NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 131/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 475/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 119/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 242/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., zákona č. 318/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 220/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 304/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 4 ods. 1 písm. k) sa vkladá písm. l), ktoré znie nasledovne:
„l) nemôže nariadiť povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 vybraným skupinám obyvateľstva alebo plošne všetkým obyvateľom bez predchádzajúceho súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky.“
2.Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý znie nasledovne:
„Všeobecne záväzný právny predpis týkajúci sa povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 podľa § 4 ods. 1 písm. l) nadobúda účinnosť len po predchádzajúcom súhlase Národnej rady Slovenskej republiky.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.