Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 262/2014 Z. z.“)
Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
3.1 Náklady regulácie
3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov (ročne) v prepočte na podnikateľské prostredie (PP), vyhodnotenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov.
Nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov podnikateľského prostredia, ktorá je povinnou prílohou tejto analýzy a nájdete ju na
webovom sídle MH SR
, (ďalej len
„Kalkulačka nákladov“):
TYP NÁKLADOV
Zvýšenie nákladov v € na PP
Zníženie nákladov v € na PP
A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality
0
0
B. Iné poplatky
0
0
C. Nepriame finančné náklady
223 209,7 €
0
D. Administratívne náklady
0
1 436,1 €
Spolu = A+B+C+D
223 209,7 €
1 436,1 €
z toho
E. Vplyv na mikro, malé a stredné podniky
0
0
F. Úplná harmonizácia práva EÚ
223 209,7 €
1 436,1 €
VÝPOČET mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov
IN
OUT
G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F
0
0
3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov
Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov):
Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií
P.č.
Zrozumiteľný a stručný opis regulácie (dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP)
Číslo normy(zákona, vyhlášky a pod.)
Lokalizácia(§, ods.)
Pôvod regulácie: SR/EÚ úplná harm./EÚ harm. s možnosťou voľby
Účinnosť regulácie
Kategória dotk. subjektov
Počet subjektov spolu
Počet subjektov MSP
Vplyv na 1 podnik. v €
Vplyv na kategóriu dotk. subjektov v
Druh vplyvuIn (zvyšuje náklady) / Out (znižuje náklady)
1
zvýšené náklady na transport, skladovanie a manipuláciu v dôsledku zákazu predaja obmedzených prekurzorov výbušnín pre členov širokej verejnosti
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 262/2014 Z. z.
§7 ods. 1
EÚ úplná harmonizácia
1.1.2022
Predajcovia prekurzorov výbušnín
100
N
2 232,09 €
223 209,7 €
In (zvyšuje náklady)
2
znížené administratívne náklady spojené so zrušením povinnosti archivácie po dobu 18 mesiacov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 262/2014 Z. z.
§7 ods. 1
EÚ úplná harmonizácia
1.1.2022
Predajcovia prekurzorov výbušnín
100
N
14,36 €
1 436,10 €
Out (znižuje náklady)
Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu
nákladov
Osobitne pri každej regulácii s vplyvom na PP zhodnotenom v tabuľke č. 2 uveďte doplňujúce informácie tak, aby mohol byť skontrolovaný spôsob a správnosť výpočtov. Uveďte najmä, ako ste vypočítali vplyvy a z akého zdroja ste čerpali početnosti (uveďte aj link na konkrétne štatistiky, ak dostupné na internete). Jednotlivé regulácie môžu mať jeden alebo viac typov nákladov (A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality, B. Iné poplatky, C. Nepriame finančné náklady, D. Administratívne náklady). Rozčleňte ich a vypočítajte v súlade s metodickým postupom.
Navrhované riešenie sa dotkne predajcov prekurzorov výbušnín, pričom odhadovaný počet týchto dotknutých subjektov je 100. Distribútori prekurzorov nie zahrnutí v kategórii dotknutých subjektov, nakoľko v rámci konzultácii bol tento vplyv vyhodnotený, ako nepriamy. Konzultácie prebiehali na úrovni zväzov, ktoré nepokrývajú celé PP.
Navrhované riešenie zákazu predaja obmedzených prekurzorov výbušnín členom širokej verejnosti na území SR nahrádza súčasne platný režim registrácie. Navrhovaným materiálom sa ruší náklad pre člena širokej verejnosti spojený so získaním licencie, ktorý je 33 eur. Avšak počas 7 rokov platnosti regulácie nebola takáto žiadosť ministerstvom hospodárstva SR vydaná.
Pozitívny vplyv pre PP prinesie hospodárskym subjektom (predajcom) zníženie administratívnej záťaže spojenej so sprístupňovaním obmedzených prekurzorov výbušnín členom širokej verejnosti povinnosť s overovaním totožnosti nakupujúcej osoby; overovaním platnosti povolenia; zaznamenávaním údajov do povolenia o každom sprístupnení obmedzeného prekurzora výbušnín (t. j. dátum transakcie, množstvo výrobku, miesto predaja, a pod.), odpadá povinnosť s rozšírenou evidenciou vlastných registrov a uchovávaním záznamov po dobu 18 mesiacov. Administratívne náklady sa tak znížia o 1 436,10 €. Výpočet je prostredníctvom Kalkulačky vplyvov.
V prípade zákazu predaja obmedzených prekurzorov výbušnín členom širokej verejnosti predajcovia nahradia súčasné výrobky produktami s nižšou koncentráciou, čo bude mať priamy dopad na nárast predávaného objemu výrobkov, t.j. následne vplyv na nárast nákladov objemu použitých obalových materiálov, nákladov na prepravu, skladovanie a manipuláciu. Takto navýšené náklady distribútori a predajcovia buď v plnej miere prenesú do predajnej ceny výrobkov, alebo v záujme ochrany dopadov na spotrebiteľa absorbujú časť nákladov, t.j. nanížia svoju obchodnú maržu.
Podľa dopadovej štúdie EK, predaj peroxidu vodíka členom širokej verejnosti predstavuje 2 % celkového použitého a predaného množstva. Podľa údajov EUROSTATu bola v roku 2018 spotreba peroxidu vodíka 6 909 523 kg., t.j. predaj predstavuje 138 190 kg/rok. Pri úvahe že dve tretiny hmotnosti je sprístupnené vo forme roztoku o obsahu 35 % hm. v 1000 ml balení a jedna tretina vo forme 12 % roztoku, ktorý nepodlieha regulácii, šlo by o predaj 263 219 ks balení, ktoré môžu byť predmetom odhadom 100 tis. transakcií (občania môžu kúpiť aj viac balení naraz).
Na základe dát z Eurostatu a dát od dotknutých subjektov, môžeme náklady súvisiace s predajom peroxidu vodíka vyčísliť v hodnote 0,424 €/0,5 l balenie, čo predstavuje zvýšenie nákladov o 223 209,712 pre celé podnikateľské prostredie. Ide však len o čiastočné náklady, nakoľko pre odhad nákladov ostatných prekurzorov nemáme adekvátne dáta pre výpočet.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií s podnikateľskými subjektmi pred predbežným pripomienkovým konaním
Uveďte formu konzultácií vrátane zdôvodnenia jej výberu a trvanie konzultácií, termíny stretnutí. Uveďte spôsob oslovenia dotknutých subjektov, zoznam konzultujúcich subjektov, tiež link na webovú stránku, na ktorej boli konzultácie zverejnené.
Uveďte hlavné body konzultácií a ich závery.
Uveďte zoznam predložených alternatívnych riešení problematiky od konzultujúcich subjektov, ako aj návrhy od konzultujúcich subjektov na zníženie nákladov regulácií na PP, ktoré neboli akceptované a dôvod neakceptovania.
Alternatívne namiesto vypĺňania bodu 3.2 môžete uviesť ako samostatnú prílohu tejto analýzy Záznam z konzultácií obsahujúci požadované informácie.
Obe alternatívy (1. zákaz, 2. povolenia) boli v priebehu marca 2021 zaslané elektronicky na vyjadrenie najviac dotknutým subjektom: Slovenskému poľovníckemu zväzu (SPZ), Zväzu raketových modelárov, Zväzu automobilového priemyslu (ZAP), Slovenskému združeniu značkových výrobkov (SZZV), Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHaFP). SPZ bol za alternatívu 2. povolení, kým im nebola predstavená alternatíva v podobe pripravovanej vyhlášky. ZAP s alternatívou 1. zákazu súhlasil za predpokladu,že predmetné opatrenie nesmeruje k obmedzeniu odberu a využitia pre podnikateľské subjekty a profesionálnych používateľov. Problematika bola prednesená zástupcami MH SR a MV SR aj v rámci webinára organizovaného ZCHaFP dňa 10. 3. 2021. ZCHaFP alternatívu zákazu nepovažuje za hrozbu činnosti ich členov aj vzhľadom na nízku koncentráciu uvedených látok v hotových výrobkoch. Rovnako bola problematika prezentovaná v rámci webinára organizovaného SZZV v rámci sekcie kozmetiky a ich členovia nepovažujú zákaz za obmedzenie ich činnosti. K pripravovanej novele neboli vznesené námietky. K otázkam regulácie sprístupňovania H2O2 verejnosti prebehlo 26. 5. 2021 spoločné rokovanie zástupcov MH SR, MV SR a SPK prostredníctvom online schôdze cez Teams, na ktorom bolo predstavené riešenie v podobe pripravovanej vyhlášky MH SR. SPK s týmto riešením súhlasila.
3.3 Vplyvy na konkurencieschopnosť a produktivitu
Dochádza k vytvoreniu resp. k zmene bariér na trhu?
Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (napr. špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)?
Ovplyvňuje zmena regulácie cezhraničné investície (príliv/odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)?
Ovplyvní dostupnosť základných zdrojov (financie, pracovná sila, suroviny, mechanizmy, energie atď.)?
Ovplyvňuje zmena regulácie inovácie, vedu a výskum?
Ako prispieva zmena regulácie k cieľu Slovenska mať najlepšie podnikateľské prostredie spomedzi susediacich krajín EÚ?
Navrhovanou zmenou regulácie sa pridáme k niektorým susedným krajinám (Česká republika, Nemecko, Maďarsko), ktoré tiež majú zavedený režim zákazu na prekurzory výbušnín. Niektoré ďalšie susedné krajiny (Poľsko, Rakúsko) majú alternatívu 2. licenčné povolenia, toto však SR nepodporuje z dôvodu vyšších nákladov pre štát, hosp. subjekty ako aj členov širokej verejnosti.
Konkurencieschopnosť:
Na základe uvedených odpovedí zaškrtnite a popíšte, či materiál konkurencieschopnosť:
zvyšuje x nemení znižuje
Produktivita:
Aký má materiál vplyv na zmenu pomeru medzi produkciou podnikov a ich nákladmi?
V súvislosti so znížením koncentrácie výrobkov, sa zvýši objem prepravovaných surovín a predpokladása zvýšenie nákladov za prepravu.
Na základe uvedenej odpovede zaškrtnite a popíšte, či materiál produktivitu:
zvyšuje nemeníx znižuje
3.4 Iné vplyvy na podnikateľské prostredie
Ak materiál vplyvy na PP, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich častí, či pozitívne alebo negatívne, tu ich uveďte. Patria sem:
a)sankcie alebo pokuty, ako dôsledok porušenia právne záväzných ustanovení;
Návrh zákona ukladá sankcie PP za porušenie povinností navrhovanou právnou úpravou vo výške od 500 do 50 000 eur.
b)vplyvy súvisiace so žiadosťami o alebo prijímaním dotácií, fondov, štátnej pomoci a čerpaním iných obdobných foriem podpory zo strany štátu, keďže sprievodným javom uchádzania sa či získania benefitov, na ktoré nie je právny nárok priamo zo zákona, ale vzniká na základe prejavu vôle dotknutého subjektu;
c)regulované ceny podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách;
d)iné vplyvy, ktoré predpokladá materiál, ale nemožno ich zaradiť do častí 3.1 a 3.3.