NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
808
VLÁDNY NÁVRH
Z Á K O N
z . . . . . . . . . . . 2021,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. zákona č. 96/2020 Z. z., zákona č. 120/2020 Z. z., zákona č. 156/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 353/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 47/2021 Z. z., zákona č. 57/2021 Z. z., zákona č. 115/2021 Z. z., zákona č. 279/2021 Z. z. a zákona č. 412/2021 Z. z.sa dopĺňa takto:
1. Za § 30s sa vkladá § 30t, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30t
Očkovací poukaz pre seniorov
(1) Na podporu protipandemických opatrení sa poskytuje očkovací poukaz pre seniorov (ďalej len „poukaz“) vo výške 500 eur pre jednu fyzickú osobu, ktorá spĺňa tieto podmienky: a) do konca roka 2021 dovŕšila vek aspoň 60 rokov,
b) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
c) absolvovala očkovanie na území Slovenskej republiky posilňovacou dávkou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS CoV-2, pričom absolvovala očkovanie
1. prvou dávkou očkovacej látky alebo jednodávkovou očkovacou látkou v období od 25. novembra 2021 do 24. decembra 2021 alebo sa do tohto termínu na takéto očkovanie registrovala, ak absolvuje očkovanie do 15. januára 2022 alebo
2. posilňovacou dávkou očkovacej látky do 24. decembra 2021 alebo sa do tohto termínu na takéto očkovanie registrovala, ak absolvuje očkovanie do 15. januára 2022 alebo
3. posilňovacou dávkou očkovacej látky do 30. júna 2022, za podmienok, že očkovanie druhou dávkou očkovacej látky alebo jednodávkovou očkovacou látkou absolvovala do 15. januára 2022, pričom posilňovaciu dávku očkovacej látky absolvovala do siedmich mesiacov od očkovania druhou dávkou očkovacej látky alebo jednodávkovou očkovacou látkou.
(2) Na účely poskytnutia poukazu možno používať údaje z databázy fyzických osôb zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2, ktorú
2
vedie Národné centrum zdravotníckych informácií. Národné centrum zdravotníckych informácií je povinné poskytnúť ministerstvu financií údaje v rozsahu podľa odseku 3. Pre posúdenie splnenia podmienok podľa odseku 1 záväzné údaje uvedené v databáze Národného centra zdravotníckych informácií.
(3) Na účely poskytnutia poukazu ministerstvo financií môže získavať a spracovávať údaje o fyzickej osobe podľa odseku 1 v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, dátum absolvovania očkovania a dátum registrácie na očkovanie.
(4) Poukaz poskytuje ministerstvo financií v elektronickej podobe alebo listinnej podobe. Listinná podoba poukazu povahu ceniny. Postup pri poskytovaní poukazu, vrátane náležitostí poukazu ustanoví vláda nariadením.
(5) Poskytnutý poukaz môže použiť aj iná fyzická osoba.
(6) Poskytnutie poukazu sa považuje za podporu poskytovanú z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu.51ae)
(7) Poukaz možno použiť na úhradu za poskytnutie služieb, ktorých poskytovanie postihli negatívne následky pandémie. Vláda nariadením ustanoví
a) rozsah služieb, na úhradu ktorých možno použiť poukaz,
b) obdobie, počas ktorého možno použiť poukaz,
c) spôsob použitia poukazu.
(8) Vláda nariadením môže ustanoviť predĺženie termínov na absolvovanie očkovania alebo predĺženie termínov na registráciu na takéto očkovanie podľa odseku 1.
(9) Osoba, ktorá poskytla službu uhradenú poukazom, nárok na peňažnú náhradu od ministerstva financií vo výške úhrady vykonanej poukazom. Na účely uplatnenia nároku na peňažnú náhradu sa osoba, ktorá poskytla službu uhradenú poukazom zaregistruje na webovom sídle ministerstva financií. Pri registrácii uvedie meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené a číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa poukázať peňažná náhrada, ak ide o fyzickú osobu alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa poukázať peňažná náhrada, ak ide o právnickú osobu. Ďalšie podmienky, spôsob, termíny uplatňovania nároku na peňažnú náhradu a vyplácania peňažnej náhrady, spôsob a termíny registrácie ustanoví vláda nariadením. Ministerstvo financií vedie zoznam osôb zaregistrovaných na účely uplatnenia nároku na peňažnú náhradu a môže ho zverejniť na svojom webovom sídle.
(10) Poukaz v listinnej podobe sa poskytuje prostredníctvom poskytovateľa univerzálnej služby.51af) Ministerstvo financií uzatvorí s poskytovateľom univerzálnej služby zmluvu, v ktorej sa dohodne najmä spôsob a lehoty poskytovania poukazu.
(11) Ministerstvo financií je oprávnené činnosti podľa odsekov 4 a 9 zabezpečiť prostredníctvom poverenej osoby, ktorou môže byť len právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti ministerstva financií; na tieto účely je poverená osoba oprávnená získavať a spracovávať údaje v rozsahu podľa odseku 3.“.
3
Poznámka pod čiarou k odkazu 51af znie:
51af) § 3 ods. 1 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2. Za § 33a sa vkladá § 33b, ktorý znie:
㤠33b
(1) Počas obdobia pandémie možno bežné výdavky rozpočtované v rozpočtovom roku 2021 na podporu poskytovanú z výdavkov štátneho rozpočtu na riešenie dôsledkov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu,54c) ktoré neboli z výdavkov štátneho rozpočtu poskytnuté do 31. decembra 2021, použiť do 31. decembra 2022; tieto výdavky viaže ministerstvo financií na základe oznámenia príslušného správcu kapitoly. Ministerstvo financií povolí v roku 2022 prekročenie limitu výdavkov o sumu takto viazaných prostriedkov.
(2) Ustanovenia osobitného predpisu o úprave schodku štátneho rozpočtu54d) sa rovnako uplatnia aj na prostriedky podľa odseku 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 54c a 54d znejú:
54c) § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
54d) § 8 ods. 7 a 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 468/2010 Z. z.“.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.