Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Vzhľadom na súčasný vývoj záujmu o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu pandémie ochorenia COVID-19, a taktiež vzhľadom na súčasnú mimoriadne náročnú situáciu, je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na zvýšenie záujmu verejnosti o očkovanie.
Cieľom navrhovaného očkovacieho poukazu vo výške 500 Eur je podporiť očkovanie u seniorov, ktorí v súvislosti s ochorením COVID-19 patria medzi rizikové skupiny. Tento poukaz môžu posunúť aj inú fyzickú osobu, napr. na svoje deti alebo vnúčatá.
Očkovacie poukazy sa budú môcť použiť vo vybraných podnikoch, napr. v hoteloch, penziónoch, reštauráciách a kaviarňach, ako aj na kultúrne podujatia v divadlách, galériách a kinách. Taktiež sa budú môcť využiť vo vybraných službách, akými napr. kaderníctva, kozmetické a masérske salóny, posilňovne a športové kluby.
Takýmto spôsobom sa zároveň poskytne uvedeným prevádzkam, ktoré najviac utrpeli škody počas pandémie ochorenia COVID-19, finančná podpora.
Ide o finančné opatrenie zamerané na prekonanie pandémie a sleduje najdôležitejší legitímny cieľ, ktorým je podpora zvýšenia zaočkovanosti populácie SR a zabezpečenie kolektívnej imunity proti ochoreniu COVID-19. Pri dosiahnutí kolektívnej imunity nebude potrebné prijímať takmer žiadne opatrenia, resp. pri vyššej miere zaočkovanosti bude potrebné prijímať menej obmedzujúce opatrenia.
Štát pozitívny záväzok chrániť verejné zdravie, preto možno toto opatrenie považovať za opatrenie prijímané vo verejnom záujme, ktoré prispieť nielen k záchrane mnohých ľudských životov, ale tiež potenciál priniesť aj výrazné finančné efekty súvisiace s úsporou výdavkov na zdravotnú starostlivosť a zabrániť negatívnym vplyvom na finančné hospodárenie SR.
Vplyvy návrhu zákona uvedené v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny sociálny vplyv a vplyv na podnikateľské prostredie a nebude mať vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana a ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a vyšších územných celkov.
Návrh zákona nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Návrh zákona nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
Účinnosť zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.
2
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií SR
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
-
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
-
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
-
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
November 2021
2.Definovanie problému
Na podporu protipandemických opatrení sa navrhuje poskytnúť očkovací poukaz pre seniorov vo výške 500 eur pre jednu fyzickú osobu s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá do konca roka 2021 dovŕšila vek aspoň 60 rokov a absolvovala očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky
a) prvou dávkou očkovacej látky alebo jednodávkovou očkovacou látkou v období od 26. novembra 2021 do 24. decembra 2021 alebo sa do tohto termínu na takéto očkovanie registrovala, ak absolvuje očkovanie do 15. januára 2022 alebo
b) posilňovacou dávkou očkovacej látky do 24. decembra 2021 alebo sa do tohto termínu registrovala, ak absolvuje očkovanie do 15. januára 2022 alebo
c) posilňovacou dávkou očkovacej látky do 30. júna 2022, ak absolvovala očkovanie druhou dávkou očkovacej látky alebo jednodávkovou očkovacou látkou do 24. decembra 2021.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom je zvýšenie miery zaočkovanosti seniorov nad 60 rokov proti ochoreniu COVID-19.
Očkovací poukaz možno použiť na úhradu za poskytnutie služieb, ktorých poskytovanie postihli negatívne následky pandémie.
Vláda nariadením ustanoví postup pri poskytovaní poukazu ako aj rozsah služieb, na úhradu ktorých možno použiť poukaz; obdobie, počas ktorého možno použiť poukaz a spôsob použitia poukazu za službu.
4.Dotknuté subjekty
- fyzické osoby, ktoré dovŕšia vek aspoň 60 rokov a absolvovali očkovanie proti ochoreniu COVID-19;
- poskytovatelia služieb
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia vedúce k stanovenému cieľu boli identifikované a posudzované pre riešenie definovaného problému?
Neboli posudzované alternatívne riešenia.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
Nariadenie vlády ustanoví postup poskytnutia očkovacieho poukazu; rozsah služieb, na úhradu ktorých možno použiť poukaz, obdobie, počas ktorého poukaz možno použiť a spôsob použitia poukazu.
7.Transpozícia práva EÚ
3
Uveďte, v ktorých konkrétnych ustanoveniach (paragrafy, články, body, atď.) ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ (tzv. goldplating) spolu s odôvodnením opodstatnenosti presahu.
Problematika nie je upravená v práve EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vyplývajúci z návrhu bude závisieť od počtu osôb, ktorým vznikne predmetný nárok na očkovací poukaz pre seniorov a rozsahu využitia očkovacieho poukazu. Z tohto dôvodu je možné celkový vplyv odhadnúť iba rámcovo, pričom pri predpoklade počtu seniorov žijúcich na Slovensku (1 200 000 osôb) a sumu poukazu 500 eur, by vplyv predmetného návrhu bol vo výške 600 mil. eur. Negatívny vplyv vyplývajúci z predloženého návrhu sa však odhaduje v sume 500 mil. eur, nakoľko sa nepredpokladá, že si očkovací poukaz uplatnia všetky oprávnené osoby a že využijú plnú sumu poukazu. Všetky negatívne vplyvy vyplývajúce z návrhu budú zabezpečené v rámci rozpočtu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok.
Novelou zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti sa zároveň stanovuje, že počas obdobia pandémie možno bežné výdavky rozpočtované v rozpočtovom roku 2021 na podporu poskytovanú z výdavkov štátneho rozpočtu na riešenie dôsledkov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu, ktoré neboli z výdavkov štátneho rozpočtu poskytnuté do 31. decembra 2021, použiť do 31. decembra 2022. Tieto prostriedky bude možné využiť aj na krytie výdavkov vyplývajúcich z predmetného návrhu.
4
Z predmetného návrhu je možné predpokladať aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy v súvislosti s uplatnením očkovacieho poukazu v prevádzkach, ktoré boli najviac zasiahnuté pandémiou COVID-19; tento vplyv v súčasnosti nie je možné kvantifikovať.
11.Kontakt na spracovateľa
Sekcia daňová a colná, tel.č. 59583472
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
5
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2. Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov.
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)Primárne právo:
-čl. 106, 110 114 a čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 202, 7.6.2016) v platnom znení,
-čl. 52 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016) v platnom znení.
b)Sekundárne právo:
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných
ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. L 81, 31.3.2016), gestor: MPSVR SR, ÚNMS SR, MH SR,
-smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný
systém spotrebných daní (prepracované znenie) (Ú. v. L 58, 27.2.2020), gestor: MF SR.
c)Nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Bezpredmetné.
b)Proti SR nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“, ani nebol začatý postup EK ako aj nebolo začaté konanie Súdneho dvora proti SR podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
c)Bezpredmetné.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplne.
6
B. Osobitná časť
K článku I
K bodu 1
Navrhuje sa zaviesť tzv. očkovací poukaz pre seniorov v hodnote 500 Eur.
Podmienkami na jeho získanie sú:
-musí ísť o fyzickú osobu s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá do konca roka 2021 dovŕšila vek aspoň 60 rokov
-absolvovala očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, a to
1.prvou dávkou očkovacej látky alebo jednodávkovou očkovacou látkou v období od 25. novembra 2021 do 24. decembra 2021 alebo
2.posilňovacou dávkou očkovacej látky v období do 24. decembra 2021
3.posilňovacou dávkou očkovacej látky do 30. júna 2022, za podmienok, že očkovanie druhou dávkou očkovacej látky alebo jednodávkovou očkovacou látkou absolvovala do 15. januára 2022, pričom posilňovaciu dávku očkovacej látky absolvovala do siedmich mesiacov od očkovania druhou dávkou očkovacej látky alebo jednodávkovou očkovacou látkou.
Očkovacie poukazy budú poskytované na základe údajov z databázy fyzických osôb zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2, vedenej Národným centrom zdravotníckych informácií. Na tento účel môže ministerstvo financií ako príslušný orgán predmetné údaje spracovávať.
Poukaz sa poskytne v elektronickej podobe alebo listinnej podobe, pričom podrobnosti o poskytovaní poukazu ustanoví vláda nariadením.
Očkovací poukaz bude prenosný, t. j. senior ho môže poskytnúť aj inej fyzickej osobe, napr. svojim deťom alebo vnúčatám, aby ho využili namiesto neho.
Poukaz poskytnutý fyzickej osobe sa považuje za podporu poskytovanú z prostriedkov štátneho rozpočtu a u tejto osoby nepodlieha zdaneniu.
Detailnejšie podmienky, ktoré sa týkajú rozsahu služieb, na úhradu ktorých možno použiť poukaz, obdobia, počas ktorého možno použiť poukaz a spôsob jeho použitia za službu, budú ustanovené nariadením vlády. Jeho použitie je limitované na úhradu za poskytnutie služieb, ktorých poskytovanie postihli negatívne následky pandémie.
Za účelom prijímania peňažnej náhrady za poukazy za poskytnuté služby sa osoba, ktorá poskytla službu zaregistruje na web sídle ministerstve financií. Pri tejto registrácii uvedie svoje základné údaje ako aj svoje číslo účtu. Osoba, ktorá poskytla službu uhradenú poukazom, nárok na peňažnú náhradu vo výške úhrady vykonanej poukazom. Vláda nariadením ustanoví spôsob a podmienky úhrady, spôsob a termín registrácie.
Na zabezpečenie činností týkajúcich sa najmä technického fungovania poskytovania očkovacieho poukazu, ako aj následnej úhrady konkrétnym registrovaným osobám, je
7
Ministerstvo financií oprávnené poveriť inú osobu, ktorou môže byť len právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti ministerstva financií.
K bodu 2
Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID 19 a prijaté opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu tohto ochorenia, sa navrhuje predĺžiť časové obdobie na použitie bežných výdavkov na podporu poskytovanú z výdavkov štátneho rozpočtu na riešenie dôsledkov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu rozpočtovaných v rozpočtovom roku 2021. Navrhuje sa predĺženie časového obdobia na použitie týchto bežných výdavkov v roku 2022. Keďže ide o osobitnú právnu úpravu časovosti bežných výdavkov štátneho rozpočtu, ktorá dočasný charakter a táto úprava súvisí so zhoršujúcou sa situáciou pandémie ochorenia COVID 19, navrhuje sa takáto úprava v zákone č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov. Návrhom sa umožní správcom kapitol štátneho rozpočtu poskytnúť podporu z bežných výdavkov rozpočtovaných v roku 2021 na riešenie dôsledkov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu, aj v roku 2022.
K článku II
Navrhuje sa ustanoviť účinnosť zákona dňom jeho vyhlásenia.
Bratislava 1. decembra 2021
Eduard Heger, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Igor Matovič, v. r.
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky