1
zo 14. decembra 2021
o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Tento zákon ustanovuje
a)kategorizáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti1) (ďalej len „ústavná starostlivosť“),
b)podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti,
c)podmienky pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc (ďalej len „sieť“),
d)kategorizáciu nemocníc,2)
e)vyhodnotenie siete,
f)konania pri kategorizácii nemocníc,
g)povinnosti zdravotnej poisťovne pri kategorizácii ústavnej starostlivosti a pri vedení zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zoznam čakajúcich poistencov“),
h)povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo povolenia na prevádzkovanie špecializovanej nemocnice3) (ďalej len „prevádzkovateľ nemocnice“) pri kategorizácii nemocníc a pri zozname čakajúcich poistencov,
i)správne delikty.
1) § 9 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) § 11 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. g) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2
§ 2
(1)Medicínska služba je ústavná starostlivosť uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia poskytnutá poistencovi počas pobytu v nemocnici, zoskupená podľa zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín4) (ďalej len „klasifikačný systém“) kódov chorôb, iných charakteristík poskytnutej zdravotnej starostlivosti, alebo iných charakteristík poistenca. Medicínska služba môže mať rôzne úrovne a rozdeľuje sa na povinnú medicínsku službu a nepovinnú medicínsku službu. Úroveň medicínskej služby je ustanovená kategorizáciou ústavnej starostlivosti ako minimálna úroveň medicínskeho programu (ďalej len „program“), v rámci ktorého je možné medicínsku službu poskytovať, a ustanovuje sa osobitne pre deti a osobitne pre dospelých.
(2)Poistencom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba verejne zdravotne poistená podľa osobitného zákona5) a fyzická osoba poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len „členský štát”).
(3)Program je zoskupenie vecne súvisiacich medicínskych služieb, môže mať rôzne úrovne a rozdeľuje sa na povinný program, nepovinný program a doplnkový program. Úroveň programu je ustanovená kategorizáciou ústavnej starostlivosti. Rozsah poskytovanej ústavnej starostlivosti programu príslušnej úrovne je určený zoznamom medicínskych služieb zaradených do programu, ktoré majú určenú rovnakú alebo nižšiu úroveň medicínskej služby.
(4)Programový profil je rozsah poskytovania ústavnej starostlivosti ustanovený kategorizáciou ústavnej starostlivosti pre každú úroveň nemocnice a tvorí ho zoznam povinných programov, nepovinných programov a doplnkových programov a ich úrovní.
(5)Potreba ústavnej starostlivosti je celkový objem medicínskych služieb, ktorými sa zabezpečí predpokladaná ústavná starostlivosť pre poistencov príslušného územia. Potreba ústavnej starostlivosti je určená počtom poskytnutých medicínskych služieb v nemocniciach uvedených v zozname kategorizovaných nemocníc podľa § 11 a u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktorý uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti6) a ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť, pre ktorú bol kategorizáciou ústavnej starostlivosti ustanovený minimálny počet medicínskych služieb (ďalej len „poskytovateľ jednodňovej zdravotnej starostlivosti“), v predchádzajúcom roku pre každý program v programovom profile navýšeným o počet poistencov zaradených v zozname čakajúcich poistencov 40), so zohľadnením prípadnej krízovej situácie v predchádzajúcom kalendárnom roku, ako aj predpokladanej budúcej potreby ústavnej starostlivosti ovplyvnenej vývojom v demografii, chorobnosti a liečebných postupoch. Krízová situácia na účely toho zákona je
4) § 79 ods. 10 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5) § 3 ods. 1 4, § 9 ods. 2 a § 9h ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6) § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3
výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia vyhlásené vládou Slovenskej republiky.7)
(6)Podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podmienky ustanovené kategorizáciou ústavnej starostlivosti 4 ods. 3), ktoré musí spĺňať prevádzkovateľ nemocnice pri poskytovaní programov v nemocnici.
(7)Časová dostupnosť ústavnej starostlivosti je maximálny čas určený v dňoch medzi indikáciou poskytnutia medicínskej služby lekárom zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti8) a poskytnutím medicínskej služby v nemocnici.
(8)Plánovanou zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „plánovaná starostlivosť“) sa na účely tohto zákona rozumie poskytnutie medicínskej služby, pre ktorú je kategorizáciou ústavnej starostlivosti určená časová dostupnosť ústavnej starostlivosti, ktorej poskytnutie je z dôvodu verejného záujmu potrebné plánovať tak, aby poistencom k nej bol zabezpečený dostatočný, trvalý a vyvážený prístup.
(9)Lehota plánovanej starostlivosti je lehota určená lekárom, ktorý indikoval plánovanú starostlivosť, a ktorá musí vychádzať z objektívneho lekárskeho posúdenia zdravotného stavu poistenca v čase indikácie, jeho anamnézy a pravdepodobného priebehu jeho choroby, bolestivosti alebo povahy jeho ochorenia a kapacitných možností zdravotníckeho zariadenia. Lehota plánovanej starostlivosti v rámci liečebného postupu musí predstavovať medicínsky prijateľnú dobu s ohľadom na zdravotný stav a klinické potreby pacienta a nesmie prekročiť časovú dostupnosť ústavnej starostlivosti určenú pre túto medicínsku službu. Lehota plánovanej starostlivosti sa zapisuje do zdravotnej dokumentácie poistenca. Lehota plánovanej starostlivosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni indikácie plánovanej starostlivosti lekárom zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti.8)
(10)Sieť tvoria nemocnice uvedené v zozname kategorizovaných nemocníc podľa § 11.
(11)Podmienky pre tvorbu siete podmienky ustanovené týmto zákonom 8), na základe ktorých Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) rozhoduje o zaradení nemocnice do siete.
(12) Geografická dostupnosť ústavnej starostlivosti je vzdialenosť z miesta prechodného pobytu poistenca, a ak ho poistenec nemá, tak z miesta jeho trvalého pobytu , do najbližšej nemocnice príslušnej úrovne vyjadrená časom dojazdu. Časom dojazdu sa na účely tohto zákona rozumie čas v minútach zaokrúhlený na dve desatinné miesta, ktorý zodpovedá efektívnej dostupnosti miesta poskytovania ústavnej starostlivosti minimálne pre 90 % populácie v spádovom území motorovým vozidlom rýchlosťou jazdy, ktorá je primeraná typu pozemnej komunikácie a je v súlade s osobitnými predpismi.9)
7) Čl. 4 a 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
§ 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
8) § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. .
9) Napríklad zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4
(13) Spádové územie nemocnice na účely tohto zákona je časť územia Slovenskej republiky, v ktorom sa nachádza pevný bod a je tvorené obcami, pre ktoré je nemocnica najbližšou nemocnicou danej úrovne. Pevný bod na účely tohto zákona je mesto alebo obec, kde sa nachádza nemocnica.
(14) Nemocnica zaradená do siete je nemocnica, ktorá poskytuje ústavnú starostlivosť v rozsahu vymedzenom programovým profilom ustanovenej úrovne a ktorá bola rozhodnutím ministerstva zdravotníctva zaradená do siete.
(15) Úrovne nemocníc, úrovne programov a úrovne medicínskych služieb V. úroveň, IV. úroveň, III. úroveň, II. úroveň a I. úroveň; V. úroveň predstavuje najvyššiu úroveň a I. úroveň predstavuje najnižšiu úroveň.
(16) Podmienené zaradenie je zaradenie nemocnice do siete, pri ktorom je stanovené prechodné obdobie, počas ktorého musí prevádzkovateľ nemocnice v nemocnici podmienene zaradenej do siete preukázať plnenie podmienok kategorizácie ústavnej starostlivosti.
