Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
💧
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
24.6.-6.7.2021
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
Júl 2021
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Implementácia Nariadenia (EÚ)2019/1148, ktorého cieľom je zabezpečenie zjednotenia fungovania vnútorného trhu prostredníctvom jednotnej aplikácie členskými štátmi (ČŠ). Nové nariadenie ruší jednu z troch možností sprístupňovania prekurzorov výbušnín členom širokej verejnosti, a to režim registrácie. Tento režim SR doteraz v platnosti prostredníctvom zákona č. 262/2014 Z.z. ČŠ majú na výber z dvoch možností. Môžu ponechať alebo stanoviť režim povoľovania, alebo zaviesť režim zákazu.
3.Ciele a výsledný stav
Navrhovaná právna úprava za cieľ implementovať povinnosti priamo aplikovaného nariadenia (EÚ) 2019/1148, to zn. stanoviť vhodné pravidlá regulácie prekurzorov výbušnín. V prípade SR to zn. zrušenie doteraz platného režimu registrácie pre člena širokej verejnosti a zavedenie režimu zákazu podľa čl. 5 ods. 1. nariadenia 2019/1148. Stanoviť vhodné pravidlá pre daný systém regulácie a zaviesť kontrolné a sankčné mechanizmy.
4.Dotknuté subjekty
Člen širokej verejnosti, hospodársky subjekt, profesionálny používateľ
5.Alternatívne riešenia
Nulový variant znamená nestanoviť žiadny konkrétny režim pre prístup členov širokej verejnosti k prekurzorom výbušnín podliehajúcim obmedzeniu.
EU dáva členským štátom na vyber z 2 alternatív: 1. zákaz, 2. licencie. Keďže obe alternatívy spojené so zvyšujúcimi sa nákladmi, SR sa prikláňa k alternatíve 1. (zákaz), ktorá je spojená s nižšími zavádzanými nákladmi ako na štátnu správu, tak aj na hospodárske subjekty.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 z 20. júna 2019 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č.1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013. Predmetným transpozičným návrhom nedochádza ku efektu gold – platingu.
8.Preskúmanie účelnosti
Každé dva roky do konca mája. Kontrola počtu činností zameraných na zvyšovanie informovanosti, počet inšpekcií a hospodárskych subjektov, na ktoré sa povinnosti vzťahujú.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
💧
Pozitívne
Žiadne
💧
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
💧
Pozitívne
Žiadne
💧
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
💧
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V súvislosti s úpravou sankcií sa v súčasnosti nedá odhadnúť počet subjektov, ktorým budú sankcie udelené, preto nevieme kvantifikovať predpokladaný možný pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy.
Navrhovaný materiál nepredpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, úlohy vyplývajúce z návrhu zákona budú riešené v rámci existujúcich personálnych a prevádzkových výdavkov jednotlivých subjektov verejnej správy. Prípadný negatívny vplyv bude riešený v rámci schváleného rozpočtu dotknutých subjektov verejnej správy na jednotlivé roky.
11.Kontakt na spracovateľa
JUDr. Vladimír Riška, LLM, PVF riaditeľ odboru priemyselnej politiky, e-mail:
vladimir.riska@mhsr.sk
Ing. Božena Brinzová, odbor priemyselnej politiky, e-mail:
bozena.brinzova@mhsr.sk
12.Zdroje
Pri spracúvaní návrhu zákona ako aj doložky a jednotlivých analýz vplyvov boli za účelom získania relevantných údajov použité všetky dostupné zdroje, štatistiky, konzultácie s dotknutými subjektmi a spolupráca s relevantnými dotknutými zväzmi. Všetky použité zdroje popísané v častiach v ktorých sa s príslušnými informáciami pracuje a pod.
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č.114/2021
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
K doložke vybraných vplyvov
V predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť povinné informácie v bode 8. Preskúmanie účelnosti a v bode 12. Zdroje tak, aby boli v súlade s požiadavkami upravenými v časti II. Obsahové požiadavky doložky v rámci Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.
Pripomienky boli akceptované a zapracované.
Komisia si dovoľuje upozorniť na potrebu úpravy 3.1.1 Súhrnnej tabuľky nákladov regulácie, z dôvodu, že kalkulačka vplyvov obsahovala chybu a automaticky zle vyplnila tabuľku nákladov analýzy vplyvov na PP.
Keďže sa jedná o transpozíciu, celkové náklady by sa mali objaviť v riadku „F“ namiesto v riadku „G“, kde by mala ostať nula. (Pripomienky akceptované, zapracované).
Komisia odporúča vo všeobecnej časti dôvodovej správy uviesť informáciu o všetkých vybraných vplyvoch predloženého návrhu podľa bodu 9.Vybrané vplyvy materiálu doložky vybraných vplyvov. (Pripomienka akceptovaná, doplnená).
Komisia žiada predkladateľa, aby okrem uvedenia transponovaného nariadenia uviedol v časti 7. Transpozícia práva Doložky vybraných vplyvov aj skutočnosť, či návrh nejde nad rámec minimálnej transpozičnej povinnosti - tzv. identifikácia efektu gold-platingu, a to najmä z hľadiska odôvodnenosti, resp. neodôvodnenosti jeho existencie v prípade jeho identifikácie. (Pripomienka akceptovaná, doplnená.)
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
V bode 7 sa upravuje Slovenskej obchodnej inšpekcii povinnosť vykonávať kontrolu zákazu sprístupňovania obmedzených prekurzorov výbušnín a zároveň sa jej pridáva povinnosť kontrolovať plnenie informačnej povinnosti podľa čl. 7 a čl. 9. Nariadenia 2019/1148. V doložke vybraných vplyvov sa však uvádza, že predmetný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. V tejto súvislosti je potrebné jednoznačne uviesť, či táto povinnosť nevyvolá zvýšené vplyvy na rozpočet tejto rozpočtovej organizácie MH SR. V prípade identifikácie negatívneho vplyvu je potrebné tento vplyv uviesť v analýze vplyvov na rozpočet a zabezpečiť v rámci záväzných limitov výdavkov rozpočtovej kapitoly MH SR na jednotlivé roky.
Taktiež je potrebné uviesť, či predkladateľ v súvislosti s úpravou sankcií za porušenie povinností v zmysle bodu 12 (zvýšenie sankcií až do výšky 50 000 eur) predpokladá aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy.
Upravené inak, stanovisko k pripomienkam bolo vysvetlené v položke č. 10 Poznámky.
Pripomienky boli akceptované, zapracované a doplnené.
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: