NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-277/2021
1089
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 23. novembra 2021
k zákonu zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátenému prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 752)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
v pôvodnom znení zákon zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákonč. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Monika K a v e c k á v. r.
Magdaléna S u l a n o v á v. r.