Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
61. schôdza výboru
Č: CRD-1782/2021
Z á z n a m
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 723 z 28. septembra 2021 pridelil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na prerokovanie vládny návrh zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689) s lehotou na prerokovanie gestorského výboru do určeného termínu.
Na prerokovanie uvedeného návrhu bolo zvolané zasadnutie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na 23. novembra 2021.
Z celkového počtu 15 členov výboru boli prítomní 7 členovia. Výbor o návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Jaroslav K a r a h u t a, v. r.
predseda výboru