Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu
Scenár 1: Verejnosť je informovaná o tvorbe právneho predpisu
Fáza procesu
Subfáza
Kontrolná otázka
Á
N
1.1 Identifikácia cieľa
Bol zadefinovaný cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu?1)
1. Príprava tvorby právne-ho predpisu
1.2 Identifikácia problému a alternatív
Bola vykonaná identifikácia problému a alternatív riešení?2)
Boli verejnosti poskytnuté informácie o probléme, ktorý má predmetný právny predpis riešiť?
Boli verejnosti poskytnuté informácie o cieli účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu spolu s časovým rámcom jeho tvorby?
2.1 Rozsah informácií
Boli verejnosti poskytnuté informácie o plánovanom procese tvorby právneho predpisu?
Boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie pred začatím tvorby právneho predpisu?
Boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie počas tvorby právneho predpisu?
2.2 Kontinuita informovania
Boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie aj po ukončení tvorby právneho predpisu?
Boli relevantné informácie o tvorbe právneho predpisu verejnosti poskytnuté včas?
2.3 Kvalita a včasnosť informácií
Boli relevantné informácie o tvorbe právneho predpisu a o samotnom právnom predpise poskytnuté vo vyhovujúcej technickej kvalite?3)
2. Informova-nie verejnosti o tvorbe právneho predpisu
2.4 Adresnosť informácií
Boli zvolené komunikačné kanály dostatočné vzhľadom na prenos relevantných informácií o právnom predpise smerom k verejnosti?
Bolo vykonané hodnotenie procesu tvorby právneho predpisu?
Bola zverejnená hodnotiaca správa procesu tvorby právneho predpisu?4)
3. Vyhodnote-nie procesu tvorby právne-ho predpisu
3.1 Hodnotenie procesu
Bol splnený cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu?