1
TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/801
z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair
1.Návrh zákona č. .../2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
2.zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
3.zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
4.zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
5.zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
6.zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O,
D, n.a.)
Číslo
Článok (Č, §,
O, V,
P)
Text
Zhoda
(Ú, Č, R, N)
Poznámky
C: 3
O:2
„výskumný pracovník“ je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý doktorandský titul alebo primeranú vysokoškolskú kvalifikáciu, ktorá umožňuje prístup tohto štátneho príslušníka tretej krajiny k doktorandským programom, vybraný výskumnou organizáciou a prijatý na územie členského štátu na vykonávanie výskumného projektu, na ktorý sa spravidla vyžaduje takáto kvalifikácia;
N
Zákon č. 172/2005 Z. z.
Zákon č. 172/2005 Z. z. a Zákon č.
§ 26b
O: 1
O: 2
(1) Dohodou o hosťovaní sa cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu a nie je vyslaný výskumnou organizáciou iného členského štátu, zaväzuje vykonávať projekt výskumu a vývoja a právnická osoba vykonávajúca výskum a vývoj, ktorá povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie občanmi členského štátu, na účely výskumu a vývoja (ďalej len „prijímajúca organizácia“), sa zaväzuje byť hostiteľom cudzinca, ktorý nie je občanom členského štátu, na účely vykonávania výskumu a vývoja.
(2) Pred uzavretím dohody o hosťovaní musí prijímajúca organizácia overiť, či cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu, odbornú kvalifikáciu požadovanú na vykonávanie výskumu a vývoja, na základe ktorej sa dohoda o hosťovaní medzi cudzincom a prijímajúcou organizáciou uzatvára.
2
.../2022 Z. z.
Prijímajúca organizácia si na tento účel vyžiada overenú kópiu dokladu o odbornej kvalifikácii cudzinca.
C: 7
O: 1
P: c
c) predloží dôkaz o tom, že alebo ak sa tak ustanovuje vo vnútroštátnom práve, že požiadal o zdravotné poistenie pokrývajúce všetky riziká, proti ktorým zvyčajne poistení štátni príslušníci dotknutého členského štátu; poistenie musí byť platné počas obdobia plánovaného pobytu;
N
Zákon č. 172/2005 Z. z. a Zákon č. .../2022 Z. z.
Zákon č. 245/2008 Z. z.
§ 26b
O: 3
P: f)
§ 148
O: 7
gf) vyhlásenie prijímajúcej organizácie alebo cudzinca, ktorý
nie je občanom členského štátu, že cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu, počas svojho pobytu uhradené zdravotné poistenie.25)
25) Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(7) Zdravotné poistenie žiaka, ktorý sa zúčastňuje výmenného programu, zabezpečuje vysielajúca škola.
C: 7
O: 1
P: e
e) na požiadanie dotknutého členského štátu predloží dôkaz, že štátny príslušník tretej krajiny počas plánovaného pobytu bude mať dostatočné zdroje na pokrytie nákladov na živobytie bez toho, aby musel využívať systém sociálneho zabezpečenia členského štátu, ako aj na cestu späť. Posúdenie dostatočných zdrojov musí byť založené na individuálnom preskúmaní prípadu a zohľadňujú sa pri ňom zdroje, ktoré vyplývajú okrem iného z grantu alebo štipendia, platnej pracovnej zmluvy alebo záväznej pracovnej ponuky alebo finančného záväzku organizácie zameranej na výmenné programy žiakov, subjektu venujúceho sa hosťovaniu stážistov, organizácie zaoberajúcej sa programom dobrovoľníckej služby, hostiteľskej rodiny alebo organizácie sprostredkujúcej aupairov.
D
Zákon č. 172/2005 Z. z. a Zákon č. .../2022 Z. z.
