezpečené. V analýze vplyvov na rozpočet vyčíslené príjmy v roku 2023 v sume 19,962 mil. eur a v roku 2024 v sume 16,895 mil. eur. Výdavky vyčíslené v roku 2021 v sume 3,20 mil. eur - kapitálové výdavky kryté v rámci kapitoly ÚV SR, v roku 2022 v sume 1 mil. eur, v roku 2023 v sume 3,3 mil. eur a v roku 2024 v sume 3 mil. eur kapitálové výdavky pre nový Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR (CSÚ), pričom sa uvádza, že výdavky v sume 610 tis. eur budú od roku 2022 presunuté z kapitoly MDV SR do kapitoly nového úradu CSÚ.
V bode 2.1.1. Financovanie návrhu predkladateľ uvádza, že výdavky v roku 2021 pre ÚV SR finančne zabezpečené v kapitole ÚV SR. V roku 2022 je financovanie zabezpečené čiastočne zo štátneho rozpočtu výdavkami v sume 610 tis. eur v kapitole MDV SR a od roku
7
2023 príjmami nového úradu CSÚ. Keďže k zmene systému dochádza postupne, v rokoch 2022 a 2023 budú dočasne zvýšené výdavky z dôvodu súbežného vykonávania činností obcami a novozriaďovanou štátnou správou. Predkladateľ tiež uvádza, že kvantifikácia vplyvov na rozpočet uvedená v predloženom návrhu sa týka všetkých troch návrhov zákonov (z. o výstavbe, z. o územnom plánovaní a novely kompetenčného zákona)
Pokiaľ ide o výdavky na roky 2022 2024 tieto súčasťou analýzy vplyvov vládou schváleného návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony pre novo zriaďovaný úrad CSÚ. Vzhľadom na uvedené je potrebné do doložky vybraných vplyvov v bode 10. ako aj do analýzy vplyvov na rozpočet uviesť, že vyčíslené výdavky súčasťou výdavkov vyčíslených v analýze vplyvov na rozpočet k vládou schválenému zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
V tab. č. 4 v názve „Úrad pre územné plánovanie (ďalej len CSÚ) vznik nového úradu a konverzia“ je potrebné vypustiť text „vznik nového úradu a“, keďže výdavky z titulu vzniku nového úradu boli kvantifikované v rámci analýzy vplyvov na rozpočet v novele kompetenčného zákona.
V rámci dopadov navrhovaného zákona z titulu postupnej zmeny kompetencií obcí, keď v rokoch 2022 a 2023 ešte budú obce vykonávať činnosť v rámci preneseného výkonu štátnej správy, sa v tab. č. 3 v časti 2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie uvádzajú nedaňové príjmy obcí v sume 19,962 mil. eur na rok 2023 a 16,9 mil. eur na rok 2024, pričom v poznámke pod tabuľkou je uvedené, že „Dôjde k zníženiu príjmov zo správnych poplatkov vyberaných obcami vo vzťahu k agende a procesom výstavby. V roku 2023 je pokles príjmov zo správnych poplatkov odhadovaný na polovicu, nakoľko počas roku 2023 konania budú
1. dobiehať podľa starého (súčasného) zákona tieto budú spravované do konca roku 2023 obcami a
2. začínať podľa nového zákona v novom elektronizovanom prostredí IS ÚPaV - tieto budú spravované novým Úradom - CSÚ.
*Dopad na kapitolu obcí v rozpočte: zrušenie správnych poplatkov: 1,8 mil. eur v r. 2023 a 3,6 mil. v r. 2024.“.
Zároveň v tabuľke uvedené aj príjmy CSÚ za poplatky za úkony v rovnakých sumách. Uvedená tabuľka č. 3 je mätúca, Komisia ju žiada upraviť.
Zároveň tabuľka č. 1 analýzy vplyvov na rozpočet neobsahuje negatívne vplyvy na príjmy obcí, ktoré boli vyčíslené na rok 2023 vo výške 1,8 mil. eur a na rok 2024 vo výške 3,6 mil. eur.
Uvedené tabuľky žiada Komisia v nadväznosti na §33 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zosúladiť a dopracovať v rámci Analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy o kvantifikáciu dopadov na rozpočet verejnej správy s uvedením dopadov na rozpočty obcí vzhľadom na to, že tieto dopady nie kvantifikované a to tak, aby bolo zrejmé, k akým zmenám v tejto oblasti príde. V rámci MPK k predloženému návrhu bolo uvedené, že z dôvodu ukončenia realizovania pôvodného (papierového) procesu na obciach od roku 2024 nebude potrebná dotácia na obce na úseku stavebného poriadku a teda ani poskytovaná dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ktorá je rozpočtovaná na rok 2021 vo výške 8 240 171 eur.
Súčasne Komisia upozorňuje, že výdavky v sume 610 tis. eur uvedené v 2. časti tabuľky č. 4 MinDop/Obce prenesený výkon, nie prostriedkami na prenesený výkon štátnej správy a sú plánované v rozpočte na samosprávne pôsobnosti obcí na úseku územného plánovania, ktoré i naďalej ostávajú v kompetencií obcí.
Komisia naďalej trvá na vypracovaní a zverejnení štúdie uskutočniteľnosti k zámeru vytvorenia spoločnosti, ktorá bude prevádzkovať IT systém. Bez zverejnenia štúdie
8
uskutočniteľnosti, v ktorej budú pomenované alternatívne riešenia a vyhodnotený ich ekonomický prínos, nie je možné v súčasnosti kvalifikovane zhodnotiť predložené doložky vplyvov. MF SR upozorňuje na skutočnosť, že zo strany predkladateľa bolo uvedené, že doložka vplyvov verejnej správy bude ešte upravená.
Doložka vplyvov na rozpočet verejnej správy bola po dohode s UHP prepracovaná a to tak, že všetky vplyvy vyplývajúce z troch predkladaných materiálov (zákon o výstavbe, zákon o územnom plánovaní a kompetenčný zákon) budú zosumarizované v jednej doložke, ktorá bude rovnaká pre všetky materiály.
Zároveň je podľa dohody s UHP pripravovaná Štúdia uskutočniteľnosti, ktorá bude zohľadňovať aj pripomienky komisie.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na záverečné posúdenie.
IV. Poznámka: Stanovisko Komisie k doložke je súčasťou materiálu predkladaného na rokovanie vlády Slovenskej republiky alebo na schválenie ministrovi, vedúcemu, predsedovi alebo riaditeľovi ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo vedúcemu iného orgánu.
Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.
9
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2021
2022
2023
2024
Príjmy verejnej správy celkom
0,00
0,00
29 300 000,00
35 500 000,00
CSÚ
0,00
0,00
29 300 000,00
35 500 000,00
z toho:
- vplyv na ŠR
0,00
0,00
29 300 000,00
35 500 000,00
Rozpočtové prostriedky
0,00
0,00
29 300 000,00
35 500 000,00
EÚ zdroje
0,00
0,00
0,00
0,00
- vplyv na obce
0,00
0,00
0,00
0,00
- vplyv na vyššie územné celky
0,00
0,00
0,00
0,00
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0,00
0,00
0,00
0,00
Výdavky verejnej správy celkom
3 200 000,00
10 300 000,00
52 600 000,00
36 200 000,00
Úrad vlády SR
3 200 000,00
0,00
0,00
0,00
CSÚ
0,00
3 800 000,00
21 000 000,00
19 600 000,00
CSÚ - koncesia
0,00
6 500 000,00
31 600 000,00
16 600 000,00
z toho:
- vplyv na ŠR
3 200 000,00
10 300 000,00
52 600 000,00
36 200 000,00
Rozpočtové prostriedky
3 200 000,00
10 300 000,00
52 600 000,00
36 200 000,00
EÚ zdroje
0,00
0,00
0,00
0,00
Spolufinancovanie
0,00
0,00
0,00
0,00
- vplyv na obce
0,00
0,00
0,00
0,00
- vplyv na vyššie územné celky
0,00
0,00
0,00
0,00
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0,00
0,00
0,00
0,00
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
120
510
510
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
2 700 000,00
15 100 000,00
16 100 000,00
- vplyv na ŠR
0,00
2 700 000,00
15 100 000 ,00
16 100 000,00
- vplyv na obce
0,00
0,00
0,00
0,00
- vplyv na vyššie územné celky
0,00
0,00
0,00
0,00
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0,00
0,00
0,00
0,00
Financovanie zabezpečené v rozpočte
3 200 000,00
0,00
0,00
0,00
Úrad vlády SR
3 200 000,00
0,00
0,00
0,00
Iné ako rozpočtové zdroje*
0,00
0,00
0,00
0,00
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0,00
-10 300 000,00
- 23 300 000,00
-700 000,00
10
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Financovanie návrhu bude zabezpečené
- v r. 2021 je zdrojom kapitola Úrad vlády SR v rámci Štátneho rozpočtu na rok 2021,
- v r. 2022 financovaním čiastočne zo štátneho rozpočtu kapitola Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „CSÚ“), čiastočne z prostriedkov za prenesený výkon štátnej správy na obce a kapitoly MDV na fond územného plánovania
- od roku 2023 je zdrojom kapitola CSÚ.
V súčasnosti výdavky štátneho rozpočtu na stavebnú agendu (vrátane územných plánov obcí) vo výške cca 16 000 000 (prenesený výkon štátnej správy, fond územného plánovania a rozpočtové výdavky rezortov dopravy a vnútra). Zároveň samospráva realizuje dofinancovanie činností súvisiacich so stavebnou agendou vo výške cca 17 500 000 ročne, ktoré po navrhovanej reforme zostanú v ich rozpočtoch.
Plánované výdavky štátneho rozpočtu na roky 2022 a nasledujúce predstavujú výdavky na
- organizačno-materiálne zabezpečenie CSÚ
- fond na tvorbu územných plánov,
- fond na odstraňovanie čiernych stavieb a
- informatizáciu.
V nasledujúcich rokoch (2025 až 2032) sa predpokladá neutrálny dopad na štátny rozpočet
Rok Vplyv na SR
2025- 2 130 000,00 €
2026- 790 000,00 €
2027 + 4 100 000,00 €
2028 + 5 100 000,00 €
2029 + 5 600 000,00 €
2030 + 6 900 000,00 €
2031 + 7 700 000,00 €
2032 + 8 300 000,00 €
Navrhovaná reforma v oblastiach územného plánovania a výstavby si vyžaduje komplexnú zmenu organizácie, optimalizáciu procesov a výraznú informatizáciu.
Návrhom dochádza k zmene kompetencií tak, aby bol výkon stavebnej správy efektívnejší a transparentnejší. Návrh si ale vyžaduje vybudovanie nového prostredia, či inštitucionálneho alebo personálneho. K zmene systému môže dôjsť len postupne, nie jednorazovo. Postupná zmena bude znamenať, že v roku 2022 a 2023 budú dočasne zvýšené náklady z dôvodu, že ešte budú vykonávať činnosť aj obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy ale aj novozriaďovaná štátna správa. Tieto dvojité náklady ale budú len dočasné a v ďalších rokoch sa nepredpokladá negatívny dopad na štátny rozpočet.
Poplatky za úkony budú upravené novelou zákona o správnych poplatkoch, ktorý stanoví ich typ a výšku. Tieto poplatky budú príjmom štátneho rozpočtu.
* Kvantifikácia vplyvov na rozpočet VS, tak ako je uvedená v tomto dokumente, sa týka všetkých troch návrhov zákonov (o výstavbe, o územnom plánovaní a kompetenčnom).
11
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši?
1.Optimalizáciu procesov územného plánovania a ich realizáciu podľa jednotnej metodiky pomocou informačného systému.
2.Zavedenie nových typov poplatkov (novelou zákona o správnych poplatkoch).
Kto bude návrh implementovať?
1.Ad Elektronizácia - spočiatku Úrad vlády SR, po zriadení nového CSÚ zodpovednosť za implementáciu prevezme CSÚ v súčinnosti s MŽP SR, stavebnými úradmi v obciach a mestách, s okresnými úradmi a VUC a s novým prevádzkovateľom IS UPV.
Kde sa budú služby poskytovať?
Cieľovým stavom je automatizácia všetkých procesov, ktoré realizované na predmetnom úseku správy, a to pomocou najvyspelejších SW riešení.
Metodické a procesné riadenie bude centrálne, výkon bude realizovaný regionálne (8 krajských miest vrátane Bratislavy a Košíc).
V prechodnom období bude potrebné služby poskytovať paralelne oboma spôsobmi: 1. v pôvodnom formáte v mestách a obciach na príslušných stavebných úradoch, 2. postupne budú nabiehať služby po lokalitách a druhoch stavieb v novom systéme elektronicky.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
x zmena sadzby
x zmena v nároku
x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
12
Tabuľka č. 3
Vplyv na rozpočet verejnej správy
CSÚ / Príjmy (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
0,00
29 300 000,00
35 500 000,00
0
29 300 000,00
35 500 000,00
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0,00
29 300 000,00
35 500 000,00
13
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Nedaňový príjem:
CSÚ - poplatky za úkony
Obce - Dôjde k zníženiu príjmov zo správnych poplatkov vyberaných obcami vo vzťahu k agende a procesom výstavby. V roku 2023 je odhadovaný pokles príjmov zo správnych poplatkov odhadovaný na polovicu, nakoľko počas roku 2023 konania budú
1. dobiehať podľa starého (súčasného) zákona – tieto budú spravované do konca roku 2023 obcami a
2. začínať podľa nového zákona v novom elektronizovanom prostredí IS ÚPaV - tieto budú spravované novým Úradom - CSÚ.
*Dopad na kapitolu obcí v rozpočte: zrušenie správnych poplatkov: 1,8 mil v r. 2023 a 3,6 mil v r. 2024.
Zároveň, ale dôjde na strane obcí k úspore nákladov, ktoré musia vynakladať zo svojich rozpočtov na výkony súvisiace s činnosťami stavebných úradov vo výške cca 17 000 000 €.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Obce / Príjmy (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Obce
*výpadok z presmerovania správnych poplatkov
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0,00
0,00
0,00
14
Doložka vplyvov t.č. neobsahuje pozitívne vplyvy zrýchlenia povoľovacích procesov na príjmy a výdavky štátneho rozpočtu. Skrátenie povoľovacieho procesu umožní skoršiu realizáciu verejných investícií a tým aj úsporu vyplývajúcu z medziročného rastu cien stavebnej produkcie.
Zmena procesu zároveň prinesie úsporu z digitalizácie, ktorá bola vyčíslená len pre verejný sektor. Zrýchlenie povoľovania novej výstavby bude znamenať aj tieto pozitívne vplyvy:
- skôr realizované stavby budú skôr predmetom daní (daň z príjmu, DPH, dane z nehnuteľností), čo priamy pozitívny vplyv na verejné financie,
- zrýchlenie a zjednodušenie povoľovacích konaní bude mať vysoko pravdepodobne vplyv na rast celkového objemu výstavby, ktorý bude priamo úmerne zvyšovať príjmy z daní vrátane multiplikačných efektov.
Pre exaktný výpočet t.č. predkladateľ nemá presná dáta.
Môžeme ale predpokladať, že ak zjednodušenie a skrátenie konaní povedie k rastu stavebnej produkcie len o 5%, bude to znamenať nárast z 5 067 180 000 na 5 320 539 000 €. Nárast predstavuje 253 359 000 €. Z uvedeného nárastu získa štát viac ako 50 mil. na dani z pridanej hodnoty.
Samosprávy získajú ďalej dlhodobý príjem z dane z nehnuteľností. Skrátením povoľovacích konaní získa štát príjem z DPH v celom objeme výrazne skôr ako pri súčasných lehotách.
Tabuľka č. 4
1. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR (ďalej aj CSÚ) – vznik nového úradu a konverzia
Hodnoty sú uvádzané v EUR.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Bežné výdavky (600)
0,00
4 565 300,00
25 781 000, 0
25 944 000,00