131/2002 Z. z.
ZÁKON
z 21. februára 2002
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Poslanie, úlohy a postavenie vysokých škôl
§ 1
(1) Vysoké školy sú vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne.
(2) Poslaním vysokých škôl, ktoré súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je prispievať k rozvoju vzdelanosti, poznania, vedy a kultúry v súlade s potrebami spoločnosti, rozvíjať vedomosti, zručnosti, múdrosť, tvorivosť a dobro človeka a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti. Napĺňanie tohto poslania so zameraním na študenta je predmetom hlavnej činnosti vysokých škôl. Poslaním vysokých škôl, ktoré
súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať
harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia
pre blaho celej spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti. Napĺňanie tohto poslania je predmetom hlavnej
činnosti vysokých škôl.
(3) Hlavnou úlohou vysokých škôl pri napĺňaní ich poslania je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania v súlade s potrebami spoločnosti a tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivá umelecká činnosť.
(4) Vysoké školy napĺňajú svoje poslanie
a) umožnením prístupu k najvyššiemu vzdelaniu najmä v súlade s potrebami spoločnosti tak, aby vzdelávanie pripravilo absolventa s vysokými morálnymi zásadami, občianskou a spoločenskou zodpovednosťou najmä na zodpovedajúce uplatnenie v praxi a výskumnú, vývojovú alebo umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť,
b) poskytnutím vzdelávania v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie, ktoré umožňuje získavať, rozširovať, prehlbovať alebo obnovovať znalosti z rôznych oblastí poznania a kultúry a je podstatnou súčasťou celoživotného vzdelávania na najvyššej úrovni,
a) výchovou odborníkov s najvyšším vzdelaním, vysokými morálnymi zásadami, občianskou a spoločenskou zodpovednosťou,
b) výchovou v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie a vedením študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému
mysleniu, zdravému sebavedomiu a k národnej hrdosti,
c) výchovou k chápaniu, zachovávaniu, šíreniu a zveľaďovaniu národného kultúrneho dedičstva a rôznych kultúr v duchu kultúrneho pluralizmu,
d) rozvíjaním, uchovávaním a šírením poznania prostredníctvom výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti,
e) poskytovaním ďalšieho vzdelávania a organizovaním vzdelávania a organizovaním atestácií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 1)
f) prispievaním k rozvoju vzdelávania na všetkých úrovniach, od základného vzdelávania po vysokoškolské vzdelávanie, a to najmä ďalším vzdelávaním učiteľov základných škôl, stredných škôl, školských zariadení a vysokých škôl, spoluprácou pri výchove mimoriadne nadaných žiakov základných škôl a stredných škôl,
g) prispievaním k prevencii a liečbe ochorení,
h) zapájaním sa do verejnej diskusie o spoločenských a etických otázkach a o utváraní občianskej spoločnosti,
i) vytváraním teoretických modelov rozvoja spoločnosti, hospodárstva, kultúry a umenia, najmä pre potreby štátnych orgánov, obce a vyššieho územného celku,
j) spoluprácou s orgánmi štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami a s ustanovizňami z oblasti kultúry a hospodárskeho života,
k) rozvíjaním medzinárodnej, najmä európskej spolupráce podporovaním spoločných projektov s vysokými školami v zahraničí a inými zahraničnými inštitúciami, mobilitou zamestnancov a študentov vysokých škôl a vzájomným uznávaním štúdia a dokladov o vzdelaní.
(5) Vysoké školy podporujú študentov a ich účasť pri výkone samosprávnych pôsobností vysokých škôl.
§ 2
(1) Vysoké školy sú právnické osoby.
(2) Vysoké školy sú
a) verejné vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky,
b) štátne vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky,
c) súkromné vysoké školy podľa § 47 a
d) zahraničné vysoké školy podľa § 49a so sídlom na území členského štátu Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len "členské štáty").
(3) Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl so zamestnávateľom upravuje osobitný predpis, 2)ak tento zákon neustanovuje inak.
(4) Vysoké školy majú výhradné právo na poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie vysokoškolského vzdelávania. Na poskytovaní vysokoškolského vzdelávania sa podieľajú aj špecializované výučbové zariadenia vysokej školy podľa § 35 a v doktorandských študijných programoch podľa § 54 aj externá vzdelávacia inštitúcia. Vysoké školy poskytujú aj ďalšie vzdelávanie. 1)
(5) Vysoké školy poskytujú, organizujú a zabezpečujú vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov; rozsah oprávnenia na ich vytváranie, úpravu a uskutočňovanie je uvedený v registri študijných odborov.
(6) Každá vysoká škola poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci študijných programov aspoň v jednom stupni prvého stupňa.
(7) Študijný program sa uskutočňuje na fakulte, ak ho odborne aj organizačne zabezpečuje fakulta vysokej školy.
(8) Vysoké školy majú výhradné právo prijímať uchádzačov o vysokoškolské vzdelávanie.
(9) Vysoké školy majú výhradné právo udeľovať akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly a umelecko-pedagogické tituly, používať akademické insígnie a vykonávať akademické obrady.
(10) Vysoká škola podrobnejšie upraví svoje poslanie a úlohy vo forme dlhodobého zámeru vysokej školy podľa § 1 ods. 2 4. Dlhodobý zámer vysokej školy obsahuje jej zámery v jednotlivých oblastiach jej pôsobenia. Dlhodobý zámer sa vypracúva najmenej na šesť rokov.
(11) Vysoké školy sú právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj. 3)
(12) Úlohou vysokých škôl v oblasti vedy a techniky je vykonávať základný výskum, aplikovaný výskum a vývoj, využívať najnovšie poznatky vedy a techniky pri vzdelávaní študentov a zapájať ich do tvorivej vedeckej činnosti.
(13) Vysoké školy umožňujú študentom aktívne sa podieľať na činnostiach a riadení vysokej školy a jej súčasti, najmä ak ide o zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, organizáciu štúdia a rozhodovanie vo veciach akademických práv a povinností študentov.
(1314) Každá vysoká škola poskytuje uchádzačom o štúdium, študentom a ďalším osobám informačné a poradenské
služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia absolventov študijných programov v praxi.
(1415) Ak vysoká škola s inou vysokou školou založí zakladateľskou zmluvou záujmové združenie právnických osôb3aa)
na účel spoločného postupu pri tvorbe študijných programov, vytvárania spoločných študijných programov, spoločného postupu v prijímacom konaní, spoločného uskutočňovania výskumnej, vývojovej alebo inej tvorivej činnosti alebo spoločného zabezpečovania možností stravovania a ubytovania pre študentov, toto záujmové združenie právnických osôb používa v názve označenie "konzorcium vysokých škôl". Konzorcium vysokých škôl nadobúda právnu spôsobilosť zápisom do registra konzorcií vysokých škôl, ktorý je súčasťou registra vysokých škôl. Ustanovenia § 20i ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka sa pri zápise nepoužijú.
§ 2a
(1) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo školstva") uloží pokutu
a) od 16 600 eur do 500 000 eur právnickej osobe, ktorá poskytuje, organizuje alebo zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie na území Slovenskej republiky a nie je vysokou školou alebo nie je externou vzdelávacou inštitúciou,
b) od 5 000 eur do 20 000 eur vysokej škole, ktorá
1. príjme alebo zapíše uchádzača o štúdium na neakreditovaný študijný program alebo
2. nezastaví po nariadení zrušenia študijného programu výučbu predmetov v tomto študijnom programe.
(2) Pokuta podľa odseku 1 je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(3) Pokutu možno uložiť aj opakovane. Vo výške pokuty sa zohľadní závažnosť, trvanie a následky vykonávania činností podľa odseku 1.
(4) Právnická osoba uvedená v odseku 1 je povinná do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty ukončiť činnosti, na ktoré podľa tohto zákona má výhradné právo vysoká škola alebo externá vzdelávacia inštitúcia.
(5) Ministerstvo školstva môže uložiť pokutu podľa odseku 1 do jedného roka odo dňa, keď zistilo porušenie povinnosti podľa tohto zákona, najneskôr do piatich rokov odo dňa jeho porušenia.
(6) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 3
Akademická obec vysokej školy
Akademickú obec vysokej školy tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci vysokej školy, ak tak určí štatút vysokej školy (zamestnanecká časť akademickej obce vysokej školy), a študenti vysokej školy (študentská časť akademickej obce vysokej školy). Členovia akademickej obce majú právo navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na rektora.
§ 4
Akademické slobody a akademické práva
(1) Na vysokej škole sa zaručujú tieto akademické slobody a akademické práva:
a) sloboda vedeckého bádania, výskumu, vývoja umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti a zverejňovanie ich výsledkov,
b) sloboda výučby spočívajúca najmä v otvorenosti rôznym vedeckým názorom, vedeckým a výskumným metódam a umeleckým smerom,
c) právo učiť sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci akreditovaných študijných programov,
d) právo na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov,
e) právo členov akademickej obce voliť orgány akademickej obce a byť do nich volený,
f) právo používať akademické insígnie a znaky a vykonávať akademické obrady.
(2) Využívanie akademických slobôd a akademických práv podľa odseku 1 musí byť v súlade so zásadami demokracie, humanity a s právnym poriadkom.
(3) Na zabezpečenie akademických práv a akademických slobôd na vysokých školách sa zaručuje nedotknuteľnosť akademickej pôdy vysokých škôl okrem prípadov ohrozenia života, zdravia, majetku alebo prípadov živelnej pohromy. Akademickú pôdu tvorí priestor vymedzený nehnuteľným majetkom, ktorý vysoká škola vlastní, spravuje, v nájme alebo kde sa plní poslanie a hlavné úlohy vysokých škôl a fakúlt. Vstup orgánov činných v trestnom konaní na akademickú pôdu povoľuje rektor.
(4) Na akademickej pôde nesmú politické strany a politické hnutia vykonávať politickú činnosť a zakladať svoje organizácie.
DRUHÁ ČASŤ
VEREJNÁ VYSOKÁ ŠKOLA A JEJ SÚČASTI
PRVÁ HLAVA
VEREJNÁ VYSOKÁ ŠKOLA
§ 5
Zriadenie a zrušenie verejnej vysokej školy
(1) Verejná vysoká škola je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá sa zriaďuje a zrušuje zákonom. Zákon tiež ustanoví jej názov a sídlo. Ak sa verejná vysoká škola člení na fakulty, pri jej zriadení sa súčasne zriaďujú aj tieto fakulty.
(2) O organizácii a činnosti verejnej vysokej školy rozhodujú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom orgány verejnej vysokej školy akademickej samosprávy (§ 7).
(3) Verejná vysoká škola sa môže rozdeliť len na vysoké školy, zlúčiť sa alebo splynúť môže len s inou vysokou školou. Verejná vysoká škola sa môže zlúčiť alebo splynúť len s inou verejnou vysokou školou, ak osobitný predpis neustanovuje inak;
3a)rozdeliť sa môže len na iné verejné vysoké školy. Tieto zmeny možno vykonať len zákonom.
(4) Zákon, ktorým bola verejná vysoká škola zrušená, ustanoví, na ktoré právnické osoby prechádza jej majetok, pohľadávky, záväzky a ktoré verejné vysoké školy umožnia dokončenie vysokoškolského vzdelania študentom zrušenej verejnej vysokej školy, ak sa študent nerozhodne inak, a to v rovnakom študijnom odbore, aký študoval na vysokej škole, ktorá bola zrušená, alebo v študijnom odbore, ktorý je najbližší tomuto študijnému odboru. Ak boli zrušené všetky študijné programy vysokej školy, ministerstvo školstva predloží vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") návrh zákona, ktorým byť verejná vysoká škola zrušená, a to do šiestich mesiacov odo dňa, keď túto skutočnosť zistí.
(5) Po zriadení verejnej vysokej školy vykonáva do vymenovania rektora funkciu štatutárneho orgánu vysokej školy osoba poverená ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "minister školstva"). Verejná vysoká škola zriadená podľa odseku 1 je povinná najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa jej zriadenia ustanoviť si orgány akademickej samosprávy (§ 7), a ak sa člení na fakulty, majú túto povinnosť aj jednotlivé fakulty (§ 22).
§ 6
Rozsah samosprávnej pôsobnosti verejnej vysokej školy
(1) Do samosprávnej pôsobnosti verejnej vysokej školy patrí
a) vnútorná organizácia,
b) určovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium, určovanie podmienok prijatia na štúdium a rozhodovanie v prijímacom konaní,
c) utváranie a uskutočňovanie študijných programov,
d) organizácia štúdia,
e) rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov,
f) určovanie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti,
g) uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov a určovanie počtu a štruktúry pracovných miest na vysokej škole,
h) udeľovanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu "docent" a "profesor" (§ 76),
i) spolupráca s inými vysokými školami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami, a to aj so zahraničnými,
j) voľba členov orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy,
k) hospodárenie verejnej vysokej školy a nakladanie s jej majetkom v súlade s týmto zákonom,
l) určovanie výšky príspevku študentov na úhradu časti nákladov na štúdium (ďalej len "školné") a poplatkov spojených so štúdiom podľa § 92, ak tento zákon nestanovuje inak.