§ 26b
O: 3
P: e)
fe) vyhlásenie prijímajúcej organizácie alebo cudzinca, ktorý
nie je občanom členského štátu, že cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu, počas pobytu zabezpečené dostatočné mesačné finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených s pobytom a na cestovné náklady na spiatočnú cestu najmenej vo výške minimálnej mzdy,35d)
35d) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
C: 8
O: 2
Členské štáty môžu v súlade s vnútroštátnym právom vyžadovať písomný záväzok výskumnej organizácie, že v prípade, keď výskumný pracovník zostane nelegálne na území príslušného členského štátu, táto výskumná organizácia zodpovedá za úhradu nákladov súvisiacich s pobytom a návratom vynaložených z verejných finančných prostriedkov. Finančná zodpovednosť výskumnej organizácie sa skončí najneskôr šesť mesiacov po ukončení platnosti dohody o hosťovaní. Ak sa obnoví právo na pobyt výskumného pracovníka v súlade s
D
Zákon č. 172/2005 Z. z. a Zákon č. .../2022 Z. z.
§ 26b
O: 3
P: d)
(3) Dohoda o hosťovaní musí obsahovať
ed) vyhlásenie o zodpovednosti prijímajúcej organizácie za
náklady na pobyt a možné náklady súvisiace s vyhostením uhradené štátom podľa osobitného predpisu,35c) ak sa preukáže, že cudzinec sa zdržuje na území Slovenskej republiky nelegálne,
35c) § 60 ods. 4 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
článkom 25, zodpovednosť výskumnej organizácie uvedená v prvom pododseku tohto odseku sa obmedzí do dátumu začatia platnosti povolenia na pobyt na účel hľadania zamestnania alebo podnikania.
O: 6
(6) Zodpovednosť prijímajúcej organizácie podľa odseku 3 písm. e) písm. d) zaniká šesť mesiacov po skončení platnosti
dohody o hosťovaní. Ak sa obnoví prechodný pobyt cudzinca35f) udelený na základe dohody o hosťovaní, zodpovednosť prijímajúcej organizácie podľa odseku 3 písm. d) zaniká dňom obnovenia prechodného pobytu.
C: 10
O: 4
Výskumné organizácie môžu podpísať dohody o hosťovaní, len ak výskumnú činnosť prijali príslušné orgány v organizácii po preskúmaní:
a) účelu a odhadovanej dĺžky trvania výskumnej činnosti a dostupnosti finančných zdrojov potrebných na jej vykonanie;
b) kvalifikácií štátneho príslušníka tretej krajiny vzhľadom na ciele výskumu, ako je doložené overenou kópiou kvalifikácií.
N
Zákon č. 172/2005 Z. z. a Zákon č. .../2022 Z. z.
Zákon č. 172/2005 Z. z.
§ 26b
O: 2
§ 26b
O: 3
P: c)
(2) Pred uzavretím dohody o hosťovaní musí prijímajúca organizácia overiť, či cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu, odbornú kvalifikáciu požadovanú na vykonávanie výskumu a vývoja, na základe ktorej sa dohoda o hosťovaní medzi cudzincom a prijímajúcou organizáciou uzatvára. Prijímajúca organizácia si na tento účel vyžiada overenú kópiu dokladu o odbornej kvalifikácii cudzinca.
(3) Dohoda o hosťovaní musí obsahovať
c) účel, dĺžku trvania, zameranie a financovanie projektu výskumu a vývoja,
C: 18
O: 3
Členské štáty môžu stanoviť, že celková dĺžka pobytu na účely štúdia nesmie prekročiť maximálnu dĺžku štúdia vymedzenú vo vnútroštátnom práve.
D
Zákon č. .../2022 Z. z.
Zákon č. .../2022 Z. z.
Zákon č. 131/2002 Z. z.
§ 65
O: 2
§ 52
O: 3
P:
a) a b)
§ 53
O: 3
(2) Štúdium podľa študijného programu v dennej forme štúdia nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky. Štúdium podľa študijného programu v externej forme štúdia nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako tri roky.
(3) Štandardná dĺžka štúdia vrátane odbornej praxe pre bakalársky študijný program je tri akademické roky alebo štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre bakalársky študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia
a) tri akademické roky je 180 kreditov,
b) štyri akademické roky je 240 kreditov.
(3) Vysoká škola môže vytvoriť študijný program spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň, len ak to umožňuje opis študijného odboru. V študijnom odbore, v ktorom nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa, môže vysoká škola vytvárať len študijné programy spájajúce prvý stupeň a druhý stupeň. Absolvent študijného programu
4
O: 4
P: a až d
spájajúceho prvý stupeň a druhý stupeň získava vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(4) Štandardná dĺžka štúdia vrátane odbornej praxe pre študijný program
a)druhého stupňa v dennej forme štúdia je jeden, dva
alebo tri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre študijný program druhého stupňa v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou
štúdia
1. jeden akademický rok je 60 kreditov,
2. dva akademické roky je 120 kreditov,
3. tri akademické roky je 180 kreditov,
b)druhého stupňa v externej forme štúdia je dva, tri alebo
štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je
podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre študijný program
druhého stupňa v externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou
štúdia
1. dva akademické roky je 60 kreditov,
2. tri akademické roky je 120 kreditov,
3. štyri akademické roky je 180 kreditov,
cb) spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň v dennej forme štúdia
je päť alebo šesť akademických rokov; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre študijný program spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň v dennej
forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia
1. päť akademických rokov je 300 kreditov,
2. šesť akademických rokov je 360 kreditov,.
d) spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň v externej forme štúdia
je sedem alebo osem akademických rokov; počet kreditov,
ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia,
pre študijný program spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň v
externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia
1. sedem akademických rokov je 300 kreditov,
2. osem akademických rokov je 360 kreditov.
5
Zákon č. 131/2002 Z. z.
§ 54
O: 2
P: a a b
(2) Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program
a) v dennej forme štúdia je tri alebo štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre doktorandský študijný program v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia
1. tri akademické roky je 180 kreditov,
2. štyri akademické roky je 240 kreditov,
b) v externej forme štúdia je štyri alebo päť akademických rokov; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre doktorandský študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia
1. štyri akademické roky je 180 kreditov,
2. päť akademických rokov je 240 kreditov.
C: 28
O: 6
Druhý členský štát môže vyžadovať, aby sa spolu s oznámením zaslali aj nasledujúce doklady a informácie:
a)dohoda o hosťovaní v prvom členskom štáte, ako sa uvádza v článku 10, alebo ak to druhý členský štát vyžaduje, dohoda o hosťovaní s výskumnou organizáciou v druhom členskom štáte;
b)plánované trvanie a dátumy mobility, ak sa neuvádzajú v dohode o hosťovaní;
c)dôkaz o tom, že výskumný pracovník zdravotné poistenie pokrývajúceho všetky riziká, ktoré bežne zahŕňa poistenie štátnych príslušníkov dotknutého členského štátu, ako sa stanovuje v článku 7 ods. 1 písm. c);
d)dôkaz o tom, že výskumný pracovník bude mať počas pobytu dostatočné zdroje na pokrytie
N
Zákon č. 172/2005 Z. z. a Zákon č. .../2022 Z. z.
§ 26b
(1) Dohodou o hosťovaní sa cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu a nie je vyslaný výskumnou organizáciou iného členského štátu, zaväzuje vykonávať projekt výskumu a vývoja a právnická osoba vykonávajúca výskum a vývoj, ktorá povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie občanmi členského štátu, na účely výskumu a vývoja (ďalej len „prijímajúca organizácia“), sa zaväzuje byť hostiteľom cudzinca, ktorý nie je občanom členského štátu, na účely vykonávania výskumu a vývoja.
(2) Pred uzavretím dohody o hosťovaní musí prijímajúca organizácia overiť, či cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu, odbornú kvalifikáciu požadovanú na vykonávanie výskumu a vývoja, na základe ktorej sa dohoda o hosťovaní medzi cudzincom a prijímajúcou organizáciou uzatvára. Prijímajúca organizácia si na tento účel vyžiada overenú kópiu dokladu o odbornej kvalifikácii cudzinca.
(3) Dohoda o hosťovaní musí obsahovať
6
C: 33
nákladov na živobytie, bez toho, aby musel využívať systém sociálnej pomoci daného členského štátu, ako sa stanovuje v článku 7 ods. 1 písm. e), ako aj nákladov na vycestovanie do prvého členského štátu v prípadoch uvedených v článku 32 ods. 4 písm. b).
Druhý členský štát môže od oznamovateľa vyžadovať, aby pred začiatkom mobility poskytol adresu dotknutého výskumného pracovníka na území druhého členského štátu.
Druhý členský štát môže vyžadovať, aby oznamovateľ predložil doklady v úradnom jazyku tohto členského štátu alebo v akomkoľvek úradnom jazyku Únie, ktorý určí tento členský štát.
Členské štáty môžu stanoviť sankcie proti hostiteľským subjektom alebo v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 24, voči zamestnávateľom, ktorí si nesplnili povinnosti podľa tejto smernice. Uvedené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
a) meno a priezvisko cudzinca, ktorý nie je občanom členského štátu, a označenie prijímajúcej organizácie,
b) určenie výskumného zaradenia cudzinca a jeho pracovných podmienok,
c) účel, dĺžku trvania, zameranie a financovanie projektu výskumu a vývoja,
d) osvedčenú kópiu dokladu o odbornej kvalifikácii cudzinca,
ed) vyhlásenie o zodpovednosti prijímajúcej organizácie za
náklady na pobyt a možné náklady súvisiace s vyhostením uhradené štátom podľa osobitného predpisu,
35c)
ak sa preukáže,
že cudzinec sa zdržuje na území Slovenskej republiky nelegálne,
fe) vyhlásenie prijímajúcej organizácie alebo cudzinca, ktorý
nie je občanom členského štátu, že cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu, počas pobytu zabezpečené dostatočné mesačné finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených s pobytom a na cestovné náklady na spiatočnú cestu najmenej vo výške minimálnej mzdy,
35d)
gf) vyhlásenie prijímajúcej organizácie alebo cudzinca, ktorý nie je občanom členského štátu, že cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu, počas svojho pobytu uhradené zdravotné poistenie,
25)
hg) informáciu o predpokladanom vykonávaní časti výskumu a
vývoja vo výskumnej organizácii v inom členskom štáte.
(4) Prijímajúca organizácia bezodkladne informuje ministerstvo školstva o skutočnosti, ktorá by mohla zabrániť vykonávaniu dohody o hosťovaní.
(5) Dohoda o hosťovaní zaniká, ak cudzincovi nie je udelené povolenie na prechodný pobyt na účely výskumu a vývoja,
35e)
je ukončená jeho činnosť pre prijímajúcu
organizáciu alebo prijímajúcej organizácii bolo odňaté povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie občanmi členského štátu, na účely výskumu a vývoja.
(6) Zodpovednosť prijímajúcej organizácie podľa odseku 3 písm. e) písm. d) zaniká šesť mesiacov po skončení platnosti
dohody o hosťovaní. Ak sa obnoví prechodný pobyt cudzinca35f) udelený na základe dohody o hosťovaní, zodpovednosť prijímajúcej organizácie podľa odseku 3 písm. d) zaniká dňom obnovenia prechodného pobytu.
7
(7) Ministerstvo školstva vydáva na základe žiadosti právnickej osoby vykonávajúcej výskum a vývoj povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie občanmi členského štátu, na účely výskumu a vývoja, ak
a) má určené ciele a zámery vo výskume a vývoji,
b) predloží vyhlásenie, že je ochotná podpísať dohodu o hosťovaní s cudzincom, ktorý nie je občanom členského štátu,
c) preukáže prostriedky na uzatváranie dohôd o hosťovaní,
d) má osvedčenie o spôsobilosti podľa § 26a ods. 11 alebo 12.
(8) Povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie občanmi členského štátu, platí päť rokov od jeho vydania. Povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie občanmi členského štátu, je možné prijímajúcej organizácii vydať aj opakovane, pričom jeho vydanie je viazané na splnenie podmienok uvedených v odseku 7. Žiadateľ o povolenie v tomto prípade prikladá k žiadosti dokumentáciu v primeranom rozsahu.
(9) Ministerstvo školstva odníme prijímajúcej organizácii povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie občanmi členského štátu, na účely výskumu a vývoja, ak prijímajúca organizácia
a) prestala spĺňať podmienky na udelenie povolenia podľa odseku 7,
b) získala povolenie uvedením nepravdivých údajov,
c) uzavrela dohodu o hosťovaní, ktorá nemá všetky náležitosti,
d)opakovane si neplní povinnosti podľa odseku 12.
