1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005) v platnom znení
1.Návrh zákona č. .../2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
2.Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
3.Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
4.Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
Text
Spôsob
transpo-
zície
Číslo predpisu
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 22
Článok 22
Spoločné ustanovenia o odbornej príprave
So zreteľom na odbornú prípravu uvedenú v článkoch 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 a 46:
a) Členské štáty môžu povoliť odbornú prípravu na čiastočný úväzok za podmienok, ktoré stanovia príslušné orgány; tieto orgány zabezpečia, aby celková dĺžka, úroveň a kvalita tejto odbornej prípravy nebola nižšia než v prípade súvislej dennej odbornej prípravy;
b) Členské štáty v súlade so svojimi špecifickými postupmi podporou kontinuálneho odborného rozvoja
N
Zákon č. 131/2002 Z. z. a Zákon č. .../2022 Z. z.
§52
O: 3
§53
O:4
(3) Štandardná dĺžka štúdia vrátane odbornej praxe pre bakalársky študijný program je tri akademické roky alebo štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre bakalársky študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia
a) tri akademické roky je 180 kreditov,
b) štyri akademické roky je 240 kreditov.
(4) Štandardná dĺžka štúdia vrátane odbornej praxe pre študijný program
a)druhého stupňa v dennej forme štúdia je jeden, dva alebo
tri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre študijný program druhého stupňa v dennej forme štúdia so
štandardnou dĺžkou štúdia
1. jeden akademický rok je 60 kreditov,
2.dva akademické roky je 120 kreditov,
3. tri akademické roky je 180 kreditov,
2
zaistia, aby pracovníci, ktorých odborná kvalifikácia je uvedená v hlave III v tejto kapitole, mohli svoje znalosti, zručnosti a schopnosti obnovovať s cieľom zachovania bezpečného a účinného výkonu povolania a udržania kroku s vývojom.
Členské štáty oznamujú Komisii opatrenia prijaté podľa odseku 1 písm. b) do 18. januára 2016.
Zákon č. 578/2004 Z. z.
§39
O: 1
O: 4
b) druhého stupňa v externej forme štúdia je dva, tri alebo štyri
akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je
podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre študijný program
druhého stupňa v externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou
štúdia
1.dva akademické roky je 60 kreditov,
2.tri akademické roky je 120 kreditov,
3.štyri akademické roky je 180 kreditov,
cd) spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň v dennej forme štúdia
je päť alebo šesť akademických rokov; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre študijný program spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia
1.päť akademických rokov je 300 kreditov,
2.šesť akademických rokov je 360 kreditov,
d) spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň v externej forme štúdia
je sedem alebo osem akademických rokov; počet kreditov,
ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia,
pre študijný program spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň v
externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia
1.sedem akademických rokov je 300 kreditov,
2.osem akademických rokov je 360 kreditov.
(1) Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka zahŕňa špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných činností, certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností a sústavné vzdelávanie. Ďalšie vzdelávanie iného zdravotníckeho pracovníka podľa § 27 ods. 2 zahŕňa aj prípravu na výkon práce v zdravotníctve. Požiadavka prípravy na výkon práce v zdravotníctve neplatí, ak iný zdravotnícky pracovník podľa § 27 ods. 2 získal vysokoškolské vzdelanie, ktorému predchádzalo získanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
3
§ 42
O: 1 až 4
podľa § 27 ods. 1.
(4) Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve je zvyšovanie alebo prehlbovanie odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť sa zvyšuje získaním diplomu o špecializácii a získaním certifikátu a prehlbuje sa získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve a sústavným vzdelávaním.
(1) Zdravotnícky pracovník je povinný sa sústavne vzdelávať.
(2) Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Účasť zdravotníckeho pracovníka na odborno-vedeckom podujatí, ktoré je zamerané na prezentáciu farmaceutického výrobku s účasťou výrobcov liekov, sa nepovažuje za sústavné vzdelávanie.
(3) Sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov príslušného zdravotníckeho povolania zabezpečuje zamestnávateľ, odborné spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a komora, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný 62 ods. 2 12), samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími ustanovizňami alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami alebo profesiovými združeniami a poskytovateľmi, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak.
(4) Sústavné vzdelávanie sa uskutočňuje v akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania 40) alebo v neakreditovaných vzdelávacích aktivitách; neakreditovanou vzdelávacou aktivitou sa rozumie jednorazová vzdelávacia aktivita.
Č: 56
O: 3
3. Každý členský štát najneskôr 20. októbra 2007 určí orgány a organizácie príslušné na poskytovanie a prijímanie dokladov o formálnej
N
Zákon č. 422/2015 Z. z. a Zákon č. .../2022 Z. z.
§ 49
O:1
P:a) až f)
(1)Ministerstvo školstva
a) rozhoduje o uznaní dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike, ak osobitný
Ú
4
kvalifikácii a iných dokladov alebo informácií, ako aj orgány a organizácie príslušné na prijímanie žiadostí a rozhodovanie podľa tejto smernice, a okamžite o tom informuje ostatné členské štáty a Komisiu.
predpis neustanovuje, že doklad o vzdelaní uznáva iný príslušný orgán,
b) rozhoduje o uznaní dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu podľa
§ 33 ods. 1 písm. b)
,
c) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja a vysokej školy vo veciach uznania dokladov o vzdelaní,
d) rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie
1. pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
2. vysokoškolských učiteľov,
32. športových odborníkov, ak ide o doklad o vzdelaní vydaný
uznanou vzdelávacou inštitúciou,
43. zdravotníckych pracovníkov,
e) vydáva európsky profesijný preukaz,
f) posudzuje návrhy spoločného rámca pre odbornú prípravu a spoločných skúšok odbornej prípravy,
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
B - bod
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
R – rozpor (v príp., že zatiaľ nedošlo k transp., ale príde k nej v budúcnosti)
N – neaplikovateľné