NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1782/2021
1093
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. novembra 2021
k vládnemu návrhu zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o Komore geodetov a kartografov, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Monika K a v e c k á v. r.
Magdaléna S u l a n o v á v. r.