(2) Základom akademickej samosprávy verejnej vysokej školy je akademická obec 3) verejnej vysokej školy, ktorá volí a odvoláva členov akademického senátu verejnej vysokej školy [§ 7 písm. a)].
(3) Podrobnosti o organizácii a činnosti verejnej vysokej školy, ako aj postavenie členov akademickej obce upravujú jej vnútorné predpisy (§ 15).
(4) Ak sa vysoká škola člení na fakulty, vykonávajú fakulty samosprávnu pôsobnosť verejnej vysokej školy v rozsahu ustanovenom v § 23 určenom štatútom verejnej vysokej školy.
§ 7
Orgány verejnej vysokej školy
(1) Orgánmi verejnej vysokej školy orgány akademickej samosprávy verejnej vysokej školy a ďalšie orgány verejnej vysokej školy.
(2) Orgánmi akademickej samosprávy verejnej vysokej školy sú
a)akademický senát verejnej vysokej školy,
b)rektor,
c)vedecká rada, umelecká rada alebo vedecká a umelecká rada (ďalej len „vedecká rada verejnej vysokej školy“) a
d)disciplinárna komisia verejnej vysokej školy pre študentov (ďalej len „disciplinárna komisia verejnej vysokej školy“), ak § 13 ods. 4 neustanovuje inak.
(3) Ďalšími orgánmi verejnej vysokej školy sú kvestor a správna rada verejnej vysokej školy.
(4) Verejná vysoká škola môže ako ďalší orgán verejnej vysokej školy zriadiť aj orgán na plnenie úloh v oblasti zabezpečovania
kvality vysokoškolského vzdelávania a iné orgány.
§ 7
Orgány akademickej samosprávy verejnej vysokej školy
Orgány akademickej samosprávy verejnej vysokej školy sú:
a) akademický senát verejnej vysokej školy,
b) rektor,
c) vedecká rada verejnej vysokej školy, umelecká rada verejnej vysokej školy alebo vedecká a umelecká rada verejnej vysokej
školy (ďalej len "vedecká rada verejnej vysokej školy"),
d) disciplinárna komisia verejnej vysokej školy pre študentov (ďalej len "disciplinárna komisia verejnej vysokej školy").
§ 8
Akademický senát verejnej vysokej školy
(1) Akademický senát verejnej vysokej školy sa skladá z volených zástupcov akademickej obce verejnej vysokej školy. Akademický senát verejnej vysokej školy najmenej 15 členov a najviac 66 členov, z toho najmenej jedna štvrtina je vyhradená pre študentov. Ak sa verejná vysoká škola člení na fakulty, v akademickom senáte verejnej vysokej školy zastúpenie každá fakulta. Akademický senát verejnej vysokej školy sa skladá z volených zástupcov akademickej obce verejnej vysokej školy;
najmenej 15 členov, z toho najmenej jednu tretinu tvoria študenti. Akademický senát verejnej vysokej školy, ktorá sa člení na
fakulty, sa volí tak, aby každá fakulta v ňom bola zastúpená rovnakým počtom členov.
(2) Akademický senát verejnej vysokej školy sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov zamestnaneckej časti akademického senátu verejnej vysokej školy volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce. Členov študentskej časti akademického senátu verejnej vysokej školy volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia študentskej časti akademickej obce. Členom zamestnaneckej časti akademického senátu verejnej vysokej školy môže byť len člen zamestnaneckej časti jej akademickej obce. Členom študentskej časti akademického senátu verejnej vysokej školy môže byť len člen študentskej časti jej akademickej obce.
(3) Funkcia člena akademického senátu verejnej vysokej školy je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, kvestora, vedúceho súčasti fakulty podľa § 21 ods. 1 písm. b) a c) a funkciou iných orgánov vysokej školy alebo fakulty, o ktorých to určí štatút verejnej vysokej školy prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.
(4) Funkčné obdobie členov akademického senátu verejnej vysokej školy je najviac štvorročné.
(5) Zasadnutia akademického senátu verejnej vysokej školy verejné. Rektor alebo v jeho zastúpení prorektor alebo kvestor a predseda správnej rady verejnej vysokej školy právo vystúpiť na zasadnutí v súlade s rokovacím poriadkom akademického senátu verejnej vysokej školy kedykoľvek, keď o to požiada. Na žiadosť rektora je predseda akademického senátu verejnej vysokej školy povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 dní zvolať zasadnutie akademického senátu verejnej vysokej školy. Ak tak predseda akademického senátu verejnej vysokej školy neurobí, zvolá zasadnutie akademického senátu verejnej vysokej školy rektor.
