NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-300/2021
1090
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. novembra 2021
k zákonu z 2. novembra 2021 o elektronických komunikáciách, vrátenému prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky(tlač 793)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
zákon z 2. novembra 2021 o elektronických komunikáciách, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky, v znení schválenej pripomienky prezidentky Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Monika K a v e c k á v. r.
Magdaléna S u l a n o v á v. r.