VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE HOSPODÁRSKE ZÁLEŽITOSTI
Číslo: 2340/2021 - VHZ88. schôdza výboru
Záznam
K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 808) bola zvolaná 88. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti na 8. decembra 2021.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda výboru
overovateľ výboru
Peter Liba
Maroš K o n d r ó t