269/2018 Z. z.
ZÁKON
z 11. septembra 2018
o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (ďalej len "vnútorný systém") a jeho overovanie, zriadenie a postavenie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len "agentúra") a jej konanie, udeľovanie akreditácie študijného programu a udeľovanie akreditácie habilitačného konania a programu, udeľovanie
akreditácie habilitačného konania a udeľovanie akreditácie konania na vymenúvanie profesorov (ďalej len "inauguračné konanie").
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) štandardmi pre vnútorný systém súbor požiadaviek na vnútorný systém a na spôsob jeho implementácie,
b) štandardmi pre študijný program súbor požiadaviek, ktorých plnením je podmienené udelenie akreditácie študijného programu,
c) štandardmi pre habilitačné konanie a inauguračné konanie súbor požiadaviek, ktorých plnením je podmienené udelenie akreditácie habilitačného konania a akreditácie habilitačného konania alebo akreditácie inauguračného konania,
d) metodikou na vyhodnocovanie štandardov súbor postupov, kritérií a ukazovateľov, ktorých prostredníctvom pracovné skupiny výkonnej rady agentúry (ďalej len "pracovná skupina") a zamestnanci agentúry vyhodnocujú plnenie štandardov a opatrení na zabezpečenie súladu vnútorného systému alebo jeho implementácie so štandardmi pre vnútorný systém (ďalej len "opravné opatrenie"),
e) akreditáciou študijného programu oprávnenie uskutočňovať študijný program a udeľovať jeho absolventom zodpovedajúci akademický titul,
f) akreditáciou habilitačného konania a inauguračného konania oprávnenie uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné
konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania,
g) akreditáciou inauguračného konania oprávnenie uskutočňovať inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania,
g h) úpravou študijného programu doplnenie alebo vypustenie povinných predmetov alebo povinne voliteľných predmetov, zmena
podmienok na riadne skončenie štúdia alebo úprava informačného listu povinného predmetu alebo povinne voliteľného predmetu
okrem aktualizácie vyučujúceho, odporúčanej literatúry alebo hodnotenia predmetu.
úpravou študijného programu doplnenie alebo vypustenie povinných predmetov alebo povinne voliteľných predmetov, zmena podmienok na riadne skončenie štúdia alebo úprava informačného listu povinného predmetu alebo povinne voliteľného predmetu okrem
1. aktualizácie vyučujúceho,
2. odporúčanej literatúry a
3. druhu, rozsahu a metódy vzdelávacích činností.
§ 3
Vnútorný systém
(1) Vysoká škola zabezpečuje kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania implementáciou svojho vnútorného systému a jeho sústavným rozvojom.
(2) Vnútorný systém upravuje spôsob napĺňania poslania vysokej školy v oblasti vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom
a) stratégie zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality výskumnej činnosti, vývojovej činnosti, umeleckej činnosti alebo ďalšej tvorivej činnosti (ďalej len "tvorivá činnosť") vysokej školy,
b) procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality tvorivej činnosti,
c) prepojenia medzi tvorivou činnosťou a vysokoškolským vzdelávaním vysokej školy v príslušnom študijnom odbore.
(3) Vnútorný systém upravuje pravidlá
a) vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a úpravy každého študijného programu, ktoré
1. zabezpečujú zohľadnenie oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých absolventi získavajú vysokoškolské vzdelanie,
2. upravujú pôsobnosť orgánov vysokej školy alebo jej fakulty pri schvaľovaní študijného programu,
3. zabezpečujú podieľanie sa zástupcov študentov, zamestnávateľov z príslušného odvetvia hospodárstva a iných zainteresovaných osôb na vytváraní a úprave študijného programu,
4. zabezpečujú vymedzenie vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré absolvent nadobudnúť v rámci štúdia (ďalej len "výsledky vysokoškolského vzdelávania") zodpovedajúcich príslušnej úrovni národného kvalifikačného rámca,
5. zabezpečujú plnenie štandardov pre študijný program,
b) výberu vyučujúcich jednotlivých predmetov študijných programov,
c) prijímacieho konania,
d) schvaľovania vedúcich záverečných prác a školiteľov záverečných prác,
e) hodnotenia študentov tak, aby nevznikali v podobných prípadoch neodôvodnené rozdiely,
f) monitorovania a pravidelného hodnotenia študijných programov, na ktorom sa podieľajú aj študenti, zamestnávatelia z príslušného odvetvia hospodárstva a iné zainteresované osoby; pri tomto monitorovaní a hodnotení sa zohľadňujú:
1. aplikácia najnovších poznatkov v obsahu študijných programov,
2. efektívnosť kritérií a pravidiel hodnotenia študentov,
3. dosahované výsledky vysokoškolského vzdelávania,
4. dotazníky študentov o kvalite výučby a dotazníky o učiteľoch,
5. uplatniteľnosť absolventov,
g) preskúmavania podnetov, ktorými
1. sa študent domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou vysokej školy, súčasti vysokej školy alebo zamestnancov vysokej školy alebo
2. študent poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti alebo v nečinnosti vysokej školy, súčasti vysokej školy alebo zamestnancov vysokej školy, najmä na porušenie právnych predpisov alebo na porušenie vnútorných predpisov vysokej školy alebo jej súčasti,
h) uskutočňovania tvorivej činnosti vysokej školy a podieľania sa študentov na nej a požiadavky na úroveň a rozsah tvorivej činnosti vysokej školy s ohľadom na jej poslanie,
i) spolupráce so špecializovanými výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe a spôsob overovania ich plnenia,
j) spolupráce s externými vzdelávacími inštitúciami podieľajúcimi sa na uskutočňovaní študijného programu tretieho stupňa, ak vysoká škola uskutočňuje študijný program tretieho stupňa v spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou alebo záujem ho uskutočňovať v spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou,
k) určovania požiadaviek na výber vysokoškolských učiteľov,
l) zabezpečovania profesijného rozvoja vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov vysokej školy,
m) overovania dostatočného priestorového, materiálneho, technického, informačného a personálneho zabezpečenia uskutočňovania študijných programov,
n) zberu, analýzy a používania informácií potrebných na efektívne uskutočňovanie študijného programu,
o) pravidelného zverejňovania aktuálnych, adekvátnych a kvalitatívnych informácií o študijných programoch a ich absolventoch,
p) podľa potrieb vysokej školy okrem pravidiel uvedených v písmenách a) až o).
DRUHÁ ČASŤ
AGENTÚRA
§ 4
(1) Zriaďuje sa agentúra ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá vykonáva činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Agentúra je právnickou osobou so sídlom v Bratislave.
