NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
811
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ....... 2022
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a regulovaných prekurzorov výbušnín“.
2. § 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Orgány štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín
Orgánmi štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín1) sú
a) Hlavný banský úrad,
b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo vnútra“),
c) obvodné banské úrady,
d) colné úrady.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Príloha I a Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013 (Ú. v. EÚ L 186, 11. 7. 2019).“.
3. § 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Hlavný banský úrad
(1) Hlavný banský úrad vo veciach prekurzorov výbušnín
a) riadi výkon štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín,
b) spolupracuje s Európskou komisiou a členskými štátmi Európskej únie a inými štátmi, ktoré zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore podľa osobitného predpisu,2)
c) zverejňuje na svojom webovom sídle informácie pre hospodárske subjekty3) v súlade s osobitným predpisom,4)
d) spracúva súhrnné správy a poskytuje ich Európskej Komisii.5)“.
(2) Látkové množstvo pre každý obmedzený prekurzor výbušnín, ktoré sa na účely tohto zákona bude považovať za nepatrné množstvo, ustanovuje príloha. Na účely posudzovania porušenia tohto zákona sa hľadí na každý obmedzený prekurzor výbušnín samostatne.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 5 znejú:
2) Čl. 5 ods. 4 a čl. 14 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
3) Čl. 3 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
4) Čl. 9 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
5) Čl. 19, čl. 20 ods. 3 a čl. 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1148.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 13 sa vypúšťajú.
4. V § 4 odsek 1 znie:
(1) Ministerstvo vnútra zhromažďuje a vyhodnocuje informácie o nahlasovaných podozrivých transakciách,14) zamietnutých podozrivých transakciách, významných stratách alebo krádežiach regulovaných prekurzorov výbušnín,15) ktoré mu poskytol hospodársky subjekt alebo profesionálny používateľ15a) podľa osobitného predpisu.15b) Podobné informácie prijíma od orgánov iných členských štátov Európskej únie, informácie takto získané poskytuje príslušným orgánom, vrátane orgánov iných členských štátov Európskej únie, pokiaľ je to nevyhnutné v záujme udržania bezpečnosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14 až 15b znejú:
14) Čl. 3 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
15) Čl. 3 ods. 13 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
15a) Čl. 3 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
15b) Čl. 8 ods. 3 a čl. 9 ods. 3 až 5 nariadenia (EÚ) 2019/1148.“.
5. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
16) Čl. 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/1148.“.
6. § 4 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Ministerstvo vnútra je oprávnené vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok pre sprístupňovanie obmedzených prekurzorov výbušnín.16a)
(4) Ministerstvo vnútra poskytuje hlavnému banskému úradu informácie potrebné na vypracovanie súhrnnej správy [§ 3 ods. 1 písm. d)].“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
16a) Čl. 3 ods. 12 nariadenia (EÚ) 2019/1148.“.
7. § 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Obvodný banský úrad
a)kontroluje dodržiavanie podmienok zákazu sprístupňovania obmedzených prekurzorov výbušnín16a) pri kontrole predaja alebo poskytovania služieb členom širokej verejnosti,17)
b)kontroluje dodržiavanie povinností hospodárskeho subjektu alebo profesionálneho používateľa, sprístupňujúceho regulované prekurzory výbušnín na online trhy podľa osobitného predpisu,18)
c)poskytuje hlavnému banskému úradu informácie potrebné na vypracovanie súhrnnej správy podľa [§ 3 ods. 1 písm. d)],
d)prejednáva správne delikty a ukladá pokuty podľa § 8 alebo § 9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17 a 18 znejú:
17) § 70 ods. 1 písm. a) zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18) Čl. 7 ods. 1 až 3, čl. 8 ods. 2 až 5 a čl. 9 nariadenia (EÚ) 2019/1148.“.
8. V § 6 ods. 1 sa za slovo „kontrolu“ vkladajú slová „dodržiavania zákazu“.
9. V § 6 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
10. V § 6 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
11. § 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:
㤠7
Práva a povinnosti hospodárskeho subjektu, profesionálneho používateľa a člena širokej verejnosti
(1) Hospodársky subjekt nesmie obmedzený prekurzor výbušniny sprístupniť alebo dovážať členom širokej verejnosti.22)
(2) Hospodársky subjekt vedie evidenciu nadobudnutých a spotrebovaných obmedzených prekurzorov výbušnín a uvedie na žiadosť správnych orgánov uvedených v § 2 písm. a) a c) bezodkladne informácie podľa osobitného predpisu.23)
(3) Hospodársky subjekt, ktorý sprístupňuje alebo používa23a) prekurzory výbušnín je povinný bezodkladne oznámiť kontaktnému miestu podľa § 4 ods. 2 podozrivú transakciu alebo pokus o ňu, zamietnutú podozrivú transakciu, stratu alebo krádež podľa osobitného predpisu.23b)
(4) Profesionálny používateľ je povinný preukázať hodnoverným spôsobom hospodárskemu subjektu, že prekurzor výbušnín, ktorý zamýšľa nadobudnúť od hospodárskeho subjektu je nevyhnutný na účely súvisiace s jeho obchodovaním, podnikaním alebo výkonom povolania vrátane poľnohospodárskej činnosti.23c) Za profesionálneho používateľa sa na účely tohto zákona považuje aj osoba, ktorá
nevykonáva podnikateľskú činnosť a ktorá nadobúda obmedzené prekurzory výbušnín na základe jej osobitného oprávnenia alebo odbornej spôsobilosti na účely výkonu jej osobitného oprávnenia.