(17) Povinný program je program, ktorý musí poskytovať prevádzkovateľ nemocnice v nemocnici zaradenej do siete v rozsahu vymedzenom programovým profilom pre stanovenú úroveň nemocnice.
(18) Nepovinný program je program, ktorý môže poskytovať prevádzkovateľ nemocnice v nemocnici v rozsahu vymedzenom programovým profilom pre stanovenú úroveň nemocnice.
(19) Doplnkový program je program rovnakej úrovne alebo program vyššej úrovne, ktorý môže poskytovať prevádzkovateľ nemocnice v nemocnici zaradenej do siete a o ktorého poskytovaní rozhodlo ministerstvo zdravotníctva.
(20) Hlavná nemocnica je nemocnica zaradená do siete, ktorá v spolupráci s partnerskou nemocnicou plní celý rozsah povinných programov v rámci programového profilu.
(21) Partnerská nemocnica je nemocnica, ktorá dopĺňa celý rozsah povinných programov v rámci programového profilu hlavnej nemocnice.
§ 3
Pôsobnosť ministerstva zdravotníctva
(1)Ministerstvo zdravotníctva
a)v rámci kategorizácie ústavnej starostlivosti
1. riadi a odborne usmerňuje činnosti spojené s kategorizáciou ústavnej starostlivosti,
2. zisťuje presne a úplne skutočný stav veci a na ten účel si obstaráva potrebné podklady na rozhodovanie,
b)pri kategorizácii nemocníc vydáva v prvom stupni rozhodnutia v konaniach pri kategorizácii nemocníc
1.o podmienenom zaradení nemocnice do siete,
2.o podmienenom zvýšení úrovne nemocnice zaradenej do siete,
3.o podmienenom poskytovaní doplnkového programu,
4.o riadnom zaradení nemocnice do siete,
5.o riadnom zvýšení úrovne nemocnice zaradenej do siete,
5
6.o riadnom poskytovaní doplnkového programu,
7.o zmene údajov o mieste prevádzkovania, o počte lôžok a o rozdelení povinných programov medzi hlavnou nemocnicou a partnerskou nemocnicou,
8.o znížení úrovne nemocnice zaradenej do siete,
9.o zrušení doplnkového programu,
10.o vyradení nemocnice zo siete,
c)zverejňuje na svojom webovom sídle
1.rozhodnutia podľa § 31 a § 36 na účely kategorizácie ústavnej starostlivosti 4), vyhodnotenia siete 9) a kategorizácie nemocníc 10); osobné údaje v rozhodnutiach sa nezverejňujú,
2.žiadosti účastníkov konania pri kategorizácii nemocníc podľa § 12 14 na účely kategorizácie ústavnej starostlivosti 4), vyhodnotenia siete 9) a kategorizácie nemocníc (§ 10); osobné údaje v žiadostiach sa nezverejňujú,
3.námietky účastníkov konania podľa § 33 ods. 3 na účel kategorizácie nemocníc 10); osobné údaje v námietkach sa nezverejňujú,
4.štruktúru údajov od zdravotných poisťovní podľa § 39 ods. 2 a § 40 ods. 14,
5.výsledky vyhodnotenia siete podľa § 9,
6.zoznam kategorizovaných nemocníc podľa § 11,
7.mená a priezviská členov orgánov podľa odseku 2 písm. a),
8.odborné stanovisko Kategorizačnej komisie pre ústavnú zdravotnú starostlivosť (ďalej len „kategorizačná komisia pre ústavnú starostlivosť“) podľa § 4 ods. 7,
9.odborné posúdenie Komisie pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc (ďalej len „komisia pre tvorbu siete“) podľa odseku 4,
10.stanovisko k námietkam Rady pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc (ďalej len „rada pre tvorbu siete“) podľa odseku 5,
11. informácie o vylúčení členov orgánov podľa odseku 2 písm. a),
12.rozhodnutia ministra zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister zdravotníctva“) o vylúčení člena orgánu podľa odseku 2 písm. a) spolu s odôvodnením,
13.rozhodnutia ministra zdravotníctva o odvolaní člena orgánu podľa odseku 2 písm. a) spolu s odôvodnením,
d)spracúva údaje podľa osobitného zákona10) na účely tohto zákona.
(2)Minister zdravotníctva
a)zriadi
1.pre kategorizáciu ústavnej starostlivosti kategorizačnú komisiu pre ústavnú starostlivosť,
2.pre konania pri kategorizácii nemocníc v prvom stupni komisiu pre tvorbu siete,
3.pre konanie o námietkach pri kategorizácii nemocníc v druhom stupni radu pre tvorbu siete,
b)môže zriadiť odborné pracovné skupiny na vypracúvanie odborných podkladov pre orgán podľa písmena a) druhého bodu,
c)zbavuje povinnosti zachovávať mlčanlivosť člena orgánov podľa písmena a),
d)rozhoduje v konaniach pri kategorizácii nemocníc
1.o námietkach,
2.o preskúmaní rozhodnutia mimo konania o námietkach.
10) § 79 ods. 1 písm. zb) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6
(3)Kategorizačná komisia pre ústavnú starostlivosť trinásť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva tak, aby v jej zložení boli zastúpení
a)traja členovia navrhnutí ministerstvom zdravotníctva,
b)traja členovia navrhnutí zdravotnými poisťovňami,
c)traja členovia navrhnutí odbornými spoločnosťami podľa špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore zaraďovanej ústavnej starostlivosti do programov,
d)dvaja členovia navrhnutí združeniami zastupujúcimi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
e)jeden člen navrhnutý neziskovou pacientskou organizáciou združujúcou pacientske organizácie,
f)jeden člen navrhnutý Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“).
(4)Komisia pre tvorbu siete predkladá ministerstvu zdravotníctva písomné odborné posúdenie v konaniach pri kategorizácii nemocníc a pri vyhodnotení siete podľa § 9, ktoré obsahuje odborné posúdenie veci s odôvodnením podľa podmienok ustanovených týmto zákonom. Odborné posúdenie je pre ministerstvo zdravotníctva záväzné. Odborné posúdenie je schválené na základe hlasovania, na ktorom sa zhodla nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Odborné posúdenie sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva zdravotníctva. V odbornom posúdení komisie pre tvorbu siete sa uvedú mená a priezviská jej členov, ktorí sa na odbornom posúdení veci zúčastnili. Člen komisie pre tvorbu siete, ktorý nesúhlasí s odporúčaním väčšiny jej členov, je povinný pripojiť svoje rozdielne stanovisko spolu s odôvodnením k tomuto odbornému posúdeniu.
(5)Rada pre tvorbu siete predkladá ministrovi zdravotníctva písomné stanovisko k námietkam podaným účastníkmi konania. Stanovisko k námietkam je schválené na základe hlasovania, na ktorom sa zhodla trojpätinová väčšina všetkých členov rady pre tvorbu siete. Stanovisko k námietkam sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva zdravotníctva. V stanovisku k námietkam sa uvedú mená a priezviská jej členov, ktorí sa na schvaľovaní stanoviska k námietkam zúčastnili. Člen rady pre tvorbu siete, ktorý nesúhlasí so stanoviskom k námietkam väčšiny jej členov, je povinný pripojiť svoje rozdielne stanovisko k tomuto stanovisku k námietkam.
(6)Každý z orgánov podľa odseku 2 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu deväť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva tak, aby v jeho zložení boli zastúpení
a)jeden člen navrhnutý ministerstvom zdravotníctva,
b)traja členovia navrhnutí zdravotnými poisťovňami,
c)dvaja členovia navrhnutí združeniami zastupujúcimi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
d)jeden člen navrhnutý vyššími územnými celkami,
e)jeden člen navrhnutý neziskovou pacientskou organizáciou združujúcou pacientske organizácie,
f)jeden člen navrhnutý úradom pre dohľad.
(7)Funkcia člena komisie pre tvorbu siete nie je zlučiteľná s funkciou člena rady pre tvorbu siete. Podrobnosti o vymenúvaní a odvolávaní členov orgánov podľa odseku 2 písm. a) a ich činnosti upravia štatúty, ktoré schvaľuje minister zdravotníctva. Orgány podľa odseku 2 písm. a) si môžu zriaďovať pracovné skupiny.
7
(8)Člen orgánu podľa odseku 2 písm. a) je povinný dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s jeho členstvom v orgáne, ak nie je tejto povinnosti zbavený ministrom zdravotníctva. Povinnosť mlčanlivosti trvá počas členstva v orgáne a rok od zániku členstva v orgáne.
§ 4
Kategorizácia ústavnej starostlivosti
(1)O zaradení ústavnej starostlivosti do medicínskych služieb a ich úrovní, o zaradení medicínskych služieb do programov a ich úrovní, o programových profiloch pre každú úroveň nemocnice a o podmienkach kategorizácie ústavnej starostlivosti rozhoduje ministerstvo zdravotníctva kategorizáciou ústavnej starostlivosti na základe záväzného odborného stanoviska kategorizačnej komisie pre ústavnú starostlivosť.
(2)Kategorizáciou ústavnej starostlivosti ministerstvo zdravotníctva
a)ustanoví
1.programový profil pre každú úroveň nemocnice,
2.spôsob určenia medicínskej služby,
3.zoznam medicínskych služieb, a pre každú medicínsku službu zaradenie medicínskej služby do programu, úroveň medicínskej služby a označenie, či je medicínska služba povinná, nepovinná alebo doplnková,
4.indikátory kvality pre ústavnú starostlivosť a ich cieľové hodnoty,
5.časovú dostupnosť ústavnej starostlivosti; časová dostupnosť ústavnej starostlivosti sa nesmie stanoviť pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť,
b)môže ustanoviť pre každý program
1.špeciálne personálne zabezpečenie, ktoré rozširuje personálne zabezpečenie podľa osobitného predpisu11) (ďalej len „špeciálne personálne zabezpečenie“),
2.špeciálne materiálno-technické vybavenie, ktoré rozširuje minimálne materiálne-technické vybavenie podľa osobitného predpisu11) (ďalej len „špeciálne materiálno-technické vybavenie“),
3.iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici poskytovať súčasne,
c)môže ustanoviť pre každú medicínsku službu
1.minimálny počet medicínskych služieb, ktoré sa musia v nemocnici alebo u poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti vykonať alebo ktoré musí lekár vykonať v kalendárnom roku,
2.indikačné kritériá pre poskytovanie ústavnej starostlivosti v nemocnici (ďalej len „hospitalizácia),
3.podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie,
4.podmienky pre prepustenie poistenca z hospitalizácie,
5.podmienky pre prepravu poistenca medzi nemocnicami,
6.indikátory kvality pre ústavnú starostlivosť a ich cieľové hodnoty,
7.špeciálne personálne zabezpečenie,
8.špeciálne materiálno-technické vybavenie,
9.iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať.
11) § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8
(3)Podmienkami kategorizácie ústavnej starostlivosti sú
a)poskytovanie všetkých povinných programov a doplnkových programov v rozsahu programového profilu,
b)poskytovanie všetkých povinných medicínskych služieb v rozsahu povinných programov a doplnkových programov,
c)splnenie podmienok v rozsahu
1. odseku 2 písm. a) štvrtého bodu a
2. odseku 2 písm. b), ak boli ustanovené kategorizáciou ústavnej starostlivosti a
3. odseku 2 písm. c), ak boli ustanovené kategorizáciou ústavnej starostlivosti.
(4)Ministerstvo zdravotníctva môže kategorizáciou ústavnej starostlivosti ustanoviť prechodné obdobie na splnenie podmienok kategorizácie ústavnej starostlivosti. Prechodné obdobie na splnenie podmienok kategorizácie ústavnej starostlivosti pre rozšírenie rozsahu povinných programov v programovom profile úrovne, rozšírenie rozsahu povinných medicínskych služieb, rozšírenie rozsahu špeciálneho personálneho zabezpečenia a rozšírenie rozsahu špeciálneho materiálno-technického vybavenia nesmie byť kratšie ako 12 mesiacov.
(5)Návrh na zmeny kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa odseku 2 môžu zaslať zdravotné poisťovne, komory,12) odborné spoločnosti v zdravotníctve, združenia zastupujúce poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pacientske organizácie alebo úrad pre dohľad ministerstvu zdravotníctva každoročne do 31. marca v elektronicky spracovateľnej podobe podľa štruktúry zverejnenej na webovom sídle ministerstva zdravotníctva. Návrh na zmeny kategorizácie ústavnej starostlivosti môže vypracovať aj ministerstvo zdravotníctva.
(6)Ministerstvo zdravotníctva predloží zosumarizované návrhy podľa odseku 5 v elektronicky spracovateľnej podobe kategorizačnej komisii pre ústavnú starostlivosť každoročne do 30. apríla.
(7)Kategorizačná komisia pre ústavnú starostlivosť pripraví odborné stanovisko a spôsob zapracovania zmien do kategorizácie ústavnej starostlivosti. Odborné stanovisko je pre ministerstvo zdravotníctva záväzné. Kategorizačná komisia pre ústavnú starostlivosť zašle odborné stanovisko ministerstvu zdravotníctva v elektronicky spracovateľnej podobe každoročne do 15. augusta, za účelom vydania všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 44 ods. 2. Odborné stanovisko ministerstvo zdravotníctva bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle.
§ 5
Medicínska služba
(1)Spôsob určenia medicínskej služby sa kategorizáciou ústavnej starostlivosti ustanoví na základe
a)poskytnutého zdravotného výkonu zo zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém,
12) § 43 až 47h zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9
b)poskytnutého zdravotného výkonu v zariadení na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,13)
c)hlavnej choroby a vedľajšej choroby poistenca,
d)veku poistenca,
e)hmotnosti poistenca pri prijatí na hospitalizáciu, ak ide o dieťa do jedného roku veku,
f)ďalších údajov o poskytnutej ústavnej starostlivosti vykázaných pre klasifikačný systém.
(2)Úroveň medicínskej služby sa ustanoví s prihliadnutím na
a)skutočnosť, či je medicínska služba neodkladnou zdravotnou starostlivosťou,14)
b)medicínsku náročnosť medicínskej služby vyjadrenú špecializáciou lekára, dĺžkou jeho odbornej praxe a mierou potrebnej zručnosti pri poskytovaní medicínskej služby,
c)potrebu ústavnej starostlivosti (§ 2 ods. 5),
d)finančnú udržateľnosť a finančnú náročnosť na špeciálne personálne zabezpečenie a špeciálne materiálno-technické vybavenie pri zohľadnení efektívneho hospodárenia s prostriedkami verejného zdravotného poistenia,
e)potrebný rozsah inej zdravotnej starostlivosti, ktorý sa musí v nemocnici poskytovať súčasne.
§ 6
Programový profil
Ministerstvo zdravotníctva kategorizáciou ústavnej starostlivosti ustanoví pre každú úroveň nemocnice programový profil, ktorý obsahuje zoznam
a)povinných programov a ich úrovní,
b)možných nepovinných programov a ich úrovní,
c)možných doplnkových programov a ich úrovní; o vykonávanie doplnkových programov musí prevádzkovateľ nemocnice požiadať ministerstvo zdravotníctva (§ 12).
§ 7
Úrovne nemocníc
(1) Nemocnice sa podľa poskytovania programových profilov rozdeľujú na nemocnice
a) V. úrovne,
b) IV. úrovne,
c) III. úrovne,
d) II. úrovne,
e) I. úrovne.
(2) V nemocnici V. úrovne sa vykonávajú povinné programy ustanovené kategorizáciou ústavnej starostlivosti pre nemocnicu V. úrovne a povinné programy ustanovené kategorizáciou ústavnej starostlivosti pre nemocnice podľa odseku 1 písm. b) e). Nemocnica V. úrovne môže vykonávať doplnkový program, ktorý bol ustanovený kategorizáciou ústavnej starostlivosti pre nemocnicu V. úrovne, za podmienok ustanovených v § 6 písm. c).
(3) V nemocnici IV. úrovne sa vykonávajú povinné programy ustanovené kategorizáciou ústavnej starostlivosti pre nemocnicu IV. úrovne a povinné programy ustanovené kategorizáciou ústavnej starostlivosti pre nemocnice podľa odseku 1 písm. c) e). Nemocnica
13) § 7 ods. 3 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14) § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10
IV. úrovne môže vykonávať doplnkový program, ktorý bol ustanovený kategorizáciou ústavnej starostlivosti pre nemocnicu IV. úrovne, za podmienok ustanovených v § 6 písm. c).
(4) V nemocnici III. úrovne sa vykonávajú povinné programy ustanovené kategorizáciou ústavnej starostlivosti pre nemocnicu III. úrovne a povinné programy ustanovené kategorizáciou ústavnej starostlivosti pre nemocnice podľa odseku 1 písm. d) a e). Nemocnica III. úrovne môže vykonávať doplnkový program, ktorý bol ustanovený kategorizáciou ústavnej starostlivosti pre nemocnicu III. úrovne, za podmienok ustanovených v § 6 písm. c).
(5) V nemocnici II. úrovne sa vykonávajú povinné programy ustanovené kategorizáciou ústavnej starostlivosti pre nemocnicu II. úrovne a povinné programy ustanovené kategorizáciou ústavnej starostlivosti pre nemocnice podľa odseku 1 písm. e). Nemocnica II. úrovne môže vykonávať doplnkový program, ktorý bol ustanovený kategorizáciou ústavnej starostlivosti pre nemocnicu II. úrovne, za podmienok ustanovených v § 6 písm. c).
(6) V nemocnici I. úrovne sa vykonávajú povinné programy ustanovené kategorizáciou ústavnej starostlivosti pre nemocnicu I. úrovne. Nemocnica I. úrovne môže vykonávať doplnkový program, ktorý bol ustanovený kategorizáciou ústavnej starostlivosti pre nemocnicu I. úrovne, za podmienok ustanovených v § 6 písm. c).
§ 8
Podmienky pre tvorbu siete
(1)Podmienky pre tvorbu siete sú
a)geografická dostupnosť ústavnej starostlivosti,
b)počet poistencov v spádovom území nemocnice,
c)minimálny počet lôžok.15)
(2)Sieť nemocníc V. úrovne tvoria nemocnice V. úrovne, ktoré plnia podmienky pre tvorbu siete takto:
a)najmenej 90 % poistencov čas dojazdu do nemocnice V. úrovne do 300 minút a najviac 1,5 % poistencov má čas dojazdu do nemocnice V. úrovne nad 350 minút,
b)každá nemocnica V. úrovne počet poistencov v spádovom území najmenej 5 000 000 poistencov,
c)súčet lôžok v nemocniciach V. úrovne je vyšší ako minimálny počet lôžok pre V. úroveň ustanovený osobitným predpisom.15)
(3)Sieť nemocníc IV. úrovne tvoria nemocnice IV. úrovne alebo vyššej úrovne, ktoré plnia podmienky pre tvorbu siete takto:
a)najmenej 90 % poistencov čas dojazdu do nemocnice IV. úrovne alebo vyššej úrovne do 90 minút a najviac 1,5 % poistencov čas dojazdu do nemocnice IV. úrovne alebo vyššej úrovne nad 120 minút,
b)každá nemocnica IV. úrovne alebo vyššej úrovne počet poistencov v spádovom území najmenej 1 400 000 poistencov a najviac 2 000 000 poistencov,
c)súčet lôžok v nemocniciach IV. úrovne alebo vyššej úrovne je vyšší ako minimálny počet lôžok pre IV. úroveň ustanovený osobitným predpisom.15)
15) Príloha č. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
11
(4)Sieť nemocníc III. úrovne tvoria nemocnice III. úrovne alebo vyššej úrovne, ktoré plnia podmienky pre tvorbu siete takto:
a)najmenej 90 % poistencov čas dojazdu do nemocnice III. úrovne alebo vyššej úrovne do 60 minút a najviac 1,5 % poistencov čas dojazdu do nemocnice III. úrovne alebo vyššej úrovne nad 90 minút,
b)každá nemocnica III. úrovne alebo vyššej úrovne počet poistencov v spádovom území najmenej 450 000 poistencov a najviac 900 000 poistencov,
c)súčet lôžok v nemocniciach III. úrovne alebo vyššej úrovne je vyšší ako minimálny počet lôžok pre III. úroveň ustanovený osobitným predpisom.15)
(5)Sieť nemocníc II. úrovne tvoria nemocnice II. úrovne alebo vyššej úrovne, ktoré plnia podmienky pre tvorbu siete takto:
a)najmenej 90 % poistencov čas dojazdu do nemocnice II. úrovne alebo vyššej úrovne do 30 minút a najviac 1,5 % poistencov čas dojazdu do nemocnice II. úrovne alebo vyššej úrovne nad 45 minút,
b)každá nemocnica II. úrovne alebo vyššej úrovne počet poistencov v spádovom území najmenej 100 000 poistencov a najviac 220 000 poistencov, ak odseky 6 8 neustanovujú inak,
c)súčet lôžok v nemocniciach II. úrovne alebo vyššej úrovne je vyšší ako minimálny počet lôžok pre II. úroveň ustanovený osobitným predpisom.15)
(6)Ak sa do siete nemocníc II. úrovne zaraďuje nemocnica III. úrovne alebo vyššej úrovne, tak počet poistencov v jej spádovom území môže byť aj viac ako 220 000 poistencov.
(7)Ak by sieť nemocníc II. úrovne vytvorená podľa odseku 5 alebo odseku 6 viedla k tomu, že by čas dojazdu pre niektorý okres presiahol 35 minút, tak sa do siete nemocníc II. úrovne zaradí aj nemocnica, ktorá počet poistencov v spádovom území menej ako 100 000 poistencov, ale najmenej 75 000 poistencov, a ktorej zaradením klesne čas dojazdu v tomto okrese pod 35 minút.
(8)Ak by sieť nemocníc II. úrovne vytvorená podľa odsekov 5 až 7 viedla k tomu, že by čas dojazdu pre niektorý okres presiahol 45 minút, tak sa do siete nemocníc II. úrovne zaradí aj nemocnica, ktorá počet poistencov v spádovom území menej ako 75 000 poistencov a ktorej zaradením klesne čas dojazdu v tomto okrese pod 45 minút.
§ 9
Vyhodnotenie siete
(1)Vyhodnotením siete sa rozumie vyhodnotenie splnenia podmienok pre tvorbu siete, vyhodnotenie splnenia podmienok kategorizácie ústavnej starostlivosti nemocnicami zaradenými do siete a zistenie potreby ústavnej starostlivosti. Vyhodnotenie siete vykoná ministerstvo zdravotníctva každoročne do 31. júla z údajov podľa § 3 ods. 1 písm. d), § 37 a 39 za predchádzajúci kalendárny rok.
(2)Ak kategorizácia ústavnej starostlivosti určila minimálne počty medicínskych služieb a v predchádzajúcom kalendárnom roku nastala krízová situácia, minimálne počty medicínskych služieb na účel vyhodnotenia siete sa znižujú o percento, ktoré zodpovedá percentu dní z predchádzajúceho kalendárneho roka, počas ktorých bola krízová situácia.
12
(3)Ak prevádzkovateľ nemocnice prevádzkuje aj zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti a v nemocnici a v zariadení na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa poskytuje zdravotná starostlivosť, pre ktorú bol kategorizáciou ústavnej starostlivosti ustanovený minimálny počet medicínskych služieb, medicínske služby sa na účel vyhodnotenia siete sčítavajú.
(4)Ministerstvo zdravotníctva vyhotoví návrh vyhodnotenia siete z údajov podľa § 37 a 39 na základe metodiky vyhodnotenia siete podľa § 44 ods. 1 písm. a) a zašle ho komisii pre tvorbu siete každoročne do 15. júna, ktorá výsledky vyhodnotenia siete odborne posúdi a svoje odborné posúdenie zašle ministerstvu zdravotníctva každoročne do 15. júla.
(5)Výsledky vyhodnotenia siete ministerstvo zdravotníctva zverejní na svojom webovom sídle každoročne do 31. júla v elektronicky spracovateľnej podobe v rozsahu
a)pre každú úroveň
1.vyhodnotenie geografickej dostupnosti ústavnej starostlivosti,
2.vyhodnotenie veľkosti spádového územia pre každú nemocnicu zaradenú do siete,
3.vyhodnotenie zabezpečenia minimálneho počtu lôžok v sieti,
4.vyhodnotenie plnenia verejného záujmu v nemocnici podľa § 10 ods. 4,
5.potreba ústavnej starostlivosti,
b)pre každú nemocnicu
1.názov nemocnice a jej identifikačné číslo,
2.miesto jej prevádzkovania, v ktorom sa poskytuje ústavná starostlivosť,
3.úroveň nemocnice podľa § 7,
4.zoznam partnerských nemocníc, ak s takými nemocnica plní programový profil,
5.počet bodov, ktoré nemocnica dosiahla v každom povinnom programe,
6.počet bodov, ktoré nemocnica dosiahla v každom doplnkovom programe, ak taký vykonáva,
7.počet bodov, ktoré nemocnica dosiahla v každom nepovinnom programe, ak taký vykonáva,
8.vyhodnotenie minimálneho počtu medicínskych služieb, ak bol ustanovený kategorizáciou ústavnej starostlivosti,
9.vyhodnotenie časovej dostupnosti ústavnej starostlivosti, ak bola ustanovená kategorizáciou ústavnej starostlivosti,
10.vyhodnotenie indikátorov kvality pre ústavnú starostlivosť,
11.vyhodnotenie plnenia programového profilu,
12.celkové vyhodnotenie plnenia podmienok kategorizácie ústavnej starostlivosti,
13.zoznam zistených nedostatkov,
14.lehota na odstránenie zistených nedostatkov.
§ 10
Kategorizácia nemocníc
(1)Pri kategorizácii nemocnice ministerstvo zdravotníctva rozhoduje
a)o podmienenom zaradení nemocnice do siete,
b)o riadnom zaradení nemocnice do siete,
c)o úrovni nemocnice podľa § 7,
d)o poskytovaní doplnkových programov,
e)o minimálnom počte lôžok, ktoré sa musia v nemocnici zaradenej do siete zabezpečiť,
13
f)o vykonávaní povinných programov v rámci programového profilu v spolupráci medzi hlavnou nemocnicou a partnerskou nemocnicou,
g)o lehote na splnenie podmienok pre riadne zaradenie nemocnice do siete, ak sa rozhoduje o podmienenom zaradení nemocnice.
(2)Ministerstvo zdravotníctva podmienene zaradí nemocnicu do siete a podmienene určí úroveň nemocnice, ak sú splnené
a)podmienky pre tvorbu siete a
b)predpoklady na poskytovanie povinných programov v rámci programového profilu, ktorými
1.prevádzkovateľ nemocnice povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice,3)
2.prevádzkovateľ nemocnice špeciálne personálne zabezpečenie prislúchajúce k programovému profilu, ktorý bude nemocnica vykonávať,
3.prevádzkovateľ nemocnice špeciálne materiálno-technické vybavenie prislúchajúce k programovému profilu, ktorý bude nemocnica vykonávať.
(3)Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o riadnom zaradení nemocnice do siete a riadne určí úroveň nemocnice, ak
a)sú splnené podmienky pre tvorbu siete a
b)nemocnica splnila v rámci vyhodnotenia siete podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti.
(4)Ministerstvo zdravotníctva zaradí nemocnicu do siete aj v prípade, ak nie splnené podmienky pre tvorbu siete a nemocnica plní verejný záujem
a)pri zabezpečovaní ochrany ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, a jej zriaďovateľom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, alebo
b)obrany Slovenskej republiky, a jej zriaďovateľom je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, alebo
c)zabezpečenia ústavnej starostlivosti pre obvinených a odsúdených a jej zriaďovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
(5)Ministerstvo zdravotníctva určí nemocnici podľa odseku 4 úroveň nemocnice 7), pre ktorú nemocnica plní všetky povinné programy, a zároveň jej povolí poskytovanie doplnkových programov, ktoré v žiadosti uviedol prevádzkovateľ nemocnice, a to aj vtedy, ak nemocnica neplní podmienky pre poskytovanie doplnkového programu podľa § 19 ods. 6 8. Programy, ktoré sa v tejto nemocnici neposkytujú pre verejnosť, sa nezohľadňujú vo vyhodnotení siete podľa § 9.
(6)Podmienky podľa odseku 3 musí nemocnica podmienene zaradená do siete splniť najneskôr v prechodnom období ustanovenom v rozhodnutí ministerstva zdravotníctva o podmienenom zaradení nemocnice do siete.
(7)Nemocnica I. úrovne sa do siete nezaraďuje; to neplatí ak sa v nemocnici poskytuje doplnkový program schválený ministerstvom zdravotníctva.
§ 11
Zoznam kategorizovaných nemocníc
14
(1) Ministerstvo zdravotníctva uvedie v zozname kategorizovaných nemocníc pre každú nemocnicu
a)identifikačné údaje o prevádzkovateľovi nemocnice v rozsahu
1. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu, kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak bol pridelený, ak ide o fyzickú osobu; ak ide o cudzinca uvádza sa aj identifikačné číslo cestovného dokladu alebo preukazu totožnosti, adresa trvalého pobytu v cudzine a kontaktná adresa na území Slovenskej republiky,
2. názov, meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak bol pridelený, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo
3. názov, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak bol pridelený, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré štatutárnym orgánom prevádzkovateľa nemocnice, ak ide o právnickú osobu,
b)identifikačné údaje nemocnice v rozsahu názov a miesto prevádzkovania,
c)úroveň nemocnice podľa § 7,
d)zoznam povinných programov v rámci programového profilu úrovne nemocnice,
e)zoznam doplnkových programov, ak sa v nemocnici poskytujú,
f)identifikačné údaje hlavnej nemocnice v rozsahu názov a miesto prevádzkovania, ak ide o partnerskú nemocnicu,
g)identifikačné údaje partnerskej nemocnice v rozsahu názov a miesto prevádzkovania, ak ide o hlavnú nemocnicu,
h)informáciu, či ide o nemocnicu podľa § 10 ods. 4 a označenie programov, ktoré sa v tejto nemocnici neposkytujú pre verejnosť,
i)dátum, od ktorého sa v nemocnici začne poskytovať ústavná starostlivosť podľa písmena d) alebo písmena e), ak je tento dátum odlišný od účinnosti zoznamu kategorizovaných nemocníc.
(2) Zoznam kategorizovaných nemocníc zverejňuje ministerstvo zdravotníctva na účely kategorizácie ústavnej starostlivosti 4), vyhodnotenia siete 9) a kategorizácie nemocníc 10) na svojom webovom sídle každoročne do 31. októbra s účinnosťou od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka; osobné údaje v zozname kategorizovaných nemocníc sa nezverejňujú.
(3) Zoznam kategorizovaných nemocníc v rozsahu povinných programov tvorí časť verejnej minimálnej siete poskytovateľov podľa osobitného zákona.16)
§ 12
Žiadosť o podmienené zaradenie nemocnice do siete, žiadosť o podmienené zvýšenie úrovne nemocnice zaradenej do siete a žiadosť o podmienené poskytovanie doplnkového programu
(1)Žiadosť o podmienené zaradenie nemocnice do siete, žiadosť o podmienené zvýšenie úrovne nemocnice zaradenej do siete a žiadosť o podmienené poskytovanie doplnkového programu podáva ministerstvu zdravotníctva prevádzkovateľ nemocnice za každú nemocnicu osobitne do 30. apríla kalendárneho roka. Žiadosť o podmienené zaradenie nemocnice do siete
16) § 5 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15
je oprávnená v lehote podľa prvej vety podať aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podala žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice podľa osobitného predpisu,17) alebo ktorej bolo vydané územné rozhodnutie na účel výstavby nemocnice18) (ďalej len „budúci prevádzkovateľ nemocnice“).
(2)Žiadosť o podmienené zaradenie nemocnice do siete a žiadosť o podmienené zvýšenie úrovne nemocnice obsahujú
a)identifikačné údaje o prevádzkovateľovi nemocnice alebo budúcom prevádzkovateľovi nemocnice v rozsahu podľa § 11 ods. 1 písm. a),
b)názov a miesto prevádzkovania nemocnice alebo budúceho prevádzkovania nemocnice,
c)návrh zoznamu povinných programov v rámci programového profilu,
d)návrh zoznamu doplnkových programov v rámci programového profilu,
e)návrh na zaradenie nemocnice do úrovne nemocnice podľa § 7,
f)počet lôžok,
g)údaje o partnerskej nemocnici v rozsahu údajov podľa písmen a) a b), ak prevádzkovateľ nemocnice alebo budúci prevádzkovateľ nemocnice žiada o podmienené zaradenie hlavnej nemocnice do siete,
h)údaje o hlavnej nemocnici v rozsahu údajov podľa písmen a) a b), ak prevádzkovateľ nemocnice alebo budúci prevádzkovateľ nemocnice žiada o podmienené zaradenie partnerskej nemocnice do siete,
i)návrh rozdelenia povinných programov a doplnkových programov medzi hlavnou nemocnicou a partnerskou nemocnicou, ak prevádzkovateľ nemocnice alebo budúci prevádzkovateľ nemocnice žiada o podmienené zaradenie hlavnej nemocnice alebo partnerskej nemocnice do siete,
j)informáciu, či ide o nemocnicu podľa § 10 ods. 4 a označenie programov, ktoré sa v tejto nemocnici neposkytujú pre verejnosť,
k)dátum, od ktorého žiada prevádzkovateľ nemocnice alebo budúci prevádzkovateľ nemocnice podmienene zaradiť nemocnicu do siete, podmienene zvýšiť úroveň nemocnice zaradenej do siete alebo podmienene poskytovať doplnkový programu; tento dátum nesmie presiahnuť päť rokov odo dňa podania žiadosti.
(3)Žiadosť o podmienené poskytovanie doplnkového programu obsahuje náležitosti podľa odseku 2 písm. a), b), d), f), j) a k).
(4)Žiadateľ k žiadosti o podmienené zaradenie nemocnice do siete, k žiadosti o podmienené zvýšenie úrovne nemocnice zaradenej do siete a k žiadosti o podmienené poskytovanie doplnkového programu priloží
a)doklad o špeciálnom personálnom zabezpečení pre programový profil nemocnice navrhovanej úrovne,
b)doklady o splnení špeciálneho materiálno-technického vybavenia prislúchajúceho k programovému profilu, ktorý bude nemocnica vykonávať, a to
1.doklad o užívacom práve k špeciálnemu materiálno-technickému vybaveniu,
2.zmluvu o budúcej kúpe alebo inom spôsobe nadobudnutia vlastníckeho práva k špeciálnemu materiálno-technickému vybaveniu, alebo
17) § 13 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18) § 39 Stavebného zákona v znení neskorších predpisov.
16
3.doklad o vinkulácii peňažných prostriedkov v banke, pobočke zahraničnej banky alebo v notárskej úschove vo výške zodpovedajúcej požiadavkám na zabezpečenie špeciálneho materiálno-technického vybavenia,
c)projekt stratégie a rozvoja nemocnice,
d)kópiu zmluvy o spolupráci medzi hlavnou nemocnicou a partnerskou nemocnicou 19 ods. 3 písm. c)], ak prevádzkovateľ nemocnice žiada o podmienené zaradenie hlavnej nemocnice alebo partnerskej nemocnice do siete.
§ 13
Žiadosť o zmenu údajov o mieste prevádzkovania, o počte lôžok a o rozdelení povinných programov medzi hlavnou nemocnicou a partnerskou nemocnicou
(1)Žiadosť o zmenu údajov o mieste prevádzkovania, o počte lôžok a o rozdelení povinných programov medzi hlavnou nemocnicou a partnerskou nemocnicou podáva ministerstvu zdravotníctva prevádzkovateľ nemocnice do 30. apríla kalendárneho roka.
(2)Žiadosť o zmenu údajov o mieste prevádzkovania, o počte lôžok a o rozdelení povinných programov medzi hlavnou nemocnicou a partnerskou nemocnicou obsahuje
a)identifikačné údaje o prevádzkovateľovi nemocnice v rozsahu podľa § 11 ods. 1 písm. a),
b)názov a miesto prevádzkovania nemocnice,
c)počet lôžok,
d)údaje o partnerskej nemocnici v rozsahu údajov podľa písmen a) a b),
e)údaje o hlavnej nemocnici v rozsahu údajov podľa písmen a) a b),
f)návrh na nové rozdelenie povinných programov medzi hlavnou nemocnicou a partnerskou nemocnicou, ak je predmetom žiadosti nové rozdelenie povinných programov,
g)dátum, od ktorého žiada prevádzkovateľ nemocnice zmeniť údaje o mieste prevádzkovania, o počte lôžok a o rozdelení povinných programov medzi hlavnou nemocnicou a partnerskou nemocnicou.
§ 14
Žiadosť o zníženie úrovne nemocnice zaradenej do siete, žiadosť o zrušenie doplnkového programu v nemocnici zaradenej do siete a žiadosť o vyradenie nemocnice zo siete
(1)Žiadosť o zníženie úrovne nemocnice zaradenej do siete, žiadosť o zrušenie doplnkového programu v nemocnici zaradenej do siete a žiadosť o vyradenie nemocnice zo siete podáva ministerstvu zdravotníctva prevádzkovateľ nemocnice do 30. apríla kalendárneho roka.
(2)Žiadosť o zníženie úrovne nemocnice zaradenej do siete obsahuje
a)identifikačné údaje o prevádzkovateľovi nemocnice v rozsahu podľa § 11 ods. 1 písm. a),
b)názov a miesto prevádzkovania nemocnice zaradenej do siete,
c)návrh zoznamu povinných programov v rámci programového profilu,
d)návrh zoznamu doplnkových programov v rámci programového profilu,
e)návrh na zaradenie nemocnice do úrovne nemocnice podľa § 7,
f)počet lôžok,
g)údaje o partnerskej nemocnici v rozsahu údajov podľa písmen a) a b),
17
h)údaje o hlavnej nemocnici v rozsahu údajov podľa písmen a) a b),
i)návrh na nové rozdelenie povinných programov a doplnkových programov medzi hlavnou nemocnicou a partnerskou nemocnicou,
j)dátum, od ktorého žiada prevádzkovateľ nemocnice znížiť úroveň nemocnice zaradenej do siete, zrušiť doplnkový program v nemocnici zaradenej do siete alebo vyradiť nemocnicu zo siete.
(3)Žiadosť o zrušenie doplnkového programu v nemocnici zaradenej do siete obsahuje náležitosti podľa odseku 2 písm. a), b), d), f) a j).
(4)Žiadosť o vyradenie nemocnice zo siete obsahuje náležitosti podľa odseku 2 písm. a), b) a j).
§ 15
Rozhodovanie o podmienenom zaradení nemocnice do siete, o podmienenom zvýšení úrovne nemocnice zaradenej do siete a o podmienenom poskytovaní doplnkového programu
(1)O podmienenom zaradení nemocnice do siete a o podmienenom zvýšení úrovne nemocnice zaradenej do siete ministerstvo zdravotníctva rozhoduje na základe žiadosti podľa § 12 ods. 2.
(2)O podmienenom poskytovaní doplnkového programu rozhoduje ministerstvo zdravotníctva na základe žiadosti podľa § 12 ods. 3.
(3)Pri rozhodovaní o podmienenom zaradení nemocnice do siete ministerstvo zdravotníctva rozhoduje
a)o podmienenom zaradení nemocnice do siete,
b)o podmienenom určení úrovne nemocnice,
c)o podmienenom poskytovaní doplnkového programu v rámci programového profilu, ak nemocnica požiadala aj o vykonávanie doplnkového programu,
d)o lehote na splnenie podmienok pre riadne zaradenie nemocnice do siete, pre riadnu zmenu úrovne a pre riadne poskytovanie doplnkového programu.
(4)Pri rozhodovaní o podmienenom zvýšení úrovne nemocnice zaradenej do siete ministerstvo zdravotníctva rozhoduje
a)o podmienenom určení úrovne nemocnice,
b)o podmienenom poskytovaní doplnkového programu v rámci programového profilu, ak prevádzkovateľ nemocnice požiadal aj o vykonávanie doplnkového programu,
c)o lehote na splnenie podmienok pre riadnu zmenu úrovne nemocnice a pre riadne poskytovanie doplnkového programu.
(5)Pri rozhodovaní o podmienenom poskytovaní doplnkového programu ministerstvo zdravotníctva rozhoduje
a)o podmienenom poskytovaní doplnkového programu v rámci programového profilu,
b)o lehote na splnenie podmienok pre riadne poskytovanie doplnkového programu.
18
(6)Pri rozhodovaní o podmienenom zaradení nemocnice do siete a podmienenom zvýšení úrovne nemocnice ministerstvo zdravotníctva vyhodnocuje splnenie podmienok pre podmienené zaradenie podľa § 10 ods. 2 na základe vyhodnotenia siete podľa § 9.
(7)Pri rozhodovaní o podmienenom poskytovaní doplnkového programu ministerstvo zdravotníctva vyhodnocuje splnenie podmienok podľa § 19 ods. 6 8 na základe vyhodnotenia siete podľa § 9.
(8)Lehota podľa odseku 3 písm. d) na splnenie podmienok pre riadne zaradenie nemocnice do siete, pre riadne zvýšenie úrovne nemocnice zaradenej do siete a pre riadne poskytovanie doplnkového programu nesmie byť kratšia ako 24 mesiacov a dlhšia ako 36 mesiacov. Lehota na splnenie podmienok podľa prvej vety začína plynúť odo dňa vykonateľnosti rozhodnutia podľa § 31.
(9)Pri rozhodovaní o podmienenom zaradení nemocnice do siete, o podmienenom zvýšení úrovne nemocnice a o podmienenom poskytovaní doplnkového programu ministerstvo zdravotníctva postupuje primerane podľa odseku 11 a § 19.
(10)Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o podmienenom zaradení nemocnice do siete, o podmienenom zvýšení úrovne nemocnice zaradenej do siete a o podmienenom poskytovaní doplnkového programu, rozhodnutie doručí účastníkom konania každoročne do 31. augusta a zverejní zmeny v zozname kategorizovaných nemocníc podľa § 11 na svojom webovom sídle každoročne do 31. októbra, v ktorom bola žiadosť podaná.
(11)Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o podmienenom zaradení nemocnice do siete alebo o podmienenom poskytovaní doplnkového programu aj vtedy, ak žiadateľ nepredložil doklady preukazujúce splnenie predpokladov podľa § 10 ods. 2 písm. b) prvého tretieho bodu, a zaviaže žiadateľa doplniť tieto doklady do 31. júla kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom si žiadateľ stanovil dátum podľa § 12 ods. 2 písm. k).
§ 16
Rozhodovanie o riadnom zaradení nemocnice do siete, o riadnom zvýšení úrovne nemocnice zaradenej do siete a o riadnom poskytovaní doplnkového programu v nemocnici zaradenej do siete
(1)O riadnom zaradení nemocnice do siete, o riadnom zvýšení úrovne nemocnice zaradenej do siete a o riadnom poskytovaní doplnkového programu v nemocnici zaradenej do siete rozhoduje ministerstvo zdravotníctva z vlastného podnetu.
(2)Pri rozhodovaní o riadnom zaradení nemocnice do siete, o riadnom zvýšení úrovne nemocnice zaradenej do siete a o riadnom poskytovaní doplnkového programu v nemocnici zaradenej do siete ministerstvo zdravotníctva postupuje podľa výsledkov vyhodnotenia siete podľa § 9.
(3)Ministerstvo zdravotníctva bezodkladne začne konanie
a)o riadnom zaradení nemocnice do siete, ak z vyhodnotenia siete podľa § 9 vyplýva, že nemocnica podmienene zaradená do siete splnila podmienky podľa § 10 ods. 3,
19
b)o riadnom zvýšení úrovne nemocnice zaradenej do siete, ak z vyhodnotenia siete podľa § 9 vyplýva, že nemocnica s podmienene zvýšenou úrovňou nemocnice splnila podmienky podľa § 10 ods. 3,
c)o riadnom poskytovaní doplnkového programu, ak z vyhodnotenia siete podľa § 9 vyplýva, že nemocnica zaradená do siete splnila podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti pre doplnkový program.
(4)Pri rozhodovaní o riadnom zaradení nemocnice do siete, o riadnom zvýšení úrovne nemocnice zaradenej do siete a o riadnom poskytovaní doplnkového programu v nemocnici zaradenej do siete ministerstvo zdravotníctva postupuje primerane podľa § 19.
(5)Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o riadnom zaradení nemocnice do siete, o riadnom zvýšení úrovne nemocnice zaradenej do siete a o riadnom poskytovaní doplnkového programu v nemocnici zaradenej do siete, rozhodnutie doručí účastníkom konania každoročne do 31. augusta a zverejnení zmeny v zozname kategorizovaných nemocníc podľa § 11 na svojom webovom sídle každoročne do 31. októbra.
§ 17
Rozhodovanie o zmene údajov o mieste prevádzkovania, o počte lôžok a o rozdelení povinných programov medzi hlavnou nemocnicou a partnerskou nemocnicou
(1)O zmene údajov o mieste prevádzkovania, o počte lôžok a o rozdelení povinných programov medzi hlavnou nemocnicou a partnerskou nemocnicou rozhoduje ministerstvo zdravotníctva na základe žiadosti podľa § 13.
(2)Pri rozhodovaní o zmene údajov o mieste prevádzkovania, o počte lôžok a o rozdelení povinných programov medzi hlavnou nemocnicou a partnerskou nemocnicou ministerstvo zdravotníctva vyhodnocuje splnenie podmienok podľa § 10 ods. 3 na základe vyhodnotenia siete podľa § 9.