(10) Ministerstvo školstva môže zamietnuť žiadosť o obnovenie povolenia prijímať cudzincov, ktorí nie občanmi členského štátu, podanú prijímajúcou organizáciou alebo rozhodnúť o jeho odňatí na päť rokov od dátumu vydania rozhodnutia o odňatí povolenia alebo rozhodnutia o neobnovení povolenia.
(11) Ministerstvo školstva zverejňuje a priebežne aktualizuje zoznam prijímajúcich organizácií prostredníctvom informačného systému a centrálneho informačného portálu.
(12) Prijímajúca organizácia je povinná bezodkladne najneskôr do dvoch mesiacov informovať ministerstvo školstva o
a) predčasnom ukončení dohody o hosťovaní,
8
b) skutočnosti, ktorá naznačuje, že sa účasť cudzinca, ktorý nie je občanom členského štátu, na projekte výskumu a vývoja končí v priebehu dvoch mesiacov,
c) ukončení projektu výskumu a vývoja,
d)ukončení dohody o hosťovaní,
e)skutočnosti, ktorá bráni riešeniu projektu výskumu a vývoja.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35f znie:
„35f) § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 108/2018 Z. z.“.
C: 35
Členské štáty zabezpečia, aby pre žiadateľov boli ľahko dostupné informácie o všetkých listinných dôkazoch potrebných k žiadosti a informácie o podmienkach vstupu a pobytu vrátane práv, povinností a procesných záruk štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí spadajú do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, a prípadne ich rodinných príslušníkov. To zahŕňa tam, kde je to vhodné úroveň mesačných dostatočných zdrojov vrátane dostatočných zdrojov potrebných na pokrytie študijných nákladov alebo nákladov na odbornú prípravu bez toho, aby bola dotknutá možnosť individuálne preskúmať každý prípad, a príslušných poplatkov.
Príslušné orgány v každom členskom štáte uverejnia zoznam hostiteľských subjektov schválených na účely tejto smernice. Po akýchkoľvek zmenách takýchto zoznamov sa aktualizované verzie uverejnia čo najskôr.
N
Zákon č. 172/2005 Z. z.
Zákon č. 596/2003 Z. z.
Zákon č. 131/2002 Z. z. a Zákon č. .../2022 Z. z.
§ 26b
O: 11
§ 15
O: 1
O: 2
§ 102a
O: 1
O: 2
(11) Ministerstvo školstva zverejňuje a priebežne aktualizuje zoznam prijímajúcich organizácií prostredníctvom informačného systému a centrálneho informačného portálu.
(1) Sieť je zoznam škôl a školských zariadení, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie.51)
(2) Sieť spravuje ministerstvo po vyjadrení príslušného regionálneho úradu, príslušného ústredného orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy a každoročne ju zverejňuje na internete. Sieť zdravotníckych škôl spravuje ministerstvo zdravotníctva.52)
51) § 2, 9a, 10a a 33a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 1 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
52) § 56 ods.1 zákona č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
(1) Register vysokých škôl je verejným informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo školstva.
(2) Register vysokých škôl slúži na zhromažďovanie a zverejňovanie údajov o vysokej škole a jej súčastiach, samosprávnych orgánoch vysokej školy, členoch správnej rady
Č
9
Zákon č. 282/2008 Z. z.
§ 9
O: 3
verejnej vysokej školy, samosprávnych orgánoch fakúlt, ak zriadené, osobách poverených výkonom funkcie rektora, prorektoroch, vedúcich zamestnancoch vysokej školy, prodekanoch, dekanoch vedúcich zamestnancoch súčastí
vysokej školy a štatutárnom orgáne súkromnej vysokej školy, na rozpočtové účely, na štatistické účely účely štatistického
zisťovania a na potreby činnosti agentúry.
(3) Zoznam akreditovaných subjektov s uvedením činností práce s mládežou, pre ktoré bolo potvrdenie o akreditácii vydané, ako aj odobratie potvrdenia o akreditácii sa uverejňuje na internetovej stránke ministerstva a v publikačnom prostriedku ministerstva.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
B - bod
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
R rozpor (v príp., že zatiaľ nedošlo k transp., ale príde k nej v budúcnosti)
N – neaplikovateľné