(5) Profesionálny používateľ je povinný preukázať orgánom oprávneným vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok pre sprístupňovanie obmedzených prekurzorov výbušnín,16a) že obmedzené prekurzory výbušnín, ktoré nadobudol alebo zamýšľa nadobudnúť nevyhnutné na účely súvisiace s jeho obchodovaním, podnikaním alebo výkonom povolania vrátane poľnohospodárskej činnosti.
(6) Člen širokej verejnosti nesmie obmedzený prekurzor výbušnín držať alebo používať podľa tohto zákona a osobitného predpisu.23d)
(7) Člen širokej verejnosti alebo profesionálny používateľ je povinný podozrivú transakciu alebo pokus o ňu, zamietnutú podozrivú transakciu, stratu alebo krádež podľa osobitného predpisu vo vzťahu k regulovanému prekurzoru výbušnín bezodkladne oznámiť kontaktnému miestu podľa § 4 ods. 2.
§ 8
Iné správne delikty
(1)Obvodný banský úrad uloží pokutu od 500 eur do 20 000 eur hospodárskemu subjektu, ktorý
a)neposkytne požadované informácie príslušnému správnemu orgánu podľa § 2 písm. a) alebo písm. c),
b)neoznačí obmedzené prekurzory výbušnín alebo regulovaný prekurzor výbušnín podľa osobitného predpisu,24)
c)neuchováva záznam o vykonanej transakcii s obmedzeným prekurzorom výbušnín v ustanovenom rozsahu alebo počas určenej lehoty podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,23)
d)nezaistí alebo nepreukáže že zaistil, či jeho zamestnanci podieľajúci sa na predaji regulovaných prekurzorov výbušnín oboznámení s tým, ktoré z výrobkov, ktoré sprístupňujú, obsahujú regulované prekurzory výbušnín podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,25)
e)nezavedie náležité, vhodné a primerané postupy na odhaľovanie podozrivých transakcií podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,25a)
f)neoznámi kontaktnému miestu informácie podľa § 7 ods. 3 alebo
g)neoznámi kontaktnému miestu informácie o podozrivej transakcii alebo pokuse o ňu podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.25b)
(2)Obvodný banský úrad uloží pokutu od 5000 eur do 50 000 eur hospodárskemu subjektu vykonávajúcemu operácie na online trhoch,25c) ktorý
a)sprístupní obmedzené prekurzory výbušnín v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,23d)
b)neoverí, že potenciálny zákazník je profesionálnym používateľom alebo hospodárskym subjektom alebo jeho zamýšľané použitie je v súlade s jeho obchodovaním, podnikaním alebo výkonom povolania podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu 25d) alebo
c)neprijme opatrenia podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,25e)
(3)Obvodný banský úrad uloží pokutu od 500 eur do 50 000 eur profesionálnemu používateľovi, ktorý je právnickou osobou za porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 4 alebo ods. 5.
(4)Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť protiprávneho konania, spôsob, čas a následky protiprávneho konania.
(5)Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(6)Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(7) Na konanie o uložení pokuty za správny delikt sa vzťahuje správny poriadok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22 až 25e znejú:
Poznámky pod čiarou k odkazom 22 až 25f znejú:
22) Čl. 3 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
23) Čl. 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
23a) Čl. 3 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
23b) Čl. 9 ods. 1, 2, 4 a 5 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
23c) Čl. 3 ods. 14 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
23d) Čl. 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
24) Čl. 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
25) Čl. 7 ods. 2, čl. 5 až 9 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
25a) Čl. 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
25b) Čl. 9 ods. 1 a 4 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
25c) Čl. 3 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
25d) Čl. 8 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
25e) Čl. 8 ods. 5 a čl. 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/1148.“.
12. Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
26) Čl. 5 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2019/1148.“.
13.V § 9 ods. 2 sa slová „ministerstvo hospodárstva“ nahrádzajú slovami „obvodný banský úrad“.
14.V § 9 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Priestupku sa dopustí profesionálny používateľ, ktorý je fyzickou osobou, ak nesplní povinnosť podľa § 7 ods. 4 alebo ods. 5.
(4) Za priestupok podľa odseku 3 obvodný banský úrad uloží pokutu do 15 000 eur.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.
15. V § 9 odsek 6 znie:
„(6) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
16. § 9 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Na priestupky a ich prejedávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.“.
17. V § 10 odsek 2 znie:
„(2)Ak Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky alebo orgány ministerstva vnútra pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov28) zistia nesprávne zaobchádzanie s regulovanými prekurzormi výbušnín, túto skutočnosť bezodkladne oznámia obvodnému banskému úradu a kontaktnému miestu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
28) Napríklad § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, § 14 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.“.
18. § 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Spracovanie osobných údajov
Hospodársky subjekt a orgán štátnej správy podľa § 2 spracúvajú na účel kontroly oprávnenosti sprístupnenia obmedzených prekurzorov výbušnín profesionálnemu používateľovi alebo inému hospodárskemu subjektu osobné údaje29) v tomto rozsahu:
a)meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo identifikátor zahraničnej fyzickej osoby podľa zákona o e-Governmente,30) číslo dokladu totožnosti31) a adresa pobytu profesionálneho používateľa alebo iného hospodárskeho subjektu, ak je fyzickou osobou,
b)názov, adresa sídla alebo adresa miesta podnikania a identifikačné číslo organizácie profesionálneho používateľa alebo iného hospodárskeho subjektu, ak je fyzickou osobou podnikateľom,
c)meno a priezvisko fyzickej osoby oprávnenej konať v mene profesionálneho používateľa alebo iného hospodárskeho subjektu a názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo adresa miesta podnikania a identifikačné číslo organizácie profesionálneho používateľa alebo iného hospodárskeho subjektu, v mene ktorého táto fyzická osoba koná.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29 až 31 znejú:
29) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. L 119, 4.5.2016).
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
30) § 3 písm. n) prvý bod zákona o e-Governmente.
31) Čl. 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1148.“.
19. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2022
Člen širokej verejnosti, ktorý legálne nadobudol obmedzené prekurzory výbušnín do 30. apríla 2022 je povinný obmedzené prekurzory výbušnín scudziť hospodárskemu subjektu alebo zneškodniť podľa osobitného predpisu,32) oznámiť kontaktnému miestu podľa § 4 ods. 2 podozrivú transakciu alebo pokus o ňu, zamietnutú podozrivú transakciu, stratu alebo krádež obmedzených prekurzorov výbušnín do 30. júna 2022.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
32) Zákon č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákon č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z.,
zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č.335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z. , zákona č. 120/2015 Z. z , zákona č. 128/2015 Z. z. , zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z. , zákona č. 273/2015 Z. z. , zákona č. 387/2015 Z. z. , zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z. , zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z. , zákona č. 336/2017 Z. .z, zákona č. 17/2018 Z. z. , zákona č. 18/2018 Z. z. , zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z. , zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z. a zákona č. 378/2021 Z. z. sa mení takto:
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 154 písm. g) sa vypúšťajú slová „alebo jednorazového povolenia na dovoz obmedzených prekurzorov výbušnín podľa osobitného predpisu36u)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36u sa vypúšťa.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2022.
Príloha
k zákonu č. 262/2014 Z. z.
Látkové množstvo pre každý obmedzený prekurzor výbušnín, ktoré sa na účely tohto zákona považuje za nepatrné množstvo
Stĺpec 1
Systematický názov látky
Registračné číslo Chemical Abstract Service (CAS)
Stĺpec 2
Prahová hodnota koncentrácie vyjadrená hmotnostným zlomkom
[%]
Stĺpec 3
Látkové množstvo považované za nepatrné množstvo
[kmol]
Kyselina dusičná
7697-37-2
3,00 vo vzťahu k hmotnosti látky
0,160
Peroxid vodíka
7722-84-1
12,00 vo vzťahu k hmotnosti látky
0,150
Kyselina sírová
7664-93-9
15,00 vo vzťahu k hmotnosti látky
0,100
Nitrometán
75-52-5
16,00 vo vzťahu k hmotnosti látky
0,060
Dusičnan amónny
6484-52-2
16,00 obsah dusíka vo vzťahu k hmotnosti dusičnanu amónneho
0,070
Chlorečnan draselný
3811-04-9
40,00 vo vzťahu k hmotnosti látky
0,040
Chloristan draselný
7778-74-7
40,00 vo vzťahu k hmotnosti látky
0,040
Chlorečnan sodný
7775-09-9
40,00 vo vzťahu k hmotnosti látky
0,040
Chloristan sodný
7601-89-0
40,00 vo vzťahu k hmotnosti látky
0,040