(3)Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o zmene údajov o mieste prevádzkovania, o počte lôžok a o rozdelení povinných programov medzi hlavnou nemocnicou a partnerskou nemocnicou, rozhodnutie doručí účastníkom konania každoročne do 31. augusta a zverejnení zmeny v zozname kategorizovaných nemocníc podľa § 11 na svojom webovom sídle každoročne do 31. októbra.
§ 18
Rozhodovanie o znížení úrovne nemocnice zaradenej do siete, o zrušení doplnkového programu v nemocnici zaradenej do siete a o vyradení nemocnice zo siete
(1)O znížení úrovne nemocnice zaradenej do siete, o zrušení doplnkového programu v nemocnici zaradenej do siete a o vyradení nemocnice zo siete rozhoduje ministerstvo zdravotníctva na základe žiadosti podľa § 14 alebo z vlastného podnetu podľa § 20.
(2)Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o znížení úrovne nemocnice zaradenej do siete, o zrušení doplnkového programu v nemocnici zaradenej do siete a o vyradení nemocnice zo siete, rozhodnutie doručí účastníkom konania každoročne do 31. augusta a zverejnení zmeny v zozname kategorizovaných nemocníc podľa § 11 na svojom webovom sídle každoročne do 31. októbra.
20
§ 19
Postup pri kategorizácii nemocníc
(1) Ak v rovnakom spádovom území ministerstvo zdravotníctva rozhoduje o podmienenom zaradení alebo riadnom zaradení viacerých nemocníc do siete súčasne a potreba ústavnej starostlivosti 2 ods. 5) neumožňuje zaradiť viaceré nemocnice, ministerstvo zdravotníctva zaradí do siete nemocnicu, ktorá získa najvyšší počet bodov v plnení podmienok pre tvorbu siete a v plnení podmienok kategorizácie ústavnej starostlivosti.
(2)Pri zaradení nemocnice príslušnej úrovne do siete sa do siete prednostne zaradí nemocnica, v ktorej sa poskytujú všetky povinné programy z programového profilu v jednej nemocnici.
(3)Ak hlavná nemocnica nie je schopná samostatne splniť celý rozsah povinných programov v rámci programového profilu, môže splniť niektoré povinné programy v spolupráci s partnerskou nemocnicou, ak
a)partnerská nemocnica sa spolu s hlavnou nemocnicou nachádzajú na území rovnakej obce alebo mesta; ak ide o mesto, nesmie byť čas dojazdu osobnou dopravou medzi nemocnicami viac ako 15 minút,
b)hlavná nemocnica a partnerská nemocnica musia plniť podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti pre každý vykonávaný program v každej nemocnici,
c)hlavná nemocnica, ktorá plní programový profil spolu s partnerskými nemocnicami, s každým prevádzkovateľom nemocnice, ktorá je partnerskou nemocnicou, uzatvorenú zmluvu o spolupráci, v ktorej si prevádzkovatelia nemocníc dohodnú
1.rozsah vzájomného zabezpečenia dostupnosti zdravotníckych pracovníkov prostredníctvom zmluvy o dočasnom pridelení zamestnanca medzi zamestnávateľom a užívateľským zamestnávateľom podľa Zákonníka práce,19)
2.rozsah vzájomného využívania materiálno-technického vybavenia pre poskytovanie medicínskych služieb,
3.rozsah a spôsob finančného vyrovnania činností uvedených v prvom bode a druhom bode, ak sa prevádzkovatelia nemocníc na finančnom vyrovnaní dohodli.
(4)Ministerstvo zdravotníctva podmienene zaradí nemocnicu do siete, ak nie je splnená podmienka pre tvorbu siete podľa § 8 ods. 1 písm. b) a nemocnica zaradená do siete v rovnakom spádovom území na rovnakej úrovni neplní podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti aspoň na 80 % minimálne v posledných dvoch po sebe nasledujúcich vyhodnoteniach siete predchádzajúcich rozhodnutiu o podmienenom zaradení nemocnice do siete.
(5)Ak ministerstvo zdravotníctva rozhoduje o podmienenom určení úrovne nemocnice 15 ods. 3 písm. b) a odsek 4 písm. a)] a nemocnica nesplní podmienky pre tvorbu siete podľa § 8 pre požadovanú úroveň, ministerstvo zdravotníctva
a)posúdi splnenie podmienok pre tvorbu siete pre každú nižšiu úroveň nemocnice a nemocnici určí najvyššiu úroveň, pre ktorú splnila podmienky pre tvorbu siete, ak odsek 9 alebo § 10 ods. 4 neustanovuje inak, a
19) § 58a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
21
b)posúdi splnenie podmienok pre podmienené poskytovanie doplnkového programu podľa odsekov 6 8 pre každý z povinných programov v programovom profile úrovne nemocnice, o ktorú prevádzkovateľ nemocnice požiadal, a rozhodne o podmienenom poskytovaní tých doplnkových programov, pre ktoré nemocnica splnila podmienky pre podmienené poskytovanie doplnkového programu.
(6)Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o podmienenom poskytovaní doplnkového programu, ak
a) v zozname kategorizovaných nemocníc v úrovni požadovaného doplnkového programu v príslušnom spádovom území zaradené nemocnice poskytujúce všetky povinné programy z programového profilu a
b) potreba ústavnej starostlivosti v spádovom území nemocníc pre povinné medicínske služby v doplnkovom programe prevyšuje 1,1-násobok minimálneho počtu povinných medicínskych služieb vynásobený počtom nemocníc zaradených do siete poskytujúcich tento program ako povinný program alebo doplnkový program navýšených o počet nemocníc, pri ktorých ministerstvo zdravotníctva rozhoduje o podmienenom poskytovaní doplnkového programu; do počtu nemocníc zaradených do siete sa nezapočítavajú tie nemocnice, pri ktorých z vyhodnotenia siete podľa § 9 vyplýva, že prevádzkovateľ nemocnice plní podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti pre povinný program alebo doplnkový program na menej ako 80 % v posledných dvoch po sebe nasledujúcich vyhodnoteniach siete predchádzajúcich rozhodnutiu o podmienenom poskytovaní doplnkového programu.
(7)Ak potreba ústavnej starostlivosti 2 ods. 5) v spádovom území nemocníc pre povinné medicínske služby v doplnkovom programe je nižšia ako 1,2-násobok minimálneho počtu povinných medicínskych služieb, ktorý je vynásobený počtom kategorizovaných nemocníc poskytujúcich tento program ako povinný alebo doplnkový navýšených o počet nemocníc, pre ktoré sa povoľuje doplnkový program, ministerstvo zdravotníctva určí nemocniciam poskytujúcim doplnkový program aj maximálny počet medicínskych služieb ako 1,2-násobok ich minimálneho počtu určeného kategorizáciou ústavnej starostlivosti.
(8)Ak nie je splnená podmienka podľa odseku 6 písm. a), ministerstvo zdravotníctva povolí v nemocnici nižšej úrovne poskytovať doplnkový program podľa odseku 7.
(9)Ak v rovnakom spádovom území ministerstvo zdravotníctva požiadajú o poskytovanie rovnakého doplnkového programu viacerí prevádzkovatelia nemocníc súčasne a potreba ústavnej starostlivosti 2 ods. 5) neumožňuje povoliť poskytovanie viacerých doplnkových programov, ministerstvo zdravotníctva povolí poskytovanie doplnkového programu nemocnici, ktorá získa najvyšší počet bodov v plnení podmienok tvorby siete a v plnení podmienok kategorizácie ústavnej starostlivosti.
(10) Pri rozhodovaní o podmienenom poskytovaní doplnkového programu, pre ktorý nie splnené podmienky podľa odsekov 6 8, a súčasne