KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
ADRESÁT:  
Oprávnený, hospodársky subjekt pôsobiaci na relevantnom trhu.  
Váš list číslo/zo dňa  
Naše číslo  
k CRD - 1873-13/2021/OPSVO  
Vybavuje/linka  
Ďurech/+421 2 5972 2368 30.11.2021  
Bratislava  
Vec:  
Vysvetlenie č. 3 v rámci prípravných trhových konzultácií - Digitálny konferenčný systém - zaslanie  
hospodársky subjekt a zverejnenie v profile.  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1  
písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“) uskutočňuje toho času  
prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní na plánovaný predmet  
budúcej zákazky: „Digitálny konferenčný systém“ (ďalej v texte aj ako len „DKS“).  
Predbežné oznámenie upravujúce predmetné prípravné trhové konzultácie bolo zverejnené:  
v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 15.10.2021 pod číslom (značkou) 2021/S 201-523632;  
vo Vestníku verejného obstarávania č. 234/2021 zo dňa 18.10.2021 pod číslom (značkou)  
47132 - POS.  
Jeden z potencionálnych účastníkov predmetných prípravných trhových konzultácií požiadal  
elektronicky (e-mailom) dňa 30.11.2021 o 13:16 hod. o vysvetlenie údajov/informácií, ktoré súvisia  
s prípravnými trhovými konzultáciami najmä vo vzťahu k Prílohe č. 2 - Okruh otázok a PHZ.  
Verejný obstarávateľ poskytuje vysvetlenie údajov/informácií napriek tomu, že potencionálny  
účastník PTK požiadal o vysvetlenie údajov/informácií deň pred uplynutím lehoty na zaslanie  
identifikačných údajov o hospodárskom subjekte (identifikácie), stručných informácií o hospodárskom  
subjekte (tzv. písomná prezentácia) a na zaslanie vyplnenej Prílohy č. 2 - Okruh otázok a PHZ.  
Údaje/Informácie - vznesená otázka a poskytnuté vysvetlenie vo vzťahu k doručenej žiadosti  
o vysvetlenie údajov/informácií:  
Vznesená otázka č. 1:  
„Je prípustné pri dodávke softwarovej časti plnenia dodať riešenie postavené na open source  
komponentoch? Ak nie, aké komerčné komponenty sú vyžadované?  
Využitie  
komponentov  
má  
výrazný  
dopad  
na  
cenu  
dodávaného  
diela.“  
Vysvetlenie otázky č. 1:  
Áno je to prípustné.  
Vznesená otázka č. 2:  
„Je predmetom obstarania aj dodávka infraštruktúry všetkých hardvérových komponentov, alebo v  
prípade ktorých komponentov sa očakáva využitie existujúcich? V prípade, že sa očakáva využitie  
existujúcich hardvérových komponentov, žiadam Vás o poskytnutie popisu súčasného stavu/súčasnej  
architektúry, do ktorej má byť dodávané riešenie zasadené.“  
Strana 1 z 3  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Vysvetlenie otázky č. 2:  
Kompletná infraštruktúra potrebná pre chod DKS je predmetom zákazky Digitálny konferenčný  
systém. Akékoľvek hardvérové komponenty potrebné pre chod DKS musia byť súčasťou ponuky.  
Nepredpokladáme žiadne využitie existujúcich komponentov.  
Vznesená otázka č. 3:  
„Žiadam Vás o vysvetlenie k vyplneniu informácií v tabuľke č. 3, a to či je možné doplnenie len ďalších  
hardrvérových resp. softvérových komponentov, alebo je podľa vzoru poslednej verejným  
obstarávateľom uvedenej položky “Modul administrácie DKS” s popisom “Montáž a demontáž  
zariadení” uviesť v ďalších riadkoch aj služby súvisiace s dodaním HW/SW komponentov, ktoré neboli  
uvedené resp. zahrnuté v predchádzajúcich položkách tabuľky č. 3.“  
Vysvetlenie otázky č. 3:  
Do príslušných tabuliek je možné doplniť ďalšie riadky podľa potreby tak, aby bola ponuka kompletná.  
Vznesená otázka č. 4:  
„Žiadam o vysvetlenie, v akej dobe (resp. v ktorej fáze projektu) sa očakáva/vyžaduje dodanie  
hardvérových komponentov, keďže sa v tabuľke č. 13 uvádzajú pre položku č. 3 “Cena za nákup HW”  
roky 1. - 5. (t. j. predpokladám, že cena bude uhrádzaná v každom z uvedených rokov).“  
Vysvetlenie otázky č. 4:  
Dodanie úvodnej sady hardvérových komponentov pre plnú funkčnosť systémov sa očakáva počas fázy  
projektového riadenia „Nákup hardvéru a licencií“. V prípade, ak počas životného cyklu bude potrebné  
niektoré hardvérové komponenty obmieňať (napr. po 3 rokoch), je nutné, aby boli náklady na ich  
výmenu uvedené aj v príslušnom roku životného cyklu.  
Vznesená otázka č. 5:  
„Žiadam o vysvetlenie, či je informácia o lehota odovzdania - spustenia ostrej prevádzky uvádzaná v  
otázke č. 6 resp. v nadväzujúcej tabuľke správna, a či sa nejedná o preklep s tým, že správny údaj by  
mal byť 1.9.2023. Žiadam Vás o vysvetlenie aj s ohľadom na plánovaný termín vyhlásenia VO uvádzaný  
v predbežnom oznámení ako 01.02.2022 ako aj s ohľadom na štandardné trvanie zadávania  
nadlimitnej zákazky (v prípade spolufinancovania z prostriedkov EŠIF predĺžený o nevyhnutné kontroly)  
a najmä s ohľadom na čas nevyhnutný na realizáciu predmetu zákazky - dodávku custom softvérového  
riešenia. Vývoj software musí prejsť procesom analýzy, dizajnu (schvaľovanie zákazníkom), samotného  
vývoja, fáz testovania a nasadenia, ktoré vyžadujú vždy aj kapacity na strane objednávateľa a ťažko ich  
bude možne stlačiť výrazne pod 8-9 mesiacov. Taktiež integrácia na systémy tretích strán predpokladá  
ich dostupnosť resp. súčinnosť dodávateľa takéhoto systému/systémov pri realizácii predmetu  
zákazky.“  
Vysvetlenie otázky č. 5:  
Lehota (01.09.2022) uvedená v PTK vychádza z manažérskych dokumentov. Cieľom tejto otázky je  
overiť reálnosť požadovaného termínu a získať od účastníkov PTK ich vlastný návrh harmonogramu,  
ktorý je podľa nich realizovateľný. Plánovaný termín vyhlásenia verejného obstarávania, ktorý bol  
uvedený v predbežnom oznámení, nie je záväzný údaj.  
Vznesená otázka č. 6:  
„S ohľadom na informácie uvedené v tabuľke č. 13, položka č. 3. a 4: Vás žiadam o informáciu týkajúcu  
sa definície diela/plnenia, ktoré má byť realizované pre spustenie ostrej prevádzky 1.9.2022.  
Strana 2 z 3  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
V zmysle tabuľky č. 13 sa predpokladá financovanie ceny za nákup HW a licencií počas obdobia 5  
rokov.“  
Vysvetlenie otázky č. 6:  
Vysvetlenie (čiastočné) na položenú otázku sa nachádza vo vysvetlení otázky č. 4. V prípade licencií  
môže ísť o prenájom.  
Vznesená otázka č. 7:  
́
̌
́
̌
„V súvislosti s fázou projektu Implementacia - vypracovanie integracnych sluzieb ISVS Middleware  
potrebnyc  
́
h pre SSLP (spolupraca s integratorom ISVS Middleware) a Implementacia - Vypracovanie  
́ ́ ́  
̌
́
̌
́
́
ostatnych integracnych sluzieb ISVS Middleware (spolupraca s integratorom ISVS Middleware) Vás  
́
žiadam o informáciu, či je predmetný ISVS Middleware dostupný resp. či bude v uchádzačom  
stanovenom termíne dostupný za účelom integrácie a zabezpečená súčinnosť dodávateľa za účelom  
realizácie integrácie.  
V prípade existencie ISVS Middleware Vás žiadam o poskytnutie informácií vo vzťahu k predmetnému  
ISVS min. v rozsahu popis súčasného stavu, architektúra, integračné rozhrania.“  
Vysvetlenie otázky č. 7:  
Predmetný ISVS Middleware je v pokročilej fáze prípravy verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ  
predpokladá, že v prvom polroku 2022 bude nasadený v produktívnej prevádzke. Dodávateľ systému  
Middleware bude zároveň systémovým integrátorom a bude zaviazaný poskytnúť súčinnosť  
nevyhnutnú na úspešnú implementáciu integračných služieb ISVS DKS.  
Vznesená otázka č. 8:  
„Máme za to, že podstatným rizikom projektu je existencia informačných systémov, ktoré má DKS  
využívať ako dátové zdroje, resp. ktorým majú byť údaje z DKS poskytované, ďalej spôsob ich  
integrácie,  
v
prípade  
že  
midlewarová  
integračná  
platforma  
nebude dodaná.  
Žiadam Vás o vysvetlenie, či navrhovaná cena má vychádzať z predpokladu, že všetky komponenty  
budú k dispozícii najneskôr vo fáze projektu, keď bude integrácia realizovaná.  
Vysvetlenie otázky č. 8:  
Verejný obstarávateľ si toto riziko uvedomuje a predpokladá, že v čase implementácie DKS bude ISVS  
Middleware v produktívnej prevádzke.  
S pozdravom  
.......................................................  
JUDr. Petra Cupaníková  
riaditeľka  
Odbor právnych služieb a verejného  
obstarávania  
Strana 3 z 3