(2) Agentúra
a) rozhoduje o
1. súlade vnútorného systému a jeho implementácie so štandardmi pre vnútorný systém,
2. udelení akreditácie študijného programu alebo o jej neudelení,
3. udelení akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania, o jej neudelení alebo odňatí, udelení akreditácie
habilitačného konania a o jej neudelení alebo o jej odňatí,
4. udelení akreditácie inauguračného konania a o jej neudelení alebo o jej odňatí,
45. uložení opravného opatrenia,
56. zastavení konania o žiadosti o udelenie súhlasu pôsobiť ako súkromná vysoká škola (ďalej len "štátny súhlas"),
67. námietke zaujatosti voči návrhu zloženia pracovnej skupiny,
b) poskytuje Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo školstva")
1. vyjadrenie k žiadosti o udelenie štátneho súhlasu,
2. podnety na úpravu štandardov,
3. vyjadrenie k návrhom týkajúcim sa vysokého školstva,
4. informácie o skutočnostiach nasvedčujúcich akademický podvod alebo účasť na akademickom podvode,1)
c) vedie zoznam
1. posudzovateľov, z ktorých výkonná rada agentúry (ďalej len "výkonná rada") vytvára pracovné skupiny,
2. právnických osôb, ktoré členmi Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (European Association for Quality Assurance in Higher Education) alebo zapísané v Európskom registri zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (European Quality Assurance Register for Higher Education) a ich hodnotiace správy na účely posúdenia súladu vnútorného systému a jeho implementácie so štandardmi pre vnútorný systém (ďalej len "posúdenie vnútorného systému") agentúra automaticky uznáva,
d) vykonáva dohľad nad plnením štandardov,
e) vydáva
1. štandardy,
2. metodiku na vyhodnocovanie štandardov,
3. zásady na zápis do zoznamu posudzovateľov, ktoré upravujú najmä postup pri zápise do zoznamu posudzovateľov a požiadavky na zápis do zoznamu posudzovateľov,
f) vykonáva zápis do registra študijných odborov a registra študijných programov,
g) vypracúva
1. návrh sadzobníka poplatkov za úkony agentúry (ďalej len "sadzobník poplatkov") a návrh na jeho zmenu,
2. analýzy vývoja systému vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike vrátane prieskumov medzi študentmi, zamestnancami vysokých škôl, zamestnávateľmi a inými dotknutými subjektmi a analýzy vnútorných hodnotiacich správ týkajúcich sa vnútorných systémov,
3. každoročne výročnú správu o činnosti a hospodárení agentúry,
h) zverejňuje na svojom webovom sídle
1. štandardy a metodiku na vyhodnocovanie štandardov,
2. vnútorné predpisy agentúry,
3. sadzobník poplatkov,
4. vzory žiadostí podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b) a vnútornej hodnotiacej správy, vrátane formy a spôsobu ich doručovania,
5. informácie o začatí konania podľa § 21 ods. 1,
6. úplné žiadosti podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b),
7. hodnotiace správy pracovných skupín po prerokovaní vo výkonnej rade,
8. podklady pre rozhodnutie alebo pre vyjadrenie agentúry a pre vyjadrenie komisie agentúry pre posudzovanie námietok (ďalej len "odvolacia komisia"),
9. rozhodnutia agentúry a vyjadrenia agentúry k žiadostiam podľa § 21 ods. 1 písm. b),
10. vyjadrenia odvolacej komisie podľa § 22 ods. 2,
11. uznesenia orgánov agentúry,
i) vykonáva podnikateľskú činnosť podľa § 20 ods. 7.
(3) Agentúra je povinná
a) požiadať o posúdenie svojej činnosti Európsku asociáciu pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (European Association for Quality Assurance in Higher Education) najmenej raz za päť rokov,
b) zabezpečiť preukázateľne profesijný rozvoj svojich zamestnancov, členov svojich orgánov a posudzovateľov v rozsahu pôsobností agentúry,
c) zverejniť návrh zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín na svojom webovom sídle najmenej na 30 dní, pripomienky doručené počas tejto lehoty vyhodnotiť a ich vyhodnotenie zverejniť spolu so schváleným znením zásad,
d) zverejniť návrh sadzobníka poplatkov a návrh na jeho zmenu na svojom webovom sídle najmenej na 30 dní, pripomienky
doručené počas tejto lehoty vyhodnotiť a ich vyhodnotenie spolu s návrhom predložiť ministerstvu školstva,
e) informovať bezodkladne ministerstvo školstva a orgány reprezentácie vysokých škôl o každom návrhu, ktorý zverejní na svojom webovom sídle,
f) uložiť každoročne schválenú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení agentúry do verejnej časti registra účtovných závierok; účtovnú závierku v lehote podľa osobitného predpisu,11a) výročnú správu o činnosti a hospodárení agentúry
do 30. júna.
§ 5
Orgány agentúry
Orgánmi agentúry sú:
a) predseda výkonnej rady,
b) podpredseda výkonnej rady,
c) výkonná rada,
d) odvolacia komisia,
e) kontrolór,
f) vedúci kancelárie.
§ 6
Predseda výkonnej rady a podpredseda výkonnej rady
(1) Predseda výkonnej rady je štatutárnym orgánom agentúry. Predseda výkonnej rady riadi agentúru, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Predsedu výkonnej rady zastupuje počas jeho neprítomnosti podpredseda výkonnej rady.
(2) Predsedu výkonnej rady a podpredsedu výkonnej rady vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "minister školstva"). Predsedu výkonnej rady vymenuje minister školstva na základe výsledkov výberového konania. Podpredsedu výkonnej rady vymenuje minister školstva na návrh predsedu výkonnej rady z členov výkonnej rady. Minister školstva vymenuje predsedu výkonnej rady do 30 dní od zverejnenia výsledkov výberového konania.
(3) Uchádzač o funkciu predsedu výkonnej rady musí spĺňať požiadavky podľa § 7 ods. 5.
(4) Ak predsedovi výkonnej rady zanikne výkon funkcie pred uplynutím jeho funkčného obdobia ako člena výkonnej rady, do vymenovania nového predsedu výkonnej rady plní úlohy predsedu výkonnej rady v plnom rozsahu podpredseda výkonnej rady.
(5) Ak podpredsedovi výkonnej rady zanikne výkon funkcie pred uplynutím jeho funkčného obdobia ako člena výkonnej rady a funkcia predsedu výkonnej rady nie je obsadená, do uplynutia pôvodného funkčného obdobia podpredsedu výkonnej rady plní úlohy predsedu výkonnej rady v plnom rozsahu člen výkonnej rady poverený ministrom školstva.
(6) Podpredseda výkonnej rady sa môže vzdať tejto funkcie aj bez vzdania sa členstva vo výkonnej rade. Vzdanie sa funkcie predsedu výkonnej rady je zároveň vzdaním sa členstva vo výkonnej rade.
Výkonná rada
§ 7
(1) Výkonná rada deväť členov vrátane predsedu výkonnej rady a podpredsedu výkonnej rady. Členov výkonnej rady vymenúva a odvoláva minister školstva. Minister školstva vymenúva dvoch členov na návrh Rady vysokých škôl a dvoch členov na návrh Slovenskej rektorskej konferencie z osôb, ktoré medzinárodne uznávanými odborníkmi v oblasti svojho pôsobenia, dvoch členov na návrh Študentskej rady vysokých škôl a dvoch členov na návrh zástupcov zamestnávateľov; deviatym členom je predseda výkonnej rady.
(2) Rada vysokých škôl, Slovenská rektorská konferencia a Študentská rada vysokých škôl podáva každá dva návrhy s odôvodnením. Odôvodnenie ministerstvo školstva zverejní na svojom webovom sídle.
(3) Návrh podaný Radou vysokých škôl alebo návrh podaný Slovenskou rektorskou konferenciou môže minister školstva odmietnuť a požiadať o podanie nového návrhu, len ak navrhnutý kandidát nespĺňa podmienky podľa odseku 5. Návrh podaný Študentskou radou vysokých škôl môže odmietnuť minister školstva a požiadať o podanie nového návrhu, len ak navrhnutý kandidát nespĺňa podmienky podľa odseku 6.
(4) Návrhy na členov výkonnej rady za zástupcov zamestnávateľov podávajú
a) reprezentatívne združenia zamestnávateľov,2)
b) stavovské organizácie zriadené zákonom,
c) Slovenská akadémia vied,
d) právnické osoby, ktorým ministerstvo školstva vydalo osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj3) okrem vysokých škôl a organizácií Slovenskej akadémie vied,
e) štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti.
(5) Za člena výkonnej rady vymenúvaného na návrh Rady vysokých škôl, Slovenskej rektorskej konferencie a zástupcov zamestnávateľov možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a) je bezúhonná,
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c) má vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a
d) pôsobí v čase podania návrhu na vymenovanie alebo pôsobila počas predchádzajúcich 15 rokov najmenej
1. päť rokov vo funkcii profesora na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky,
2. päť rokov vo funkcii profesora alebo v obdobnej funkcii na vysokej škole so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
3. päť rokov ako výskumný pracovník s vedeckou hodnosťou "doktor vied",
4. päť rokov ako riadiaci výskumný pracovník v odbornej, vedeckej alebo v umeleckej inštitúcii v zahraničí,
5. desať rokov ako samostatný umelecký pracovník v odbornej, vedeckej alebo v umeleckej inštitúcii v zahraničí,
6. desať rokov ako akademický zamestnanec vysokej školy so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo
7. desať rokov v riadení v právnickej osobe.
(6) Za jedného člena výkonnej rady vymenúvaného na návrh Študentskej rady vysokých škôl možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 5. Za druhého člena vymenúvaného na návrh Študentskej rady vysokých škôl možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a) je bezúhonná,
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a
c) má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.
(7) Návrhy kandidátov na členov výkonnej rady okrem kandidáta na predsedu výkonnej rady sa podávajú ministrovi školstva v ním určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 45 dní od zverejnenia výzvy na podávanie návrhov na webovom sídle ministerstva školstva. Minister školstva vymenuje členov výkonnej rady do 30 dní od uplynutia tejto lehoty.
(8) Ak nie je podaný dostatočný počet návrhov alebo ak z objektívnych dôvodov nie je možné vymenovať člena výkonnej rady, najmä ak navrhnutý kandidát nespĺňa podmienky podľa odseku 5 alebo odseku 6, minister školstva vyzve dotknuté subjekty na dodatočné podanie návrhov v lehote 10 dní od zverejnenia výzvy na webovom sídle ministerstva školstva. Ak nie je podaný dostatočný počet návrhov alebo ak z objektívnych dôvodov nie je možné vymenovať člena výkonnej rady ani po uplynutí tejto lehoty, minister školstva vymenuje príslušný počet členov výkonnej rady aj bez návrhov z osôb spĺňajúcich podmienky podľa odseku 5.
(9) Funkčné obdobie člena výkonnej rady je šesť rokov. istá osoba môže vykonávať funkciu člena výkonnej rady najviac dve funkčné obdobia. Člena výkonnej rady nemožno po zániku výkonu tejto funkcie vymenovať za člena odvolacej komisie v priebehu nasledujúcich štyroch rokov. Po zániku členstva vo výkonnej rade navrhuje ministrovi školstva vymenovanie nového člena ten, na koho návrh bol alebo mal byť vymenovaný doterajší člen výkonnej rady; to neplatí, ak ide o predsedu výkonnej rady.
(10) Výkonná rada
a) prijíma rozhodnutia podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b) prijíma vyjadrenia podľa § 4 ods. 2 písm. b),
c) schvaľuje návrh
1. štandardov a návrh na ich zmenu predložený predsedom výkonnej rady,
2. metodiky na vyhodnocovanie štandardov a návrh na jej zmenu predložený predsedom výkonnej rady,
3. sadzobníka poplatkov a návrh na jeho zmeny pred jeho predložením na schválenie ministerstvu školstva,
4. rozpočtu agentúry,
5. účtovnej závierky,
6. rozdelenia výsledku hospodárenia alebo vyrovnania výsledku hospodárenia,
7. výročnej správy o činnosti a hospodárení agentúry,
d) schvaľuje vnútorné predpisy agentúry a ich zmeny okrem rokovacieho poriadku odvolacej komisie vrátane
1. štatútu agentúry na návrh predsedu výkonnej rady,
2. organizačného poriadku agentúry,
3. rokovacieho poriadku výkonnej rady,
4. úpravy konfliktu záujmov členov kolektívnych orgánov agentúry, členov pracovných skupín a zamestnancov agentúry,
5. vnútorného systému zabezpečovania kvality činností agentúry,
6. zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín,
7. pravidiel hospodárenia agentúry a pravidiel na vykonávanie podnikateľskej činnosti,
e) zaraďuje osoby do zoznamu posudzovateľov a vyraďuje ich zo zoznamu,
f) dohliada na dodržiavanie vnútorného systému zabezpečovania kvality činností agentúry,
g) metodicky usmerňuje, riadi a koordinuje činnosť pracovných skupín,
h) môže zriaďovať stále alebo dočasné poradné orgány,
i) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona alebo vnútorných predpisov agentúry.
§ 8
(1) Výkonná rada na účely posúdenia konkrétnej žiadosti alebo preskúmania podnetu agentúry vytvára pracovné
skupiny z osôb uvedených v zozname posudzovateľov okrem prípadu podľa § 24 ods. 6; predsedu a členov pracovnej skupiny vymenúva a odvoláva predseda výkonnej rady s predchádzajúcim súhlasom výkonnej rady. Výkonná rada môže vytvoriť pracovnú
skupinu aj na overenie opatrení prijatých vysokou školou, ak nepostačuje ich overenie zamestnancom agentúry. Výkonná rada
môže vytvoriť pracovnú skupinu aj na preskúmanie podnetu agentúry alebo na overenie opatrení prijatých vysokou školou, ak na tieto úkony nepostačuje preskúmanie alebo overenie zamestnancom agentúry.
(2) Do každej pracovnej skupiny predseda výkonnej rady vymenuje najmenej jedného študenta; to neplatí, ak ide o udelenie alebo odňatie akreditácie habilitačného konania a udelenie alebo odňatie akreditácie inauguračného konania. Ak člen pracovnej skupiny prestane byť študentom a ide o pracovnú skupinu, ktorej členom bola ako študent vymenovaná len táto osoba, predseda výkonnej rady
a) vymenuje bezodkladne do pracovnej skupiny iného študenta,
b) môže odvolať dotknutého člena pracovnej skupiny na návrh predsedu príslušnej pracovnej skupiny aj bez súhlasu výkonnej rady a
c) oznámi zmeny v zložení pracovnej skupiny podľa písmen a) a b) vysokej škole.
(3) Pri vytvorení pracovnej skupiny sa zohľadňuje druh konania. Ak agentúra posudzuje vnútorný systém, pri vytvorení pracovnej skupiny sa zohľadňujú študijné odbory, v ktorých vysoká škola uskutočňuje študijné programy. Ak agentúra rozhoduje o akreditácii študijného programu, pri vytvorení pracovnej skupiny sa zohľadňuje príslušný študijný program. Ak agentúra rozhoduje o akreditácii habilitačného konania a akreditácii habilitačného konania alebo o akreditácii inauguračného konania, pri
vytvorení pracovnej skupiny sa zohľadňuje aj študijný odbor uvedený v žiadosti o akreditáciu habilitačného konania a akreditáciu inauguračného konania. Ak agentúra rozhoduje o akreditácii študijného programu tretieho stupňa alebo o akreditácii habilitačného
konania a akreditácii habilitačného konania alebo o akreditácii inauguračného konania, do pracovnej skupiny vymenuje predseda
výkonnej rady aj najmenej jedného zahraničného posudzovateľa.
(4) Návrh zloženia pracovnej skupiny predseda výkonnej rady oznámi účastníkovi konania. Účastník konania môže do
piatich pracovných dní odo dňa, keď mu bolo zloženie pracovnej skupiny oznámené, podať odôvodnenú námietku zaujatosti voči
členovi pracovnej skupiny; to neplatí, ak ide o dodatočne vymenovaného člena pracovnej skupiny podľa odseku 2 písm. a). Ak
výkonná rada vyhodnotí námietku zaujatosti ako opodstatnenú, predseda výkonnej rady vymenuje nového člena pracovnej
skupiny namiesto vylúčeného člena. Účastník konania môže do piatich pracovných dní odo dňa, keď mu bolo zloženie pracovnej
skupiny oznámené, podať písomnú odôvodnenú námietku zaujatosti voči členovi pracovnej skupiny spolu s dokladmi, ktoré preukazujú jej opodstatnenosť; to neplatí, ak ide o dodatočne vymenovaného člena pracovnej skupiny. Ak výkonná rada vyhodnotí námietku zaujatosti voči členovi pracovnej skupiny ako opodstatnenú, predseda výkonnej rady tohto člena pracovnej skupiny odvolá a na jeho miesto bezodkladne vymenuje nového člena pracovnej skupiny.
(5) Do zoznamu posudzovateľov možno zapísať osobu na šesť rokov s jej písomným súhlasom, a to aj opakovane. Posudzovateľa možno zo zoznamu posudzovateľov vyradiť pred uplynutím času, na ktorý bol zapísaný, na základe jeho žiadosti alebo z podnetu agentúry.
(6) Do zoznamu posudzovateľov nemožno zapísať člena výkonnej rady, člena odvolacej komisie, kontrolóra a vedúceho kancelárie. Agentúra vyradí zo zoznamu posudzovateľov posudzovateľa, ktorý bol vymenovaný za člena výkonnej rady, člena odvolacej komisie, kontrolóra alebo vedúceho kancelárie.
§ 9
Odvolacia komisia
(1) Odvolacia komisia preskúmava postupy výkonnej rady a pracovných skupín na základe námietok podaných účastníkom konania k rozhodnutiam alebo k vyjadreniam výkonnej rady.
(2) Odvolacia komisia piatich členov a dvoch náhradníkov, ktorých vymenúva a odvoláva minister školstva. Členov odvolacej komisie vymenuje minister školstva na základe výsledkov výberového konania; za náhradníkov vymenuje podľa poradia prvých dvoch neúspešných uchádzačov, ktorí splnili požiadavky a kritériá na obsadenie funkcie člena odvolacej komisie podľa odseku 6. Minister školstva vymenuje členov odvolacej komisie do 60 dní od zverejnenia výsledkov výberového konania.
(3) Funkčné obdobie člena odvolacej komisie je štyri roky. istá osoba môže vykonávať funkciu člena odvolacej komisie najviac dve funkčné obdobia.
(4) Za člena odvolacej komisie možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá je bezúhonná a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
(5) Ak ide o troch členov odvolacej komisie, je okrem podmienok podľa odseku 4 podmienkou vymenovania aj
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v študijnom odbore právo a
b) najmenej päťročná odborná prax v oblasti práva.
(6) Ak ide o ďalších dvoch členov odvolacej komisie a náhradníkov, je okrem podmienok podľa odseku 4 podmienkou vymenovania aj pôsobenie najmenej päť rokov
a) vo funkcii profesora alebo docenta na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
b) vo funkcii profesora alebo docenta na vysokej škole so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo v obdobnej funkcii.
(7) Člen odvolacej komisie sa nahradí náhradníkom, ak bol vylúčený z prejednávania veci z dôvodu zaujatosti alebo z iného dôvodu, ak tak určí štatút agentúry; náhradník má postavenie člena odvolacej komisie v plnom rozsahu.
(8) Rokovací poriadok odvolacej komisie schvaľuje odvolacia komisia po predchádzajúcom vyjadrení výkonnej rady.
§ 10
Kontrolór
(1) Kontrolóra vymenúva na základe výsledkov výberového konania a odvoláva minister školstva.
(2) Kontrolór
a) kontroluje hospodárenie agentúry,
b) vyjadruje sa k výročnej správe o činnosti a hospodárení agentúry pred jej predložením výkonnej rade; ak sa kontrolór k návrhu výročnej správy o činnosti a hospodárení agentúry nevyjadrí v lehote uvedenej v štatúte agentúry, výkonná rada ju môže schváliť aj bez vyjadrenia kontrolóra,
c) vyjadruje sa k účtovnej závierke pred jej predložením výkonnej rade; ak sa kontrolór k návrhu účtovnej závierky nevyjadrí v lehote uvedenej v štatúte agentúry, výkonná rada ju môže schváliť aj bez vyjadrenia kontrolóra,
d) podáva predsedovi výkonnej rady návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
e) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona alebo vnútorných predpisov agentúry.
(3) Za kontrolóra možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a) je bezúhonná,
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c) má najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a
d) má najmenej päťročnú prax v riadení v právnickej osobe.
(4) Funkčné obdobie kontrolóra je štyri roky. Za kontrolóra môže byť istá osoba vymenovaná najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(5) Kontrolór má právo
a) požadovať od členov výkonnej rady, vedúceho kancelárie a zamestnancov agentúry informácie a vysvetlenia o všetkých záležitostiach agentúry okrem konania agentúry podľa § 21 až 33 a
b) nahliadať do všetkých účtovných záznamov a iných dokladov agentúry.
§ 11
Vedúci kancelárie
(1) Vedúceho kancelárie vymenúva a odvoláva predseda výkonnej rady. Vedúceho kancelárie vymenuje predseda výkonnej rady na základe výsledkov výberového konania, a to do 30 dní od ich zverejnenia.
(2) Vedúci kancelárie
a) zabezpečuje riadny chod agentúry vrátane administratívneho, technického, priestorového a personálneho zabezpečenia,
b) riadi kanceláriu agentúry v rozsahu určenom predsedom výkonnej rady,
c) podáva výkonnej rade návrh
1. rozpočtu agentúry,
2. rozdelenia výsledku hospodárenia alebo vyrovnania výsledku hospodárenia,
d) podáva kontrolórovi a výkonnej rade návrh účtovnej závierky a návrh výročnej správy o činnosti a hospodárení agentúry; na rokovanie výkonnej rady ho podáva s vyjadrením kontrolóra,
e) plní ďalšie úlohy, ktoré mu určuje štatút agentúry alebo iný vnútorný predpis agentúry.
(3) Za vedúceho kancelárie možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a) je bezúhonná,
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c) má najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a
d) má najmenej päťročnú prax v riadení v právnickej osobe.
(4) Ak agentúra nemá vedúceho kancelárie, jeho pôsobnosť vykonáva do vymenovania nového vedúceho kancelárie zamestnanec agentúry poverený predsedom výkonnej rady.
Spoločné ustanovenia o orgánoch agentúry a pracovnej skupine
§ 12
(1) Výkonná rada a odvolacia komisia prijímajú svoje závery formou uznesení len na svojom zasadnutí; ak ide o vytvorenie pracovnej skupiny, uznesenie možno prijať aj mimo zasadnutia. Zasadnutie možno uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti členov výkonnej rady alebo odvolacej komisie. Uznesenie výkonnej rady je prijaté, ak za jeho prijatie hlasuje najmenej sedem členov výkonnej rady. Uznesenie odvolacej komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov odvolacej komisie. Ak výkonná rada v konaní o udelenie akreditácie neprijme uznesenie, znamená to neudelenie príslušnej akreditácie. Ak odvolacia komisia neprijme uznesenie, znamená to potvrdenie rozhodnutia alebo potvrdenie vyjadrenia agentúry.
(2) Člen výkonnej rady, člen odvolacej komisie, kontrolór a člen pracovnej skupiny v konaní postupuje nezávisle, nie je viazaný príkazmi toho, kto ho navrhol na vymenovanie do funkcie, ani toho, kto ho do funkcie vymenoval.
§ 13
(1) Funkcia člena výkonnej rady, funkcia člena odvolacej komisie, funkcia kontrolóra a funkcia vedúceho kancelárie je nezlučiteľná s funkciou
a) rektora a prorektora; to platí, aj ak ide o osobu poverenú výkonom funkcie rektora,
b) štatutárneho orgánu súkromnej vysokej školy,
c) člena správnej rady verejnej vysokej školy alebo člena správnej rady súkromnej vysokej školy,
d) člena vedeckej rady vysokej školy, umeleckej rady vysokej školy alebo vedeckej a umeleckej rady vysokej školy (ďalej len "vedecká rada vysokej školy") alebo vedeckej rady fakulty, umeleckej rady fakulty alebo vedeckej a umeleckej rady fakulty (ďalej
len "vedecká rada fakulty") kolektívneho orgánu fakulty, v ktorého pôsobnosti je habilitačné konanie,
e) dekana a prodekana; to platí, aj ak ide o osobu poverenú výkonom funkcie dekana,
f) vedúceho súčasti vysokej školy,
g) kvestora alebo tajomníka fakulty,
h) vedúceho zamestnanca vysokej školy, vedúceho zamestnanca fakulty,
i) prezidenta Slovenskej republiky,
j) poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, poslanca Európskeho parlamentu, poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca zastupiteľstva obce alebo poslanca miestneho zastupiteľstva,
k) člena vlády Slovenskej republiky (ďalej len "vláda"),
l) štátneho tajomníka,
m) generálneho tajomníka služobného úradu,
n) predsedu samosprávneho kraja, starostu obce alebo starostu mestskej časti,
o) predsedu, vedúceho alebo riaditeľa ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu štátnej správy,
p) prokurátora, sudcu alebo sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo
q) predsedu Slovenskej akadémie vied alebo člena jej predsedníctva.
(2) Funkcia predsedu výkonnej rady, funkcia podpredsedu výkonnej rady, funkcia člena odvolacej komisie podľa § 9 ods. 5 a funkcia vedúceho kancelárie je nezlučiteľná s pracovným pomerom s vysokou školou so sídlom na území Slovenskej republiky alebo s iným pracovnoprávnym vzťahom s vysokou školou so sídlom na území Slovenskej republiky.
(3) Funkcia člena výkonnej rady je nezlučiteľná s funkciou člena odvolacej komisie, funkciou kontrolóra a s funkciou vedúceho kancelárie. Funkcia člena odvolacej komisie je nezlučiteľná s funkciou kontrolóra a s funkciou vedúceho kancelárie. Funkcia vedúceho kancelárie je nezlučiteľná s funkciou kontrolóra.
(4) Ak sa fyzická osoba stať členom výkonnej rady, členom odvolacej komisie, kontrolórom alebo vedúcim kancelárie a vykonáva funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s touto funkciou, je povinná najneskôr v deň vymenovania skončiť výkon takejto funkcie alebo činnosti. Člen výkonnej rady, člen odvolacej komisie, kontrolór a vedúci kancelárie je povinný do 30 dní po svojom vymenovaní písomne oznámiť, že spĺňa podmienky nezlučiteľnosti svojej funkcie. Člen výkonnej rady, člen odvolacej komisie a kontrolór písomné oznámenie doručuje ministrovi školstva, vedúci kancelárie predsedovi výkonnej rady.
§ 14
(1) Na výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady, funkcie kontrolóra, funkcie vedúceho kancelárie a funkcie člena odvolacej komisie sa vzťahuje osobitný predpis,4) ak odseky 2 až 8 a § 9 a 11 neustanovujú inak.
(2) Výberové konanie na obsadenie funkcie
a) predsedu výkonnej rady vyhlasuje ministerstvo školstva najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia predsedu výkonnej rady,
b) člena odvolacej komisie vyhlasuje ministerstvo školstva najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia člena odvolacej komisie,
c) kontrolóra vyhlasuje ministerstvo školstva najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia kontrolóra,
d) vedúceho kancelárie vyhlasuje predseda výkonnej rady najneskôr jeden mesiac po skončení výkonu funkcie vedúceho kancelárie.
(3) Ak sa výkon funkcie predsedu výkonnej rady, kontrolóra alebo člena odvolacej komisie skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, výberové konanie sa vyhlasuje do 30 dní od skončenia výkonu tejto funkcie.
(4) Výberovú komisiu pre výberové konanie na obsadenie funkcie
a) predsedu výkonnej rady vymenuje minister školstva; jedného člena na návrh Rady vysokých škôl, jedného člena na návrh Slovenskej rektorskej konferencie, jedného člena na návrh Študentskej rady vysokých škôl, jedného člena na návrh reprezentatívneho združenia zamestnávateľov a jedného člena bez návrhu,
b) člena odvolacej komisie vymenuje minister školstva; jedného člena na návrh Rady vysokých škôl, jedného člena na návrh Slovenskej rektorskej konferencie a jedného člena na návrh Študentskej rady vysokých škôl,
c) kontrolóra vymenuje minister školstva; jedného člena na návrh Rady vysokých škôl, jedného člena na návrh Slovenskej rektorskej konferencie a jedného člena na návrh Študentskej rady vysokých škôl,
d) vedúceho kancelárie vymenúva predseda výkonnej rady.
(5) Návrh na vymenovanie fyzickej osoby za člena výkonnej rady alebo za člena odvolacej komisie možno podať len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom.
(6) K prihláške do výberového konania na obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady, funkcie kontrolóra, funkcie vedúceho kancelárie alebo funkcie člena odvolacej komisie uchádzač prikladá
a) štruktúrovaný životopis,
b) doklad preukazujúci získanie požadovaného vysokoškolského vzdelania,
c) čestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej praxe s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával,
d) čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 13 ods. 1 až 3,
e) projekt riadenia a rozvoja agentúry, ak ide o uchádzača o funkciu predsedu výkonnej rady,
f) ďalšie doklady uvedené v oznámení o vyhlásení výberového konania.
(7) Súčasťou výberového konania na obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady je verejné vypočutie uchádzačov, ktorého v rámci uchádzač prezentuje projekt riadenia a rozvoja agentúry. Uchádzača, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 7 ods. 5 a ktorého prihláška obsahuje prílohy podľa odseku 6, ministerstvo školstva pozve na verejné vypočutie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny verejného vypočutia.
(8) Výsledok výberového konania zverejní na svojom webovom sídle do desiatich dní od jeho skončenia
a) ministerstvo školstva, ak ide o predsedu výkonnej rady, kontrolóra a člena odvolacej komisie,
b) agentúra, ak ide o vedúceho kancelárie.
§ 15
(1) Člen výkonnej rady a vedúci kancelárie zamestnancami agentúry v pracovnom pomere; predseda výkonnej rady, podpredseda výkonnej rady a vedúci kancelárie na ustanovený týždenný pracovný čas, s ostatnými členmi výkonnej rady možno v pracovnej zmluve dohodnúť aj kratší pracovný čas.
(2) Pracovný pomer člena výkonnej rady a vedúceho kancelárie k agentúre vzniká dňom, ktorý bol určený za deň nástupu do funkcie, ak v čase vymenovania nebol zamestnancom agentúry.
§ 16
(1) Výkon funkcie člena výkonnej rady, funkcie člena odvolacej komisie, funkcie kontrolóra a funkcie vedúceho kancelárie zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia; to neplatí, ak ide o predsedu výkonnej rady, ktorý po uplynutí funkčného obdobia túto funkciu vykonáva do vymenovania nového predsedu výkonnej rady alebo o vedúceho kancelárie,
b) uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo doručené písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie ministrovi školstva, alebo ak ide o vedúceho kancelárie, predsedovi výkonnej rady, ak v oznámení nie je uvedený neskorší dátum vzdania sa funkcie; minister školstva túto skutočnosť oznámi bezodkladne výkonnej rade,
c) dňom odvolania,
d) vymenovaním do funkcie, ktorá je nezlučiteľná s príslušnou funkciou,
e) stratou bezúhonnosti,
f) právoplatnosťou rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ktoré nevyhnutné na výkon príslušnej funkcie, alebo
g) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2) Minister školstva môže odvolať člena výkonnej rady na návrh výkonnej rady alebo kontrolóra, ak príslušný orgán zistí, že člen výkonnej rady v súvislosti s výkonom jeho funkcie porušil právne predpisy alebo vnútorné predpisy agentúry. Výkonná rada môže odvolať vedúceho kancelárie, ak zistí, že v súvislosti s výkonom jeho funkcie porušil právne predpisy alebo vnútorné predpisy agentúry. Minister školstva môže odvolať člena odvolacej komisie alebo kontrolóra, ak zistí, že v súvislosti s výkonom jeho funkcie porušil právne predpisy alebo vnútorné predpisy agentúry.
(3) Ak sa funkčné obdobie člena výkonnej rady, člena odvolacej komisie alebo kontrolóra skončí pred jeho riadnym uplynutím, funkčné obdobie novovymenovaného člena alebo kontrolóra sa končí dňom, keď malo skončiť funkčné obdobie predchádzajúceho člena alebo kontrolóra; to neplatí, ak ide o predsedu výkonnej rady.
(4) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a ten, koho odsúdenie bolo zahladené.
(5) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Ten, kto sa v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov mimo územia členských štátov Európskej únie, podáva aj výpis z registra trestov štátu, v ktorom sa počas tohto času zdržiaval. Ak príslušné orgány tretích štátov taký doklad nevydávajú, výpis z registra trestov takého štátu sa nahrádza obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom nie starším ako tri mesiace.
(6) Na účel preukázania bezúhonnosti kandidát na vymenovanie za člena výkonnej rady, uchádzač vo výberovom konaní na obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady, uchádzač vo výberovom konaní na obsadenie funkcie člena odvolacej komisie alebo uchádzač vo výberovom konaní na obsadenie funkcie kontrolóra poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov5) ministerstvu školstva; uchádzač vo výberovom konaní na obsadenie funkcie vedúceho kancelárie poskytne tieto údaje agentúre. Údaje podľa prvej vety ministerstvo školstva alebo agentúra bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(7) Skutočnosti podľa odseku 1 písm. d) f) je člen výkonnej rady, člen odvolacej komisie, kontrolór a vedúci kancelárie povinný bezodkladne oznámiť predsedovi výkonnej rady; predseda výkonnej rady je povinný ich bezodkladne oznámiť ministrovi školstva.
§ 17
(1) Predsedovi výkonnej rady patrí mesačne mzda vo výške 4-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, podpredsedovi výkonnej rady vo výške 3-násobku takej mzdy a vedúcemu kancelárie vo výške 2,5-násobku takej mzdy; mzda sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Úprava mzdy sa vykoná jedenkrát ročne s účinnosťou od 1. apríla kalendárneho roka.
(2) Členovi výkonnej rady patrí mesačne mzda vo výške podľa vnútorného predpisu agentúry.
(3) Člen pracovnej skupiny nárok na odmenu za vypracovanie hodnotiacej správy na účely konania agentúry. Člen odvolacej komisie nárok na odmenu za posúdenie námietok účastníka konania. Výšku odmeny člena pracovnej skupiny a člena odvolacej komisie upraví vnútorný predpis agentúry.
(4) Kontrolórovi patrí mesačne odmena vo výške jednej polovice priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
(5) Výkon funkcie člena výkonnej rady okrem predsedu výkonnej rady a podpredsedu výkonnej rady a výkon funkcie člena pracovnej skupiny je iným úkonom vo všeobecnom záujme.
§ 18
(1) Na účely výkonu svojej činnosti agentúra o členoch výkonnej rady, členoch odvolacej komisie, kontrolórovi a posudzovateľoch spracúva
a) meno a priezvisko,
b) akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul alebo vedeckú hodnosť,
c) dátum narodenia,
d) miesto trvalého pobytu, alebo ak ide o cudzinca, miesto pobytu v Slovenskej republike,
e) telefónne číslo a adresu elektronickej pošty,
f) začiatok a koniec funkčného obdobia alebo obdobia zápisu v zozname posudzovateľov,
g) označenie, na návrh koho bol vymenovaný,
h) názov študijného odboru, v ktorom pedagogicky, vedecky alebo umelecky pôsobí,
i) názov študijného odboru, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie; ak absolvoval habilitačné konanie alebo inauguračné konanie, aj názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania, v ktorom sa konanie uskutočnilo,
j) identifikačné údaje o zamestnávateľovi,
k) identifikačné údaje o vysokej škole, ktorej je študentom, ak ide o študenta,
l) názov študijného odboru, v ktorom sa uskutočňuje študijný program, na štúdium ktorého je študent zapísaný, ak ide o študenta,
m) informáciu o členstve v pracovnej skupine, ak ide o posudzovateľa, s prepojením na zverejnenú podanú žiadosť, ktorú posudzuje alebo posudzoval a na hodnotiacu správu, na vypracovaní ktorej sa podieľal,
n) informáciu o vzdelávaní posudzovateľa absolvovaného v rámci profesijného rozvoja.
(2) Agentúra zverejňuje údaje podľa odseku 1 písm. a), b) a f) až m) na svojom webovom sídle.
(3) Na účely výkonu činnosti agentúry člen výkonnej rady, člen odvolacej komisie, člen pracovnej skupiny a predsedom výkonnej rady osobitne poverený zamestnanec agentúry právo vstupovať na akademickú pôdu, oboznamovať sa v nevyhnutnom rozsahu so spismi študentov, vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov, byť prítomný na vzdelávacích činnostiach vysokej školy a spracúvať osobné údaje uvedené v podkladoch pre rozhodnutie.
(4) Na účely výkonu dohľadu nad plnením štandardov osobitne poverení zamestnanci agentúry oprávnení spracúvať údaje z centrálneho registra študentov, registra zamestnancov vysokých škôl, centrálneho registra záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti a registra študijných programov v plnom rozsahu a sprístupňovať ich v nevyhnutnom rozsahu členom výkonnej rady, pracovnej skupiny a odvolacej komisie.
(5) Na účely podľa § 4 ods. 2 písm. g) druhého bodu osobitne poverení zamestnanci agentúry oprávnení spracúvať údaje z registrov podľa odseku 4 a agentúra je oprávnená ich zverejňovať ako štatistické údaje v anonymizovanej forme.
§ 19
Financovanie agentúry
(1) Finančné prostriedky agentúry sa vedú na účtoch v Štátnej pokladnici. Finančné prostriedky vzťahujúce sa na podnikateľskú činnosť vedie agentúra na samostatnom účte.
(2) Agentúra vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.6)
(3) Príjmami agentúry sú najmä
a) poplatky za úkony agentúry podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b),
b) finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok na zabezpečenie jej činnosti,
c) príjmy z podnikateľskej činnosti,
d) iné príjmy.
(4) Sadzobník poplatkov a jeho zmeny schvaľuje ministerstvo školstva so zohľadnením predpokladaných nákladov agentúry spojených s úkonmi agentúry. Ak je hodnotiaca správa vypracovaná podľa § 24 ods. 6, výška poplatku za posúdenie žiadosti zohľadňuje skutočnosť, že hodnotiacu správu nevypracovala pracovná skupina.
(5) Ministerstvo školstva poskytuje agentúre finančné prostriedky podľa odseku 3 písm. b) na základe písomnej zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. Zmluva obsahuje okrem identifikačných údajov zmluvných strán najmä
a) účel, na ktorý sa finančné prostriedky poskytujú, a ďalšie podmienky ich použitia,
b) sumu finančných prostriedkov,
c) čas a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov,
d) dátum, do ktorého agentúra predloží ministerstvu školstva zúčtovanie finančných prostriedkov.
§ 20
Hospodárenie agentúry
(1) Agentúra hospodári podľa rozpočtu príjmov a výdavkov, ktorý sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.
(2) Agentúra je povinná svoj majetok užívať na plnenie svojich povinností, udržiavať majetok v riadnom stave, využívať právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, strate alebo zneužitiu.
(3) Agentúra nesmie
a) poskytovať úvery alebo pôžičky,
b) ručiť za zaplatenie zmenky, vystavovať, nadobúdať a prijímať zmenky,
c) vydávať dlhopisy,
d) vstupovať do úverových, pôžičkových alebo iných vzťahov ako ručiteľ,
e) uskutočňovať peňažné vklady alebo nepeňažné vklady do inej právnickej osoby okrem Štátnej pokladnice,
f) prenajať majetok agentúry na čas dlhší ako štyri roky,
g) zabezpečovať svoje záväzky zriadením záložného práva a
h) podieľať sa na založení obchodnej spoločnosti alebo sama založiť obchodnú spoločnosť.