(6) Členstvo v akademickom senáte verejnej vysokej školy zaniká
a) skončením funkčného obdobia člena,
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií podľa odseku 3,
c) skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce vysokej školy alebo skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce príslušnej fakulty, ak ide o člena zvoleného ako zástupcu fakulty,
d) prerušením štúdia člena študentskej časti akademického senátu verejnej vysokej školy,
e) skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu verejnej vysokej školy, ak nepožiadal o pozastavenie členstva v akademickom senáte verejnej vysokej školy podľa odseku 8,
f) nezapísaním sa na štúdium najneskôr v posledný deň určený na zápis prijatých uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku, ak ide o člena s pozastaveným členstvom; ak ide o člena s pozastaveným členstvom, ktorý bol zvolený za súčasť verejnej vysokej školy, nezapísaním sa na štúdium na tejto súčasti verejnej vysokej školy,
g) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak k obnoveniu členstva došlo v tejto lehote,
h) vzdaním sa funkcie člena,
i) odvolaním člena z funkcie príslušnou časťou akademickej obce verejnej vysokej školy; dôvody odvolania a postup pri voľbe a odvolaní určuje vnútorný predpis verejnej vysokej školy podľa § 15 ods. 1 písm. g),
j) smrťou člena,
k) zrušením alebo zlúčením súčastí verejnej vysokej školy, ktorej akademická obec člena zvolila.
(7) Ak zaniklo členovi akademického senátu verejnej vysokej školy členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa odseku 6 písm. b) j), zvolí príslušná časť akademickej obce na uvoľnené miesto nového člena akademického senátu verejnej vysokej školy, ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo zaniklo alebo, ak to upravuje vnútorný predpis verejnej vysokej školy, nastupuje na jeho miesto zvolený náhradník.
(8) Člen študentskej časti akademického senátu verejnej vysokej školy, ktorý nie je študentom doktorandského študijného programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať verejnú vysokú školu o pozastavenie členstva v akademickom senáte verejnej vysokej školy. Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa opäť stane členom študentskej časti akademickej obce verejnej vysokej školy alebo členom akademickej obce súčasti verejnej vysokej školy, za ktorú bol zvolený. Vnútorný predpis verejnej vysokej školy ustanoví, či na čas pozastaveného členstva sa stáva členom akademického senátu verejnej vysokej školy zvolený náhradník a spôsob jeho voľby, alebo či sa člen, ktorý pozastavené členstvo, považuje za neprítomného na zasadnutí rokovaní akademického senátu
verejnej vysokej školy.
(9) Verejná vysoká škola upraví vnútorným predpisom podľa § 15 ods. 1 písm. g) dodatočné zvolenie členov akademického senátu verejnej vysokej školy, ak v priebehu funkčného obdobia členov akademického senátu verejnej vysokej školy vznikne nová fakulta verejnej vysokej školy alebo sa niektoré fakulty zlúčia alebo zrušia a do skončenia funkčného obdobia členov akademického senátu verejnej vysokej školy zostáva viac ako šesť mesiacov. Funkčné obdobie členov akademického senátu verejnej vysokej školy zvolených dodatočne za novozriadenú fakultu trvá do konca príslušného funkčného obdobia členov akademického senátu verejnej vysokej školy.
