1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu: 2340/2021
808a
Informácia
o výsledku prerokovania vládneho návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 808) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
____________________________________________________________________________________
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 832 zo dňa 1. decembra 2021 rozhodla, že prerokuje vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1166 zo dňa 7. decembra 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 808) (prostredníctvom skráteného legislatívneho konania) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky:
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
I.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
II.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 420 zo dňa 8. decembra 2021)
2
2.Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
3.Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z 13 členov výboru boli prítomní 6 poslanci.
III.
Návrh spoločnej správy o výsledku prerokovania vládneho návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 808) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 75. schôdzi výboru dňa 8. decembra 2021. Spoločná správa výboru nebola schválená, keďže návrh nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru.
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet poveril poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky Annu Miernu, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku prerokovania vládneho návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 808) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Györgya Gyimesiho, Petra Kremského, Milana Kuriaka a Erika Ňarjaša, aby plnili úlohy spravodajcov.
Bratislava 8. decembra 2021
Marián Viskupič, v.r.
predseda
Výbor NR SR pre financie a rozpočet