NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2201/2021
1116
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 25. novembra 2021
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka, Milana Laurenčíka a Jozefa Pročka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 781) prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a
Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C.u r č u j e
ako gestorský Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 28. januára 2022 a v gestorskom výboredo 31. januára 2022.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Monika K a v e c k á v. r.
Magdaléna S u l a n o v á v. r.