§ 9
Pôsobnosť akademického senátu verejnej vysokej školy
(1)Akademický senát verejnej vysokej školy
a)schvaľuje na návrh
1. rektora vnútorné predpisy verejnej vysokej školy podľa § 15 ods. 1 písm. a), c) f), j) a k) m), a ak tak ustanovuje štatút verejnej vysokej školy, aj vnútorné predpisy podľa § 15 ods. 1 písm. n),
2. predsedu akademického senátu verejnej vysokej školy vnútorné predpisy verejnej vysokej školy podľa § 15 ods. 1 písm. g) až i); zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora schvaľuje pred rokovaním správnej rady verejnej vysokej školy,
3. dekana vnútorné predpisy fakulty, o ktorých to určí štatút verejnej vysokej školy,
b) schvaľuje na návrh rektora pred rokovaním správnej rady verejnej vysokej školy
1. dlhodobý zámer verejnej vysokej školy,
2. zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej vysokej školy,
3. zriadenie, zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla súčasti verejnej vysokej školy,
c) prerokúva na návrh rektora pred rokovaním správnej rady verejnej vysokej školy
1. rozpočet verejnej vysokej školy,
2. metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy,
3. rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy,
d) schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady verejnej vysokej školy,
e) kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami verejnej vysokej školy a majetkom verejnej vysokej školy a oznamuje výsledky kontroly správnej rade verejnej vysokej školy,
f) schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom, ak ich schválenie štatút verejnej vysokej školy nezveril inému orgánu,
g) vyjadruje sa k podnetom a stanoviskám správnej rady verejnej vysokej školy podľa § 41 ods. 11,
h) volí zástupcu verejnej vysokej školy do Rady vysokých škôl; jeho študentská časť volí zástupcu verejnej vysokej školy do Študentskej rady vysokých škôl,
i) podáva akademickej obci verejnej vysokej školy raz za rok správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle verejnej vysokej školy najmenej na štyri roky,
j) vykonáva počas nevyhnutnej doby pôsobnosť kolektívnych orgánov fakulty určených štatútom verejnej vysokej školy, ak sú zriadené, za podmienok a v rozsahu určenom v štatúte verejnej vysokej školy,
k) schvaľuje výročnú správu o činnosti verejnej vysokej školy a výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy predloženú rektorom po predchádzajúcom vyjadrení správnej rady verejnej vysokej školy,
l) schvaľuje návrhy rektora na právne úkony podľa § 41 ods. 2 písm. a), b) a d) f) pred ich predložením na schválenie správnej rade verejnej vysokej školy, ak je cena majetku, hodnota vkladu alebo výška úveru vyššia ako tristonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu3ab) považujú za hmotný majetok,
m) berie na vedomie správu o činnosti správnej rady verejnej vysokej školy,
n) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa vnútorných predpisov príslušnej verejnej vysokej školy.
(2) Akademický senát verejnej vysokej školy pri výkone pôsobností podľa odseku 1 písm. d) a h) rozhoduje tajným hlasovaním; pri výkone ostatných pôsobností podľa odseku 1 môže rozhodovať tajným hlasovaním, ak tak určí štatút verejnej vysokej školy, alebo ak tak rozhodne.
(3)Pôsobnosť kolektívnych orgánov fakulty verejnej vysokej školy podľa odseku 1 písm. j) je akademický senát verejnej vysokej školy oprávnený vykonávať len v rozsahu schvaľovania zmien vnútorných predpisov príslušnej fakulty tak, aby tieto zmeny neboli v rozpore so zákonom, iným všeobecne záväzným právnym predpisom alebo so štatútom príslušnej verejnej vysokej školy.
(4) Ak kolektívny orgán fakulty vykonáva svoju pôsobnosť v zložení, ktoré je v rozpore s týmto zákonom, štatútom verejnej vysokej školy alebo s vnútornými predpismi fakulty verejnej vysokej školy, akademický senát verejnej vysokej školy je oprávnený vykonať opatrenia, aby sa zloženie príslušného orgánu uviedlo do súladu s príslušným predpisom.
§ 10
Rektor
(1)Rektor je štatutárnym orgánom verejnej vysokej školy. Rektor za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu verejnej vysokej školy a správnej rade verejnej vysokej školy, ak § 19 ods. 7 neustanovuje inak.
(2)Rektora vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky4) (ďalej len „prezident“). Návrh na vymenovanie alebo návrh na odvolanie rektora podáva prezidentovi minister školstva, ktorému ho podáva akademický senát verejnej vysokej školy do 15 dní od prijatia príslušného uznesenia.
(3)Kandidáta na rektora volí volebné zhromaždenie, ktorého členmi všetci členovia akademického senátu verejnej vysokej školy a všetci členovia správnej rady verejnej vysokej školy, nadpolovičnou väčšinou všetkých členov volebného zhromaždenia. Volebné zhromaždenie zvoláva a riadi predseda akademického senátu verejnej vysokej školy. Na prijatie návrhu na odvolanie rektora sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov akademického senátu verejnej vysokej školy a nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady verejnej vysokej školy. Návrh na odvolanie rektora sa prerokúva na spoločnom zasadnutí akademického senátu verejnej vysokej školy a správnej rady verejnej vysokej školy. Kandidát na rektora sa volí a o návrhu na odvolanie rektora sa rozhoduje tajným hlasovaním. Hlasovanie o návrhu na odvolanie rektora možno uskutočniť aj mimo spoločného zasadnutia akademického senátu verejnej vysokej školy a správnej rady verejnej vysokej školy.
(4)Kandidátom na rektora môže byť len osoba, ktorá najmenej štyri roky prax v riadení v právnickej osobe v rozsahu obdobnom riadeniu príslušnej vysokej školy. Člen akademického senátu verejnej vysokej školy a člen správnej rady verejnej vysokej školy nemôže kandidovať vo voľbe kandidáta na rektora príslušnej verejnej vysokej školy počas výkonu funkcie člena akademického senátu verejnej vysokej školy alebo člena správnej rady verejnej vysokej školy.
(5)Voľbu kandidáta na rektora vyhlasuje verejná vysoká škola na svojom webovom sídle, na webovom sídle ministerstva školstva a prostredníctvom webových aplikácií, sociálnych médií a sociálnych sietí alebo iných inovatívnych komunikačných prostriedkov najneskôr 270 dní pred uplynutím funkčného obdobia rektora. Verejná vysoká škola určí na podávanie návrhov na kandidáta na rektora lehotu najmenej 90 dní a najviac 120 dní a termín voľby najneskôr 30 dní od jej uplynutia. Ak vo voľbe nie je úspešný žiaden uchádzač, opakovaná voľba sa vyhlasuje do 30 dní od ukončenia predchádzajúcej voľby. Ak vysoká škola nemá rektora a nie je vyhlásená voľba kandidáta na rektora, alebo ak sa voľba neuskutočnila, voľba kandidáta na rektora sa vyhlási do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti. Voľba kandidáta na rektora sa vyhlasuje v slovenskom jazyku a anglickom jazyku.
(6)Na zasadnutí volebného zhromaždenia sa koná verejné vypočutie uchádzačov na kandidáta na rektora.
(7)Funkčné obdobie rektora je štvorročné. Na jednej verejnej vysokej škole môže istá osoba vykonávať funkciu rektora najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.
(8)Funkcia rektora je nezlučiteľná s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a člena vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Ak rektor kandiduje na poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, v čase od zaregistrovania kandidátnej listiny do vyhlásenia výsledku volieb funkciu rektora nevykonáva.
(9)Výkon funkcie rektora zaniká
a)uplynutím funkčného obdobia,
b)vzdaním sa funkcie; výkon funkcie rektora sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie prezidentovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň,
c)odvolaním z funkcie; výkon funkcie rektora sa skončí dňom určeným v odvolaní z funkcie,
d)právoplatnosťou rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ktorým mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
e)obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f)začatím výkonu funkcie podľa odseku 8,
g)smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(10)Akademický senát verejnej vysokej školy alebo správna rada verejnej vysokej školy môžu navrhnúť odvolanie rektora, ak rektor
a) neplní závažným spôsobom svoje povinnosti,
b) poškodil závažným spôsobom záujem verejnej vysokej školy alebo
c) porušil závažným spôsobom právne predpisy alebo vnútorné predpisy verejnej vysokej školy.
(11)Rektora zastupujú prorektori v rozsahu určenom rektorom. Prorektorov vymenúva a odvoláva po vyjadrení akademického senátu verejnej vysokej školy rektor. Funkčné obdobie prorektorov je štvorročné.
(12)Ak verejná vysoká škola nemá rektora, akademický senát verejnej vysokej školy poverí do vymenovania nového rektora, najviac na jeden rok, výkonom funkcie rektora osobu, s ktorej poverením súhlasí nadpolovičná väčšina celkového počtu členov akademického senátu verejnej vysokej školy a správnej rady verejnej vysokej školy. Túto skutočnosť oznámi akademický senát verejnej vysokej školy bezodkladne ministrovi školstva. Osobu, ktorá dočasne vykonávať funkciu rektora, môže navrhnúť akademický senát verejnej vysokej školy alebo správna rada verejnej vysokej školy. Tú istú osobu nemožno poveriť výkonom funkcie rektora opakovane.
