ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
91. schôdza
Číslo: CRD-1586/2021
360
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 14. októbra 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 657)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 657);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 657) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 360
zo 14. októbra 2021
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 657)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I v 6. bode, § 6a ods. 1 sa slová „sa vydáva na základe žiadosti osoby, ktorá“
nahrádzajú slovami „vydáva ministerstvo na základe žiadosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktorý“.
Legislatívno-technická úprava spresňuje ustanovenie v súlade s terminológiou používanou v zákone č. 56/2012 Z. z. § 41 ods. 1 písm. m) zákona č. 56/2012 Z. z. a s nariadením (ES) č. 1072/2009, podľa ktorého sa osvedčenie vodiča vydáva na základe žiadosti dopravcu, ktorý je držiteľom licencie Spoločenstva, pričom osoba, ktorá zamestnáva vodičov, ako termín navrhnutý v návrhu zákona, s ním nemusí byť totožná.
2.V čl. I v 8. bode, § 7 písm. m) sa slová „orgánu, ktorý ho vydal, ak prestali platiť
podmienky“ nahrádzajú slovami „ministerstvu, ak vodič prestal spĺňať podmienky“.
Legislatívno-technická úprava spresňuje ustanovenie v súlade s bodom 6. návrhu zákona, s § 41 ods. 1 písm. m) a s platným sankčným ustanovením v § 48 písm. l) zákona č. 56/2012 Z. z.
3.V čl. I 9. bode, § 7a ods. 5 poznámke pod čiarou k odkazu 30i sa vypúšťajú slová
„v platnom znení“ a na konci sa pripájajú slová „v platnom znení“.
Legislatívno-technická úprava opravujúca nesprávnu citáciu právne záväzných aktov EÚ v poznámke pod čiarou.
4.V čl. I 14. bode, § 37a ods. 1 písm. f) sa vypúšťa slovo „a“.
Legislatívno-technická úprava vypúšťa nadbytočnú spojku v súvislosti s povinnosťou poverenej organizácie mať uzatvorené poistenie podľa druhu výkonu činnosti počas celej doby poverenia.
5.V čl. I 14. bode, § 37a ods. 1 písm. h) sa vypúšťa slovo „písomne“.
Legislatívno-technická úprava vypúšťa nadbytočné slovo v súvislosti s povinnosťou poverenej organizácie informovať o vykonávanej činnosti v elektronickej podobe alebo listinnej podobe.
6.V čl. I 17. bode, § 41 ods. 1 písm. l) druhom bode sa slová „podľa osobitného predpisu55a)
presúvajú na začiatok pred slovo „informácie“.
Legislatívno-technická úprava precizuje ustanovenie v súlade s informačnou povinnosťou podľa nariadenia (ES) č. 1071/2009, ktorej obsahom nielen informácie o zaslaných žiadostiach, ale aj informácie o obdržaných odpovediach a o prijatých opatreniach, a preto je potrebné presunutie odkazu na osobitný predpis, ktorým je nariadenie (ES) č. 1071/2009.
7.V čl. I 17. bode, § 41 ods. 1 písm. l) druhom bode v poznámke pod čiarou k odkazu 55a
sa slová „Čl. 18 ods. 4 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady“ nahrádzajú slovami „Čl. 18 ods. 4 až 7 a čl. 26 ods. 3 nariadenia“.
Legislatívno-technická úprava precizuje ustanovenie ustanovujúce informačnú povinnosť podľa nariadenia (ES) č. 1071/2009 presným určením relevantných ustanovení nariadenia (ES) č. 1071/2009 a doplnením o čl. 26 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1071/2009, ktorý rovnako ustanovuje povinnosť predkladať správy Európskej komisii s uvedenými informáciami.
8.V čl. I 31. bode, § 48 ods. 5 v poznámke pod čiarou k odkazu 62b sa vypúšťajú slová
„Európskeho parlamentu a Rady“ a na konci sa pripájajú slová „v platnom znení“.
Legislatívno-technická úprava opravujúca nesprávnu citáciu právne záväzných aktov EÚ v poznámke pod čiarou.
9.V čl. I 39. bod znie:
„39. Príloha sa dopĺňa deviatym a desiatym bodom, ktoré znejú:
„9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. EÚ L 249, 31. 7. 2020).
10. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/1833 z 2. októbra 2020, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES, pokiaľ ide o prispôsobenie vedeckému a technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 408, 4. 12. 2020).“.“.
Legislatívno-technická úprava dopĺňa ustanovenie v súvislosti s transpozíciou smernice (EÚ) 2020/1057, ktorú návrh zákona preberá v obsahovo relevantnej časti. V súlade s čl. 9 ods. 1 smernice (EÚ) 2020/1057 uvedú členské štáty v prijatých opatreniach odkaz na túto smernicu, ktorý v návrhu zákona absentuje.