(Návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z ... 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 76 ods. 11 a § 77 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2022 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 ods. 1 sa slová „vedeckej rady fakulty“ nahrádzajú slovami „kolektívneho orgánu fakulty určeného štatútom vysokej školy (ďalej len „orgán fakulty“)“.
2.V § 1 ods. 4 prvá veta znie: „Habilitačnú prácu možno predložiť aj v cudzom jazyku po súhlase predsedu vedeckej rady vysokej školy, alebo ak sa študijný program v príslušnom študijnom odbore uskutočňuje na fakulte, po súhlase predsedu príslušného orgánu fakulty, ak je zriadený (ďalej len „vedecká rada“).“.
3.V § 1 ods. 9 celom texte sa slová „vo funkcii“ nahrádzajú slovami „na funkčnom mieste“.
4.V § 2 ods. 2, § 3 celom texte a § 7 celom texte sa slová „príslušná vedecká rada“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „príslušný orgán“ v príslušnom tvare.
5.V § 5 ods. 2 písm. c) sa slovo „funkcie“ nahrádza slovami „činnosti vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste“.
6.V § 5 ods. 2 písm. d) sa slová „vo funkcii“ nahrádzajú slovami „na funkčnom mieste“.
7.V § 5 ods. 7 celom texte sa slová „vo funkcii“ nahrádzajú slovami „na funkčnom mieste“.
8.V § 6 ods. 5 sa slová „vedecká rada“ nahrádzajú slovom „orgán“.
9.V § 6 ods. 6 celom texte sa slová „vedecká rada fakulty“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „príslušný orgán fakulty“ v príslušnom tvare.
10.V § 6 ods. 7 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vysokej školy“.
11.V § 7 písm. c) treťom bode sa slová „vo funkcii“ nahrádzajú slovami „na funkčnom mieste“.
12.V § 7 písm. e) sa slová „vedeckej rady fakulty, do 15 dní od predloženia jej“ nahrádzajú slovami „príslušného orgánu fakulty, do 15 dní od predloženia jeho“.
13.Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
㤠8a
Minimálne kritériá pedagogickej, výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti uvedené v prílohe.“.
14.Vyhláška sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k vyhláške č. 246/2019 Z. z.
Minimálne kritériá pedagogickej, výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti
...“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2022 okrem čl. I bodov 1, 2, 4, 8 až 10 a 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023.