§ 9
Pôsobnosť akademického senátu verejnej vysokej školy
(1) Akademický senát verejnej vysokej školy
a) schvaľuje návrh rektora na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej
vysokej školy a fakulty verejnej vysokej školy,
b) schvaľuje na návrh rektora vnútorné predpisy verejnej vysokej školy podľa § 15 ods. 1 písm. a), c) f) a j) l) a ak tak
ustanovuje štatút verejnej vysokej školy vnútorné predpisy podľa § 15 ods. 1 písm. m), na návrh predsedu akademického senátu
verejnej vysokej školy vnútorné predpisy verejnej vysokej školy podľa § 15 ods. 1 písm. g) a h) a na návrh dekana vnútorné
predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. a), § 33 ods. 3 písm. a) a § 34 ods. 1,
c) volí kandidáta na rektora a navrhuje odvolanie rektora z funkcie,
d) schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov,
e) schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady verejnej vysokej školy,
f) schvaľuje návrh rozpočtu verejnej vysokej školy, ktorý predložil rektor, a kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami
verejnej vysokej školy, tým nie je dotknuté právo odborovej organizácie kolektívne vyjednávať,
g) vyslovuje súhlas s návrhom štatútu správnej rady predloženým rektorom; po súhlase akademického senátu verejnej vysokej
školy rektor predloží návrh štatútu správnej rady na schválenie ministrovi školstva,
h) schvaľuje návrh rektora na členov správnej rady a navrhuje ministrovi školstva dvoch členov správnej rady podľa § 40 ods. 2,
i) schvaľuje návrhy rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 pred ich predložením na schválenie správnej rade verejnej vysokej školy;
ak sa návrhy rektora týkajú majetku, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty, a vyjadrenie akademického senátu fakulty k týmto návrhom
podľa § 27 ods. 1 písm. m) je záporné, na ich schválenie akademickým senátom verejnej vysokej školy je potrebná dvojtretinová
väčšina všetkých členov akademického senátu verejnej vysokej školy,
j) schvaľuje dlhodobý zámer verejnej vysokej školy 2 ods. 10) predložený rektorom po prerokovaní vo vedeckej rade verejnej
vysokej školy a jeho aktualizáciu,
k) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy predloženú rektorom,
l) vyjadruje sa na návrh rektora k vnútornému predpisu podľa § 15 ods. 1 písm. b) pred jeho predložením vedeckej rade verejnej
vysokej školy,
m) schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom, ak ich schválenie nepatrí do pôsobnosti akademického senátu
fakulty,
n) vyjadruje sa o návrhu rektora na zriadenie, zmenu názvu, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie súčastí verejnej vysokej
školy, ktoré nie sú fakultami,
o) vyjadruje sa o podnetoch a stanoviskách správnej rady verejnej vysokej školy podľa § 41 ods. 7,
p) volí zástupcu verejnej vysokej školy do Rady vysokých škôl (§ 107 ods. 3),
q) - jeho študentská časť volí zástupcu verejnej vysokej školy do Študentskej rady vysokých škôl (§ 107 ods. 4),
r) raz za rok podáva akademickej obci verejnej vysokej školy správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle verejnej
vysokej školy najmenej na štyri roky,
s) vykonáva počas nevyhnutnej doby pôsobnosť akademického senátu fakulty za podmienok a v rozsahu ustanovenom štatútom
verejnej vysokej školy,
t) plní iné úlohy podľa tohto zákona a vnútorných predpisov verejnej vysokej školy.
(2) Akademický senát verejnej vysokej školy v otázkach uvedených v odseku 1 písm. c), e), h), p) a q) rozhoduje tajným
hlasovaním, ako aj v ostatných otázkach uvedených v odseku 1, ak o tajnom hlasovaní v danej veci rozhodne.
(3) Akademický senát verejnej vysokej školy nie je podľa odseku 1 písm. s) oprávnený vykonávať pôsobnosť
akademického senátu fakulty verejnej vysokej školy podľa § 27 ods. 1 písm. c), d), g), i), k) a m). Ak akademický senát príslušnej
fakulty vykonáva svoju pôsobnosť v zložení, ktoré je v rozpore s týmto zákonom alebo vnútornými predpismi fakulty verejnej
vysokej školy, akademický senát verejnej vysokej školy je oprávnený urobiť opatrenia, aby sa zloženie akademického senátu tejto
fakulty uviedlo do súladu s týmto zákonom a s vnútornými predpismi tejto fakulty. Akademický senát verejnej vysokej školy je
oprávnený vykonávať pôsobnosť akademického senátu fakulty verejnej vysokej školy podľa odseku 1 písm. s)
a) podľa § 27 ods. 1 písm. a) len v rozsahu schvaľovania zmien a doplnkov predpisov