(4) Nakladanie s majetkom agentúry upravuje osobitný predpis,7) ak odsek 3 neustanovuje inak. Úlohu samosprávneho orgánu pri nakladaní s majetkom agentúry plní výkonná rada.
(5) Kontrolu hospodárenia agentúry podľa osobitného predpisu8) vykonáva ministerstvo školstva. Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Úrad vládneho auditu môže v agentúre vykonať vládny audit.
(6) Za účelné a efektívne využívanie finančných prostriedkov podľa § 19 ods. 3 písm. b) a ich zúčtovanie so štátnym rozpočtom a za hospodárenie s majetkom agentúry zodpovedá predseda výkonnej rady.
(7) Agentúra je oprávnená vykonávať len takú podnikateľskú činnosť, ktorá súvisí so zabezpečovaním kvality vysokoškolského vzdelávania, a to najmä vo vzťahu k vysokým školám so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Agentúra nesmie poskytovať verejnej vysokej škole, štátnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo žiadateľovi o udelenie štátneho súhlasu na požiadanie priamu alebo sprostredkovanú poradenskú alebo odbornú službu alebo pomoc za odplatu alebo inú protihodnotu. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Agentúra vedie vo svojom účtovníctve výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou oddelene od výnosov a nákladov spojených s výkonom jej pôsobností podľa § 4.
(8) Výročná správa o činnosti a hospodárení agentúry obsahuje najmä
a) prehľad činností vykonávaných v predchádzajúcom kalendárnom roku súvisiacich s výkonom pôsobností agentúry,
b) zmeny vnútorných predpisov agentúry a zmeny v orgánoch agentúry, ktoré nastali v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka,
c) zhodnotenie základných údajov, ktoré obsahuje účtovná závierka,
d) analýzu výnosov a nákladov s vyčlenením výnosov a nákladov z podnikateľskej činnosti,
e) stav a pohyb majetku,
f) analýzu finančných tokov,
g) rekapituláciu zúčtovania so štátnym rozpočtom,
h) návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia alebo na vyrovnanie výsledku hospodárenia,
i) ďalšie údaje, ktoré určí výkonná rada.
TRETIA ČASŤ
VÝKON PÔSOBNOSTÍ AGENTÚRY
§ 21
(1) Agentúra začne konanie na
a) žiadosť vysokej školy o
1. pravidelné posúdenie vnútorného systému,
2. udelenie akreditácie študijného programu alebo
3. udelenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania,
b) žiadosť žiadateľa o udelenie štátneho súhlasu,
c) vlastný podnet agentúry, ak ide o mimoriadne posúdenie vnútorného systému alebo konanie o odňatí akreditácie habilitačného
konania a inauguračného konania. vlastný podnet agentúry, ak ide o mimoriadne posúdenie vnútorného systému, konanie o
odňatí akreditácie habilitačného konania alebo o konanie o odňatí akreditácie inauguračného konania.
(2) Účastníkom konania je
a) verejná vysoká škola,
b) štátna vysoká škola,
c) súkromná vysoká škola alebo
d) žiadateľ o udelenie štátneho súhlasu.
(3) Konanie agentúry, ktoré sa začína na základe žiadosti, sa začína dňom doručenia úplnej žiadosti agentúre vrátane úhrady poplatku. Ak je žiadosť neúplná, agentúra určí na doplnenie žiadosti lehotu najmenej 30 dní, po ktorej márnom uplynutí agentúra žiadosť rozhodnutím odmietne. Konanie agentúry z jej podnetu sa začína dňom prvého úkonu agentúry voči vysokej škole.
(4) Ak účastník konania neuhradí poplatok za úkon agentúry najneskôr spolu s podaním žiadosti, agentúra vyzve účastníka konania na jeho úhradu v lehote 60 dní od doručenia výzvy. Ak ho účastník konania neuhradí ani počas tejto lehoty, agentúra žiadosť rozhodnutím odmietne.
(5) Pracovná skupina vypracuje k žiadosti alebo k podnetu hodnotiacu správu, na ktorej základe výkonná rada rozhodne alebo sa vyjadrí. Pracovná skupina vychádza pri vypracovaní hodnotiacej správy z expertného posúdenia podkladov, informácií získaných návštevou vysokej školy, dostupných údajov a konzultácií so zainteresovanými osobami. V hodnotiacej správe pracovná skupina uvádza aj skutočnosti, ktoré boli podkladom pre jej závery, postup vyhodnocovania týchto podkladov, vyhodnotenie úrovne plnenia jednotlivých štandardov, zistené nedostatky, odporúčania pre účastníka konania, návrh rozhodnutia alebo vyjadrenia agentúry a mená a priezviská členov pracovnej skupiny.
(6) Účastník konania právo podať k hodnotiacej správe stanovisko v lehote určenej agentúrou, a to najmenej 15 pracovných dní odo dňa doručenia hodnotiacej správy účastníkovi konania.
(7) Agentúra rozhodne alebo sa vyjadrí do jedného roka odo dňa začatia konania; agentúra môže túto lehotu jedenkrát predĺžiť o 30 dní a túto skutočnosť oznámi účastníkovi konania. Lehota neplynie v čase medzi podaním námietky zaujatosti voči zloženiu pracovnej skupiny a jej vyhodnotením a počas lehoty na zaujatie stanoviska účastníkom konania k hodnotiacej správe pracovnej skupiny.
(8) Agentúra v rozhodnutí alebo vo vyjadrení uvedie dôvody, ktoré ju k prijatiu rozhodnutia alebo vyjadrenia viedli a zistené nedostatky. Odôvodnenie nie je potrebné, ak agentúra účastníkovi konania vyhovie v plnom rozsahu.
§ 22
(1) K rozhodnutiu alebo k vyjadreniu agentúry účastník konania právo podať agentúre námietky do 15 pracovných dní odo dňa, keď bolo rozhodnutie alebo vyjadrenie doručené účastníkovi konania, o čom agentúra účastníka konania poučí v rozhodnutí alebo vo vyjadrení. Odvolacia komisia sa vyjadrí k námietkam účastníka konania do 90 dní odo dňa ich doručenia agentúre.
(2) Ak odvolacia komisia pri preskúmavaní rozhodnutia alebo vyjadrenia agentúry zistí, že neboli dodržané vnútorné predpisy agentúry upravujúce postup výkonnej rady, jej pracovných skupín alebo tento zákon, vráti výkonnej rade rozhodnutie alebo vyjadrenie na nové konanie, inak rozhodnutie alebo vyjadrenie agentúry potvrdí. Ak odvolacia komisia vráti výkonnej rade rozhodnutie alebo vyjadrenie na opätovné konanie, začína plynúť nová lehota podľa § 21 ods. 7.
(3) Pri prerokovaní námietok odvolacou komisiou je na jej zasadnutí okrem hlasovania, oprávnený byť prítomný člen